Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 52. szám, 2016. december 25.

Panoráma

Évzáró est a FIF-nél

Sikeres esztendőt zárt a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség. Ezt ünnepelték december 16-án Székelyudvarhelyen a Kis Szent Teréz plébánián a szervezet vezetői és önkéntes munkatársai, valamint támogatói. A hálaadó est keretében visszatekintettünk rendezvényeinkre, az elmúlt esztendő sikereire, gyümölcseire. Sok lelkes, tenni akaró fiatal közös munkája és Istenre figyelése tette gazdaggá a szolgálatunkat az idén: Erdélyi Krakkó – Csíksomlyón Ifjúsági Találkozó, TSZ (Teljes Szívvel ifjúsági csoportvezető képzés), Resurrexit – Missziós zeneműhely, FIF Kupa (Ifjúsági csoportok sportrendezvénye) – csak a nagyobb eseményeinkről téve említést.

Tevékenységeinkben a vezérelvünk: „Fiatalok a fiatalokért”, ennek jegyében valósultak meg a FIF programjai.

Panoráma

December 24-én állítják fel a karácsonyfát, és ezen az estén ajándékozzák meg egymást a családtagok. Az ajándékozás szokásának eredetét a napkeleti bölcsek történetére vezetik vissza, akik a csecsemő Jézusnak ajándékokkal hódoltak Betlehemben. A karácsonyfa előzménye a pogány (pl. kelta) hagyományokban a termőág, zöld ág házba vitele, valamint a ház és a ház környékének örökzöld ágakkal díszítése. A zöld ágakat gerendára függesztették fel, aranyozott dióval, piros almával, mézesbábbal, szalmafigurákkal díszítették. A diónak rontást űző erőt tulajdonítottak, a gyümölcs a bőség, egészség jelképe, a szalma pedig a betlehemi jászolra emlékeztet. Az első karácsonyfát freiburgi pékinasok állították a város kórházában a 15. században. A hagyományosan pirossal ékesített fenyőfa az életfára, az alma a tudás fájáról szakasztott gyümölcsre emlékeztet, a gyertyák a fény, a nap, valamint Jézus szimbólumai.

Panoráma

Démonok kívül-belül Jitianu LiviuElőadás a kolozsvári Keresztény Értelmiségi Kör keretében

Izgalmas és gondolatébresztő előadást tartott dr. Ji­tianu Liviu docens, a BBTE Római Katolikus Teológiai Kar filozófia- és dogmatikaprofesszora Démonok a 20. században címmel december 14-én, szerdán a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség dísztermében, a KÉKK szervezésében.

Panoráma

A Megtestesült Bölcsességről Nevezett Szemináriumban december 17-én Darvas Kozma József plébános tartotta a decemberi lelkinapot, a szeretetről elmélkedve. Tizenegy órakor kezdődött a második elmélkedés. Rendhagyó módon az egyik elmélkedés során magyarságtörténeti áttekintést nyújtott a kispapoknak, különös tekintettel Szent László személyére. A negyedik adventi gyertya ünnepélyes meggyújtásakor Bojtor Attila György diakónus mondott szentbeszédet, aki kiemelte, hogy Mária és József példája nyomán meg kell értenünk: „mindennek a kulcsát már Jézus neve magában hordozza: Isten megment”.

Panoráma

Fotó: Fodor GyörgyAz iskolaalapító, -építő főpapra, dr. Hirschler Józsefre halálának 80. évfordulója alkalmából emlékezett a kolozs-dobokai római katolikus főesperesség december 12-én, hétfőn. Az emléknap délelőtt Hirschler József síremlékének megkoszorúzásával kezdődött a Házsongárdi temetőben. Délután  a kolozsvári Szent Mihály Nőszövetség díszterme adott otthont az ünnepi műsornak.

Panoráma

Hetven éve halt meg Rill Albert. Medgyesen született 1886. november 18-án. A gimnáziumot Udvarhelyen, a teoló­giát Gyu­la­fehérváron végezte. Pappá szentelte 1909. június 27-én Mailáth G. Károly püspök. Brassóban káplán. 1914–1918 között  tábori lelkész. Szent­ivánlaborfalván, Marosludason, Kilyénfalván, Petro­zsényban, majd Szerdahelyen plébános. Ott is halt meg 1946. december 29-én, 60 éves korában.

Panoráma

Gyémántmise Désen 

1956. december 8-án a dési ferences plébániatemplomban Isten szolgája Márton Áron püspök a következő szavakkal köszöntötte azt az öt fiatal levitát – P. Benedek Domokost, P. Gajdos Vincét, P. Pap Leonárdot és még két szatmári egyházmegyés diakónust –, akik arra készültek, hogy az áldozópapság szentségében részesüljenek, és az ünnepi szentmisére összegyűlt híveket: „Eljöttem, hogy a szemetekbe nézzek.”

Egy falat a léleknek
  • „Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat.  Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége.” (Lk 2,8–9)
  • Ha a pásztorokat összehasonlítjuk a császárral, akkor nagy kontrasztot látunk. A császár, a világi hatalom és annak birtokosai szemében nem számít az egyes ember, hanem csak a hatalom működését biztosító elvek. Nagy távolság van a „császár” és az egyes ember között. Mi több… ezt a távolságot – amelyet elég gyakran törvénynek, és rendnek nevez – igyekszik fenntartani.

Pitypang

Bak Sára rajzaA Mennyei Tanoda harmadik emeletén zsibongott az osztályterem. Az angyalnebulók föl-alá röpködve fogócskáztak. Csilingelő nevetésük elnyomta a szünet végét jelző csengő hangját.

Rövidesen nyílt az ajtó, és Gábriel tanár úr suhant be, hóna alatt az osztálynaplóval.

– Micsoda szárnyverdesés, alig látni valamit ebben a tollfelhőben, azonnal szálljon mindenki a helyére! – kiáltotta.

Az angyalkák elhallgattak és padjukba surrantak.

Hírek, hirdetések

Elhunyt Bíró János Antal ferences szerzetes

A szászvárosi ferences templomban szolgálatot teljesítő Bíró János Antal ferences szerzetes december 13-án, 99 éves korában egy kecskeméti kórházban hunyt el.

Küküllőkeményfalván született 1918. szeptember 5-én. 1941. szeptember 20-án szentelte pappá Gyula­fehérváron Márton Áron püspök. Székelyudvarhelyen és Zetelakán szolgált. 1945–1949 között az udvar­helyi Római Katolikus Főgimnázium tanára volt.

A szerzetesek 1951-es elhurcoltatása, majd hat és fél évi deportálás után Antal testvért kiutasították Erdélyből, és negyvenhét éven át szolgált a temesvári egyházmegyében. 2003-ban a szászvárosi Szent Erzsébet Otthonban telepedett le, és templomi teendőket végzett a helységben.

 

Temetése december 17-én, szombaton volt Küküllőkeményfalván.