Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Fotó: Mayla JúliaKülönös jelentőséggel bírt október 5-e a besztercei katolikus plébánia közösségének. A Gyulafehérvári Főegyházmegye főpásztora, Jakubinyi György érsek, elfogadva Geréd Péter főesperes-plébánosnak és az egyházközség egyháztanácsának meghívását, meglátogatta szórványközösségünket és megáldotta a templomot, plébániát és a melléképületeket, amelyek az egyházközség plébánosa, a plébánia híveinek és külföldi barátainak jelentős anyagi hozzájárulásával, valamint a helyi hatóságok segítségével restauráltatott. Az immár negyed évszázada tartó folyamatos munka eredménye, hogy ma Besztercén a római katolikus templomot és plébániát, volt piarista gimnáziumot és kolostort a város legszebb barokk épületegyütteseként emlegetik a helyiek.

Beszterce város autentikusan tükrözi azt a valóságot, amely ma „az erdélyiség” sajátjának mondható. Vallásilag, nemzetiségileg sokszínű, ám lakosságának az utolsó évszázadban végbement változásai nem akadályozzák a békés együttélést. Emellett szól az a tény is, hogy az érseki szentmisén, a jelen lévő tíz római katolikus lelkipásztor mellett, az eseményt megtisztelték jelenlétükkel a történelmi egyházak képviselői, valamint a város és Beszterce-Naszód megye vezetősége is. A plébániai közösség többnyelvűségéhez a helyi lelkipásztorkodás is kellőképpen alkalmazkodott. Az ünnepi szentmise is e nyelvi sokszínűség fényében zajlott. A szentmise kezdete előtt a plébános három nyelven üdvözölte a főpásztort. Ezt követte Deák András főgondnok és a gyermekek verses köszöntése. A szentmisén az egyházközség 42 tagot számláló Trinitas kórusa énekelt. Jakubinyi György érsek magyar és román nyelvű szentbeszédében többek között kiemelte, hogy a helyi részegyházaknak elsődleges feladata a közösségépítés. Továbbá örömét fejezte ki, hogy főegyházmegyéjének egy plébániáján templomot és plébániát szentelhet újra. Szavai szerint ez az esemény annak a következménye, hogy őseink erős közösséget alkottak, hűségesek maradtak hitükhöz és közös imádságuknak helyét, a templomot méltóképpen koptatták, annyira, hogy az felújításra szorult. Megköszönte a közösség lelkipásztorának és tagjainak az áldozatos munkáját, majd arra buzdította a plébánia tagjait, hogy maradjanak hűségesek hitükhöz és egyházukhoz, biztosítva ezzel plébániánk katolikus jövőjét. A szentmise végén a besztercei piarista múltat idézve, Sárközy Sándor piarista szerzetes köszöntötte a híveket, és megajándékozta az egyházközséget a spanyol piarista vértanúk ereklyéjével. Ezt követően Beszterce polgármestere, T. Ovidiu Teodor Creţu köszöntőjében a 2014-es évet Besztercén a katolikus templom évének nyilvánította, és megajándékozta az érseket a Besztercei Kiáltvány egy példányával. Az említett dokumentumot az erdélyi történelmi egyházak püspökei 2013. augusztus 25-én, a szász evangélikus templom jelenlegi formájában való fennállásának (1542-ig katolikus templom volt, Szent Miklós plébániatemplom) 450. évfordulóján kezdeményezték és hitelesítették aláírásukkal. Tartalma röviden összefoglalva: Beszterce város vezetősége és polgárai a nemzeti és vallási sokszínűséget értékként élik meg a jelenben, és így adják tovább a következő nemzedékek számára. A polgármester beszédében kiemelte: büszke arra, hogy egy multikulturális, multietnikus és multikonfesszionális város vezetője lehet, ahol a tolerancia, kölcsönös megbecsülés, tisztelet és keresztény szeretet uralkodik; ezeknek az értékeknek az előmozdítását ő maga is hivatásának tartja.