Vasárnap Logó

Hírek, hirdetések


 

Gyűjtés Temesváron

A média segítségével mindenki értesült arról, hogy az elmúlt hetek esőzései következtében a moldvai folyók szintje nagy mértékben megemelkedett, és a víz nemcsak az árterületeket öntötte el, hanem elmosta a gazdaságokat, kerteket, házakat, komoly anyagi kár, lelki szenvedést okozva az ott élőknek. E tragikus események nyomán rövid idő alatt több száz ember maradt hajléktalan. A temesvári egyházmegye templomaiban a július 25-én, vasárnap celebrált szentmisék alkalmával összegyűlt perselypénzt erre a nemes célra fordítjuk. Ezáltal szeretnénk enyhíteni a kárt szenvedett emberek gondján, fájdalmán. Aki ruhaneműt, matracot vagy használati cikket szeretne adományozni, az Egyházmegyei Caritas Szervezet székhelyén (Str. Matei Corvin nr. 2) megteheti. (Msgr. Dirschl Johann általános helynök)

 

A testben élünk

Szeptember 9–11. közt 22. alkalommal rendezik meg Szegeden a nemzetközi biblikus konferenciát, amelynek a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola ad helyet. Az idei téma a test felfogása az Ó- és az Újszövetségben. A konferencia védnökei Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Joachim Gnilka müncheni professzor, a Pápai Biblikus Bizottság tagja és Fodor György, a PPKE rektora. A mai közbeszéd különös nézeteket vall az ember testéről és testkultúráról, ezért testellenesnek képzelik a kereszténységet. Sokan úgy vélik, a Biblia is eleve testellenes, a lelket egyoldalúan felértékeli és emiatt lenézi az emberi testet. Ám a test–lélek fogalmak merev szétválasztása a görög filozófián keresztül került a keresztény teológiába, a test haláláról és a lélek örök életéről szóló tan is ennek a következménye. A zsidó szövegek a test nélkül nem tudják elképzelni az embert. Amikor az újszövetségi szövegek lélekről beszélnek, azt mindig az ember szellemi szférájának irányultságával kapcsolják össze. Az isteni rész az emberben Isten „lehelete” (Ter 2,7) (Jób 8,19; Zsolt 103,14; Ez, 37,5-10). A témát a keresztény egyházban leginkább Pál apostol fejtette ki. Keresztény elképzelés szerint nemcsak a lélek, hanem a test is feltámad. A test ellen elkövetett bűnöket azért ítéli meg súlyosabban Pál, mert azok a testi károsodás miatt az ember személyiségében mélyebb nyomot hagynak. E köré az aktuális és izgalmas téma köré rendeződnek az idei konferencia előadásai. A konferenciára Prágából, Budapestről, Tsukubából (Japán), Bécsből, Münchenből, Zágrábból, Kolozsvárról, Győrből és Gyulafehérvárról érkeznek előadók.  A konferencia kiemelkedő előadói közt van a nemzetközi szaktekintély Joachim Gnilka, aki díjat alapított, amelyet először Jakubinyi György gyulafehérvári érseknek ítélt oda a nemzetközi zsűri. (Benyik György)

 

Szakszerű lelkigondozói képzés a Székelyföldön

A KALOT Egyesület szakszerű lelkigondozói képzést hirdet. Az 500 órás posztgraduális képzés 2010 októberétől indul, és a kolozsvári Babeš–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának képzéseként fog működni Csíksomlyón, a KALOT Egyesület szervezésében. A lelkigondozói szakképesítést a következő szakmában dolgozóknak ajánlják: pedagógusok, hitoktatók, orvosok, szociális munkások, lelkészek, lelkipásztori asszisztensek, a civilszférában, egészségügyben dolgozók, valamint azok, akik önmaguk, kapcsolataik, családi viszonyaik és a keresztény lelkiség mélyebb megértésére törekszenek. Érdeklődni és jelentkezni lehet a 0745-59673-as, a 0745-201823-as, vagy a 0266-371419-es telefonszámokon, valamint az iroda@kalot.ro e-mail címen szeptember 1-jéig. További információk a www.kalot.ro honlapon találhatók.

 

A temesvári főpásztori látogatása Nagyszentmiklóson

Július 18-ával kezdődően Roos Márton püspök folytatja főpásztori látogatását a temesvári egyházmegyében. A vizitáció második állomása a nagyszentmiklósi plébánia. A főpásztori látogatás délelőtt 10 órakor szentmisével kezdődik a helyi templomban. Az előzetes programnak megfelelően a főpásztor a hét folyamán találkozik az egyháztanács tagjaival, az ifjúsági csoporttal és a különböző közigazgatási intézmények, iskolák, polgármesteri hivatalok vezetőivel. A vizitáció heteiben, vasárnaponként Roos Márton püspök szentmisét celebrál a plébániához tartozó filiák templomában. A főpásztort útjára elkíséri Ghinari Johann nagyszentmiklósi plébános. (Sipos Enikő sajtóreferens)

 

Ezüstmise Temesváron

A temesvári Szent György székesegyházban július 17-én hálaadó szentmise keretében ünnepelte pappá szentelésének 25. évfordulóját Dirschl Johann általános helynök. (Sipos Enikő sajtóreferens)

 

Ioan Robu a Római Kúria egyik dikaszteriumának tagja

XVI. Benedek pápa kinevezte Ioan Robu bukaresti érseket a Szentségi Kongregáció tagjának hét más országból származó püspökkel és érsekkel együtt. Az Antonio Cañizares Llovera bíboros vezetése alatt álló kongregáció egyike a Római Kúria kilenc dikasztériumának, a liturgia és az egyházfegyelem kérdéseivel foglalkozik.

 

Kitüntetés

Felső-Ausztria tartomány kormányzata július 6-án Felső-Ausztria tartomány Arany Érdemrendje kitüntetést adományozott dr. Vencser Lászlónak. A kitüntetést az ünnepelt Felső-Ausztria tartomány kormányzójától, dr. Josef Pühringertől vette át a laudáció szerint az Ausztriában élő nemzetiségek pasztorációjának a kor kihívásaihoz és igényeihez alkalmazkodó kialakításáért és koordinálásáért.

 

Új jezsuita tartományfőnök Magyarországon

Forrai Tamás Gergely jezsuitát nevezte ki új magyar tartományfőnökké Adolfo Nicolás, a rend római általános főnöke. Beiktatására július 31-én, Szent Ignác ünnepén kerül sor. Forrai Tamás 1964-ben született, 1990-ben lépett a jezsuita rendbe, tanulmányai befejeztével, 1998-ban – pappá szentelése után – a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban tanár, majd a gimnázium igazgatója volt az elmúlt 11 évben. A jezsuita tartományfőnök mandátuma három évre szól, ezt rendszerint megújítják újabb három évre, így egy-egy provinciális többnyire hat évig töltheti be hivatalát. Forrai Tamás e tisztségben Lukács Jánost követi, aki 2005 óta állt a jezsuita rendtartomány élén. (MK)

 

Új főszerkesztő az Új Ember élén

A magyarországi katolikus lapnál főszerkesztőváltás történt: Rátkai Balázs 36 éves világi újságíró lépett az esztergomi egyházmegyés Papp Tamás lelkipásztor helyébe. Rátkai korábban az MTV vallási szerkesztőségében szerkesztő-riporter volt, majd alapításától a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Nős, két gyermek édesapja, az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban érettségizett, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkarán kommunikáció–történelem szakon szerzett diplomát. Ferences témájú rádióműsoraiért a rend alapításának 800. évfordulóján 2009-ben Magyar Gergely ferences tartományfőnök elismerésben részesítette. (Forrás: www.ferencesek.hu)

 

Nagyváradi fiatalok szentségimádása a nagyváradi fiatalokért

Istenhez, aki az én fiatalságomat megörvendezteti mottó jegyében ifjúsági szentségimádást végeztek a nagyváradi fiatalok július 15-én este 7 órától a székesegyházban. (A váradi püspökség titkársága)

 

Bérmálás Tasnádszántón

A Szentlélek megerősít és megszentel minket, hogy hitünket állhatatosan megvalljuk, és hogy hitünk szerint éljünk. Ezekkel a szavakkal járul az oltárhoz az a huszonegy fiatal, akiket július 18-án, vasárnap a 12 órakor kezdődő szentmisén Böcskei László megyéspüspök a bérmálás szentségében részesít a Szatmár megyei Tasnádszántó Loyolai Szent Ignác-templomában. A fiatalok felkészítését a helyi plébános, Tyepák László végezte. (a váradi püspökség titkársága)