Vasárnap Logó

Keressen a katolikhos.ro oldalain:

Rendelje meg a teljes Szentírást

Ár: 30 lej

 

 

Ár: 50 lej

 

 

Szent Pál ma is példaképünk a pasztorációban

A papság éve rendezvényeinek keretében a temesvári püspökség augusztus 31–szeptember 4. között továbbképző tanfolyamot szervezett az egyházmegye lelkipásztorainak. A kurzust Szent Pál apostol életéről, tevékenységéről és leveleiről német nyel­ven dr. Christoph Müller egyetemi tanár, a fuldai Teológiai Kar rektora tartotta, akit az előadások szünetében kértünk beszélgetésre.

 

Az elmúlt esztendők során több teológiai hallgató tanult a fuldai teológiai főiskolán. Mióta tart ez a szoros kapcsolat a fuldai és a temesvári egyházmegye között?

Egészen pontos dátumot nem tudnék mondani, de körülbelül tíz éve. Ez idő alatt több teológiai hallgató érkezett a temesvári egyházmegyéből főiskolánkra, hogy folytassa tanulmányait, majd pedig szülőföldjére visszatérve kamatoztassa a nálunk tanultakat. A két egyházmegye között fennálló szoros kapcsolatot mi nagy ajándéknak tekintjük.  

Kérjük, néhány szóban vázolja a fuldai teológiai főiskola múltját.

Fulda városának csakúgy, mint a teológiai főiskolának több évszázados múltja van. 744-ben Szent Bonifác kezdeményezésére Fuldában bencés monostor jött létre, amelyet Sturmius apát vezetett. A monostor iskolája egy évszázad alatt különösen ismertté vált, Hrabanus Maurus apát és neves teológus irányítása alatt virágzó korszakot élt meg. Később valamivel nehezebb idők köszöntöttek az iskolára és a kolostorra. A tizenkilencedik században Fuldában a lelkipásztori hivatást választó fiatalok számára oktatási és képzési központot hoztak létre, ezt a tanintézetet tekintjük a mai teológiai főiskola elődjének.

A temesvári egyházmegyén kívül honnan érkeznek diákok a fuldai teológiai főiskolára?

A világ több országából vannak diákjaink. Az európai országok közül például Lengyelországból, Macedóniából, de érkeznek Afrikából is, Nigériából, Kamerunból, Kongóból. Az utóbbi húsz esztendőben rendszeresen voltak külföldi diákjaink. Egy részük azért jött, hogy alapfokú tanulmányokat végezzen, mások a doktori címük vagy egyéb képzés, diploma megszerzéséért.   

Milyen rendezvényeket szerveznek a papság éve alkalmából a főiskolán?

A jövő évi nyári szemeszterben, tehát az áprilistól júliusig terjedő hónapokban lesz egy úgynevezett nyitott kapuk rendezvénysorozat, amely keretében számos előadást tartunk a papsághoz, a lelkipásztori hivatáshoz kapcsolódó témákkal.

Ezeket kapcsolatteremtő és -ápoló szándékkal szervezzük, ezért nyilvánosak, minden érdeklődő számára nyitottak, elérhetők. Lesznek továbbá tudományos rendezvények, ugyancsak a papság évéhez kapcsolódó témakörben.

Mi lehet Szent Pál legfontosabb üzenete a ma lelkipásztora számára?

Erre a kérdésre nem könnyű egyértelmű választ adni. Szent Pál leveleit tanulmányozva engem mindig megragadott az a lendület, lelkesedés, mondhatjuk szenvedély, ahogyan a népek apostola végezte a rábízott feladatot, hirdette az evangéliumot. Továbbá lényeges az is, hogy az evangéliumi örömhír hirdetését Pál apostol hivatása és tevékenysége középpontjába állította. Reméljük, hogy az ő kitartása a ma lelkipásztorát is arra ösztönzi, hogy hozzá hasonlóan örömmel, hűséggel és kitartással végezze szolgálatát. Fontosnak tartom kiemelni továbbá azt is, ahogyan Szent Pál hitünk legjelentősebb szentségeiről ír. Gondolok itt elsősorban a keresztségre és az oltáriszentségre, amelyekről többek között a rómaiakhoz írt levél hatodik fejezetében, illetve a korintusiakhoz írt első levelében értekezik. Az itt található sorok lényegében alapul szolgálnak mindannyiunk számára, és arra ösztönöznek, hogy a szentmiseáldozat és a szentségek kiszolgáltatása a ma lelkipásztorai számára is központi tevékenységgé váljon. Szent Pál példaképünk és egyben kiváló útitársunk a pasztorációs munkában.

Mi jelenti ma a legnagyobb kihívást a lelkipásztori hivatást választó fiatalok számára?

Amikor egy fiatal felfedezi, hogy Isten papi szolgálatra hívja, az hosszú időn át tartó hallgatás, figyelés eredménye. Példát találhatunk erre az Ószövetségben, Sámuel első könyvében, továbbá az Újszövetségben, Szent Pál és mások életében. Itt azt látjuk, hogy mielőtt egy ember felfedezi új hivatását, feladatát, fejlődnie kell. Újra és újra hallgatnia, figyelnie kell Isten szavára, a hallottakat pedig meg kell osztania másokkal is, hogy megbizonyosodjon: a hivatás, amelyet választ, valóban Isten hívására történik. Az elmúlt nemzedékek esetében a család vagy a baráti kör sok esetben buzdító elemként szolgált a fiatalember számára. Napjaink fiataljai esetében ez sokszor nincs így. Hiányoznak a környezetéből azok, akik döntésében melléje állnának, támogatnák, bátorítanák. Jobban mondva ezek az emberek ott vannak, csak a fiatalnak gyakran nehezére esik megkeresni, kétségeivel, kérdéseivel hozzájuk fordulni. Első lépésként arra szeretnék hát kérni minden családot és közösséget, hogy igyekezzenek olyan légkört kialakítani, amelyben hallják és meghallják Isten hangját, hívását.

Köszönjük a beszélgetést.

Kérdezett: Sipos Enikő