Vasárnap Logó

Keressen a katolikhos.ro oldalain:

Rendelje meg a teljes Szentírást

Ár: 30 lej

 

 

Ár: 50 lej

 

 

A reszakralizáció fontossága
Csíksomlyó, a lelki központ

Csíksomlyó Erdély és a magyarság legfontosabb zarándokhelye. Lourdes-ban, Fatimában és más zarándokhelyeken tett látogatásaink arra indítanak, hogy Erdély szívében is megvalósítsuk azt, ami máshol lehetséges volt. Tervünk az, hogy lépésről lépésre hívjuk fel az emberek figyelmét e hely fontosságára. Csíksomlyót látogatni, ide elzarándokolni egyre lényegesebbé válik. Olyan világban élünk, ahol a lelki felüdülés, az elmélkedés, a kontempláció elengedhetetlenül fontos, mivel az embernek visszaadja egészséges életszemléletét.

A társadalom reszakralizációja, az ember értékének az újraértelmezése, az önbecsülés megerősítése egyre sürgetőbb feladat. Mostanság, amikor a profitszerzés, a tömegek elnyomása, az emberi értékek eltiprása került előtérbe, feladatunk, hogy olyan szervezett lehetőséget nyújtsunk Istent kereső embertársainknak, amely segít az igazi értékek megtalálásában, a mindennapi gondok átértékelésében, a lelki megerősödésben. Csíksomlyó helyi adottsága és kultusza segíthet abban, hogy  a megváltozott gazdasági és társadalmi viszonyok közepette előmozdítsa az egészséges isten-, ember- és világkép kialakítását. Csíksomlyó szerepe deszakralizált világunkban, ahol a hazugság politikai programmá vált, ahol az emberek új rabszolgatartó rendszereknek az áldozatai, felértékelődik.

Korunkra az emberi értékekből való „kiavatás” a jellemző. Szándékosan használom a szokatlan kiavatás szót. A beavatás ugyanis, amely számos nagy kultúra szocializációs eszköze, pozitív folyamat, amely értékekkel vértezi fel a társadalom tagjait. A kiavatás ennek ellentéte: egy önző, értéktelen, hazug, megbízhatatlan minimál-én a létrehozásában segédkezik. Olyan ember megalkotásában játszik főszerepet, amely jól tud fogyasztani, megfelelő ütemben el tud adósodni, gyorsan átveszi az uralkodó ideológiát és jól beleolvad az elbutított tömegbe. Úgy tűnik, hogy napjainkban minden szocializáló eszköz (család, iskola, egyházak, média, azonos korúak csoportjai) elveszítették erejüket, megadták magukat a nagy világbutító folyamatoknak. A család mint a társadalom alapsejtje tudatos megsemmisítési folyamatnak van kitéve. Elszegényedett és eladósodott családok ezrei sodródnak a társadalom perifériájára. Az iskola új szabályozásokkal nem tudja megfelelően befolyásolni a fiatalok szellemi és lelki fejlődését. A média tudatosan terjeszti az érték nélküli társadalom megvalósításának fontosságát. Egy új ideológia szerint a gyerek még nemének megválasztására is jogosult. Az egyházak ebben a feje tetejére állított új világrendben nem találják a helyüket. Az azonos korúak társasága a média teljes befolyása alá került, ez inkább a pszichikai sérüléseket segíti elő a fejlődő fiatalok körében. Ilyen körülmények között a zarándokközpontok újra felértékelődnek. Csíksomlyó politikamentes környezetének lehetőséget kell adnia a testi, szellemi és lelki megújulásra. Olyan műhellyé kell válnia, ahol a társadalom káoszában elcsigázott, Istent kereső emberek újra megtalálják lelki békéjüket.

A homo sapiens egyben homo politicus is, politikai hivatása van (kellene hogy legyen) a társadalom megszervezésében. Az új világbirodalmi struktúrák megfélemlítéssel, mellébeszéléssel, butítással próbálják ellehetetleníteni az emberek aktív szerepét társadalmuk rendezésében. Az idő (amelyet saját sorsának rendezésére kellene felhasználnia) teljesen kicsúszik a modern ember kezéből. Modern rabszolgaként naponta több órát robotol, otthon pedig szellemi elfásultságában a valóságshow-k butaságával tompítja amúgy is elfáradt szürkeállományát. Idő és értelem hiányában viszont nem tudja megérteni és kezelni állapotát. Az új pénzbirodalomnak legfontosabb célja az, hogy miközben teljesen kizsákmányolja a társadalmi erőforrásokat, az emberek nyugodtan tűrjék mindezt, és ne zavarják a folyamatot. A panem et circensis, a kenyér és cirkusz bevált módszere újraértelmeződik.

A kultikus központok, Csíksomlyó legfontosabb célja az, hogy felvilágosítsa és védje a társadalmat, annak főszereplőit: a családokat. Az Emberfia feje tetejére állította és leleplezte kora jól működő kizsákmányolásait, képmutatásait. Tanításának középpontjába az ember került. Nem a jog, hanem az ember, az igazság került előtérbe. A zarándokközpontok egyik fontos feladata az, hogy visszaadja az embereknek az igazságba vetett hitüket, elveszített bizalmukat, amely az egészséges együttműködés feltétele és amely nélkül nincs jövője az emberiségnek.

Az ezer év, a főegyházmegyei jubileum jó alkalom arra, hogy olyan folyamatot indítsunk el, amellyel segíthetünk embertársainknak a pozitív értékeken nyugvó életvitel megtalálásában és elsajátításában.

Első lépésként meghirdettünk 2008 októberének első hétvégéjétől egy csíksomlyói zarándokhétvégét, amelynek fontosabb programjai:

1. keresztút péntek délután fél 5-től,

2. zsolozsma a klarissza nővéreknél szombaton déli 12-től,

3. szentmise gyertyás körmenettel szombat este 6-tól.

Célunk az, hogy tudatosodjék az emberekben a havi rendszerességgel szervezendő programok állandósága. Olyan lelki élmények lehetőségét szeretnénk megteremteni, amelyek hosszú távon hatnak mind az egyén, mind a társadalom életére. Remélem, Csíksomlyó a közeljövőben megtalálja megérdemelt helyét Európa nagy zarándokközpontjai között.

Szakács Ferenc Sándor, a Hotel Salvator/Jakab Antal Tanulmányi Ház igazgatója