Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 9. szám, 2015. március 1.

Amint az érseki körlevél is pontosítja a lényeget: az iskolai hitoktatásra vonatkozó törvény alkotmánybírósági kifogásolása nem arra vonatkozott – ami a médiában többször tévesen megjelent –, hogy a vallásoktatást ki kellene venni a törzsanyagból, választható tantárggyá degradálni, hanem egyszerűen csak arra, hogy a szülőknek formailag igényelniük kell, hogy az iskola a hitoktatásra a keretet biztosítsa. Ezért azokban az iskolákban, ahol ez eddig is biztosítva volt, elméletileg gördülékenyen megy tovább a folyamat. Viszont nagyon fontos, hogy a szülők időben, tehát március 6-ig valóban kitöltsék a kérvényeket. (Az előkészítő osztályba iratkozók esetében már a beiratkozási űrlapon meg kell jelölnie a szülőnek, hogy óhajtja gyermeke számára a vallásoktatást.) Ugyanakkor azokban az iskolákban (gondolok itt például a szakiskolákra vagy a román osztályokba járó római katolikus diákok helyzetére), ahol nem volt megoldva a hitoktatás, ezek a leadott szülői kérések lehetővé teszik, hogy itt is vallásórákra kerüljön sor. Természetesen számolni kell a szülői közömbösség mellett az esetlegesen nem korrekt információközvetítéssel is az iskola részéről, amely arra fektetheti a hangsúlyt, hogy ha nem adnak le ilyen kérést, akkor a gyereknek egy órával kevesebbet kellene az iskolában eltöltenie. Ez a túlterhelt iskolai tanterv, program mellett előnyösnek tűnhet, viszont ha figyelembe vesszük, hogy a legtöbb kisiskolás esetében a szülők igénylik a hosszú programot, akkor egyértelmű, hogy a napi iskolai programot nem hosszabbítja meg a vallásóra. A gimnáziumi és líceumi osztályok esetében pedig azt érdemes mérlegelni, hogy az értéket, erkölcsi tartást adó vallásos nevelés mellőzésével a szülők tudatában vannak-e annak, hogy gyerekük értékekre történő nevelésének elhanyagolása hosszú távon nagyobb veszteség, mintsem a rövid távon „nyereségnek” elkönyvelhető heti egy szabad óra? Felügyelet nélkül, vagy akár felügyelettel, mivel biztosítja a szülő magánúton, hogy gyereke erkölcsi nevelésére heti rendszerességgel keretet biztosítson? Milyen társadalmi fejlődést vetíthet előre a vallásos nevelés elhanyagolása a kamaszkor kihívásai közepette, a hamis értékeket előtérbe helyező fogyasztói társadalomban? Alapvetően arról kell tehát dönteniük a szülőknek, hogy melyik értékrendben szeretnének ők maguk élni, melyik értékrendet szeretnék átadni gyerekeiknek, melyik értékrendet szeretnék lehetővé tenni majdani unokáik számára is: társadalmunk hagyományainknak köszönhető keresztény gyökerű értékrendjét, vagy a fogyasztói társadalom által diktált trendeket szolgaian követő, kiszolgáltatott társadalom világát?

Panoráma

A felvétel a Hivatások nyomában országos hittanversenyen készült. Fotó: Gál KatalinJakubinyi György érsek felhívása

Románia Alkotmánybírósága 669/2014. 11. 12-es döntésében alkotmányelle­nesnek minősítette a tanügyi törvény 18. paragrafusa 2. bekezdésének első tételét, amely szerint a szülő/nagykorú diák írásos kérése alapján a diáknak nem kell hittanórára járnia. Ugyanakkor az Alkotmánybíróság a fent említett döntésében megerősítette a tanügyi törvény 18. paragrafusának 1. bekezdését, amely szerint a vallás tantárgy (Religie) az iskolai törzsanyag (kötelezően tanítandó tantárgyak) része; az államilag elismert felekezetekhez tartozó gyerekek számára, létszámuktól függetlenül biztosított alkotmányos joguk, hogy részt vegyenek a saját felekezetük hittanóráin. A Tanügyminisztérium 29703/2015. 02. 16-os körlevelében utasította a megyei tanfelügyelőségeket, hogy folyó év március 6-ig minden iskolában a szülők (vagy a nagykorú – 18 évet iskolakezdés előtt betöltött – diákok) töltsenek ki egy típusnyomtatványt, amennyiben szeretnék, hogy gyerekeik vallásuk szerinti hitoktatásban részesüljenek. 

Panoráma

A nagyváradi csapat előadása: Lisieux-i Szent Teréz XIII. Leó pápa előttA nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum tizedik alkalommal adott otthont a Hivatások nyomában országos hittanversenynek, melynek idei mottója egy Don Bosco-idézet volt: „Kapaszkodj Istenbe, mint a madár: amikor énekel, remeg alatta az ág, de tudja, hogy tud repülni.” A február 20–22. között megrendezett verseny fő témája Bosco Szent János, Lisieux-i Szent Teréz és Néri Szent Fülöp élete és munkássága volt. A szervezők célja az volt, hogy a megszentelt élet évében a fiatalok megismerjék az egyháztörténelem kiemelkedő egyéniségeinek élete és működése által az Istennek és a felebarátnak szentelt élet értékét, mélységét és szépségét. A hittanversenyre Gyulafehérvárról, Kézdivásárhelyről, Gyer­gyószentmiklósról, Székely­udvar­helyről, Gyimesfelsőlokról, Csíkszeredából, Marosvásár­helyről, Szatmárnémetiből, Nagykároly­ból, valamint Temesvárról érkeztek versenyzők, és természetesen jelen volt a nagyváradi csapat is.

Panoráma

A csíksomlyói nagyböjti élménykiállítás, amelyre már az előző lapszámba felhívtuk az olvasók figyelmét, a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Központban március 9-én nyílik meg.

Szakács Ferenc Sándorral, a társszervező Pro Educatione Egyesület operatív igazgatójával a kiállítás Csíkomlyóra hozásának okairól beszélgettünk.

 Hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a kiállítással? Miről szól?

Panoráma

Újra a Házasság Hetéről

Madéfalván a családos közösség kezdeményezésére a Házasság Hetét a vasárnapi szentmise utáni szentségimádással kezdték, amelynek során a házaspárok családi életünkön elmélkedhettek. Ezután ízlésesen csomagolt „lélektápláló cukorkákat” osztottak. Az ünnepi hét végén a szervezők már hagyománnyá vált filmvetítésre hívták meg a faluközösséget. A negyedik alkalommal megszervezett filmest során a Fogadom című, 2012-es amerikai filmet nézték meg a helyi kultúrotthonban. Ezt követően beszélgetésre hívták meg a résztvevőket. Forralt bor, meleg tea és aprósütemények segítettek a gátlások, félelmek feloldásában. A felmerült témák a megbocsátás, hűség, kitartás, szülő-gyerek kapcsolat és az elengedés voltak. A megosztott gondolatok, történetek, tanúságtételek során mindenki gazdagabb lett. A résztvevők nyitottsága, a kialakult mély és meghitt beszélgetések ösztönzik a kezdeményezőket további hasonló alkalmak megszervezésére. (Madéfalvi családosok közössége)

Panoráma

Fotó: Fodor GyörgyAz élet védelmében jelszó alatt akarja felhívni a közvélemény és az érintettek figyelmét az abortusz megszüntetésének fontosságára egy nemzetközi kezdeményezés, amely február 18. és március 29. között, negyven napon át imára, böjtre és békés jelenlétre hív. Romániában naponta közel 400 gyermek esik abortusz áldozatául. Kolozsváron lelkes önkéntes szervezők mozgósítják a keresztény híveket – és nemcsak – imára és böjtre, és próbálja mozgósítani a közösséget békés, váltással történő állandó jelenlétre reggel 7 órától este 7 óráig a Dominic Stanca szülészeti klinika előtt.

Panoráma

Fotó: Rohonyi D. IvánÁldozatok és embermentők címmel nyitottak kiállítást a kolozsvári Minerva-ház Cs. Gyi­­mesi Éva termében február 19-én az egyházi embermentők emlékére. A kiállítás a holokauszt áldozataira, valamint a történelmi egyházak embermentő személyiségeire emlékeztet.

A kiállítás létrejöttét és célját Haraszti György, a Budapesti Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány kuratóriumának elnöke mutatta be, ismertetve az általa képviselt intézmény tevékenységét is. Adataik szerint több mint hetven egyházi személy folytatott zsidómentő tevékenységet 1944-ben, a valóságban azonban jóval többen lehettek – mondta.

Egy falat a léleknek
  • Közvetlenül a színeváltozás eseménye után, amikor Jézus odalépett és megérintette a tanítványokat, azok felemelték tekintetüket, és „nem láttak senkit, csak egyedül Jézust” (vö. Mt 7, 8). Vagyis nem látják többé Mózest, Illést és az isteni dicsfényt, hanem „csak egyedül Jézust”.
  • Az a lélek, akit eltölt Jézus dicsőséges fénye, az már minden emberben és dolgokon át „csak egyedül Jézust” látja.
  • A meghívott meghívása nagyon egyéni, mélységesen személyes. Jézus látja a meghívottban a jelen lelki állapotot, de már előre látja benne a lelki növekedést is. Nem azt fogadja el csupán a meghívottban, ami ő jelenleg, hanem elsősorban azt, amivé válik az ő kegyelme által.

Útjelző

Mária iskolájában 111.

Elsősorban Éva erkölcsi tekintélyének helyreállítása ötlik szemünkbe az elhangzott isteni ígéretből. Nem olyan értelemben, mintha rá vagy valamelyik közvetlen utódjára vonatkoznék az isteni jövendölés. Nem, a jövendölés szövege nem engedi meg, hogy a jövendölt „Asz­szony”-ban magára Évára gondoljunk. A messzi jövőben bekövetkező tényről van itt szó, s ezért az asszonynak is eljövendőnek és Évától különbözőnek kell lennie.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg:

Lukács Károly. Született Mezőszengyelen 1853. augusztus 4-én. A gimnáziumot Marosvásárhelyen és Kolozsváron, teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1878. december 31-én Fogarassy Mihály püspök. Tusnádon, Csatószegen és Csíkrákoson káplán, Nagyenyeden és Szamosújváron börtönlelkész. Meghalt 1915. március 1-jén 62 éves korában.

Pitypang

Amerikai Nagy Szurdok vagy a Grand Canyon

A világörökség részét képező Grand Canyon Nemzeti Park körülbelül 4930 km²-nyi területen fekszik. A park északról és délről is rendelkezik főbejárattal, és mindkét oldalról lenyűgöző a kilátás, bár a kanyon legszebb arcát a fenekére vezető túraösvényeken ismerhetjük meg. A Grand Canyon vagy Nagy szurdok a Colorado folyó által kivájt sokszínű, meredek völgyszurdok, a világ egyik legnagyszerűbb természeti csodája, az Egyesült Államok Arizona államában található. A szakértők szerint a Grand Canyont a Colorado folyó több mint 6 millió év alatt hozta létre. Maga a szurdok hossza a 446 km-t is meghaladja, körülbelül 6–29 km széles, és több mint 1500 m mély. Nagy része a Grand Canyon Nemzeti Parkon belül fekszik, amely egyike az első nemzeti parkoknak az Amerikai Egyesült Államokban.

Hírek, hirdetések

Zarándoklat boldog emlékű Áron püspök szentté avatásáért

Ötödik alkalommal szerveznek zarándoklatot március 19–21. között Márton Áron püspök nyomdokain. Felkeresik szülőfaluját, Csíkszentdomokost, a börtönévek leghírhedtebb helyszínét, Máramarosszigetet, a püspökszentelés helyszínét, Kolozsvárt és a püspöki székhelyet Gyulafehérváron. Jelentkezni lehet március 10-ig, a 0726 107002-es vagy a 0744 472178-as telefonszámokon. (mariaradio.ro)