Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 9. szám, 2011. február 27.

Vezércikk

Itthon javában tart a névváltoztatás, magyarosítás fölötti hercehurca. Bonyolítja az ügyintézést a bürokrácia megannyi útvesztője, és mintha az erdélyi magyar is rádöbbent volna, hogy élnie kell jogával, emberi méltóságát védi, ha nevét védi.

Jó két hete maga a pápa emelt szót a „sztárnevek” elburjánzása ellen. Igaz, már a római színműíró, Titus Plautus megalkotta az azóta szállóigévé vált szóösszetételt, miszerint a neved a sorsod: nomen est omen. Most, hogy végzet-e vagy sem, azt hadd ne elemezzük, de azért mindenki érzi, tudja, hogy a név meghatározza az embert, az egész személyiséget. Még történelmi távlatokban is.

Anyáink-apáink nemzedékének felfogásában még az volt az ildomos, a célszerű, hogy beazonosítsák vele a rokonságot, megőrizzék a családfa folytonosságát, és olyan neve legyen az embernek, aminek viselője érzi a névadó égi pártfogását, példaképként tekinthet rá, azonosulhat vele. A bibliai nevek, a szentek nevei ezért csengtek jól Székelyföldön is, bármelyik felekezetnél keresztelték a gyermeket. A névadás a kereszteléssel sajátos egységben életre szóló döntésnek számított. Nem lehetett csak úgy kitalálni vagy felvenni egy új nevet.

Interjú

A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház a gyulafehérvári főegyházmegye főtemploma, egyben az erdélyi történelem fontos színtere, építészeti, művelődéstörténeti jelentősége felbecsülhetetlen. Az évszázadok történelmi eseményei, valamint az idő foga azonban maradandó nyomot hagyott, a műemlék állapota folyamatosan romlott. A rendszerváltozást követően, felismerve a helyzet súlyosságát, átfogó restaurálási tervet dolgoztak ki a műemlékvédő szakemberek. Örvendetes, hogy az utóbbi években egyre nagyobb lendülettel zajlanak a székesegyház restaurálási munkálatai, egyre több területet érintenek. Ezekről kérdeztük Szász Jánost, a főegyházmegye gazdasági igazgatóját.

Egy falat a léleknek

 

• Talán egy pár nap múlva több bizalommal, reménnyel, netán elvárással nézünk a világra. Egyre érdeklődőbben fogjuk figyelni a madarak hangját, sűrűsödő mozgolódását. Még a tavaszhírnöknek tekintett gólyara is kíváncsiabban figyelünk. Vajon – a híradások által – az ő visszaérekézését a leghamarabb mikor és hol fogják meglátni?

Panoráma

 

Az elhalálozás életünk biztosan bekövetkező történései közé tartozik, ezért készülnünk kell rá. Korunk világa viszont nem vesz tudomást erről, a halálesetek már-már mindössze statisztikai számokká zsugorodtak. A televízióban, médiában minél többször találkozunk a halál megjelenítésével, annál távolabbinak érezzük, közönyössé válunk az elmúlással szemben – mondta előadásában Román János, a szatmári Kálvária- templom román közösségének plébánosa. Román János az önkéntes beteglátogatói képzés tizenkettedik találkozásának volt meghívott előadója, azok után, hogy 2010 januárjában, a harmadik találkozón már beszélt a neurózisokról, szorongásokról.

Panoráma

 

Kétszer is megtöltötték a Hám János Római Katolikus Iskolaközpont dísztermét a versenyző fiatalok és hozzátartozóik február 19-én a szatmári egyházmegyei tanfelügyelőség által első alkalommal szervezett egyházzenei énekversenyen. Délelőtt az V–VIII., majd délután a IX–XII. osztályos fiatalok vették birtokba a termet és mérték össze egyházi énekismeretüket. Az egész egyházmegyéből érkező fiatalok egyedül vagy legfeljebb ötfős csapatokban jelentkezhettek, a verseny során pedig elő kellett adjanak egyet a megadott kötelező énekek közül, fel kellett ismerjenek egy orgonán lejátszott dallamot, majd előadták szabadon választott, nekik tetsző vallásos témájú éneküket.

Panoráma

Február hónapról sok minden eszébe juthat az embereknek, farsang, a tavasz közeledte, no meg a tantárgyversenyek is többé-kevésbé ekkor zajlanak. A kolozsvári Báthory István Elméleti Líceumban gyülekeztek február 19-én reggel mindazok, akik a körzeti vallás tantárgyversenyen szerették volna összemérni a tudásukat. Érkeztek diákok az Apáczai Csere János Elméleti Líceumból, a Brassai Sámuel Elméleti Líceumból, a János Zsigmond Unitárius Kollégiumból, és a házigazda intézmény is képviseltette magát.

Panoráma

Február 11-e, a betegek világnapjának jelmondata lehetne Teréz anya szép mondása: „Az élet egyetlen – vedd komolyan!” Hogy ez a gondolat jó talajba hullott bizonyítja az a tény, hogy a civilszervezetek és a közemberek egyaránt ezen a napon a beteg testvérek felé fordulnak.

Panoráma

Nemrég megkerestek a Vasárnap szerkesztőségétől és elmondták, hogy néhai Ferencz Istvánról a temetést követően nem jelent meg nekrológ. Egyben arra kértek, hogy vállaljam e hiányosság pótlását. A felkérésre igent mondtam, arra gondolva, hogy megosztom emlékeimet és élményeimet az olvasóval. Mostani írásomat Ferencz István emléke előtti főhajtásnak szántam, akivel papi életem kezdetén összehozott az isteni gondviselés.

Panoráma

Merésznek, ugyanakkor reményt keltőnek tűnhetett az a rendezvénysorozat, amelyet a nagyváradi egyházmegye a 2011-es pasztorális tervében meghirdetett, többek között az egyházmegye területén tevékenykedő hitoktatók és katolikus pedagógusok egyházmegyei találkozóját. A találkozó elsődleges célja az volt, hogy az egyházmegye területén tevékenykedő hitoktatók és katolikus pedagógusok találkozhassanak a főpásztorral.

Panoráma

Önkéntes napokat tartott a Gyulafehérvári Caritas

Az önkéntesség évét nyitotta meg a Gyulafehérvári Caritas a január végén megszervezett önkéntes napokkal. A találkozókat hat régióban szervezték: Csíkszeredában, Gyer­gyó­szent­mik­ló­son, Sep­si­szent­györ­gyön, Székely­ud­var­he­lyen, Ma­rosvásárhelyen és Kéz­di­vásárhelyen. A rendezvényen elsősorban a szervezet önkéntesei vettek részt, akik az adott régióban folyó szociális programokban dolgoznak. Ugyanakkor a találkozók nyitottak voltak az érdeklődők előtt is, akik még nem kapcsolódtak be önkéntes programokba, de kíváncsiak a témára. Több mint 150 önkéntes vett részt a találkozókon.

Útjelző

 

I. parancsolat (4. rész)

Dr. Iuliu Haţeganu neves román orvos, tudós 1943-ban mint a nagyszebeni egyetem rektora mondta el a görög katolikus egyetemi hallgatóknak: „Sajnos és sajnálatos, hogy a hit és a vallásos élet olyan változékony az emberekben. Legerősebb a gyermekkorban, elhalványul az ifjúkorban, néha egészen kihagy a felnőttkorban, hogy aztán visszatérjen az öregkorban.”

Fiatal vagyok és gondolkodom

Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. (Mt 9,37–38)

Ha körülnézek a világban, elszomorító látvány tárul szemem elé: hitetlenség, fogyasztói társadalom, hedonista elvek, az életük értelmét elveszített, vegetáló emberek tömege, és ennek következtében mérhetetlen szenvedés, szorongás, depresszió. E sok fájdalom láttán lehetetlen, hogy ne fogalmazódjanak meg bennem Jézus szavai: az aratnivaló sok. Ha tovább nézelődöm, a folytatásra is rá kell döbbennem: a munkás kevés.

Pitypang

Az élet virága

Minden ősi kultúra és minden természeti népcsoport az univerzumot egységnek, körnek képzelte el: a Teremtő végtelen köréből keletkezett és áll össze a világ. A népi tudás több területe egységben látja magát a világgal. Az ókortól kezdve az Egyet, Istent, a Teremtő erőt körrel, rózsával vagy körbe írt ábrákkal szemléltették. Az Egy energiája Égő ékként a Nap fényéhez hasonlóan ég.

Hírek, hirdetések

Nőtt a világ katolikusainak a száma

A 2011-es Pápai Évkönyvből, amely hamarosan kapható lesz a könyvesboltokban, többek között megtudjuk, hogy 2010-ben a pápa tíz új püspökséget, egy apostoli exarchátust és egy apostoli helynökséget állított fel. A 2009-re vonatkozó statisztikai adatok bemutatják, hogy hogyan alakult számokban a katolikus egyház élete a világon található 2956 egyházkerületben. A katolikusok száma a 2008-as 1 milliárd 166 millióhoz képest 1,3 százalékkal emelkedett, ami számokban kifejezve 15 milliós növekedést jelent.