Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 8. szám, 2015. február 22.

Panoráma

Felemelő ünnepléssel egé­­szült ki a székely­udvar­hely-szom­bat­falvi plébánia új egyháztanácsának eskütétele: Ta­­más József püspök megáldotta a közösség felújított és kibő­­vített orgonáját.

„Orgonánkat Kolonics Ist­ván építette 1874-ben – mondta el Tamás László kántor –, ez a 121. műve. Az elmúlt közel 140 évben többször végeztek rajta kisebb javításokat, de amint újjászületett az egyházközségünk és a szentmisén résztvevők száma megnőtt, az orgona kicsinek bizonyult. A javítás és bővítés igénye már régebb megfogalmazódott, de mivel az anyagiak nem tették lehetővé, haladt-maradt. Tavaly aztán Hargita Megye Tanácsának jelentős támogatásával sikerült a munkálatokat pályázat útján és a hívek adományaiból megvalósítani. Pap Zoltán orgonaépítőt-restaurátort kértük fel a feladatok elvégzésére. A munkálatok során arra törekedtünk, hogy megőrizzük a hang­szer jellegzetes vonásait, és minél többet megtartsunk az eredeti hangszerből. A javítás során kipucoltuk és kijavítottuk a sípokat, az úgynevezett szélládát, ami a levegőt a sípokhoz vezeti. Ugyanakkor új motor és új fúvó került az orgonába – ez utóbbiak bár későbbi átalakítás során kerültek az orgonába, mostanra már elhasználódtak. Ezenkívül még két sípsorral is bővült az orgona, amit a pedálműbe építettünk be – ezeket lábbal szólaltatjuk meg. A két új sípsor miatt az új szekrényt is kellett építeni, és a játszóasztal is új formát kapott.”

Panoráma

Beszélgetés Orosz Lóránt mátraverebély-szentkúti ferencessel, egyházjogásszal 

Orosz András fr. Lóránt 1961-ben született Szentesen, Csongrád megyében. Okleveles gépészmérnök (Nehézipari Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Miskolc, 1985), szociológus (ELTE, SZPI, Budapest, 1995), teológus (PPKE HTK, Budapest, 1994) és egyházjogász (PhD, Pontificio Ateneo Antonianum, Róma, 2001). 1994–1997 között a magyarországi ferences rendtartomány tanulmányi és nevelési titkára volt, 1996–1997-ben a Szentendrei Ferences Gimnáziumban filozófiát tanított, 2001-től pedig az egyházjog tanára a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, 2004–2007 között a Szegedi Hittudományi Főiskolán is előadott. 2008–2012 között a Sapientia rektori funkcióját töltötte be. 2012-től Kálmán Peregrin OFM kegyhelyigazgató mellett a mátraverebély-szentkúti nemzeti Mária-kegyhely egyik gyóntatója.

Panoráma

A Háromszék-Brassó körzet cserkészvezetőinek közgyűlését február 7-én tartották a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia könyvtárában, Székely István körzeti felelős vezetésével. Más aktuális kérdések mellett szó volt arról is, hogy idén 25 éves a Romániai Magyar Cserkész Szövetség. Több rendezvényt szerveznek ennek jegyében, de összpontosítani a nagytáborra fognak, ahová a szövetség csapatait várják.

A kárpátaljai és a magyarországi szövetségtől is érkeztek öregcserkészek, képviselők, hogy együtt imádkozzanak ugyanaznap este a belvárosi Szent József-templomban a körzeti és az erdélyi szövetség cserkészeivel, vezetőivel Gaál Sándor cserkészvezető pedagógus lelki üdvösségéért és családjáért. Szabó Lajos kanonok, a 40-es csapat vezetője a megemlékező szentmisén elmondta, hogy a szenvedésre az egyetlen megoldás a hit. Hinni, hogy él a Megváltó, aki az utolsó napon feltámaszt. Van valaki, aki a kilátástalan helyzetben felemel, megszentel, vigasztal és bátorít. Árvaságunkban egyetlen megoldás a jóságos, szerető mennyei Atyánk. A szentmise végén a 40-es Szent György csapat a múzeumban is kitehető, egész alakos bannerrel ajándékozta meg a családot és a testvércsapatot, hogy örökre megmaradjon emlékezetükben Gaál Sándor cserkészvezető pedagógus.

Panoráma

Találkozás… imasarok… a jó Isten jelenlétét jelző gyertya… egy edényben kicsírázó, életnek induló búzamagvak… az evangélium szavai: Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe… együttlét… játék… derű… közösen valami szépet Istenért, valami szépet az emberekért…

Ezek a képek, gondolatmorzsák kavarognak a fejemben, miközben azt igyekszem megfogalmazni, mi minden történt azon a szakmai továbbképzőn, melyet a Budapestről érkező Jézus Szíve nővérek tartottak január 30–31. között Nagyváradon, a Pasztorális és Laikusképző Központban. Stafford Kriszta, Tóth Adrienn és Bitttner Michelle nővérek már tavaly szeptemberben igent mondtak Benedek Ramóna nagyváradi hitoktató meghívására. Vállalták, hogy eljönnek és megosztják az alapítójuk, Péterfy Ida nővér által kidolgozott Öt Pont Szemléltető Módszert, hogy segítsék és gazdagítsák azokat a hitoktatókat, akik új utakat szerettek volna megismerni a katekézis területén. A továbbképzőn több mint ötvenen vettek részt, nemcsak a nagyváradi, hanem a gyulafehérvári, szatmári és temesvári egyházmegyékből is. A szakmai napokat Böcskei László megyéspüspök nyitotta meg beszédével, melyben köszöntötte a Jézus Szíve nővéreket és a résztvevőket. A főpásztor a két nap során több alkalommal is nagy érdeklődéssel vett részt a programon.

Panoráma

Gondviselésszerűen, február 12-én, püspökké szentelésének 76. évfordulóján volt a kolozsvári Szent Mihály-templomban, a szentelés színhelyén, a katolikus nők által Márton Áron püspök boldoggá avatásáért kezdeményezett imalánc második állomása.

Panoráma

Akárcsak a nagyvilág más Mária-kegyhelyein, Csík­som­lyón is hagyománnyá vált már a betegek világnapján tartott zarándoklat. Idősek, betegek és betegek hozzátartozói tartották fontosnak, hogy Székelyföld minden szegletéből e kegyhelyre zarándokoljanak, hogy együtt imádkozzanak önmaguk vagy szeretteik gyógyulásáért, illetve a betegeket ápolókért, gyógyítókért. Az ünnepi szentmisét a zarándokokat elkísérő lelkészek, a kegyhely őrzői és Tamás József püspök mutatták be.

Panoráma

Petrozsényban is megtartották február 11-én a betegek XXIII. világnapját, amit II. János Pál pápa rendelt el 1992-ben. Ő ugyanis, az ellene elkövetett merényletet követően, egyre inkább megtapasztalta a betegség keresztjét, s különös együttérzéssel fordult a betegekhez.

Panoráma

Fotó: Szatmárnémeti PüspökségKettős ünnepet ül február 11-én a katolikus egyház az egész világon, mindannyian egy csodás eseményre emlékezünk, a Boldogságos Szűz Mária lourdes-i jelenésére, ugyanakkor figyelmünk a betegekre, gondozóikra összpontosul. A betegek 23. világnapja alkalmából a szatmári székesegyházban immár hagyománnyá vált szentmisét ajánlott fel Schönberger Jenő püspök. A zsúfolásig megtelt székesegyházban a püspök köszöntötte a közelebbről, illetve távolabbról érkezett betegeket, azok hozzátartozóit, ápolóit, orvosokat, önkénteseket, felelevenítve a lourdes-i jelenés eseményét, kiemelve a Szűzanya anyai szeretetét, gondoskodását: „Az ő anyai keze simítsa el homlokainkon a ráncokat, anyai közbenjárása legyen mindig ott, a jó Isten előtt, értünk.”

Panoráma

A gyulafehérvári főegyházmegye kántorai számára február 3–6. között tartották meg az Egyházzenei Bizottság által szervezett lelkigyakorlatos továbbképzőt Gyulafehérváron.

Bár az előző évekhez képest jóval kevesebben vettünk részt a továbbképzőn, lelkiekben, szellemiekben gyarapodva, egymást jobban megismerve, munkánk lényegére jól ráhangolódva tértünk vissza szolgálati helyünkre. Az idei találkozó házigazdája Tamás József püspök, az Egyházzenei Bizottság titkára volt, a moderátor és főelőadó szerepét Ilyés Zsolt, a Hittudományi Főiskola volt spirituálisa, jelenleg csíkszentléleki plébános látta el egyszemélyben. A kántori szolgálat minden szegmensét a lelki oldaláról közelítette meg, erre fektetve a legfőbb hangsúlyt, de bőségesen esett szó a gyakorlati kérdésekről, megoldásokról (kórusszervezés, hangképzés, vezénylési technikák) is. A kijelölt témakörben kiscsoportos beszélgetés, gyakorlat, műhelymunka, majd kiértékelés tette színesebbé az idei együttlétet, amelynek tanulságait, hozadékát a csoportvezetők összegezték. Sőt, tematikus film megtekintésére is lehetőség nyílt. Újdonság volt az is, hogy minden résztvevő kézhez kapott egy programot, amely mind a napi tevékenységet, mind a liturgikus alkalmak (vesperás, szentmise) énekprogramját tartalmazta, és amely alkalmakra – főesperesi kerületenként – előre ki voltak jelölve az éneket vezető csoportok. Objektív okok miatt az idei találkozóról hiányzott a továbbképző fő mozgatórugója, Geréd Vilmos kolozsvári kántor-karnagy, zenetanár, aki közel három évtizeden át viselte szívén a rendezvény minden gondját-baját. Szerdán, február 4-én – távollétében ugyan, de – munkásságának és lelkiismeretes szolgálatának jelképes elismeréseként, Tamás József püspök, az egyházmegye főpásztora Jakubinyi György köszönőlevelét olvasta fel, majd az Egyházzenei Bizottság és a kántorkollégák nevében alulírott méltatta Geréd Vilmosnak az egész egyházmegyére kiterjedő egyházzenei tevékenységét. Az ünnepség végén egy szimbolikus ajándékot, egy (a népénekes könyvet, orgonakönyvet, szertartáskönyvet, a különféle kiadványokat jelképező) nyitott könyvre helyezett gyönyörűen kimunkált orgonasípot (a templomi orgonákért végzett, fáradságot nem ismerő munkásságát jelképezendő alkotást) hoztak az orgonaépítők a maguk és a kántorkollégák nevében erre az alkalomra, majd egy nagyméretű díszoklevelet látott el kézjegyével minden jelenlévő.

Panoráma

A február második hetében ünnepelt Házasság Hetének marosvásárhelyi rendezvénysorozatát két imaalkalom keretezte. A kezdő szentmisén a résztvevők Isten kezébe tették az életüket, házasságukat, hiszen nincs recept a házasság jobbá tételére, de a keresztény Isten igéjéből nyer egy biztos alapot, irányt – hallottuk az igehirdetésben. Az a néhány pár, aki a keddi meghívásnak eleget téve a cukrászdában ült le beszélgetni, segédeszközként ilyen kérdéseket kapott: Írd le házastársad három jó tulajdonságát és köszönd meg! Milyen apróságokkal kedveskedsz párodnak? Alakítsatok ki szabályokat, amelyeket egy vita során betartotok! De lehetett ilyen mondatokat is folytatni: Hol könnyű bízni nekem benned… Amikor azt mondtad, hogy,… akkor én azt éreztem, hogy… Én akkor voltam szerelmes, amikor… Úgy megijedtem, amikor te… Nekem nagyon nehéz, amikor te… Istenem, annyira köszönöm, hogy te…

Panoráma

Harminchét pár vett részt a február 12-én este a Brassó-Bolonyai Szent Imre Házban megtartott ünnepségen, amelyet a Házasság Hete keretében szerveztek.

Az estet egy bevezetés indította, a párkapcsolatok fejlesztésének indoklásával: „Az emberi viszonyok értelme – legyen szó baráti vagy szerelmi kapcsolatról –, hogy kölcsönösen csiszolódunk, és miközben önmagunk jobb, elfogadóbb, önzetlenebb változatává alakulunk át, a másik félnek is segíthetünk egy következő szintre lépni. Ugyanakkor mindebben segít, ha jobban megismerjük, hogyan működünk mi, hogyan működnek a kapcsolatok” – hangzott el.

Egy falat a léleknek
  • Jézus a kezdet és a vég. Jézus az út. Ennek az útnak a kezdete és a vége ugyanaz. Ha rálépek erre az útra, ha belépek Jézus életébe, akkor célba is értem.
  • Bármilyen gond van, az Úr Jézussal egyesülve, az ő világosságában járva könnyen eljuthatok a megoldáshoz. Fontosak ugyan az átgondolások, a megfelelő eszközök igénybevételei, de a gondolkodásom irányát Krisztus világossága fogja kijelölni.
  • Jézus a feltámadás és az élet. Ez nem eljövendő dolog csupán, hanem a már most elnyert ajándék. Például az elhunyt szeretteinkkel nem az emlékezetünkben vagy a képzeletünkben találkozunk, hanem a Krisztussal való egyesülés által.

Útjelző

Mária iskolájában 110.

A gondviselő Isten legvigasztalóbb szava a boldogságát veszített emberhez az volt, amikor a paradicsomból való kiűzetéskor, mindjárt rögös életútja elején, elhelyezte szívében a megváltás reményét.

Soha ennél jelentősebb híradást nem kapott az emberiség. Ez bukásunk éjét, mindjárt a bűnbeesés után, az eljövendő szabadító Asszony megváltó Fiának képével világította be. Világokon keresztül zengett a paradicsomból az isteni szózat: Ne csüggedj, ember! A büntető Istennek szava íme ez a kígyó képében rejtőzött sátánhoz: „Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és az ő ivadéka közé: Az széttiporja fejedet, te pedig a sarka után leselkedel.” (Ter 3,14–15).

Pitypang

Bak Sára rajzaHajnalra kelve megérkezett Mozga lovag és Izge királykisasszony a paripa hátán Hippi Apacs várához. Hippi Apacs nagyon megörült, amikor meglátta Mozga lovagot, a paripának is megörült, kedvesen megpaskolta a hátát, de amikor meglátta Izge királykisasszonyt, ahogy ott roskadozik jó öregen a paripa mellett, hátrahőkölt a meglepetéstől.

Hírek, hirdetések

Zarándoklat a Czestochowai Szűzanya és Szent II. János Pál pápa közbenjárásáért

Az iskolai tavaszi vakációban, április 13–18. között a csíkcsicsói kántor autóbuszos zarándokutat szervez Lengyelországba, a Czestochowai Szűzanya és Szent II. János Pál pápa közbenjárásáért. A program során egy teljes napot töltenek a czestochowai kegyhelyen, továbbá ellátogatnak az Auschwitz–Birkenau haláltáborokba, Krakkóba, Szent II. János Pál pápa szülővárosába, Wadovicébe, és elzarándokolnak Lengyelország második legnagyobb kegyhelyére, az „Európa Jeruzsálemeként” emlegetett Kalwaria Zebrydowskába is. Hazaúton pedig elzarándokolnak Magyarország legnagyobb kegyhelyére, Mátraverebély-Szentkútra. A zarándokút időtartama 6 nap, nem kell az autóbuszon éjszakázni, félpanziós ellátás lesz, ára 350 euró, mely tartalmaz mindenféle költséget, csak költőpénzt kell hozni. Bővebb információkért és jelentkezésért hívják a csíkcsicsói kántort a 0742-084222-es telefonszámon. Ősszel pedig, október 14–21. között a Szentföldre lesz zarándokút, erre is lehet már a fenti telefonszámon jelentkezni. (Gombos Cs. László)