Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 8. szám, 2013. február 24.

Vezércikk

A történelem folyamán valószínűleg öt pápa mondott le eddig Szent Péter székéről. Nem minden esetben állnak rendelkezésre egyértelmű források, bizonyos korszakokban pápák és ellenpápák között nem könnyű pontos adatokra hivatkozni.

1. Szent I. Kelemen pápa Szent Iréneusz szerint Szent Péter harmadik, Szent Jeromos szerint negyedik utódja volt. Epiphaniosz úgy tudja, hogy Kelement maga Péter apostol rendelte utódjául, de ő visszalépett Linus javára a békesség kedvéért. Száműzetésben halt meg a Krím-félszigeten, a tengerbe dobták.

2. A történelem 18. pápája, Szent Pontiánusz 230. július 21-től töltötte be hivatalát. 235-ben Maximinus Thrax császár keresztényüldözésének áldozata lett. Szardínia szigetére deportálták, bányában dolgozott, 235. szeptember 28-án lemondott, hogy a nyáj ne maradjon pásztor nélkül. Vértanúhalált halt, agyonverték.

3. A 147. pápa, IX. Benedek pontifikátusát méltán nevezhetjük a legkülöncebbnek. Nagyon fiatalon választották meg 1032. október 21-én, sosem tisztelte szolgálatát. Az egyedüli pápa, aki háromszor foglalta el a pápai széket. A római hívek és a császár nyomására 1048 novemberében végleg lemondott Péter székéről.

Panoráma


A kolozsvári Szent Mihály plébánia szervezésében emlékünnepséggel tisztelegtek február 12- én Márton Áron emléke előtt. Püspökké szentelésének 74. évfordulója ugyan nem kerek évforduló, ezért eredetileg csak „házi ünnepségnek” szánta Kovács Sándor főesperes-plébános, ám a nagy érdeklődésre való tekintettel kibővítette a kereteket.

1939-ben ezen a napon szentelték püspökké Márton Áront a Szent Mihály-templomban. Az emlékező ünnepségre zsúfolásig megtöltötték a hívek, köztük nem is csak katolikusok, a nőszövetség dísztermét. Jelen volt többek között Bálint-Benczédi Ferenc unitárius püspök és Mag­dó János magyar főkonzul is.

Kovács Sándor főesperes Márton Áron életét, életpéldáját emelte ki, Jaku­binyi György A hegy című írását idézve. Kiemelte, hogy Márton Áron „hegy jellemű” volt, aki sosem lankadt a hitben a nehézségek, megpróbáltatások ellenére.

Panoráma

Pályázati felhívás önkormányzatok, intézmények, közösségek számára a X. Caritas önkéntes tábor megszervezésére

A Gyulafehérvári Caritas 2013-as nyári önkéntes táborát egy olyan településen/civilszervezetnél/ intézménynél tervezi megszervezni, amely nyitott egy százfős csapat vendégül látására, és örömmel fogadja munkájukat. Egy héten keresztül végzett kétkezi és közösségépítő munkával szeretnék megajándékozni a tábort befogadó közösséget, annak reményével, hogy maradandó értéket teremtenek.

Panoráma

Agostino Vallini bíboros, a pápa római helynökének nyilatkozata a szentatya lemondását illetően: „XVI. Benedek pápának, aki minden erejével odaadóan szolgálta az egyházat, és atyai törődéssel vezette a római egyházmegyét, szeretetünket fejezzük ki azért a sok ajándékért, amelyet tőle kaptunk: Krisztusnak és az egyháznak szentelt életéért, az evangélium hirdetéséért végzett elkötelezettségéért, az ember és méltósága iránt mutatott szeretetéért, a szegények támogatásáért, akiket mindig segített és védelmezett” – írja Agostino Vallini bíboros nyilatkozatában Benedek pápa február 11-én tett lemondását követően. „A bíborosok meghatódottsággal és csodálkozással vették a szentatya döntését, amelyet mindannyian mély hittel fogadnak be. Kifejezzük továbbá szeretetünket, és az egész egyházmegye imáiról biztosítjuk a szentatyát, hogy az Úr békéje és öröme által tudja szemlélni péteri szolgálatának és az egyházért tett törekvéseinek gyümölcseit” – olvasható még Vallini bíboros nyilatkozatában.

Panoráma

Egyházmegyei érdemérmet adtak át 

Az elmúlt év utolsó körlevelében az egyházmegye főpásztora, Böcskei László megyéspüspök A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei érdemérem alapítását jelentette be az alábbiak szerint: „Szent László alapító királyunk és Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspökünk tisztelete által olyan követendő életpéldákra figyelhetünk, amelyek a hit erejéről és szépségéről, valamint az ebből fakadó gyümölcsökről tanúskodnak… A hálaadás lelkületében gondoltam azt, hogy méltó lenne az elismerés látható jelét is kifejezni azon híveinkkel szemben, akik szolgálatuk és hozzájárulásuk révén, akár életpéldájukkal és kitartó felelősségvállalásukkal a hitnek a szolgálatában tűnnek ki az emberek előtt. Ennek a szándéknak megvalósítására egyházmegyei érdemérem megalapítását határoztam el, amely az elismerés külső jele lesz azok számára, akik ezt megérdemlik.”

Panoráma

Marosvásárhelyen március 1–2. között szervezik meg a segítők hagyományos konferenciáját. Ezúttal a hetediket!

A test és lélek kapcsolata az egyik legősibb filozófiai téma, nincs egy olyan egységes gondolkodási rendszer az emberiség történetében, amely ne hangsúlyozta volna fontosságát. A jelen orvosi és társadalomtudományi kutatások eredményei a testi és lelki funkciók szoros kapcsolatát igazolják, a média, a kereskedelem, a megelőzésre nevelő és a gyógyító szakterületek megegyeznek abban, hogy egyik nélkül a másik nem létezik. A konferencia holisztikus szemlélettel közelíti meg a témát, kitér a bio-pszicho-szociális és kulturális tényezők elemzésére, valamint gyakorlati prevenciós, intervenciós és gyógyító megoldásokat mutat be a műhelymunkák széles kínálatában.

Panoráma

A Boldog II. János Pál pápa kezdeményezte betegek világnapjának célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését”.

Jézus arra tanított bennünket, keresztényeket, hogy hajoljunk le a testben és lélekben sérült testvéreinkhez, vigasztaló szavakkal enyhítsük szenvedésüket, reményt sugározzunk számukra. „Ha már semmit sem adhatsz, add a mosolyod” – mondta Boldog Teréz Anya, aki mindig úgy élt, hogy szeretetének fénye áthatolt a szenvedés sötétségén.

A Marosvásárhelyi Máltai Segélyszolgálat tagjai mint jó keresztények fő célkitűzésüknek tartják a hátrányos helyzetű emberek, betegek, idősek megsegítését. Minden évben, így az idén is február 11-én a katolikus egyházzal és a Gyulafehérvári Caritassal együtt szervezte meg Marosvásárhelyen a betegek napját.

Panoráma

Ferederico Lombardi szentszéki szóvivő nemrégiben a fiatalokhoz vezető út megtalálásának mikéntjéről fogalmazta meg gondolatait.

Nehéz feladat megérteni a fiatalok érzelemvilágát, gondolkodás- és kifejezésmódját, mert világunk horizontja egyre töredezettebbé válik, és nagyon gyors fejlődésen megy keresztül mind a mentalitásuk, mind a szokás- és viselkedésmódjuk. Olyannyira, hogy Benedek pápa ahelyett, hogy a homogén, egyszínű, kulturális valóságról beszélt volna, egy sokszínű világot állított elénk, amelyet az elképzelések és perspektívák sokoldalúsága jellemez.

Panoráma

Világosság – ige – kincs 

Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod. (Iz 60,1–2)

A világosság a lényünkben világló fény. A bölcs lélek és értelem üdve. Világunk teljességének iránymutatója. A megváltás és feloldozás kegyelme, amely a végső megtisztulás oltalomkapuja.

Mert e parancsolat, amelyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled… Sőt, felette közel van hozzád az ige: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. (Deut 30,14)

Panoráma

Elcsendesedünk, értékelünk, önvizsgálatot tartunk. Nagyböjt idején még többet beszélgetünk Istennel, jobban figyelünk belső folyamatainkra, mellőzzük a materiális világhoz kötő élvezeteket, és az ég felé nézünk. Saját döntésünk ez, amely tisztáz, tudatosít, erősít. A nagyböjti ifjúsági imaórák az elmélkedés időszakába kapcsolódnak évek óta, és vezetnek végig a feltámadás boldog ünnepéig.

Panoráma

Mint szerető, gyermekeiért aggódó és közbenjáró édesanya, a szőkefalvi Szűzanya – akárcsak a csíksomlyói – mindig hazavárja fiait és leányait. Ha Csíksomlyó a magyarság egyik gyülekező helye, ferences szellemiség köré épített fellegvára, akkor a Maros megyei Szőkefalva a kis dombra épített templomával a népek közti barátság és a lelki sötétség elleni küzdelem fellegvára, ahol megtapasztalhatja mindenki a fény királynőjének, a feltámadt Jézus édesanyjának jelenlétét, a lelki fényesség kiáradását. Mivel az utolsó jelenés alkalmával a Boldogságos Szűzanya azt kérte, hogy a katolikus templom és plébánia alakuljon át imaközponttá, ezért létrehozták a Fény Királynője Egyesületet (Asociaţia Regina Luminii), amelynek elsődleges célja, hogy megvalósítsa a Szűzanya kérését. Ezen fáradoznak sokan teljes szívükből, teljes erejükből és minden földi javaik felajánlásával.

Kitekintő

Federico Lombardi szentszéki szóvivő Angelo Sodano bíboros, volt szentszéki államtitkár, a bíborosi kollégium vezetője szavait idézte, aki „derült égből villámcsapásnak” nevezte XVI. Benedek bejelentését. A lemondás bejelentését követően sajtótájékoztatót hívott össze a Vatikánban a szentszéki szóvivő. „Mindannyiunkat meglepett. A konzisztóriumon részt vevő bíborosok nem ismerték a pápa szándékát” – jelentette ki a szentszéki sajtótermet elözönlő újságírók előtt Lombardi. Szerinte a pápa úgy érezte, „nincs egyensúly ereje és feladata között”.

Kitekintő

A pápa hivatalára nincsenek hivatalos jelöltek, nincs választási kampány, tilos mindenféle választási ígéret. A konklávék kimenetele általában meglepetésszámba megy. „Nem csak XVI. Benedek bejelentése, az új pápát megválasztó konklávé is meglepetés lesz” – jegyezte meg Marco Ansaldo, a La Repubblica Vatikán-szakértője, aki szerint „nagy mérkőzés zajlik majd az olasz bíborosok között”. Szerinte a következő pápa valószínűleg olasz lesz: „a lengyel II. János Pállal több mint ötszáz év után először választottak nem olasz pápát. Őt is külföldi egyházfő követte, most ismét az olaszokon a sor” – mondta.

Ferencesek a nagyböjtről

Arról kérdeztük a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány szerzeteseit, mit jelent a nagyböjti időszak a 21. századi ferences életében, és mit gondolnak, hogyan élje meg, kellene megélnie a nagyböjtöt a ma emberének. Nagyböjt második vasárnapján fr. Pantea Tibor kolozsvári templomigazgató osztja meg gondolatait.

Ferencesek a nagyböjtről

• 2013. március 15–17.: triduum – lelkigyakorlat március 15-én és 16-án az este 6, március 17-én a délben 12 órakor kezdődő szentmise keretében. Március 16-án reggel 9-től az este 6 órakor kezdődő szentmiséig lelki napra kerül sor.

Egy falat a léleknek

• Bizonyára nagyon sokan ismerik a háziáldást: „Hol hit, ott szeretet. Hol szeretet, ott béke. Hol béke, ott áldás. Hol áldás ott Isten. Hol Isten, ott szükség nincsen.” Nagyon szép és kívánatos, hogy mindez így is legyen.

• A nagyböjti időszak a kijózanodás és megtérés ideje, hogy ne csak a képzelet világában támolyogjunk, hanem kiszakadva az elhazudott valóságból az örök világosság gyermekei­ként éljünk. Mert sajnos a fent idézett házi áldás­ból leginkább csak az utolsó szó igaz: „nincsen”.

Útjelző

(VI. és IX. parancsolat, 32. rész) 

A Sínai-hegyén kihirdetett utolsó parancs így szól: „Ne kívánd el embertársad házát, feleségét, sem szolgáját, sem szolgálólányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé!” (Kiv 20,17). Bármennyire is furcsán hangzik, de ebben a felsorolásban azt látjuk, hogy az ószövetségben a nőt a házi felszereléshez számították. Azt a megbecsülést pedig, amelyet a nő ma élvez, a kereszténységnek köszönheti.

Könyv

Dr. Biró Vencel piarista rendfőnök, egyetemi tanár halálának 50. évfordulójáról rangos kiadvánnyal emlékezett meg a Piarista Rend Magyar és Romániai Tartománya tavaly decemberben. A tudós piarista Katolikus kincsek (Egyháztörténeti Tanulmányok) című könyvét összeállította, szerkesztette és utószavát írta Sas Péter budapesti művelődéstörténész.

Fiatal vagyok és gondolkodom

A türelem a lélek önmagával való megbékélése. Az életünk során nagyon sok helyzetben találkozunk azzal az érzéssel, vággyal, hogy „legyek nyugodt, türelmes”, vagy a barátaim biztatnak erre. Ebben a néhány sorban arra szeretnék rámutatni, hogy milyen fontos a türelem az életünkben. Bizonyára emberi és az Istennel való kapcsolatainkban sokszor tapasztaltuk a türelmetlenség érzését.

Pitypang

Mese a piros kisbuszról 

Mondj egy mesét a szájaddal, kérlelt Márkus este, amikor már lejárt a meseolvasás, és az utolsó összebújás volt éppen soron, mielőtt mindenki aztán jól bevackolódna a helyére. Jó, feleltem. De ne betűs mese legyen. Nem lesz betűs mese, feleltem, hanem piros kisbuszos mese lesz. Ettől felcsillant a szeme, piros kisbuszokról nem szoktam mesélni neki. Azt hiszem, ez csak azért volt, mert nem szoktam piros kisbuszokon utazni, így nem is barátkozhattam velük vagy legalább a gondolatukkal. De most három napunk volt a barátkozásra. Így aztán egyből meg is jelent a mesém főszerepében. Illegette, billegette magát. Néha felhúzta az orrát, máskor lebiggyesztette a száját, és várta, hogy mi is fog vele történni. És aztán megtörtént a mese.

Hírek, hirdetések

Katolikus Akadémia

A II. vatikáni zsinatot felidéző szabadegyetemi program rendjében soron következő előadását a BBTE Római Katolikus Teológia Karának dékánja, Marton József tartja Márton Áron és a II. vatikáni zsinat címmel február 28-án, csütörtökön este 7 órától a kar dísztermében.