Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 8. szám, 2011. február 20.

Vezércikk

Mi lesz, ha pártokra szakadunk, lesz-e jövőnk, ha így fogyunk? Nincs elég munkahely, ki tart el nyugdíjas éveinkben, mit hoz a holnap, lesz-e mit aprítanunk a tejbe? A mindennapi beszéd csak panasz, elégedetlenség, aggódás. Drágul a kenyér, nincs miből eltartani a családot, kevés a nyugdíj, nem bízunk senkiben, megkopott az életkedvünk.

Az archaikus ember közvetlen kapcsolatban volt a természettel, szerinte a természet járását Isten irányítja. Kifürkésztük a természet titkait, belenyúlunk a génekbe, tudományos elméleteinket lecseréljük, ruházatunkat, élelmünket a fejlett iparnak, gazdaságnak köszönjük, megoldottuk a történelem és a tudomány rejtélyeit. Csak az a fránya időjárás maradt hátra, ami mindig keresztbe tesz. Nem tudunk mit kezdeni a földrengésekkel, szökőárral, lavinákkal és vulkánkitörésekkel, néha az árvizekkel és az erdőtüzekkel sem. Csúcstechnológiánk ellenére sem vagyunk boldogok, elégedettek. Sőt: mintha egyre jobban félnénk. Több a féltenivalónk: záraink, fegyvereink, biztonsági kódjaink erről tanúskodnak.

Interjú

 

Scheffler János boldoggá avatására a szatmári püspökség igyekszik változatos programokkal és kiadvá­nyokkal készülni. A lelki napok, szentmisével egybekötött zarándoklatok, triduumok mellett a kiállítás, a felolvasóestek, de a különböző kiadásra kerülő könyvek, a rádióműsor és a készülő film is Scheffler János személyét hozhatják közelebb a hívekhez. A felkészülésben nagyban érintett a püspökség pasztorális irodája, annak vezetője, Hankovszky Ferenc püspöki helynök a boldoggá avatást megelőző eseményekről beszél.

Egy falat a léleknek

• Nem az én érdemem az, hogy megszülettem. Ajándékba kaptam az életemet. Ajándékba kaptam a szüleimet, a testvéreimet és minden embert. Ajándékba kaptam a hitemet, és azt is, hogy képes vagyok a szeretetre. Nem a véletlenek határozzák meg az életemet, hanem Isten. Isten az, aki akart és pontosan ide és ilyennek teremtett meg engem.

• Viselkedésemet és alkatomat nézve nem mindenben vagyok olyan, amilyen szeretnék lenni. Viselkedésemre vonatkozóan több mindenen változtathatok. Alkatomat tekintve – mert valójában Isten akart ilyennek – jobb, ha elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok.

Panoráma

Zarándoklat a temesvári székesegyházhoz

II. János Pál pápa kezdeményezésére a katolikus egyházban február 2., Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe az Istennek szentelt élet, következésképpen a szerzetesek és szerzetesnők világnapja. A hagyománynak megfelelően február elején a temesvári egyházmegye területén, a plébániákon és közösségekben tevékenykedő lelkipásztorok és szerzetesek zarándokoltak a temesvári székesegyházhoz.

Panoráma

 

Évről évre egy napon, a lourdes-i első jelenés napján, február 11-én a betegek és hozzátartozóik, az orvosok, betegápolók és beteglátogatók együtt mondják el kéréseiket és köszönetüket az Úrnak. Sokan gyógyulást kérnek, erőt a fájdalmak elviseléséhez, és sokan hálát adnak azért, mert Isten a megpróbáltatások idején sem hagy minket egyedül.

Panoráma

1931. február 4-én született a Zala megyei Kálócfalván. Felsőfokú tanulmányait Budapesten végezte, ott vert gyökeret benne a francia irodalom, kultúra és nyelv szeretete. 1956 novemberében kénytelen volt külföldre menekülni. Rövid ausztriai tartózkodás után Belgiumban, Leuvenben végzett egyetemi tanulmányokat. Brüsszelben szentelték pappá, Párizsban nyerte el a teológiai doktori címet.

Panoráma

 

Az egyházmegyei ifjúsági csoportvezetők téli találkozóját tartották február 11. és 13. között az erdődhegyi Helga Winter közösségi házban.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Ifjúsági Irodája az egész év során odafigyel arra, hogy fenntartsa a kapcsolatot a különböző plébániák ifjúsági csoportvezetőivel. Ők azok a fiatalok, akik otthon, a saját közösségükben vezetik a fiatalokkal való foglalkozásokat, nyáron pedig a gyermek- és ifjúsági táborokban a csoportok vezetésében, a programok lebonyolításában segítenek.

Panoráma

Feleségeknek, édesanyáknak szerveztek lelki hétvégét a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban február 4–6. között. A Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottságának család munkacsoportja által szervezett rendezvényen több mint 80 feleség és édesanya vett részt. A hétvége mottója: Igyekezzetek megtartani a lelki egységet a béke kötelékében! (Ef 4,3).

Panoráma

 

Idén ünnepelte a gyulafehérvári főegyházmegye főpásztora, dr. Jakubinyi György érsek 65. születésnapját. Ebből az alkalomból február 13-án reggel 9 órától a főpásztor hálaadó szentmisét mutatott be a gyulafehérvári székesegyházban. A szentmise elején dr. Marton József nagyprépost a papság és a hívek nevében köszöntötte az érseket, aki először teológiai tanárként, majd püspökként, illetve érsekként szolgálja két évtizede a gyulafehérvári egyházmegye katolikus közösségét. Mivel ez a dátum a főpásztor püspökelődei élettörténetében is fontos szerepet játszott (Márton Áron püspökké szentelése 12-én, Jakab Antalé 13-án, Jakab püspököt a 13-as szám egész életén végigkísérte), a szentmise után a papság a kriptában az elhunyt főpásztorokért imádkozott.

Útjelző

I. parancsolat (3. rész)

Prohászka Ottokár püspök írja naplójában, hogy egy nagy ír tudós sétálgatott naponta Dublin külvárosában. Egy alkalommal betért egy nyomorult viskóba, ahol egy szegény asszony szalmán feküdve haldoklott. Mellette feküdt halott gyermeke. – Maga a doktor? – kérdezte. – Nem! – felelte elképedve a nagy tudós –, de mindjárt jön az is – hebegte ijedtében. A haldokló arra kérte, kezdjen el hangosan imádkozni mellette. Ereje már elhagyta, nem akar addig meghalni, míg a pap az Úr szent testével meg nem érkezik…

Könyv

 

A szervezők a konferenciának, amelyet 2010. április 29–május 2. között tartottak Gyulafehérváron, ezt a „gyűjtő” címet adták: Érvek a papságért. A konferencián elhangzott elő­­adásokat (22 tanulmányt) gyűjtötték egy kötetbe és adták ki Itt vagyok, engem küldj! címen. Az olvasó érdeklődését fölkelthetik már pusztán a könyvet tagoló alcímek is: A pap „alter Christus”, A pap Isten igéjének hirdetője, Krisztus papja életszentségre hivatott, A pap Krisztus áldozatának a megjelenítője, A pap Krisztus követségében jár.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Keresztény hivatásunk: ajándék lenni

Társadalmunk a materializmust, az individualizmust és a konzumizmust tartja értéknek, és lépten-nyomon ezt propagálja (nem véletlen: gazdaságilag ez előnyös). Nem csoda, ha keresztényként mélységes diszkrepanciát/diszharmóniát tapasztalunk a keresztény értékek és a világ értékei között. Míg társadalmunk az egyéni igények kielégítését, az énközpontúságot promoválja, addig az adáskultúrája, az öntranszcendencia (önfelülmúlás) és a közösségi hivatás kezd háttérbe szorulni, netán divatjamúlt lenni, pedig kezdetben nem így volt: Nem jó, hogy az ember egyedül van: alkossunk hozzá illő segítőt is (Ter 2,18). Belénk van oltva a másikra, a tere való irányultság és az öntranszcendenciára való képesség. Nem úgy vagyunk teremtve, hogy önmagunknak, önmagunkban elegek lennénk. Szeretetből vagyunk teremtve a Szentháromság képére, aki maga is szeretetkapcsolat, így mi is szeretetre vagyunk rendelve.

Pitypang

Európa védőszentjei

Bár egyik csapat sem választotta védőszentjéül Szent Cirillt és Szent Metódot, kicsit velük is fogunk foglalkozni… Amint a játékot bevezető írásban olvashattátok, ők azért kerültek Európa védőszentjei közé, mert földrészünkön nem csak latin szertartású katolikusok élnek… Sőt, ortodoxok is vannak környezetünkben. Az e havi vetélkedő témája ezért a keleti kereszténység lesz.

Hírek, hirdetések

 

Teológiai konferencia Gyulafehérváron

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának Pasztorálteológia Tanszékén idén is megszervezik a Gyulafehérvári Nemzetközi Tudományos Teológiai Konferenciát. Az NTTK mindenekelőtt a nemzetközi tudományos tanácskozáshoz szeretné a méltó kereteket biztosítani, lehetőséget nyújtani arra, hogy a teológiai kar tanárai az adott témakörben nemzetközi elismerésnek örvendő szaktekintélyekkel együtt járjanak körül egy aktuális teológiai témát.