Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 6. szám, 2011. február 6.

Vezércikk

 

Kolozsvár irodalombarátai a kolozs-dobokai főesperesi hivatal szervezésében Bajor Andorra, a 20 éve elhunyt magyar íróra, a Keresztény Szó egykori első főszerkesz­tőjére emlékeztek halála napján, január 24-én. (Érdekes egybeesés, hogy ez a nap a katolikus újságírók, szerkesztők égi védnökének, Szalézi Szent Ferencnek az emléknapja.) A megemlékezés a Szent Mihály plébánia udvarán, a Keresztény Szó egykori szerkesztőségének bejárata melletti Bajor-emléktábla megkoszo­rúzásával kezdődött. Koszorút helyezett el Szilágyi Mátyás, a Magyar Köztársaság kolozsvári főkonzulja, Kovács Sándor főesperes-plébános és Zsigmond Emese, a Napsugár gyermeklap főszerkesztője. A jelenlevők, Bajor Andor családtagjai és tisztelői egyperces csendes imával adóztak az elhunyt emlékének.

Interjú

Scheffler János mártír püspök emlékezete

Július 3-án Szatmárnémetiben boldoggá avatják az 1952. december 6-án Jilaván mártírhalált halt Scheffler János püspököt. Az életáldozata óta eltelt közel hatvan év igencsak megritkította azok sorát, akik személyesen ismerhették őt, azokét, akik személyes kapcsolatban voltak vele.

Egy falat a léleknek

• Ezek a kérdések nemcsak a fiatalokról, hanem rólunk, felnőttekről is szólnak.

Fiataljaink beszélgetés helyett vajon miért üvöltenek?

• A beszélgetéshez legalább két emberre van szükség. Ha az egyik nincs a közelben – mert nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is távolodunk egymástól –, akkor kiabálni, üvölteni kell. Csakhogy az eredmény a megkívántaknak épp az ellenkezőjévé lesz.

Panoráma

Az önkéntesség kiemelt szerepet kap 2011-ben Európa-szerte, és ehhez az eseménysorozathoz csatlakozott a Gyulafehérvári Caritas is. A szervezet marosvásárhelyi sajtótájékoztatón népszerűsítette idei programjait.

„A Gyulafehérvári Cari­tas szemléletében az önkéntesség több mint egy gyakorlat egy bizonyos ügy elvégzése érdekében. Az önkéntesség az alapvető bizalom jele: bízni abban, hogy jobbá-szebbé lehet tenni a közösséget, a társadalmat, amelyben élünk” – fejtette ki dr. Márton András, a szervezet igazgatója.

Panoráma

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. 1989 óta e napon a magyar kultúra napját ünnepeljük. A kultúra szó latin eredetű. A négy igei alakot a szótárak így hozzák: coleo-colere-colui-cultum. Jelentése: művelni. Eredetileg a föld megművelésére vonatkozó fogalom volt. Szellemi javakban való gyarapodást, az emberi szellem pallérozását, lélekművelést, műveltséget, legfelsőbb szinten pedig kultuszt, istentiszteletet, istendicsőítést és -imádást jelent. A tárgyak használatától az életmód, az önkifejezés különböző módjain át a világlátásig minden a kultúra körébe tartozik. Összmagyar kultúránk határai nem azonosak Magyarország jelenlegi határaival.

Panoráma

 

Az egyházi évből eltelt adventi, karácsonyi időt átvette az évközi időszak, amit majd nagyböjt, húsvét és ismét az évközi idő fog váltani.

Maradjunk a mindenki által szeretett karácsonyi időnél. Minden vidéknek megvannak ez ünnepnek a sajátos, kedvelt karácsonyi énekei, amelyeket kicsitől nagyig mindenki ismer, énekel, énekelt. Nem elég, hogy egyre kevesebben énekelnek, de mi is igyekszünk leszoktatni őket.

Panoráma

 

A hetedik alkalommal megtartott egyházmegyei szintű egyháztanácsosi találkozó az elmúlt évek azonos rendezvényeihez hason­lóan igyekezett a kérdések megválaszolásán, az egyháztanácsosok közötti kommunikáció és eszmecsere elősegítésén túl alkalmat adni a tematikus év jellegzetességeinek megismerésére, az ebből adódó gyakorlati teendők plébániai szintű megvalósulásának elősegítésére is.

Panoráma

Január 24–27. közt a Magyar Lelkipásztori Intézet 36. alkalommal rendezte meg az Országos Lelkipásztori Teológiai Napokat Egerben, a Szent János továbbképző központban. A rendezvényre több mint 200 lelkipásztor, hitoktató és világi munkatárs érkezett, többek között a Délvidékről, Erdélyből és Kárpátaljáról is. Az idei téma a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett család évéhez kapcsolódóan a családpasztoráció volt. A négy nap alatt előadások, csoportbeszélgetések, műhelyfoglalkozások keretében beszélgettek a résztvevők a házasság, a család értékéről.

Útjelző

I. parancsolat (1. rész)

Isten első parancsolata a tíz­parancsolat ünnepélyes nyi­tánya. Mindenkinek tudomására hozza, hogy ő van! Az egyetlen és igaz Isten elsőként Izraelnek tárja fel dicsőségét. Isten úgy ismerteti meg magát választott népén keresztül mindenkivel, hogy emlékezteti őket a Sínai-hegyi nagy tetteire: „Én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából”. Tovább mondja: „Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!” „Senki mást ne tekints Istennek!” (MTörv 6, 13–14)

Memento mortuorum • Emlékezzünk régiekről

 

Száz éve halt meg:

P. Papp Kajetán OFM. Székelyudvarhelyen született 1841. szeptember 6-án. 1865. július 25-én szentelte pappá Fogarasy Mihály püspök. Csíksomlyón halt meg 1911. február 18-án.

Kilencven éve halt meg:

György Lázár. Kézdiszárazpatakon született 1871. június 19-én. 1896. július 16-án szentelte fel Lőnhart Ferenc püspök. Szászrégenben és Székelyudvarhelyen volt káplán. 1899-től pedig Máréfalván plébános. 1921. február 3-án hunyt el.

Fiatal vagyok és gondolkodom

 

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe körül, amely 1997 óta II. János Pál pápa rendelkezése nyomán egyben a megszentelt élet napja is az egyházban, adja magát rovatunk e havi témája: a hivatás. Megszoktuk azt is, hogy a hivatás témája kapcsán valamilyen, az egyházban bevett életformára gondoljunk, konkrétabban a papi és szerzetesi hivatásra, még ezekben a zűrzavaros időkben is, amikor Európa-szerte az ilyen hivatást választók számának a csökkenése a jellemző.

Pitypang

Gyakran személyiségünk kiteljesedésének útján haladva érdekes tapasztalat lehet, hogy életünk különböző pillanatfelvételei szívünk mélyéről forrásként törnek elő, arra indítanak bennünket, hogy tegyük meg mindazt, ami életcélunk beteljesedéséhez szükséges. Mindez hogyan sikerülhet? Ha a szívünk a szeretet különféle megnyilvánulásaival van tele. Lehet ez egyszerűen egy szerető pillantás embertársaink, kollégáink, barátaink felé. Miért van rá szükség mindennapjainkban? szeretetteljes pillantás is. Emberi természetünknél fogva mindezek hatással vannak személyiségünkre. Életünk útjain ezek elindíthatnak és ösztönözhetnek a jóra – vagy éppen hátráltathatnak bennünket.

Hírek, hirdetések

 

A Vasárnap a Facebookon

XVI. Benedek pápa ösztönzésével összhangban a Vasárnap szerkesz­tősége is arra törekszik, hogy a modern kommunikációs eszközök, így az internet különféle szolgáltatásai által is kapcsolatban legyen olvasóival, ugyanakkor a Facebook felhasználójaként a keresztény és világi média legkülönbözőbb nemzetközi fórumaira nyílik rálátásunk. Jelenlétünk az információcserén és a kapcsolattartási lehetőségen túl felelősségteljes vállalása is kíván lenni mindannak, amit az evangéliumi sajtószemlélet megkövetel.