Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek

• Isten mindig jelenvaló Isten. Ő sohasem megközelíthetetlen.  Ő az, „aki van”, aki mindig jelen van. Az ő neve Emmánuel, vagyis „velünk az Isten”.

Az ige testté lett, és közöttünk lakozott. (Jn 1,14) Isten jelenléte, ami korábban felhőben, megfoghatatlan dicsőségben mutatkozott meg, most látható, tapintható testben jött el közénk és van közöttünk.

• Krisztus, az „örök élet igéje” az, akit láttunk, akit hallottunk, akit kezünkkel, testünkkel megérinttettünk. Az ő szentségi vétele által Istennek külső jelenléte az emberben személyessé és bensővé válik.

• Nem mindegy az, hogy az Úr misztériumainak ünnepe csupán felszínes, külsődleges ünnep lesz-e, vagy bensőséges. Istennek a külső jelenléte bennem válik személyessé és bensővé az eukarisztia, a szentáldozás kegyelme által.

• Az örök ige testté lett. Micsoda leereszkedés ez Isten részéről! Egészen közel jött hozzánk. Ugyanez történik az eukarisztiában is. Mert az Isten leereszkedésének utolsó foka az eukarisztia.

• A tabernákulum Isten hajléka az emberek között. Az én hajlékom is olyan, mint egy tabernákulum. Mit ér az ünnep, ha pont Isten szentségi jelenléte hiányzik belőlem? Sokasodjék hát bennem az, ami Istentől való, és semmisüljön meg az, ami emberi!

• Ó, szent vendégség, melyben Krisztust vesszük magunkhoz, megújúl bennünk az ő szentségi jelenléte, a lélek eltelik kegyelemmel, és a jövendő dicsőségünk zálogát nyerjük!