Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 51-52. szám, 2013. december 22-29.

Vezércikk

Az adventi időszak lassan a vége felé közeledik. Csupán néhány nap választ már el bennünket a megtestesülés ünnepétől. A várakozás időszakát töltöttük és töltjük még néhány napig. Szent Pál szavai újra aktuálisak: Az Úr közel van. (Fil 4,4). Az Úr áll az ünnep középpontjában, aki több mint 2000 évvel ezelőtt Krisztusban rendkívül közel jött hozzánk. Liturgikus ünnepeink és időszakaink abban szeretnének segíteni, hogy mi is, későbbi korok emberei megtapasztaljuk valós közelségét.

PanorámaAdventi lelkinapot tartott a szerkesztőség az örömvasárnapot követően, december 16-án. A Verbum kuratóriumi elnöke, Kovács Sándor főesperes-plébános adott szempontokat a keresztény öröm megélésére, felhíva a munkatársak fi gyelmét szolgálatuk szépségére, amelynek értelmében ők közvetíthetik az örömet az olvasóknak. A lelki ráhangolódás végén megköszönte a szerkesztőség minden tagjának egész évi áldozatkész és fontos munkáját.

Panoráma

Játékfilm készül Márton Áronról a Mustármag megújulás- szolgálat álma, terve szerint. A 2012 őszén megalkotott és azóta Erdély különböző településein már 19-szer bemutatott Népemért vállalom zenemű nagy sikere döbbentette rá Papp Lászlót és a közösségét arra, hogy Isten szolgájának életpéldája, egyénisége ma is vonzó. Ez a felismerés indította őket arra, hogy egy játékfi lmet álmodjanak meg. Ötletük most került abba a kibontakozási szakaszába, amikor úgy érezték, elérkezett az ideje, hogy bemutassák a nyilvánosságnak. A december 10-én Csíksomlyón és 11-én Marosvásárhelyen megtartott sajtótájékoztató előtt beszélgettünk Papp Lászlóval, a marosvásárhelyi Szent Imre Kollégium lelkivezetőjével a tervről. Irodájában a két asztal és a fölöttük lévő polcok roskadoztak a Márton Áronról, korának történetéről és Erdélyről szóló kötetektől…

Panoráma

A Kincses Kolozsvár Egyesület december 13-án adta át idei kitüntetéseit, a kitüntetettek közt volt Kovács Sándor főesperes-plébános is, akit a Kolozsvári Magyar Napok megszervezésében nyújtott hathatós támogatásáért részesítettek elismerésben. Alább Jakab Gábor laudációját közöljük. 

Panoráma

Nagy László előadása a Katolikus Akadémián

A tudomány és a vallás  részben hasonló témákkal  foglalkozik: a világ, az élet,  az ember eredete és jövője. Témái  hasonlóak, sőt azonosnak  mondhatóak, de teljesen más  a módszerük a feltett kérdés  vizsgálatára. Nagy László fi zikus,  egyetemi tanár december  12-i előadása azt a célt tűzte  ki, hogy a nem fizikusokból  álló közönségnek bemutassa:  a tudományos világszemlélet  és a vallásos hit nem állnak  egymással ellentmondásban.  Ez a tájékozottabbaknak nem  meglepetés, ám a tudományos  kérdéseket, újdonságokat nem  követő, ugyanakkor elkötelezetten  vallásos emberek egy  része ma is azt hiszi, éles ellentét  áll fenn a tudományos világ  és az istenhit között.

Karácsony

I.    

1952 tele hóviharokkal, csikorgó  hideggel sanyargatta a  falu lakóit. A Román-dombon  levő, kastélyszerű intézői lakban  jól elfért a két család. Csak  az udvar volt közös. Az épület  hátsó részében egy, a tanügyből  kiebrudalt tanító felesége és két  kisgyereke húzta meg magát.  A nyakas ember nem hajlott a  „jó szóra”, semmi pénzért sem  akart a román kommunista  pártba belépni és Székelyföldről  Máramarosba menni igazgató  tanítónak. Így hamarosan  felmentették állásából, és  koholt vádakkal (horthysta,  fasiszta) mint a rendszer ellenségét  „concentrára” (politikai,  nevelő munkatábor Romániában  az 50-es években, lényegében  kényszermunka) vitték. 

Karácsony

Nagy, sűrű pelyhekkel érkezett a tél abban az évben. A fák ágai egyszerre pihekönnyű ruhát öltöttek, lábnyomok titka őrizte a frissesség ébredő világát. Karácsonyhoz közeledve az aprócska helységet díszes lámpák pompája világította meg. A fény nem csak a tereket, a szobát is bejárta. A kandalló tüze árnyékként játszott a falakon, melege, halk ropogása finom érintéssel hatotta át lényét, amint székében ülve az ablakon keresztül nézte a tél egyszeri csodáját, a hóesést. Mintha az égből egy varázslatos, fehér takaró lengett volna alá, hogy szívében gyermekké válva, a pillanatok éltető és gyorsan tovaszálló fényét emlékezetébe idézze.

Karácsony

Legyen az ember akárhány éves, karácsonykor  egy kicsit még hinni szeretne a csodákban.  Ezért őrzi magában a régi, a gyermekkori ünnepek  emlékét. A legszebb karácsonyi emlékeim  gyermekkoromba visznek vissza, és nagyon jó  érzéssel töltenek el.  Gyermekkorom karácsonyai személyiségem  fundamentumához tartoznak. Minél több év suhan  el fölöttem, annál fontosabb, hogy adventben  visszataláljak karácsony titkához. Ha ez elmaradna,  beteljesednék rajtam Albert Einstein  szava: „Aki a titkokra nem tud néma ámulattal  rácsodálkozni, az lelkileg halott.” Karácsony tehát  az élet ünnepe: egyrészt Jézus születésének  napja, másrészt a gyermeki újjászületés lehetősége.

Egy falat a léleknek

 • Még egy jó hónappal ezelőtt tele voltunk reménnyel,  várakozással, jó elhatározásokkal.  Ezek különféle módon öltöttek formát bennünk.  Aztán jött a karácsony, a karácsony  hete. Volt, akinek tartalmasan, ünnepi hangulatban,  volt, akinek magányosan vagy éppen  unalmasan teltek el a szent napok. S folytatódott  az ünnepi nyüzsgés a szilveszterezéssel,  az új év köszöntésével. Voltak, akik kifejezték  egymás számára a szívből jövő vagy éppenséggel  protokoláris jókívánságaikat, de voltak  olyanok is, akiket kifelejtettek.    

Útjelző

Mária iskolájában 66.      

Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát  adta oda, hogy mindannak, aki benne hisz […], örök  élete legyen. (1 Jn 3,16)  Suarez Ferenc így vélekedik Mária halálát  illetőleg: „A Boldogságos Szűz nem betegség  következtében halt meg, hanem a forró szeretet,  égő vágyódás és az Istennel való bensőséges  egyesülés erejénél fogva.” […] Higgyük, hogy  van Isten. Higgyük, hogy ő  mindenható. Higgyük, hogy  Isten a szeretet…

Útjelző

Mária iskolájában 67.  

Anton Gots kamilliánus atya számára „a  Szűzanya mindenekelőtt édesanya. Isten országában  az a szerepe, hogy továbbadja az isteni  életet. Ez a küldetése. Azért a Máriával való  találkozás soha nem áll meg a csodálatnál. Aki  közelébe kerül, szeplőtelenségének sugárkörébe  jut. Ha szeretünk imádkozni hozzá, ha szívesen  vagyunk az ő közelében, belenövünk a nála  lévő Isten szférájába, és biztonságban leszünk  ebben az istenközelségben.” (Gots Anton: Igen,  Uram! Prugg Verlag, Eisenstadt 1982, 24.) 

Fiatal vagyok és gondolkodom

Év vége körül, főként szilveszterkor divat visszagondolni mindarra, amit tettünk vagy elmulasztottunk egy év alatt. Nem mentünk eleget bulizni, nem dolgoztunk eleget, megvettünk egy cipőt, amire nincs szükségünk… Főként azok, akik keresztény kisközösségekhez tartoznak, „hajlamosabbak” a nyilvános tanúságtevésre, megosztani másokkal, hogy mit nem tettek helyesen, mivel nem elégedettek az elmúlt évből. Mivel könnyebb mások lelkiismeretét és felelősségét vizsgálni, ezért most én is ezt teszem.

Fiatal vagyok és gondolkodom

2014. január 1-jétől blogon is jelen lesz a Vasárnap ifjúsági fóruma, a Fiatal vagyok és gondolkodom. A lapban közölt írások minden hét szerdáján az internetre is felkerülnek, ahol a fi atalokat, lelkészeiket meghívjuk, szóljanak hozzá az adott témához, osszák meg velünk véleményüket, kérdezzenek tőlünk. Párbeszédre hívunk tehát, kedves fi atalok, hogy továbbra is együtt gondolkodjunk azokról a témákról, melyek fontosak a számunkra. Blogunk januártól elérhető a következő címen: fiatalgondolkodok.blogspot.ro

Pitypang

Berzenczey László 

1820-ban született Kolozsváron,  jómódú család gyermekeként.  Bátyja az 1848-as  szabadságharcban Kolozsvár  térparacsnoka volt. Édesanyjának  a nagyapja Kőrösi Csoma  Sándor egyik támogatója volt.  Utazási vágya már diákkorában  felébredt. Megszökött  otthonról és három évig járta  az országot. Iskolái után táblai  írnok lett Marosvásárhelyen,  majd marosszéki követként  részt vett az 1847-ben tartott országgyűlésen.  Az 1848–1849-es  szabadságharc idején parancsnoka  volt az általa szervezett  huszárezrednek.

Pitypang

A hit és a világ hullámhosszán
12. forduló 

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mailcímre! A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.

Hírek, hirdetések

Karácsonyi templomi hangverseny Nagyváradon

December 22-én, délután negyed hét órakor a Szent László  plébániatemplomban karácsonyi hangversenyt tartanak. Az  idei évet záró hangversenyen a helyi művészek mellett fellépnek  nagyszalontai és érmihályfalvi előadók. Fellépnek a Szent  László-templom Halmos László kórusa, karnagy: Kribus Mónika,  a Barátok temploma Bihari Sándor kórusa, karnagy: Kiss Géza, a  Jubilate Deo kórus, karnagy: Bokor János (Érmihályfalva), a Kiss  Stúdió Színház színművészei: Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos,  Csukás Eszter zongorán (Nagyszalonta), Ichim Beáta csellón,  Kiss Livia szopránénekes, Oláh Boglárka hegedűn, Viktor József  kontratenor, Tasnádi Ferenc mélybariton, Tasnádi Ferencz trombitán,  valamint a szervező Thurzó Zoltán zongorán. (Thurzó Z.)