Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 50. szám, 2013. december 15.

Vezércikk

Várakozás, türelem 

Adventben Jézus eljövetelét várjuk. Elsősorban Jézus első eljövetelére emlékezünk, ugyanakkor várjuk második eljövetelét. Van egy harmadik aspektus is: Jézus jön felénk nap mint nap felebarátainkon keresztül. Vagyis Isten jelen van számunkra, Isten az, aki van. Emmánuel, velünk az Isten. Mindig itt van, csak mi nem figyelünk rá. Egymásra nem tudunk figyelni, hogyan figyelhetnénk hát Istenre?

A türelmetlen világ nem tud várni, kivárni, várakozni. Mindent azonnal akar. Azt hiszi, mindent megkaphat azonnal, ha van elég pénze. A türelem rózsát terem: ez a mai ember számára nem mond sokat.

Panoráma

A Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa elnöke, Kurt Koch bíboros romániai látogatása 

Dember 3–7. között romániai látogatáson volt Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa elnöke. A bíborost elkísérte Andrea Palmieri prelátus, a dikasztérium altitkára. Koch bíboros Bukarestben december 3-án, kedden találkozott Ioan Robu érsekkel, a romániai püspöki konferencia elnökével, együtt mutattak be szentmisét a székesegyházban. Másnap Daniel ortodox pátriárkánál tett látogatást, majd Traian Băsescu államelnökkel találkozott. Koch bíboros a bukaresti egyetem teológia karának tanáraival is beszélgetett. December 6-án, Szent Miklós liturgikus ünnepén Balázsfalván vett részt a szent liturgián, amelyet Lucian Mureşan bíboros, a romániai görögkatolikus egyház nagyérseke vezetett. Koch bíboros is homíliát tartott, majd délután a gyulafehérvári ortodox érsekkel, Irineuval találkozott. Ezt követően, du. fél négykor Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel folytatott negyvenperces beszélgetést. A gyulafehérvári főpásztor a Vatikáni Rádiónak számolt be a bíboros látogatásáról és találkozójukról. „Kurt Koch bíboros urat 2010-ben nevezte ki XVI. Benedek pápa az egységtitkárság élére.

Panoráma

Egy európai uniós, regios pályázat keretében a piarista nővérek felújíttatják a város szívében található zárdát. Amellett, hogy visszanyeri régi pompáját, élet tölti majd meg.

A Károlyi grófi család és Lajcsák Ferencz nagyváradi püspök adományaiból, továbbá a katolikus közösség hozzájárulásával 1892-ben épült komplexum hatosztályos elemi iskolaként és árvaházként működött az 1948-as államosításig, amikor a Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővéreknek el kellett hagyniuk. Miután a szatmári püspökség 2007-ben visszakapta a birtokjogot, évekig kereste, hogyan hasznosíthatja az épületet, visszaadva a nagykárolyi közösségnek régi fényében és egykori rendeltetéséhez hasonló működésben. A piarista nővérek 2009-ben pályázatot adtak le az Európai Unió Regio programjához, amelyre idén pozitív válasz érkezett. A zárda épületét felújítják, család típusú gyermekotthonként működtetik majd. Negyvenkilenc évre kapták így meg az épületet az egyházmegyétől a piarista nővérek, akik 2004 óta jelen vannak Nagykárolyban. Gyermekotthont működtetnek, s ezt most tovább bővítik: a zárdába átköltözve szeretnének egy fiúcsaládot és egy kisgyerekes – két évtől hétéves korig, fiúk és lányok együtt – családot is létrehozni. Velük együtt laknak majd a nővérek, a másik melléképületben tovább működtetik a 2009 decemberében indított napközit. A gyermekotthonban a lakószobák mellett közösségi termek, ebédlő, tanulószobák lesznek, és kápolna is lesz a közösségi teremben. Műemléki környezetben lévő két épületről van szó, ezt tiszteletben tartva újítják fel, parkosított udvarral körülvéve újra Nagykároly ékévé válik. A munkálatok a tervek szerint 2015 nyarán érnek majd véget – tudtuk meg Kürti-Bokor Judit nővértől, aki megköszönte a nagykárolyi közösségnek az eddigi segítséget.

Panoráma

A szatmárnémeti Zárda templom búcsújára gyűlt össze a katolikus közösség december 8-án, vasárnap este. A minden évben nagy érdeklődésre számot tartó búcsún idén is megtöltötték a hívek a templomot, melyben paptestvéreivel Schönberger Jenő püspök mutatta be a legszentebb áldozatot.

Panoráma

A Szentháromság tiszteletére szentelt kolozsvári Piarista templomban az advent első vasárnap esti egyetemi lelkészségi szentmise keretében áldották meg a felújított orgonát.

Panoráma

A medgyesi Kolping-család tagjai és sokan mások Mikulás-ünnepségre gyűltek össze december 5-én du. 5 órakor. Körülbelül 140-en, gyermekek és felnőttek, zsúfolásig megtöltötték a Kolping-ház nagytermét. Sikerült az ünnepséget a medgyesiek örömére megszervezni. Pelger Matild tanítónő 30 iskolás gyerekkel jelentkezett az ünnepi műsorra, amely nagyon jól sikerült. A jelenlévők tapssal köszönték meg a gyermekek szép előadását. Előadás közben megérkezett a Mikulás bácsi is, ajándékcsomagokkal a hátán. A Kolping-egyesület jóvoltából gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt jutott ajándékcsomag. Szép és értékes volt a Kolping-család eme rendezvénye, nem az anyagiak miatt, hanem a lelki és szellemi feltöltés miatt, amelyre a közösségben élő embernek nagy szüksége van. Mindenki jól érezte magát, jó volt együtt lenni. Többen segítették az ünnep megrendezését, mindenkinek a jó Isten fizeti majd meg segítségét. Külön köszönet Pelger Matild tanítónőnek és Szederjesi Györgynek, a medgyesi magyar iskola igazgatójának, akik megszervezték az ünnepi műsort. És nem utolsó sorban kiemelt köszönet illeti a gyermekek csodaszép szereplését. Csak így tovább!

Panoráma

A kolozsvári Szent Mihály Caritas szervezet az ünnepváró napokban fokozottan figyel a speciális szükségletekkel élőkre, a hajléktalanokra, a nehézségekkel küzdő öregekre és a családokra. A Szent Mihály plébánia anyagi gondoskodásával, Kovács Sándor főesperes-plébános jóvoltából naponta zsíros kenyérrel és teával vendégelik meg a hajléktalanokat és rászorulókat a Caritas székhelyén, ugyanott december folyamán ruhaosztás is lesz.

Panoráma

Katolikus környezetben az adventi szent időnek messze nyúló hagyománya az adventi roráté. Ez a hajnali szentmise nevét a Szent Szűz adventi miseszövegének bevezető imádságától kapta, és Izajás próféta könyvének 45. fejezetéből való az idézet: „Harmatozzatok („Ro­rate”) egek onnan felülről, és ti, felhők, hullassatok győzelmet. Nyíljék meg a föld és teremjen üdvösséget” (Iz 45,8). A Gyi­mesekben éppúgy, mint a Csíki- és Gyergyói-meden­cében, hajnali 6 órakor kerül sor erre a szentmisére, mindig zsúfolásig telt templommal, egyre több áldozóval. Szent X. Piusz pápa „eukarisztikus tavasza” ezeken a tájakon a múlt század hatvanas éveitől kezdve vert gyökeret ott, ahol a lelkipásztorok erre hangsúlyt fektettek.

Panoráma

November utolsó hétvégéjén tartották meg Marosvásárhelyen a lelkipásztori munkatársképzésen részt vevő másodéves hallgatók második tömbösített előadás- és képzéssorozatát. A biblikum, a dogmatika, a pasztoráció és a diakónia előadások és képzések mellett bevezetőként a Szentírás értéke és használati javaslatai kerültek előtérbe. Mindezt egy Szent Pál-levélből vett résszel (1Kor 12,12–31) gyakorlatba is ültették a hallgatók.

Panoráma

December első hétvégéjén tartotta a Keskeny Út Öku­me­nikus Fesztiválmissziós Cso­­port a 2014-es missziós év első képzését a nyári missziók egyik helyszínén, Tus­nád­fürdőn. Az Olt-menti kulcsos ház az erőteljes havazás ellenére megtelt azokkal az önkéntesekkel, akik a jövő évi feladatok betöltésére vállalkoztak. A csapat most is sokszínűnek ígérkezik, tudniillik lelkipásztorok, tanárok, szociális munkások, kismamák, egyetemisták, középiskolások és konfirmandusok is helyet kapnak benne.

Könyv

Lapunk meseírójának kötetét hozta el a Mikulás 

A gyermekirodalom 1990 előtt tisztes helyet foglalt el az erdélyi irodalomban, a legnagyobbak írtak folyamatosan verset, mesét a gyerekeknek. Aztán kicsit elfogytak a jó meseírók, mintha a szerzők a saját életmű megalkotása mellett nem tartották volna elég nagy feladatnak gyermekek számára alkotni. Az utóbbi időben ismét divat mesét írni, talán azért is, mert a fiatal szerzők saját gyermekeiknek alkotnak. Ma inkább az a probléma a gyermekirodalommal, hogy torz szemlélet kezd ide is betörni: a klasszikus, századokon át, generációk során „kipróbált” népmeséktől féltik a ma gyermekét egy félreértett, óvó jellegű pedagógia nevében. Ennek eredményeként kilúgozzák a rosszat, a próbát a mesékből, mert „nem kell a kemény valósággal ütköztetni” a gyermek érzékeny lelkét. Az igazság azonban az, hogy a gyermeknek időben kell a világ sokféleségével találkoznia, nem élhet rózsaszín burokban abban a hitben, hogy mindenki mindig csak a jót akarja s teszi. Idejekorán meg kell tanulnia, mégpedig a biztonságos gyermekkorban és otthonban, hogy a rossz létezik, de meg lehet, meg kell vele küzdeni, sőt: le lehet győzni!

Könyv

Kolozsvári adventi könyvbemutató 

December 4-én volt a bemutatója a Diósi Dávid által szerkesztett Adventus Domini – Úrjövet, Az advent története, szokásai és lelkisége című könyvének. A könyv a budapesti Szent István Társulat és a kolozsvári Verbum Kiadó közös kiadványaként jelent meg, éppen az advent kezdetére. Ez a könyv elvezet az advent szokásaihoz, valamint konkrét ötleteket is kaphatunk saját lemondásainkhoz – tolmácsolta Kovács Sándor főesperes szavait Fodor György. Kiemelte, hogy ez a könyv azért is fontos, mert az adventről nemigen találni magyar nyelven aktuális kiadványt.

Egy falat a léleknek

• Az adventi időszak egyik lelki mestere Keresztelő Szent János. Ő a felkészülés tanítója: „Készítsétek az Úr útját!” (Mt 3, 3) Mégis az idei év Advent 3. vasárnapján nem így látjuk őt, hanem mint aki elbizonytalanodik, mint akit sötétség vesz körül. De talán – jó észrevenni a Szentlélek által, aki a Szentírást sugalmazta – így ő még hitelesebb lelki mester.

• Minél nagyobb kegyelmeket akar adni az Úr, az embert annál nagyobb szenvedések, megpróbáltatások érik. Ha valami túl szép anélkül, hogy hiányérzeted lenne, akkor sürgősen vizsgáld meg magadat, nem jársz-e az önbecsapás útján.

Útjelző

Mária iskolájában 65. 

Kiáradt szívünkben az Isten szeretete… (Róm 5,5)

Dr. Varga János atya mintegy összefoglalásként írja a Szűzanya és a Szerető Isten kapcsolatáról: „Istené volt egészen. Neki élt egészen. Minden lélegzete, gondolata, vágya, szeretete, öröme, fájdalma, munkája, élete … mind Istené volt. […] Istenhez csak az akar közel jutni, aki szereti Őt. Nagyon közel az akar kerülni Hozzá, aki nagyon szereti Őt. S ha ez az Istenhez való közeljutás lemondásba, áldozatba is kerül, akkor a szeretet, mely az áldozatot diktálja, hősies. A szüzesség meghatározása ez: istenszeretetből való önfeledés. […] A Szűzanya igazán alázatos lélek. Ismeri saját értékét, tudja, hogy a jó Isten mennyire szereti őt. S Mária örömmel ismeri el, hogy minden érték, ami benne van, Isten ajándéka. […] Mennyire a Szeretet műve volt Mária élete!”

Útjelző

Én magam mással sokszor összemértem:

élettel életet, erővel erőt.

S annyiszor láttam törpének és torznak

magamat a másik előtt.

Láttam a másik gazdag élte fáján

Fiatal vagyok és gondolkodom

Csodák minden nap történnek velünk. Csak akarnunk kell észrevenni azokat. Ha megkérdezünk egy embert arról, hogy el tudna-e mesélni egy csodát, egy csodálatos eseményt az életéből, vajon milyen választ kapnánk? Nem kell ahhoz démonizáljunk, hogy elfogadjuk azt a ténymegállapítást, hogy bizony az emberek egy része nem kész arra, hogy csodát fogadjon be az életébe, mert monoton módon, szürkén éli a hétköznapjait. Pejoratív vonzatot kapott a hétköznapi szó. Valami unalmasat, elcsépeltet, elfásultat, fáradságosat. Ki tette ezt? Nem fontos. Mi tegyük másképp? Egy igazi keresztény soha nem lehet ilyen negatív. Az életnek értelme van. A monoton életnek aligha. Pedig annak is van, valahol… csak keresni kellene, mert Isten semmit és senkit nem teremtett hiába. Párbeszédet kell létesíteni ahhoz, hogy számunkra is világossá váljék e küldetés. Imádkozni kell, ajtót nyitni: szívünk ajtaját, hogy észrevegyük körülöttünk az élet kis örömeit is. Ne várjuk, hogy jelenéseket lássunk. A csoda ott történik meg mindig mellettünk. Ferenc pápa egyszer azt mondta: „A csodák léteznek, de szükség van az imára! Bátor imára, amely küzdő és kitartó, nem csak udariasságból elhangzó.” Ha az egész életünk egy imádság, akkor bizonyára még keresnünk sem kell. És ez az élet-csoda bizony nem csupán három napig tart. Ne féljünk hát szentjeink által is Istenhez fordulni. Az imának ereje van, általa csodák szemtanúi lehetünk. Isten így biztosít minket arról, hogy vigyáz ránk és nem hagy egyedül.

Pitypang

A hit és a világ hullámhosszán
11. forduló 

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mail-címre! A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.

Pitypang

Benedikty József

Vajdahunyadon született 1829-ben, földbirtokosi családban. Katonaiskolát végzett, majd mint huszárszázados az osztrák–magyar hadseregben szolgált. 1848-ban átállt a forradalmi honvédséghez. A bukás után menekülni kényszerült. A mindig izgága katona 1859-ben átállt a Garibaldi oldalán harcoló Magyar Légióba, és részt vett Dél-Olaszország felszabadításában. 1869-ben ott volt a Szuezi-csatorna megnyitásán Egyiptomban, az ünnepek után felhajózott a Níluson egészen Szudánig. Utazását érdekesen írja le a Nílusi emlékek című könyvében, mely 1871-ben jelent meg Pesten. Benedikty könyve ma is hasznos, tanulságos és szórakoztató olvasmány, melyben többek között leírja, hogy 1869. november 29-én, délelőtt 11 órakor indultak útnak Kairóból, és 1869. december végéig utazgattak a Nílus partján. Egyiptomi emlékeit és az egyiptomi eseményeket két nagy csoportra osztja: a Holtak és az Élők országára. Az elsőben Egyiptom múltjával, kultúrájával, az utóbbiban korának gazdasági és társadalmi viszonyaival foglalkozik. Benedikty József 1897-ben halt meg szintén Vajdahunyadon.

Hírek, hirdetések

Köszönet a támogatásért

A Keleti Kongregáció bíboros prefektusa Jakubinyi György érseknek címzett levelében köszönetet mond a hívek adományaiért, amelyet a kongregációnak továbbítottak. Az adományokat a szentföldi egyházak támogatására fordítják. Az összegyűlt összeg 14 835 lej. A levél a szentatya és a dikasztérium nagyrabecsülését és köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik hozzájárultak a támogatási kezdeményezéshez. (Főegyházmegyei Hatóság)