Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 50. szám, 2012. december 9.

Vezércikk


Fejsze éle vágott a fa elevenébe, egy villanás, és a hótól terhes ágak sorra zuhantak a földre. A fa sírt fájdalmában, minden sebhelye sajgott, égett, lüktetett, de a legjobban az fájt, hogy meg kellett válnia szeretett gyermekeitől. A szél látta ezt a kínlódást, és visszakanyarodott a sudár fenyőhöz, megsimogatta, és próbálta vigasztalni.

– Ne sírj, hisz gyermekeid jó helyen lesznek! Nem tudod, hogy az emberek adventre készülődnek, és szükségük van a gallyakra? Koszorút fonnak belőlük, gyertyát helyeznek közéjük, és imádkoznak, így méltón várják a Messiás születését!

– Megszűnne fájdalmam, ha tudnám, hogy Jézust várva az emberek jobbá válnak, szívükben valóban megszületik a békesség, és a szeretet mindennap eltölti őket! – felelte a fenyő.

Panoráma


Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek titeket! (Mk 1,17) – ezt az evangéliumi idézetet választotta a Háló, a Katolikus Közösségek Kárpát-medencei Hálózata mottójának a honlapján, és ezt igyekszik élni a hétköznapokban is.

„A Hálóba kapcsolódva egy nagy közös utazás részesévé válsz. Az utak és utazók időnként összefutnak. E találkozásokból életre szóló barátságok, új közösségek, és néha útvonal-módosítások születnek. A személyes és közösségi együttlétek adják a Háló lényegét. A Háló fenntart, és megoldást kínál, amikor közösséget keresel. Erős szálakkal köt másokhoz, hogy ne válj szigetté, magányos vándorrá. Egy gyorsan változó világ kihívásaira keres új válaszokat, kapaszkodó pontokat. A Háló Jézus szavára ígéretes eszköz az egyház kezében.

Az ősegyház példája nyomán a szeretet kisközösségeiben segít megélni hitedet, megtalálni helyedet és boldogságodat. Egy határok nélküli Európában vigyázza katolikusságodat, magyarságodat, és elvezet testvéreidhez.” Ez az idézet – amit a Krisztus király plébánia honlapjára is feltettek – nagyon tömörítve jelzi azt, ami a Háló. De még mindig rejteget olyan dolgokat, amiket szavakban nem igazán lehet kifejezni: egy-egy baráti ölelést, a családos és „nagycsaládos” együttlétek meghittségét, az előadások, lelkigyakorlatok utáni növekedést és formálódást, melyet a Lélek láthatatlanul művel az emberekben, és még lehetne sorolni… A Háló híd, kapocs szeretne lenni a lelkiségek között.

Panoráma

November 30-án múlt százhúsz esztendeje annak, hogy a híres kézdivásárhelyi orgonaépítő mester éppen 199. orgonáján dolgozva a csíkcsatószegi templomban „szívszélhűdés” következtében visszatért mennyei Atyjához. Az orgonaépítő „művészre” (így nevezték el Kézdivásárhely korabeli polgárai, és később ő maga is így írta alá okmányait) a kézdivásárhelyi Pro Cantus Egyesület kétnapos ünnepségsorozattal emlékezett meg. A céhes város egykori kiválósága nemcsak a helybeli kézműves céhek jó hírét öregbítette, hanem 37 éven át a város lakója, jómódú polgára is volt.

Kolonics István 1826-ban született „Magyarhonban, Bácskában”, Szabadka városában, és miután kitanulta az orgonaépítés minden csínját-bínját, maga is elkezdett hangszert építeni. Eddigi ismereteink szerint az első önálló – azóta megsemmisült – hangszerét Baja város evangélikus temploma számára építette 1854-ben, majd a következő évben elkészült az első erdélyi orgonája a nagyenyedi minorita ferences templom számára.

Ez a hangszer annyira megtetszett az akkori főpásztornak, Haynald Lajosnak (1852–1864), hogy meg is hívta Erdélybe az aranykezű fiatal mestert, akit a későbbi főpásztor, Fogarassy Mihály (1864–1882) is pártfogolt.

Mivel Kézdivásárhelyen volt legjobban megszervezve a céhes rendszer, elképzeléseit itt tudta leginkább megvalósítani, így már 1855-ben Kézdivásárhelyre költözött, és alig három esztendő múltán már állnak hangszerei Csíksomlyón, Felvincen, Málnáson, 1861-ben pedig a szállást adó Kézdivásárhely református templomában is Kolonics-orgona szólal meg. Ugyanezen év december 9-én házasságot kötött a Dézsi Bálint hentes és Jancsó Sára református szülők törvényes lányával, Rozáliával. Ekkor Kolonics 35, Rozália 21 esztendős.

Panoráma

Jelen vannak. Résztvevői, alakítói a Caritas-szervezet hétköznapjainak. Olykor csendesen, észrevétlenül végzik a rájuk bízott feladatokat, máskor lelkesedésüktől, nevetésüktől hangosak a folyosók. Jelen vannak, ott vannak a kórházi ágyak mellett, iskolások padja fölé hajolva, időseket karonfogva, sérültekkel játszva, nevetve, fiatalok közé vegyülve. Ők a szervezet önkéntesei. A Caritas önkénteseinek gáláján őket ünnepeltük, azt a jelenlétet, azt az értéket, amelyet ők jelentenek, hoznak a rászorulók és a szervezet életébe.

Panoráma

Szent Katalin ünnepén, november 25-én Szentkatolna katolikus templomának és egyházközségének védőszentjére emlékeztünk. Ünnep – test és lélek szépül, egyben készül a szentmisére. Az idén azonban más volt az ünnep. Nemcsak templombúcsún vehettünk részt, hanem ünnepelhettük a falu jeles szülöttét, Harai Pál nyugalmazott plébánost, aki hazatért övéi közé, gyémántmiséjét megtartani, és a lélek örömét megosztani a jelenlevőkkel. Tehát ünnep, kettős ünnep volt Szentkatolnán. Az ünnephez méltó a készülődés. Nemcsak az emberi lélek, a templom is ünneplőbe öltözött. A gyertyák szelíd, meleg fényükkel árasztották el a virágokat, így emelve ki szépségüket. A szentmise közeledtét jelző harangszóra zsúfolásig telt templom várta hazatérő fiát, Harai Pált. A plébános úr hazatért, és mint egykor, 1952-ben, amikor első miséjét mutatta be, most is az Úr szolgálatára jelentkezett gyémántmisésként. A szentmiseáldozatot most is, akárcsak egykor, nagy alázattal mutatta be. A prédikáció nem szokványos volt. Kovács Gábornak, Kovászna jeles esperesének szavai gondolkodóba ejtették, elmélkedésre késztették a jelenlevőket. Nem szokványos történelmi visszatekintés ez, amely sokak lelkében fájó sebeket tépett fel, de ugyanakkor utat mutatott a jövő felé is. Hit és szeretet, s akkor élni fog székely közösségünk.

Panoráma

A Zsil-völgyi bányászatnak a 19. század utolsó harmadában történt elindítása és fellendülése a Monarchia több területéről vonzott bányászokat, iparosokat és kereskedőket. A mintegy tizenkét nemzetiségből származó lakosság hitéletéhez nagymértékben hozzájárult a templom és közössége, a plébánosok személye és a folyamatos lelkipásztori szolgálat. Szent Borbálának, a bányászok védőszentjének szentelt római katolikus templom építését 1887 őszén fejezték be, és Lönhárt Ferenc gyulafehérvári püspök az év novemberében szentelte fel.

Panoráma

Már megszokhattuk, hogy nagyvárosok utcáin gyakran vonulnak fel különböző csoportok hangot adva követeléseiknek, óhajaiknak. November 24-en Marosvásárhelyen az Egyesülés negyedbeli Szent Család-templomból kirajzott egy 50 főből álló menet. A borús ég felé diadalmasan emelkedett a kereszt és a máltai zászló. Imakönyvvel a kezében Palkó Ágoston járai plébános imádkozva és énekelve vezette a zarándokokat.

Panoráma

Ismét eljött iskolánk legjelentősebb ünnepe, Szent Erzsébet napja. Minden diák szívből jövő kötelességének tartotta ezt csodálatos módon megünnepelni. Magunkra öltöttük népviseletünket, iskolánk kórusának dalai körülcsengték meghitt kápolnánk falait.

Kitekintő

Magyarország amerikai nagykövete, dr. Szapáry György októberi látogatása során megkérte a washingtoni Kossuth Klub vezetőségét, hogy csatlakozzon a nagykövetség és a magyar kormány által támogatott nagyszabású akcióhoz, amely egy magyar kápolna felépítésére vonatkozik. Az amerikai fővárosban a Szeplőtelen Fogantatás-bazilikában, amely országos zarándokhely és egyben és nemzeti kegyhely, több országnak van kápolnája. Hosszú évek óta álma a magyar közösségnek, hogy a magyaroknak is legyen ott kápolnája. Most megérett a gondolat: szeretnék felépíteni a Magyarok Nagyasszonya-kápolnát, amely a magyarságért való ima helye lenne.

Kitekintő

Biblikus hét Santiagóban 

Teodora Dănescu szociális testvér a Szentlélek indítására és elöljárói jóváhagyásával kubai missziós útra vállalkozott. Augusztus 16-án Jakubinyi György rövid, de nagyon szép szertartás keretében missziós áldással bocsátotta el a gyulafehérvári püspöki kápolnában, elöljárója jelenlétében. Szolgálati helye előreláthatólag a Santiago de Cuba környéki tanyavilág, munkája hittan- és angol nyelvtanítás – illetve ami adódik, az ottani szociális testvérekkel együtt. Megígérte, hogy rendszeresen írni fog olvasóink számára tapasztalatairól, amelyek nem puszta kuriózumok, hanem gazdagító és az egyház egyetemességéről is szóló valóságok.

Egy falat a léleknek

• Sajnos számtalan ellentmondás van a keresztények életében. Ilyen, amikor megcsodálják a szenteket, de ők maguk nem akarnak szentté válni. Lehet azért, mert az életszentségről hazug és visszataszító képeket őriznek magukban.

• A szentek soha sem voltak unalmasak. Ők voltak a legizgalmasabb és a legigazabb emberek. Talán eddig észre sem vetted, hogy sok mindenben hasonlítanak rád.

• Nem voltak komor emberek ők. Nem voltak torz, egyéniség nélküli, minden előírást betartó alakok. Ha be is tartották az előírásokat, akkor az tele volt élettel és fiatalos lendülettel.

Útjelző

(VI. és IX. parancsolat, 22. rész) 

A mai erkölcstelen és bűnös világ nem is sejti, hogy milyen sok erkölcsös, tiszta ember és rejtett életszentség van közöttünk, akik Isten segítségével példaadó, kiegyensúlyozott és szép keresztény életet élnek. Minden korban voltak olyanok is, akik hősökké és vértanúkká lettek tiszta erkölcseikért. Sajnos ezeket a követendő és bámulatos példaképeket elhallgatja a világ, alig tudnak róluk a keresztények.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Az ünnepek közeledtével legtöbbünknek az ajándékok jutnak eszünkbe: a szívvel adottak és az elvárt, protokolláris ajándékok. Elmondhatjuk, hogy jó helyzetben vagyunk, ha az ajándékot szívből kapjuk. Jöhetnénk most a közhelyek százával, de vessünk egy pillantást magára az ajándékra. Mi az ajándék? Az üzletekben kapható ünnepnek megfelelő figurák hatalmas masnival átkötve? Egyszerűen leemeljük a polcról, és jöhet az ünnep. Eltárgyiasodott gondolatok, elgépiesedett mozdulatok. Hol maradunk ebben mi, a személyek, a halhatatlan lelkek? Hol marad Isten?

Pitypang

Az angyalvárás a karácsony legszebb mozzanata a gyerekek számára, kivétel nélkül mindenkinek. Így volt ezzel Evelin is.

Evelin egy aranyos, virgonc kislány volt, szeplős arcán örökké mosoly játszott, még akkor is nevetésre állt a szájacskája, amikor sírt. Mindössze ötéves volt, amikor élete nagy fordulópontja bekövetkezett. Karácsony felé, advent elején megkérdezte az édesanyja, melyek azok a játékok, amelyekkel már nem szívesen játszik. Szerette volna szegényebb gyerekeknek ajándékozni azokat. Ám Evelin makacs kislány volt, egyik játéktól sem akart megválni. Miért is kell az édesanyjának, nem tudta, de makacs volt, és még egy játékmackót sem adott oda. Mivel az édesanyja nem szerette volna, hogy a kislány akarata ellenére ajándékozza oda játékait a szegény gyerekeknek, másnap az óvodából egyenesen a jótékonysági központba mentek. Mondani sem kell, Evelin nagyon örült a sok-sok szép játéknak, amit éneklő bácsik és nénik csomagoltak színes dobozokba.

Hírek, hirdetések

AZ MTVA és az MTV Zrt. közös szándéka szerint az M2 csatorna december 22-től klasszikus gyermek- és ifjúsági csatornává alakul át, amely színvonalában és tartalmában beleilleszkedik a mai kor elvárásaiba, de erőszakmentes értékrendjével, a hagyományok és az újdonságok ötvözésével egyedülálló szórakozási alternatívát teremt mind a gyermek, mind a fiatal felnőtt korosztály számára. Új, fiatal nézők megszerzése a csatorna indításának fő célja, s így ez a közmédia megújításának egyik fontos eleme.

Az elsődleges elérendő célcsoport a 3-12 éves korosztály, akiket a magyar idő szerint reggel 6 órától este 8 óráig tartó műsorsávokban szólítanak meg. A 8 órától kezdődő idősávokban a fiatal értelmiségieknek, kisgyermekes családok felnőtt tagjainak kínálnak alternatívát az igényes tévénézéshez.

Hírek, hirdetések

Kapcsolatépítő hétvége együtt járó és házasságra készülő fiataloknak

2013. január 11–13. között a Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Munkacsoportja kapcsolatépítő hétvégét szervez együtt járó és házasságra készülő fiataloknak Gyergyószentmiklóson a Szent Miklós plébánián. E hétvégére olyan párokat várnak, akik tartós kapcsolatra vágynak, még nem voltak házasok, együtt járnak vagy jegyesek. A hétvége fő célkitűzése, hogy a jelen levő fiatal párok a beszélgetések, gondolatébresztő kérdések, játékok segítségével tisztábban lássák, jobban megismerjék magukat és egymást, mérlegre tegyék kapcsolatukat, megvizsgálják, egymáshoz illenek-e. Abban is szeretnék segíteni a jelenlevőket, hogy jobban fel tudják használni az együtt járás, jegyesség idejét az Istennel és az egymással való kapcsolat elmélyítésére. A hétvége mottója: Ketten – hármasban. Nem jó, hogy az ember egyedül van: alkossunk hozzáillő segítőt is! A részvételi díj 50 lej/személy/két nap. Jelentkezni a www.csalad.ro honlapon lehet 2012. november 25–2013. január 3 között.