Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 50. szám, 2011. december 11.

Aktuális


Miért fontos, hogy a kulturális világörökség része legyen a csíksomlyói búcsú? Ezen sokan elgondolkoztak a sajtóban néhány héttel ezelőtt megjelent cikkek nyomán. Olyat is lehetett olvasni, miszerint éppen a nemzet legnagyobb búcsújáróhelyének őrzői, a csíksomlyói ferencesek zárkóznának el a témától. Pedig csupán arról volt szó, hogy a csíksomlyói ferencesek nem látták, nem olvasták azt a szakértői jelentést, amelynek alapján szeptemberben a Románia Kulturális és Örökségvédelmi Minisztériumához tartozó Országos Szellemi Örökség Bizottság elfogadta a csíksomlyói búcsú UNESCO szellemi világörökségének listájára való jelölését. Egyik cikk hivatkozott a másikban olvasottakra, a „talánok” sorozata végül félreértésekbe, félremagyarázásokba csúszott. Ezt az erdélyi ferencesek elöljárója, fr. dr. Orbán Szabolcs is így látja.
Az első és legfontosabb dolog az, hogy ebben az egész ügyben sok félreértés, illetve kommunikációs hiányosság van, amiben részben mi is, illetve személyesen én is hibás vagyok, amit még tetéztek a sajtóbeli félreértelmezések is – szögezte le elsőként, amikor a témában megkerestük. Időközben Csiszér Albert brassói plébánostól is érkezett egy aggodalommal és kérdésekkel teli hozzászólás.

Ezért s a kiegyensúlyozott tájékoztatás kedvéért vállalkoztunk arra, hogy olvasóinkkal a tényeket ismertessük, s ezekről a fölösleges indulatokat leválasszuk.

A székelyek 1567-ben kezdődő, katolikus hitük megvédéséért hálát adó fogadalmi zarándoklata két évtizede már az egész magyar nemzet legjelentősebb búcsúja. Azt, hogy a csíksomlyói búcsú felke­rülhessen az UNESCO szellemi vi­lágörökségének listájára, Ke­­­­le­men Hunor kulturális mi­­niszter javasolta, ezért őt kérdeztük elsőként. Megkeresésünkre szívesen válaszolt.

Aktuális


Ez a katasztrófa úgy fog elérkezni a földre, mint egy villám. Abban a pillanatban a reggeli nap fényét szuroksötét váltja fel – áll a levelezőlistákon terjedő
Nagy Figyelmeztetésben. Miről is van szó? Katolikus teológusokat szólaltatott meg e témában a Magyar Kurír katolikus hírügynökség. 

Hogy mi is ez a Nagy Figyelmeztetés? Ez vezetné be a Krisztus második eljövetele előtti időszakot: „Most egy új korszak köszönt erre a világra, amit csak nagyon kevesen fognak megérni. Eléri ezt a földet igazságosságom haragja. A nagy figyelmeztetés már útban van. A nagy természeti katasztrófák és szerte a forrongások ennek a jelei – mondta állítása szerint Jézus 2011. március 22-én egy Mária Julianna nevű látnoknak.

„A Nagy Figyelmeztetés után életetek egy bizonyos időre drámaian megváltozik. Többé senki nem foglalkozik üzleti dolgokkal. Minden ilyesmi leáll, mert az emberek nem az üzleti dolgokkal fognak foglalkozni, hanem a lelkükkel. Minden más is, ami nem a lélek megmentésével kapcsolatos, jelentéktelenné válik és abbamarad, például a tömegközle­kedés.”

Advent

„Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő!” (Zakariás 9,9)

A karácsony méltó megünneplésének elengedhetetlen része az advent. Hangulatát, a karácsonyi várakozást, a lelki előkészület alapozza meg. Az emberek szívében ott a szebb, emberibb élet utáni vágy. Ez új élet teremtésére képes. Ma is sokan erre az Istentől ajándékozott vágyvilágra építenek új világot.

Adventben egy hang felerősödik az emberek lelkiismeretében a kereszténység teremtette hagyományon keresztül. A karácsonyra készülődés öröme az adventi roráté szentmisékkel vette kezdetét.

Advent


Roráté, roráté,

dús harmatot hullassatok

ma égi magasok!

A hajnal bársonyában

anyókák fasarka kopog,

az utcák sötét odvából

remény talál majd templomot.

Az óra kong, reped a csend,

mint tócsákon a vékony jég

és harmatot hullat reá

a magas ég.

 

Roráté, roráté,

Sok vigaszt váró így rebeg:

− Szüless meg Jézus, szüless meg,

vétkes világ, vak emberek

lelke a jászol, trágyabűz

mi itt vár rád, a pásztortűz

körül irigység, gyűlölet,

nem hozsánna, csak feszület

fogad a földön,

de szüless meg Istenfia,

mert minden anya Mária,

ki itt térdel e hajnalon,

s ha könnyüket letörölöd

rájuk száll békéd, örömöd.

Dicsőít az angyalsereg,

elhallgatnak a fegyverek,

karácsony lesz s ha hull a hó,

szeretet lesz a takaró.

 

(2008. december 23.)

Olvasói levél

Katolikus hetilapunknak, a Vasárnapnak f. év szeptember 25-i számában olvasom, hogy a csíksomlyói búcsút a világörökség listájára akarja felvétetni Kelemen Hunor miniszter úr. Ez meglepett. Nem kevésbé az a tény is, hogy a román parlament gond nélkül megszavazta. Ekkora fordulat állt volna be a román politikában irányunkban, amikor még annyira sem jutottunk a visszaszolgáltatások tekintetében, hogy elkobzott anyakönyveinket visszakapjuk? Nem is beszélve a Batthyaneumról, amire nézve pedig kormányhatározat is létezik! Ugyancsak meglepett a ferences atyáknak a hír vétele nyomán támadt osztatlan öröme. A cikkből nem derül ki, hogy a miniszter úr előzetesen egyeztetett-e  a Ferenc-rend elöljáróságával s a Főegyházmegyei Hatósággal, mert vallom Istenben boldogult Bálint Lajos érsek úr álláspontját, hogy a csíksomlyói búcsú nem kizárólag a Ferenc-rend ügye, hanem éppen olyan hangsúlyosan a főegyházmegye ügye is, hisz a főegyházmegye hívei mennek oda. Annak ellenére, hogy nincs okom kételkedni a miniszter úr szándékának tisztaságában és őszinteségében, mégis furcsa volna, hogy egy katolikus eredetű és tartalmú, hagyományos, élő gyakorlatot a legilletékesebb hatóságokkal történő egyeztetés és jól átgondolt, írásban rögzített szerződés nélkül intézzenek, a fejünk fölött. Miért tölt el aggodalommal ez a kezdeményezés? Boldog II. János Pál pápa megállapítása, hogy Európát újra kell evangelizálni, mert Európa nyugati fele már nem keresztény. A szentatya tudta, mit beszél. Kérdem akkor: az UNESCO vezető emberei nagyobbrészt olyan elkötelezett keresztények, hogy a somlyói búcsú katolikus jellege és tartalma nem zavarja őket? Most nem kell tekintettel lenni az ateistákra meg a muzulmánokra, mint az Európai Unió alkotmányának megszövegezése alkalmával? A távolabbi és közelebbi múltban egyaránt annyi kísérlet történt a csíksomlyói búcsú eredeti tartalmának elsikkasztására, hogy senki nem veheti rossz néven, ha gyanakvással fogadjuk ezt a hírt, s nem tudunk egyelőre örvendeni a tervnek. Nagy kétségek élnek bennünk!

Panoráma

Létrejött a Pro Educatione Egyesület

Az egyesület 2011-ben jött létre azzal a céllal, hogy a Gyulafehérvári Főegyházmegye területén összefogja a keresztény értékrendet képviselő, felnőttképzéssel foglalkozó szervezeteket, számukra hálózatot te­remtsen,  támogassa munkájukat lelki, szellemi, anyagi vonatkozásban, szakmai igényességgel kísérje őket. Erős kapcsolatrendszer kiépítése a cél, hiszen a jövő alapja csakis szövetségesek, szövetségek és a szervezett kapcsolattartás lehet.

A szervezet egy olyan társadalmat lát maga előtt, amely közösségben él, fogékony a tudásra. A keresztény értékek mentén felépülő felnőttképzési központ pedig animálja a társadalmat, pozitív időtöltési lehetőségeket kínálva, képzéseket biztosítva. Beépül a társadalom szocializáló struktúrájába, hatással van a társadalmi döntésekre, képviseli a keresztény felnőttképzés érdekeit: felelősségteljes, tudatos, környezetbarát, szolidáris egyének kiképzését. A szervezet több fő tevékenységi területet szeretne felölelni.

Panoráma

Ötszázkilencven éves a szinérváraljai katolikus templom

Márciustól decemberig különféle rendezvényekkel ünnepelték egyházközségüket, templomukat a szinérváraljaiak a római katolikus templom fennállásának 590. évfordulója alkalmából. Volt helytörténeti vetélkedő iskolásoknak, könyvbemutató, Az én templomom címen gyermekrajz-versennyel egybekötött kiállítás, Sylvester János-emléknap. November 30-án kerekasztal-beszélgetést szerveztek Hitünk temploma – múlt, jelen, jövő címmel. Az ünnepi év záróakkordjaként december 8-án ökumenikus istentiszteletet és búcsút tartottak. Az ünnepségsorozatot a helyi egyházközség, a helyi RMDSZ-szervezettel, a Városi Önkormányzattal, az Alexiu Berinde I–VIII. Osztályos Iskola magyar tagozatával, Máramaros Megye Tanfelügyelőségével és a sárvári testvérváros római katolikus egyházközségével együttműködve szervezték.

Panoráma

Tanácsok az életúthoz címmel bibliás hétvégét hirdetett a Katolikus Magyar Bibliatársulat november utolsó hétvégéjén.

A Szent Miklós plébánia kellemesen meleg termében harmincnál több résztvevővel kezdődött a találkozó. Bemutatkozáskor már kiderült, hogy izgalmas hétvégénk lesz, hiszen ahányan voltunk, annyiféle válasz jött. Aztán elővettük a Szentírást. A Kivonulás könyvéből Jákob és Ézsau történetét olvastuk. Apránként, ízlelgetve. És még el is játszottunk belőle részeket. No, ez az izgalmas dolog. Mert olvasni a Bibliát szép és jó. De megeleveníteni belőle jeleneteket, az felejthetetlen. Bevésődnek a mozdulatok, hangsúlyok, gesztusok. És, mint mindig, szembe kell néznünk önmagunkkal: hogyan is vagyok én ezzel? Mit mond, mit tanít ez a rész nekem, 21. századi embernek?

Panoráma

December 3-án, szombaton 18 órakor a kézdivásárhelyi főtéren kigyúlt a 2. adventi gyertya is. A városháza, a római katolikus egyház és a nők egyesülete szervezésében ünnepelhettek a város lakói. Az ünnepségen most még többen vettek részt, mint első szombaton.

A nők egyesületének dalcsoportja kezdte meg a rövid műsort az Adventi hírnök című énekkel, majd Biszak Enikő és Fülöp Magdolna olvastak fel alkalomhoz illő verseket. Ezután Hölgyes Pál-Zsolt kantai segédlelkész üdvözölte az egybegyűlteket. Rácz Károly polgármester meggyújtotta a második gyertyát és a jelenlévőkel megosztotta adventi gondolatait. A kantai római katolikus plébánia részvevőinek lélekhez szóló műsorát, valamint a torjai római katolikus plébános szép gondolatait hallgathatták meg a jelenlévők.

Panoráma

December 3-án a székely­ud­var­helyi kerület fiataljai számára adventi lelki napot szervezett Kovács Péter szé­kely­keresztúri plébános és Göthér Gergely, a székely­ud­var­helyi Szent Miklós plébánia segédlelkésze a Márton Áron ifjúsági házban.

Kitekintő

A pápai liturgikus szertartásmester, Guido Marini prelátus közzé tette XVI. Benedek pápa szertartásainak programját, amint erről a Vatikáni Rádió tájékoztatott.

December 11-én, Gaudete vasárnap délelőtt fél tízkor a szentatya lelkipásztori látogatást tesz egy római plébánián (Casal Boccone) és szentmisét mutat be a helyi hívőközösség számára.

December 12-én, Gua­da­lu­pei Szűz Mária ünnepén délután fél hatkor XVI. Benedek pápa a Szent Péter-bazilikában szentmisét mutat be Latin-Ameri­káért.

Kitekintő

Minden életkorban vannak problémák, krízisek, amelyek nem a mi rosszaságunk miatt alakulnak ki, hanem mert bizonyos élethelyzetekben természetünkből és a helyzetből fakadóan adódnak. A kérdés mindig az: hogyan oldjuk meg okosan, szívvel ezeket?

Tipikus krízishelyzetek: az újonnan házasodott pár családja; a gyermeket váró és a csecsemős család (0–1 év); a kisgyermekes család (1–3 év); a kisgyermekes család (3–6 év); az iskolás gyermeket nevelő család; a serdülőt nevelő család; a felnövekedett gyermeket kibocsátó család; a magukra maradt, még aktív szülők családja; az inaktív, idős házaspár családja. A család minden életciklusának jellegzetes problémái vannak. De a felsorolt normál krízisek mellett léteznek olyanok, amelyek folyamatosan jelen vannak, vagy csak időnként fordulnak elő. Például lehetnek egyes családtagoknak saját problémái: kisebbrendűségi érzés, szorongás, bűntudat, függőség, személyiségzavarok stb. Adódhatnak konfliktusok a házastársak, szülő–gyermek között, lehet probléma az anyóssal, a sógornővel, sógorral. Társadalmi intézkedések is okozhatnak családi problémákat, ilyen lehet a munkanélkülivé válás, az elszegényedés.

Egy falat a léleknek

• Szívesebben viseljük a megtisztelő címeket, mint a szép erényeket. Az Úr Jézus mint Isten nem félt kockáztatni az isteni méltóságát, elfogadni a meg nem tiszteltetést.

• Minél inkább figyelünk a földi dolgokra, annál érzéketlenebbé válunk a belső iránt. Sokan inkább foglalkoznak anyagi, gazdasági dolgokkal, ellenben elhanyagolják a maguk aprónak tűnő, valódi, igazi, helyettesíthetetlen feladatát.

Útjelző

III. parancsolat (13/2. rész)

Amikor Cortez, Mexikó felfedezője matrózaival partra szállt, ezek a viharvert katonák vezérükkel majdnem elájultak attól, amit ott láttak. A bennszülött papok őrjöngve tépték fel saját kezükkel a bennszülöttek mellkasát, s kitépték vonagló szívüket. Azt mutatták be isteneiknek.

A mi Istenünk nem falja fel imádóit. A hazug istenek mindig emberszívekre éheznek, s végül kegyetlenül felfalják imádóikat. Aki eltávolodik az igaz Istentől, ma is e vérszomjnak lesz áldozata.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Úton-útfélen, sarki boltban vagy áruházban, akármerre járunk-kelünk, megszólítanak a szemet szúró reklámok, elárusítók harsogják az embernek, hogy az idén eladó az ünnep! Igen, ez a kapitalizmus, ahol kereskedni lehet a szeretettel, a mosollyal, a malaccsülökkel és a csokoládéval. Mert minden eladó, és mindennek ára van. S ez hosszú és fárasztó kezd lenni az utolsó időben. Mert alig tűnik el a kirakatokból a húsvéti nyuszi, megjelenik a Mikulás, a pici gömbölyű emberke után meg a jászolos kis Jézuska, februárban a csillogó-villogó szívecskék és nagy, aranyos, szeretetre méltó macik. S mindegyik csak úgy duruzsolja a füledbe, hogy fogyassz, hogy vedd meg, hogy vásárolj, mert az a jó, az a boldogság alappillére, az a létünk értelme… s még sorolhatnám.

Pitypang

Az angyalok dicsőítették Istent

Isten igéje: Pásztorok tanyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek, és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.” Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek!” Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!”  (Lk 2,8–15).

Pitypang

Nagy örömmel fogadtuk a 42. számban (október 16-án) megjelent Bogdánffy-pályázatra érkezett megfejtéseket. Tudjuk, nem volt túl könnyű feladatotok, de dicséret illet minden megfejtőt, mert derekasan helytálltatok! Három megye (Bihar, Hargita, Szatmár) közel száz tanulójának megfejtése érkezett a pályázatot meghirdető nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Iskolaközpontba. 

Megoldások:

Hírek, hirdetések

Karácsonyi énekek Kájoni János Cantionale Catholicum énekgyűjteményéből

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Kulturális Központ a közelgő karácsonyra hangoló régizenei koncerteket szervez. Én nagy vigasságos örömet hirdetek címmel Györfi Erzsébet és Elekes Emőke karácsonyi énekeket ad elő Kájoni János Cantionale Catholicum (1676) énekgyűjteményéből három különböző székelyföldi helyszínen. Csíkszeredában a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő Csíkszeredai Egyetemi Lelkészséggel együttműködve december 6-án tartották a koncertet a Sapientia EMTE Nagy Aulájában. Ezt követte december 8-án a gelencei római katolikus templomban tartott előadás. December 11-én déli 12 órától Csíkszentdomokoson a római katolikus templomban lesz a záró koncert.