Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek

• „Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk, hogy az egész természet mindmáig sóhajtozik és vajúdik. De nemcsak, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a Lélek zsengéjét, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását.” (Róm 8,19–23)

• Mik ezek a szavak, ha nem adventi igék? Sóvárgás, sóhajtozás, várakozás, vajúdás, remény, felszabadulás, bensőnkben való hordozás, istengyermeki állapot elnyerése…

• Az örök ige megtestesülése és annak várása szorosan érinti a férfi és a nő kapcsolatát, akik szeretetben és hűségben egyesülve részesei lesznek a szentháromságos egy Isten benső életének. Tehát a férfi és a nő kapcsolatát nem a szemérmetlen emberek találták ki, hanem maga az Isten; ezért is szent. Vagyis ezt a kapcsolatot úgy kell megélni, ahogyan azt Isten kigondolta.

• Miért van az, hogy ma már kevésbé természetes a szüzesség és az örök hűség? Sajnos a természet romlást szenvedett, s ennek következtében bennünk a természetes egyenlő lett azzal, ami állati.

• Való igaz, hogy a szüzesség és az örök hűség nem „természetes”, hanem természetfeletti. S ha ez így van, akkor adódik a kérdés, hogy ebben a természetfelettiségben mit is jelent az, hogy „a kettő egy testté lesz”?

• „Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? Nagy volt a váltságdíjatok! Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben!” (1Kor 6,19–20)

• A test mérhetetlenül több az érzékiségnél! Nem véletlen tehát az, hogy „várjuk testünk megváltását”, az örök, testté lett igét, a második isteni személyt. Az ő megtestesülése érinteni fogja egész lényünket, személyi kapcsolatainkat, arcunk ragyogását, kezünk, szívünk tisztaságát és melegségét.