Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 49. szám, 2012. december 2.

Vezércikk

Választások közeledtével megszaporodnak a jelölteket népszerűsítő plakátok, hírek, vitaműsorok, kiadványokat dobnak a postaládánkba, még a lakásunkba is be-bekopognak, szavazatunkat kérik, olykor a véleményünket is: mivel vagyunk elégedetlenek, min kellene változtatni… Tapasztalatainktól és vérmérsékletünktől függően reagálunk ezekre: legyintve, nevetve vagy mérgesen, vitába bocsátkozva, netán akár kiabálva is. Sokan inkább kitérnek, mondván: engem nem érdekel a politika.

Panoráma


Közel vagy hozzánk, Urunk, minden utad igazság; kezdettől fogva meggyőződtem arról, hogy örökkévaló vagy. (Zsolt 118,151–152) 

Az adventi liturgia arra hív, hogy emeljük fel tekintetünket, és nyissuk meg szívünket, hogy befogadhassuk azt, akit az egész világ vár: Jézust. Sokakban él egy új idő, egy új világ iránti vágyakozás: az éhezéstől, az igazságtalanságtól, a háborútól sújtott országokban, a szegényekben, a gyöngékben, a magányosokban, a magukra hagyottakban. Az adventi liturgia erre a nagy várakozásra válaszol, Jézus születése felé fordítja figyelmünket. Ő az ugyanis, aki meg fogja szabadítani a világot a magánytól, a szomorúságtól, a bűntől és a haláltól. Alig több mint kétezer év telt el attól a naptól, amely nemcsak az időszámítást változtatta meg, hanem a világ történelmét is. Jeremiás próféta így jövendölte: „Igen, jönnek napok – mondja az Úr –, amikor teljesítem ígéretemet, amelyet Izrael házának és Júda házának tettem: azokban a napokban és abban az időben igaz sarjat sarjasztok Dávidnak, aki jogot és igazságot teremt az országban” (Jer 33,14–15).

Panoráma

Szerencsére ma is sokak szívében ott él még az a gyermeki várakozás, amit télen az első hó utáni vágy szült. Tudtuk, hogy megérkezik, mégsem volt ez a várakozás értelmetlen, hiszen maga a készülődés, a vágyakozás felért egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az adventi időszak is várakozási idő, amely feloldja a hétköznapi monotonitást, segít abban, hogy megnyíljunk a karácsonyi csoda fogadására.

A szatmári egyházmegye fiataljai körében immár hagyománnyá váltak az adventi időszakban a vasárnapi esti imaórák. Ezek segítenek a fiataloknak abban, hogy elmélyüljenek a várakozás örömében egyénileg, közösségeikben. Ezeket az imaórákat az Ifjúsági Iroda munkatársai szervezik, minden vasárnap más-más plébánia fiataljai vállalják a házigazda szerepet, fogadják a többi plébániáról érkező fiatalokat, valamint a plébánosokat, káplánokat.

Panoráma

November 24-én szervezte meg a Gyulafehérvári Főegyházmegye Hivatásgondozó Munkacsoportja a csíksomlyói ferences kolostorban az első olyan találkozót, amelyen azok a papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi krisztushívők vettek részt, akik szívügyüknek tekintik a hivatásgondozást, ezért szeretnének együtt gondolkodni, együttműködni ezen a pasztorációs területeden.

Panoráma

Előadás az eltérő fejlődésű gyerekek speciális fejlesztéséről 

Neurológusok, neuro­pszi­chiá­terek, gyermekorvosok, általános orvosok, viselkedésterápiával foglalkozó szakemberek, pedagógusok és szülők töltötték meg november 20-án a szatmári Boldog Scheffler János Központ nagytermét, ahol az eltérő fejlődésű gyerekek fejlesztésére olyan módszert mutattak be, amely nálunk még kevéssé ismert.

Panoráma

Az Isteni Ige Missziós Társaság traiani lelkigyakorlatos központjában tartotta összejövetelét november 21–23. között a Romániai Szerzetesrendek és Kongregációk Legfőbb Elöljáróinak Konferenciája. A jelenlevőket köszöntötte, karizmájuk megélésére biztatta Petru Gherghel jászvásári püspök és segédpüspöke, Aurel Percă. Írásos üzenetet küldött Francisco-Javier Lozano érsek, apostoli nuncius és Florentin Crihălmeanu görögkatolikus püspök, a püspöki konferenciának a megszentelt élet intézményeiért felelős főpásztora. XVI. Benedek pápa képviselője üzenetében többek között hangsúlyozta: „Példaképetek Jézus, aki egész életében engedelmeskedett az Atya akaratának, »egészen a kereszthalálig«. A Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak római Kongregációja fontosnak tartja a szolgálatot és az engedelmességet […] A találkozó jó alkalom arra, hogy mindenki megújítsa magában az ajánlatot […] a szegények nagylelkű szolgálatára, a karizma megélésére a szerzetesi közösségben. A szerzetesi és vallási közösségek olyan oázist jelentenek, ahol Isten abszolút elsősége él. Az ő dicsősége és szeretete a testvéri közösség öröme, alapja a szegények és lelkileg szenvedők iránti elkötelezett szolgálatnak. Kérem az Urat, továbbra is segítse a romániai szerzeteseket, akik hiteles tanúi az Isten szeretetének és a Péter utóda iránti hűségnek.”

Panoráma

A Romániai Katolikus Férfi Szerzetes Fő Elöljárók konferenciája a verbita misszionáriusok traiani (Neamţ megye) lelkigyakorlatos központjában szervezett 2012. november 21–23. között állandó képzési szimpóziumot A megszentelt élet közösségei – evangelizációs testvérületek címmel.

Panoráma

Együtt a liturgiában 

A II. vatikáni zsinatnak az egyház liturgiájára való hatása, reformja volt a témája a Katolikus Akadémia november 22-i előadásának, amelyet Kolozsváron a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának dísztermében tartottak. Az előadást Nóda Mózes, a kar liturgikatanára tartotta, aki a bevezetőben számtalan érdekességet villantott fel a zsinat történetéről, beleértve püspökeink (magyar és román, erdélyi, partiumi, bánsági vonatkozásban) részvételét, a felmerült javaslatokat, a megvitatott kérdéseket, fontosabb újításokat. Ugyanakkor a zsinat liturgikus reformját mint egy szerves fejlődési folyamat eredményét mutatta be, hiszen kutatási területe, a zsinatot megelőző liturgikus mozgalom egész 20. századi előtörténete eredménye, mintegy csúcsa volt a zsinaton elfogadott liturgikus konstitúció. Ezt azért is fontos jól látni, mert az eltelt 50 évben voltak, akik a zsinat újításait elutasították, úgy állítva be a liturgikus reformot, mintha az a semmiből, mintegy gyökértelenül, önkényes döntések nyomán alakult volna így. Pedig a zsinati liturgikus reform egy hosszas és átgondolt, lelkiséggel is átitatott fejlődés eredménye volt, amelyet a zsinaton – az előadó ezt a szavazatok alakulásával is érzékeltette – a liturgikus bizottság tagjai fejezetről fejezetre vitattak, alakítottak s fogadtak el.

Panoráma

Találkoztak a beteglátogatók 

Idén utoljára gyűlt össze képzésnapra a szatmári egyházmegyei önkéntes beteglátogatói kör. November 24-én a Szent Alajos Konviktusban a lassan letűnő naptári év történéseire való visszatekintésen túl a betegek örömhírből fakadó elfogadásáról elmélkedtek.

A szatmári egyházmegye Kórházpasztorációs Irodája által közösségbe gyűjtött beteglátogatók a programot elmélkedéssel kezdték. Képeket választottak ki egy gyűjteményből és a bennük ébredő gondolatokról, érzésekről, a megjelenített pillanat üzeneteiről beszélgettek. Őszinte, emlékekre, örömökre, nehézségekre visszamutató és azokat feloldó momentum volt, melyben mindenki meglátta kicsit önmagát is.

Panoráma

A nagyváradi Szent László Gimnáziumban immár hagyománnyá vált, hogy Szent Erzsébet ünnepéhez közeledve a diákok meglátogatják a nagyváradi gyerekkórház kis betegeit. Ebben az évben november 15-én, csütörtök délután a IX–XI. B osztály tanulói közül tíz diáklánnyal úgy döntöttünk, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet példáját követjük, és vigaszt nyújtunk szenvedő társainknak, akiket játékokkal ajándékoztunk meg. A diákok és a hollandiai Onstwedde Református Egyház diakóniai munkacsoportjának támogatásából származó társasjátékokat, plüssfigurákat osztottunk ki. Nacsádiné Csuka Melinda református kórházlelkész bátorító szavai után a diákok bekopogtattak minden kórterembe, ahol nagy örömmel fogadták őket. A diáklányok meghatódva, szemükben könnyekkel tértek vissza a kis betegektől, akiket szívükbe zártak, és a velük való találkozásról így vallottak:

Panoráma

Ünnepelt a nagykárolyi Kalazanci Szent József iskola 

Tanárok, diákok, szülők, támogatók, barátok, az iskolával közösséget vállalók vettek részt november 23-án Nagykárolyban, a Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum névadójának és védőszentjének ünnepén a pat­ro­cíniumon. Az ünnepség szentmisével vette kezdetét a Kalazanci Szent József-templomban, ahol Schön­berger Jenő püspök mutatta be a legszentebb áldozatot.

Egy falat a léleknek

• „Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk, hogy az egész természet mindmáig sóhajtozik és vajúdik. De nemcsak, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a Lélek zsengéjét, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását.” (Róm 8,19–23)

Útjelző

(VI. és IX. parancsolat, 21. rész) 

Ma is vannak nagy számban olyanok, akik azt hiszik, hogy testük egyes részei szégyellnivalók. Ezek az ember nemi szervei. Ezek elfeledik, hogy ezeket is Isten teremtette. Mindaz pedig, amit Isten alkotott, az jó! – írja a Biblia (Ter 1,31). Testünk Isten csodálatos remekműve. Ezért hasznos. Nincs, amiért szégyelljük!

Isten azonban ezek oltalmazására mindenkibe beleoltotta a szemérem érzetet, amely arra készteti az embereket, hogy ezeket a testrészeket ruhával fedjék el. Ezt tette a bűnbeesés után Ádám és Éva is. Ezt tette az ősember is. Bőröket, ruhadarabokat, leveleket aggatott magára. Ezért kell felöltöznie ma is mindenkinek.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg:

Miklós Béla. Tusnádon született 1859. április 12-én. A gimnáziumot Csíksomlyón, a teológiát Gyulafehérváron végezte. 1882. június 16-án szentelte pappá Lőnharth Ferenc püspök. Bereczkben és Kézdiszentléleken volt káplán, Magyarláposon és Oláh­láposon pedig plébános. 1912. december 29-én halt meg.

Emlékezzünk régiekről

Az érmihályfalvi (Bihar megye) római katolikus egyházközség fájó szívvel búcsúzott októberben Györfi József plébános úrtól, aki tragikus hirtelenséggel, mindössze 52 évesen távozott körünkből. Október 20-án Böcskei László nagyváradi megyéspüspök mutatta be érte a gyászmisét több paptestvér és a hívek sokaságának jelenlétében. Másnap Fodor József vikárius végezte a temetés szertartását a plébániatemplomban. A temetésen részt vettek a testvéregyházak képviselői. Érmihályfalva lakosainak nevében Nyakó József polgármester búcsúzott, szívhez szóló beszédében megköszönte az elhunyt plébános áldozatos munkáját. A szatmárnémeti temetőbe helyezték örök nyugalomra, onnan várja a feltámadás életre hívó szavát.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Amint az év decemberhez közeledik, a boltok megtelnek szebbnél szebb ajándékokkal, a kirakatok színesek és vonzóak lesznek. Lassan közeledik az ajándékozás ideje. Mindenki elkezd rohangálni, készülődni a karácsonyra, azon gondolkodnak az emberek, hogy kit mivel lepjenek meg, mi lenne a legmegfelelőbb ajándék.

A hétköznapok forgatagában, fontos elgondolkodnunk azon, hogy Isten milyen csodálatos dolgokkal ajándékozott meg bennünket. Olyan ajándékokat adott ingyen nekünk, amelyeket soha nem tudunk visszafizetni, életet adott nekünk, és szeret bennünket, annyira, hogy saját fiát adta oda áldozatul értünk. Nap mint nap megtapasztalhatjuk Isten gondviselő atyai szeretetét.

Pitypang

A karácsonyi angyal és a Hold meséje 

Sokféle angyal van, de mindenek közül talán a leginkább várt és szeretett a karácsonyi angyal. Bármilyen nyomorúság és elkeseredettség is volt a Földön, bármilyen vész dúlta fel a békét és a jólétet, a karácsonyi angyal azért eljött és ajándékot hozott. Ezt így tudták az angyalok, és így tudták az emberek is. Mindenki végezte a dolgát. Az angyal advent tájékén körbejárt a földön, és felkészült a szentestei adakozásra. Az emberek pedig hozzáfogtak a kinti és benti nagytakarításhoz. De most, amikor a történetet mesélem, valami másként történt, mint eddig. A karácsonyi angyal ült a Hold sarlóján, nézte a földet, és töprenkedett. Homloka között két függőleges ránc jelent meg, ami nagyon ritkán fordul elő az angyaloknál. A Hold nem állhatta tovább ezt a láblógató töprenkedést, megszólalt: – Karácsonyi angyal, régebb advent közeledtével csak úgy röpködtél a boldogságtól, az egész égi világ a te jókedvedtől zengett, most lám, itt ücsörögsz, s olyan aggódó képet vágsz, mint aki követ evett, s nem bírja megemészteni.

Hírek, hirdetések

A váradi főpásztor és Caritas-igazgató Hollandiában

A váradi egyházmegye Caritas-szervezetének működését többek között hollandiai segélyszervezetek és önkéntesek is támogatják. Az évek során kialakított és ápolt kapcsolatok eredménye a szervezeten belül működő házi gondozás, betegellátás, az időseknek és magányosoknak nyújtott támogatás és a szeretetszolgálat számtalan megnyilvánulási formája. November 27–29. között az egyházmegye főpásztora, Böcskei László püspök Rajna József főigazgatóval több hollandiai segélyszervezetet, önkéntes egyesületet látogatott meg Breda, Baarle Nassau és más településeken. A látogatás célja a már meglévő kapcsolatok további erősítése, valamint a váradi egyházmegyei Caritas-szervezet további terveinek bemutatása volt. A főpásztor egyben tisztelgő látogatást tett a hertogenboschi egyházmegye püspökénél is. (A váradi püspökség titkársága)