Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 49. szám, 2011. december 4.

Aktuális

Meggyúlt adventi koszorúnkon a második gyertya is, amely az öröm fénye életünkben. Gyermekkorom roráté miséi a gyengén világított templomban is erős fényt gyújtottak lelkemben. Milyen szép is ez az advent! Szívet-lelket melengető szent idő a sajátos miseszövegeivel: „Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és ti, felhők, hullassátok közénk az igazat! Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt” (Iz 45,8).

Az advent legigazibb asszonya a boldogságos Szűz Mária, aki az első adventet élte át az angyal köszöntése után az első karácsonyi éjszakáig. Mária-tiszteletünk nemcsak májusban és októberben a legszebb készület a megváltás lelki átéléséhez. Mint a gyermekeit magához ölelő anya, mindig úgy szeret és oltalmaz minket. Nagy hatással van rám mind: annak idején nagymamám és jó anyám Mária-tisztelete, akik bensőséges kapcsolatot tartva a Szűzanyával nagyon sokat imádkoztak hozzá. És még vannak sokan, akik nemcsak a megszokott rózsafüzért végzik, hanem igaz, hű tisztelői a Szűzanyának, és igyekeznek a Mária-tiszteletnek a mozgató lelkei lenni.

Panoráma

Katolikus Pszichológusok és Teológusok Találkozója

Immár másodszor rendezik meg december 9–10-én Kolozsváron a Katolikus Pszichológusok és Teológusok Találkozóját. A szervezők a tavaly azzal a gondolattal indították útjára ezt a kezdeményezést, hogy a szétforgácsolódó világban, ahol ember embernek farkasa még szakmai körökben is, legyenek a katolikus pszichológusok, teológusok, papok, lelki vezetők, lelki gondozók egy olyan „akol”, ahol egymásnak „pásztorai” lehetnek, s ahol mindenki a saját identitásában megerősödve segíthet a másiknak még jobbnak lenni. A cél, hogy legalább ezekben a körökben ne a másik ellen, hanem mellette haladva fejlődjenek, működjenek a szakmában. A rendezvény előkészületeiről a Vasárnap kérésére Homa Ildikó, az egyik főszervező számolt be. 

Panoráma


November 24-én Oláh Zoltán, a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és papi szeminárium rektora, biblikus szakember az egyház és a Biblia kapcsolatát mutatta be a kolozsvári Katolikus Akadémia  új ismeretekre vágyó hallgatóságának. Az előadó annak tudatában állította össze előadását, hogy a laikus közönség is követni tudja azt, ezért az újabb, a témába vágó szakirodalom említése mellett egészen alapvető témákat is tárgyalt, mint a Biblia sugalmazottságának kérdése, a bibliai kánon kialakulása, története, fejlődése, az ószövetségi és újszövetségi iratok jellege, megírása, fordítása, és mindenekelőtt természetesen használata, értelmezése. Kitért olyan problematikus helyzetekre is, mint a katolikus egyházban korábban a bibliaolvasásra felállított tilalom – 

ez a képzettséggel nem rendelkező olvasók sokszor félreértésekhez vezető olvasatai ellen szólt, s azt kívánta elősegíteni, hogy a Biblia keletkezési körülményeit ismerő magyarázat kísérje a szent szöveg olvasását. Ma ez a tilalom annyira a múlté, hogy a fiatalabb generáció nem is hiszi el, hogy létezett ilyen. Oláh Zoltán a következtetései közt is hangsúlyozta, ahogyan a bevezetőben jelezte: a Biblia Isten szava, de nem a mennyből szállt alá, hanem emberek közreműködésével, századokon át íródott, egy fejlődési folyamat eredménye; különböző könyvei különböző történelmi-társadalmi helyzetekben születtek, sőt, még olykor egymással vitatkozó részek is vannak benne. Ettől teljes, élő és izgalmas, ezért tud ma is lenyűgöző lenni, kérdéseket intézni olvasójához és válaszokat kínálni a keresőknek. És pont ezért fontos az a közösség, amely a különböző korok olvasási és értelmezési kereteit is ismeri, számon tartja. Mert a Biblia a keresztények számára nem csak egy könyv a sok közül, hanem a könyvek könyve, a közösségi élet központja és forrása, a liturgia, az istentiszteleti formák, rítusok kiinduló- és gyűjtő(gyújtó)pontja. Az egyház nem kisajátítja a szent írásokat, hanem tisztelettel úgy használja őket, hogy azok a közösség szellemi-lelki javát, építését szolgálják. Kívánatos és örvendetes, ha a nem vallásos emberek is olvassák a Szentírást. Ám aki nem ismeri az egyes könyvek történelmi, kulturális hátterét, nagyon egyéni, szubjektív és nem helytálló értelmezésekbe tévedhet. Aki azonban Oláh Zoltán előadását meghallgatta, ezek elől immár ki fog térni.

Panoráma

Újabb nyilvános doktori védésre gyűltek össze november 26-án a BBTE RK Teológia Karán az érdeklődők: Nóda Mózes  a liturgikus mozgalomról s a II. vatikáni zsinat liturgikus  szemléletéről, ennek az erdélyi egyházmegye liturgikus éle­tére gyakorolt hatásáról írt doktori dolgozatát mutatta be a bizottság előtt, majd az opponensi vélemények elhangzása után megkapta a teológiai doktori címet. Dolgozatában külön kitért a II. vatikáni zsinat „pat­ri­cipa­tio actuosa” kifejezésére, amely az általános papság, azaz a krisztushívők liturgiába való bekapcsolódásának vitatott kérdéskörébe vezet, a munka ennek teológiai hátterébe, gondolatkörébe adott betekintést. Az erdélyi vonatkozások közt elsősorban Mailáth Gusztáv Károly és Márton Áron püspökök liturgikus rendelkezéseit vizsgálta, s érdekesség volt, hogy egy eredeti erdélyi, Csíkban a 19. században született (összeállított), kézzel írt szertartáskönyvet is ismertetett.

Panoráma

Sajtótájékoztató és tervek a népszámlálás után

A népszámlálás befejezése óta első alkalommal tartottak hivatalos sajtótájékoztatót Kolozsváron, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) főtitkárságán. A rendezvényt Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára nyitotta meg, s jelen volt Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, valamint Székely István politológus, az RMDSZ főtitkár-helyettese, az RMDSZ népszámlálási munkacsoportjának vezetője is.

Panoráma

Konferencia és jubileum  a nagyváradi Don Orione líceumban

Kétnapos ünnepség és konferencia színhelye volt a nagyváradi római katolikus Don Orione líceum nagyterme. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Böcskei László római katolikus és Virgil Bercea görögkatolikus püspök, Ro­ber­to Polimeni, a bukaresti és Valeriano Giacomelli, a jászvárosi Don Orione-kongregációk igazgatója is. A váradi egyetem és a kolozsvári Babeş–Bolyai egyetem vezetőségi tagjai és neves professzorai mellett jelen voltak a város vezetői és természetesen a házigazdák, Mihai Fechetă, a váradi kongregá­ció igazgatója, Mi­hel­ler Péter és Alexandru Stoica líceumi igazgatók, a tanári kar, diákok és szülők, meghívottak és hívek.

Panoráma

Pál Ferenc a Nyitott Akadémián

A magyarországi Pál Ferenc plébánost, mentálhigiénés szakembert hívták a Nyitott Akadémia – a lélek dolgai erdélyi szervezői a sorozat záró rendezvényére, amelyet a szakszervezetek művelődési házában tartottak november 11-én. Az előadó – akinek nagy hallgatósága van a Mária Rádióban is – hangsúlyozta  az önismeret fontosságát és az önmegvalósítás kibontakozásának lépcsőfokait: önkifejezés, önátadás és önfelülmúlás. Kitért a boldogság ellentéteire, amelyek tönkreteszik az önfeledt örömet, ezek a görcsös önmegfigyelés és törekvés. Párkapcsolati kérdéseket is érintett.

Panoráma

Bölönben a katolikus hívek lelkében már több mint négy évszázada él a vágy, hogy a régi, majd’ hatszáz éves templomuk helyett egy új épüljön. 2009 tavaszán ez a csíra újra indult és lassan, lassan formát kapott, Keresztes Zoltán plébános munkája által. Bár a községben élő hívek kevesen vannak, alig több mint 30 főt számlál a közösségünk, megmutatkozott a jóban való hit ereje. Több egyházközség és a helyi önkormányzat is részt vállalt, hogy ez a remény valóra  váljon.

Panoráma

A Romániai Szerzetesrendek és Kongregációk Elöljárói Konferenciája közgyűlést tartott november 23-án, ahol arról beszélgettek, hogyan lehet a szerzetesi karizmákat érvényesíteni a Romániára is jellemző többnemzetiségű társadalom kihívásai közepette. A találkozónak a sarutlan karmeliták rendjének a Bukaresthez közeli Snagov községben épített impozáns kolostora adott otthont, s részt vett dr. Francesco-Javier Lozano érsek, apostoli nuncius is, aki arról beszélt, hogy a szerzetesek megvalósítói a katolikus egyház bensőséges életének, az evangéliumnak, az Üdvözítőnek az egyházon keresztül a világra hagyott végrendeletének elhiva­tott tolmácsolói. Egyházunk „határnélkülisége” következtében minden in­téz­ményének ugyanaz a célja, s a szerzetesi életnek evan­géliumi jelként, a hűség fáklyájaként be kell épülnie az egyházközségek életébe, a romániai multi­kulturális környezetbe. Arra bátorította a szerzeteseket, hogy az alapítók szellemiségének valóságos „mestereivé” váljanak, s hirdessék ezért – románul, magyarul, mindkét rítus szerint – a párbeszédet, az egyetértést, a toleranciát, a békét és a reményt. Végül a nuncius XVI. Benedek pápa áldását közvetítette.

Panoráma

Előző lapszámainkban hírt adtunk már arról, hogy a kolozsvári katolikus egyetemisták rendhagyó akcióra készülnek: keresztény flashmobot terveznek a város Főterén december 9-én és 10-én. Az esemény előkészületeiről az egyik szervezővel, Varga Bernadette-tel beszélgettünk, aki elsőéves mesteri hallgató a Kolozsvári Műszaki Egyetem Számítástechnika Karán, és a Katolikus Egyetemi Lelkészség lelkes, aktív tagja.

Panoráma

Az önkéntesség európai évének záróakkordjaként gála keretében  ünnepelték az önkénteseket

Izgalom, odafigyelés, köszönet és közösen átélt dübörgő tánc fogadta Szent Erzsébet napján, november 19-én azokat a Csíksomlyóra érkező önkénteseket, akik aktívan vesznek részt a Gyulafehérvári Caritas tevékenységében. Az Önkéntes Gála az önkéntesekért, a munkájukért, az odaadásukért való köszönet és hála kifejezése volt.

Panoráma

Az Európai Unió 1983 óta minden évben más-más témára koncentrál az európai évek jegyében. Minden évre megjelöl egy tevékenységi területet, mely kapcsán – Európa-szerte egységes megközelítést alkalmazó kampánnyal – igyekszik az állampolgárok tájékozottságát növelni és a nemzeti kormányok figyelmét a témakörre irányítani.

A Tanács 2010/37/EK számú határozata alapján a 2011-es tematikus évet az önkéntesség témájának szentelte az Unió. A 2011-es dátum szimbolikus jelentőséggel bír, hiszen 2001 az önkéntesség nemzetközi éve volt, az európai intézmények pedig most – a nemzetközi év tizedik évfordulóján – ismételten szeretnék felhívni a figyelmet erre az Európa-szerte milliókat megmozgató tevékenységre.

Panoráma

Komplex program szexualitás és drogprevenció témakörben székelyudvarhelyi fiataloknak

A Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálatának székelyudvarhelyi csapata Szé­kely­ud­var­hely Önkormányzata támogatásával komp­lex programot szervezett szexualitás és drog­prevenció témakörben, bevonva a város több iskoláját, gimnáziumát.

A Segítség, serdülök! prevenciós program több mint 200 fiatalhoz jutott el. Tény, hogy nemcsak a fiatalok szexuális szokásai változtak meg, hanem az információszerzésnek a módja is, az internet elterjedésével egyre több téves információ jut el ehhez a generációhoz. Ezért fontosnak találtuk egy olyan program kidolgozását, ahol a tinédzserek nyelvén tudunk beszélni nyíltan a szexről, alkoholról, cigarettázásról, drogokról. Az a tapasztalat, hogy a fiatalok magukra vannak hagyva a problémáik­kal, szükségük van arra, hogy érezzék, megbecsülik őket, szeretik, elfogadják, meghallgatják és segítik őket.

Egy falat a léleknek

• Érdemes időt szakítani arra, hogy felülvizsgáljuk életünket, szolgálatainkat: mennyi benne a szeretet, illetve az alázat. Például: szolgálom vagy kihasználom a testvéreimet?

• Az használja ki a testvéreit, aki eszközként bánik velük. Lehet, hogy még a lelkedet is kiteszed értük, de mindezt érdekből, mert a tetszést, a helyeslést, a jóleső érzést, a jótevő szerepét keresed.

Útjelző

III. parancsolat (13/1. rész)

Don Bosco Szent János, az olasz ifjúság nevelője egy alkalommal Turinban lelkigyakorlatot tartott a fiatalkorú bűnözők börtönében. Hogy kényes hallgatóit megjutalmazza fegyelmezett viselkedésükért, megkérte a börtön igazgatóját, hogy e fiúk az ő vezetésével kirándulásra mehessenek. Az igazgató kikacagta. A felelős minisztérium mégis engedélyezte, de rendőrség kíséretében. Az utóbbit Don Bosco nem vette igénybe. Háromszáz fiúval elhagyta a börtönt, s lelkükre kötötte, nehogy megszökjön valaki. A hegyekben misézett, a fegyencek áldoztak, majd játék következett. Énekszóval tértek haza. Senki sem hiányzott. A hír még Londonba is eljutott, ahonnan az angol nevelésügyi miniszter személyesen kereste fel, hogy áruja el bámulatos sikerének titkát. Ő csak ennyit mondott: Nevelésem sikerének titka a gyakori szentáldozás!

Kitekintő

A bencések a munka új kultúrájáról gondolkodtak

Pontosan, szépen – hiszen ismerjük a szállóigévé lett verset. A keresztény embernek pedig talán az Ora et labora bencés jelszó is beugrik, miközben gyorsan lelkiismeret-furdalása is lesz, hogy bizony manapság gyakorlati életben a labora kerül a mondat elejére… És ez alól az életérzés alól – ki gondolná – még a monasztikus szerzetesközösségek tagjai sem mentesek. Nyilván nem a Szent Benedek-i Regulával van a baj,   hiszen az közel másfél évezrede jól bevált életmód-alakító rendszabály – nem csak szerzetesek számára.

Kitekintő

A Kolozsváron 3. alkalommal megrendezett Comedy Nem­zetközi Filmfesztivál nagy­díját a Vasárnap Fülöp-szi­ge­teki stílusban című tajvani–Fülöp-szigeteki film kapta meg. Rendező: Wi Dong Ho, forgatókönyvírók: Ajay Bala­krish­nan és Wi Dong Ho, operatőr: Jake Pollock.

A 2009-ben készült filmnek látszólag egyszerű a története, de emögött komoly társadalmi probléma húzódik meg. Remekül érzékelteti a film, hogy nem egyedi esetet, hanem napjaink igen komoly kérdését, a munkaerő nemzetközi vándorlásának bizonyos vonatkozásait mutatja be. Manapság az emberek a jobb élet reményében külföldön keresnek munkát, otthon hagyva szeretett személyeket, azokat az értékeket, melyekhez érzelmileg ragaszkodnak. Az új feltételek között számukra sok a bizonytalanság, ezért keresik az identitásukat a megváltozott nyelvi-kulturális és szociális környezetben.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg:

Péter Lajos. Felsőboldogasszonyfalván született 1832. január 17-én. 1857. március 12-én szentelte pappá Haynald Lajos püspök. Kézdiszentléleken és Csíksomlyón volt káplán. Kászon­új­falu­ban és Kászonjakabfalván, majd 1860–1908 között Delnén volt plé­bános. Csíkpálfalván halt meg 1911. december 22-én.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Az ünnepekben mindig megnyílik fölöttünk az ég, és egy kicsit belemosolyog életünkbe az örökkévalóság. Égre nyíló tiszta, tágas ablakok ezek. Bepillanthatunk a mennyországba, megtapasztalhatunk egy kicsit a majd ránk váró, örökké tartó ünneplésből. Éppen ezért bátran kijelenthetem, hogy Isten nélkül nincs igazi ünneplés. Isten nélkül az ünnep csak – ahogy Czakó Gábor mondja – „zsíros átmenet a hétköznapok között”. Isten nélkül beteg lesz az ünnep.

Pitypang

Az advent első vasárnapjától Urunk megkeresztelkedésének ünnepéig tartó időszakot karácsonyi időnek nevezzük. Első része az advent, a felkészülés ideje. A jellege kettős: megemlékezés Urunk első eljöveteléről, ugyanakkor Krisztus történelem végi, második eljövetelének várása is.

Négy adventi vasárnapot ünnepelünk.  A szentírási részek az egyes vasárnapokon a következő témákról szólnak: éberség Krisztus várásában, megtérésre való felszólítás Keresztelő János prédikációja által, az előfutár tanúságtétele és Jézus születésének hírüladása.

Hírek, hirdetések

Betlehemes jászol – pályázat gyermekeknek és felnőtteknek

A pályázat célja a szent család fogalmának megjelenítése az alkotó hitvilágának tükrében, ennek jelentősége a családon belül korunkban. Téma: a szent család üzenete karácsonykor. Felhasznált anyagok: bármilyen természetes anyag. Forma: kötetlen. Benevezési feltételek: egyénileg; minden pályamunka a rendezvény teljes ideje alatt ki lesz állítva. Benevezési határidő: december 7. Leadási határidő: december 16-án 10–12 óra között. Eredményhirdetés: december 16. A pályázati munkák elbírálói: Tifán Irén, Udvarhelyszéki Népművészek Egyesülete (elnök); Buzogány Árpád HMKK-szakreferens, Lázár Ibolya Mária Artera-munkatárs. Kapcsolat: Lázár Ibolya Mária, 0749–219888, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..