Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 48. szám, 2013. december 1.

Interjú

Immár két hónapja újra elindult az élet a felsőoktatási intézményekben, így a gyulafehérvári papi szemináriumban is. Ősztől itt a rektori feladatokat dr. Holló László látja el, akit új feladatköréről Fábián Róbert kérdezett.

Már több esztendeje docens Kolozsváron a BBTE Római Katolikus Teológia Karon. Az itt megtapasztaltak fényében milyen érzésekkel vág neki az új feladatnak, éspedig hogy a Papnevelő Intézet rektora legyen? 

Hogy milyen érzésekkel feszülök neki az új feladatkörömnek? Azt kell mondanom, hogy bár vegyes érzésekkel, mégis igyekszem teljes szívvel vállalni a feladatot. Az említett vegyes érzéseknek több magyarázata is van: elsősorban nem a munkától való félelem az oka, hanem sokkal inkább általában a vezető funkció vállalásától való egyéni, belső ódzkodásom. Így ezt a feladatkört nem pályáztam meg és a magam számára semmilyen formában nem kívántam. Ezzel együtt most, midőn a gondviselés ideállított, a megbízatást egy évre elfogadtam.

Vezércikk

Az angyali üdvözlet csendes és tiszta üzenete a hivalkodók világban érthetetlen és élhetetlen. A megtestesült Ige jelenlétével válasz az ember közönyére: elfogadja a rideg fogadtatást a jászolnál, a keresztnél egyaránt. A várakozás időszaka tele van rohanó emberekkel: egymás arcát néhány pillanatra csak az üzleti reklámfényen át pillantjuk meg, s észre sem vesszük a ránk váró betlehemi gyermek mosolyát a kettétört életekben, a lehetőségeket felőrlő vívódásokban. Miközben „sietve várakozunk”, mert a ma embere kizárólag haladni szeret, az Ige bebocsátást kér az elhamarkodott ítélet előtt, a leminősített teljesítmény előtt. 

Az advent a jóság időszaka. Megszépíthetem az életemet, lehetőség arra, hogy elfeledjem sérelmeimet, beforrasszam sebeimet. Amint a pásztorok a napkeleti bölcsekkel együtt észlelték a lét újjáteremtését, ugyanúgy mi is élhető életet kell magunk köré varázsoljunk, ahol kiolvasható a gondviselés tapintható valósága.

Panoráma

Részletek Ferenc pápának a hit évét lezáró szentmisén elmondott homíliájából 

Krisztus király ünnepén a Szent Péter téren szentmisével zárta le november 24-én Ferenc pápa a hit évét. A szertartáson első alkalommal bemutatták a Péter apostol csontereklyéit tartalmazó urnát, amely egy harmincszor tíz centiméteres bronz ereklyetartó, 1971 óta a vatikáni pápai lakosztály kápolnájában őrzik), és a szentatya közzétette az Evangelii gaudium kezdetű első apostoli buzdítását. A rossz idő ellenére a pápai misén több mint hatvanezren vettek részt és 1200 pap koncelebrált. 

Krisztus király, a világegyetem ura mai ünnepe, amely a liturgikus év megkoronázása, egyben jelzi a hit évének lezárását is. XVI. Benedek pápa ezzel a gondviselésszerű kezdeményezéssel felkínálta nekünk a lehetőséget, hogy ismét felfedezzük a hit útjának szépségét, amely keresztségünk napján vette kezdetét. A keresztség révén Isten gyermekeivé és az egyházban egymás testvéreivé váltunk. Ennek az útnak a végső célja az Istennel való teljes találkozás. Az út során a Szentlélek megtisztít, felemel, megszentel bennünket, hogy beléphessünk abba a boldogságba, amelyre szívünk vágyik. 

Panoráma


A Szent Mihály-templomban ünnepélyes szentmise keretében zárta le a gyulafehérvári főegyházmegye érseke a hit évét.


A koncelebráló helyi papság és a templomot megtöltő hívő sokaság a Szent Cecília ének- és zenekar tolmácsolásában Dittersdorf miséjének örvendezhettek, a Báthory Líceum diákjai hozták a felajánlási körmenet keretben a nép adományait a főpásztor elé, Kovács Sándor főesperes rövid bevezetőjében a hit évének jelentősebb eseményeire, rendezvényeire emlékeztetett. A főpásztor bibliai képek segítségével emelte ki a hit jelentőségét mind a személyes, mind a közösségi életben.

Panoráma

Xeravits Géza budapesti egyetemi tanár, biblikus szakember volt a kolozsvári BBTE RK Teológia Karának vendégelőadója kollégáival, a biblikus tanszék tanáraival együtt egy hétig, s ennek a látogatásnak a keretében vállalta azt is, hogy a Katolikus Akadémián ismeretterjesztő előadást tart A jeruzsálemi Templom továbbélése az ókori zsinagógában címmel. A kutató utazásai során számtalan ókori zsinagóga maradványát látogatta meg a helyszínen, ott készült fényképeivel színesítette adatokban gazdag, a laikus hallgatóság számára is érdekes előadását. Elsősorban a jeruzsálemi templom szerkezetét, korszakait, a zsidóság kultuszában betöltött szerepét ismertette, majd az egy templom és a sok közösségi hely, zsinagóga közti kapcsolatot mutatta be: hiszen a zsidóság hite szerint egyetlen központi liturgikus, áldozati hely létezik, a zsinagóga inkább profán gyülekezési helyként elfogadott, s csak később és részben a helyzet kényszere által vált az ima helyévé. Később a keresztény közösség gyakorlatában már természetessé lett a több helyen épülő istentiszteleti helyszín. Az előadó lenyűgöző érdekességeket mondott és mutatott a zsinagógák díszítéséről, ami annál érdekesebbnek hatott, mert köztudott a zsidóság körében létező képtilalom, a szimbolikus képi megjelenítés, ám ismét meggyőződhettünk erről az emberben elemi szinten élő igényről.

Panoráma

A hit évének befejezése után pasztorális tervünk a kommunió évében a plébániát célozza meg. A plébániát, de nem mint egy épületet, ahol a pap és esetleg a fizetett munkatársai laknak és dolgoznak, hanem azt a közösséget, amelyhez azok tartoznak, akik ott, azon a területen élnek.

Mindannyiunknak van valamilyen fogalma a plébániáról. Minden megkeresztelt személynek volt, van valamilyen kapcsolata a plébániával. Vallásos életünk nagy része a plébániához kapcsolódik. Ennek kellene építő tagjai legyünk, szem előtt tartva azt a tényt, hogy amilyen a plébánián élő személyek lelki élete, olyan lesz a plébánia élete is.

Panoráma

Éves tanulmányi hétvégéjét tartotta a Romániai Magyar Pax Romana laikus mozgalom november 22–23-án a kolozsvári jezsuita lelkigyakorlatos házban, a Manrézában. A Pax Romana keresztény értelmiségi egyesület, eredetileg egyetemisták indították 1921-ben, majd világszerte működő nemzetközi katolikus értelmiségi mozgalommá alakult.

Panoráma

70 éves a kolozsvár-kerek­dombi Jézus szíve tiszteletére szentelt templom: az évforduló megünneplését november 24-ére, Krisztus király vasárnapjára időzítette Jakab Gábor plébános. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Jakubinyi György érsek volt, vele együtt misézett Kovács Sándor főesperes, Holló László egyetemi tanár, szemináriumi rektor, Jitianu Liviu egyetemi tanár, dékánhelyettes és Kovács Árpád kisbácsi plébános. Bevezetőjében a házigazda, Jakab Gábor pápai káplán a templom építéséről elmondta: 1943-ban, a „magyar világban” épült, a gyóntatóhelyiség faragott ajtajának belső feliratán ez olvasható: „Ezt a részt Dr. Táncz Béla orvos-zászlós emlékére szeretet-adományként készítettem, aki az orosz földön 1943. szeptember 9-én hősi halált halt. Táncz Jenő, építész-vállalkozó”. A jelenlegi plébános papi életének jelentős hányada itt zajlott, hiszen immár 45 éve, 1968 Krisztus király ünnepétől itt szolgál. Lélekszám tekintetében fogyó ez a külvárosi plébániai közösség, hiszen 45 év alatt 380 gyermeket keresztelt (az idén sajnos még egyet sem!), és 521 halottat temetett el itt Jakab Gábor. A kis létszámot ellensúlyozza a lelkesedés és a hűség.

Panoráma

,,A férfiak gyakran …”, „A nők gyakran … ” – és sorolja mindenki a maga tulajdonságlistáját, férfiak a nőkről, nők a férfiakról, mindkét nem önmagáról. De vajon mennyire fedik egymást ezek a leírások? És ha nem fedik, kinek a leírásához kell igazodnunk? Vagy Teremtőnkhöz kellene forduljunk, hogy kihámozzuk: milyennek akart ő minket, férfiakat és nőket, milyennek is kellene lennünk valójában? Teremtőnk szava a Szentírás szava. A Katolikus Magyar Bibliatársulat immár 19 éve történt megalakulásától fogva hivatásának érzi az Ige terjesztését, fontosságának hangsúlyozását a ma embere számára is. Ha elmondhatjuk, hogy a mai társadalmi divatok gyökereinktől próbálnak megfosztani, és „homokra épített” házakat állítanak elénk követendő példaként, akkor a Bibliatársulat erős alapra mutat: a Szentírásra. Itt kaphatunk választ arra, mitől vagyunk értékesek, vagy arra, mitől vagyunk értékes férfiak és nők. Ennek a témának a kibontására nyújtott lehetőséget a november 22–24. között lezajlott bibliás hétvége a Ter 1,27-ből vett mottóval, amelynek a székelyudvarhelyi Pió lelkigyakorlatos ház adott otthont.

Panoráma

A Szatmári Egyházmegye számos pontjáról – és azon túlról is – érkeztek versenyzők az idei egyházzenei énekversenyre, amelyre november 16-án, a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont dísztermében került sor. Az Egyházmegyei Főtanfelügyelőség harmadjára szervezte meg a versenyt, amelyen több mint százhúszan vettek részt. A versenyen előbb az V–VIII-as, majd a IX–XII. osztályos tanulók mérkőztek meg egyénileg, vagy legfeljebb ötfős csapatokban.

Kitekintő

November 5–8. között Európa egyik legrégibb kegyhelye, a Málta szigetén található mellieħai Szűzanya szentélye látta vendégül a Mária- és nemzeti kegyhelyeket tömörítő Európai Máriás Háló tizenegyedik konferenciája tizenhat országának képviselőit. A házigazdák mellett Brezje (Szlovénia), Czestochowa (Len­gyel­ország), Csíksomlyó (Ro­má­nia), Einsiedeln (Svájc), Fa­­tima (Portugália), Gibraltár (Gib­ral­tár), Knock (Írország), Levoca, azaz Lőcse (Szlo­vákia), Loreto (Olaszország), Lourdes (Fran­cia­ország), Máriapócs és Mát­ra­vere­bély-Szent­kút (Magyar­ország), Vilnius (Litvánia), Wal­singham (Nagy-Britan­nia) és Zarvanyica (Uk­raj­na) kegyhelyképviselete vett részt a találkozón.

Egy falat a léleknek

• Új egyházi év, amely egyben újabb lehetőség. E mögött ott láthatom meg Istennek a türelmét, amelyet nem szabad többé hiábavalónak tekintenem.

• Ezen új egyházi év, amely advent első vasárnapjával veszi kezdetét, jó alkalom arra, hogy megértsem, mit jelent egy eseménnyel, illetve egy személlyel való találkozás. Várakozással vagyok e találkozás iránt, amely reményeim szerint új horizontot fog nyitni, meghatározott irányt fog adni az életemnek.

Útjelző

Mária iskolájában 63. 

Tarnóczi János atya szerint Jézus és Mária életünkbe való beleszövődésével az emberi történelem most már valamiképp: Isten története az emberiségben.

Ha Máriára figyelünk, akkor benne felfedezhetjük az új ember mintaképét. Megtanuljuk tőle egész életünket a szeretet fényében látni. Szeretetének négy vonását emelhetjük ki: a bizalmat, az odaadást, a megbocsátást és a gyümölcsözőséget. Názáretben az angyallal való találkozás után megfigyelhetjük Mária bizalmát. Nem tudja, mi lesz tovább, de bízik Isten szeretetében. A Szűzanya egész élete sorozatos önfeláldozás egészen a keresztfáig, ahol mindent: magát is, gyermekét is, sok áldozatát és reményeit is teljesen odaadja, Istenre bízza. Mária szeretete könyörületes és megbocsátó. Ő az egyházban az irgalmasság anyja. A gyümölcsöt hozó szeretet mintaképe ő, ahogyan létrejön körülötte a Szent Család. […] A szeretetet nem lehet könyvből megtanulni. A szeretet a szív dolga. Egyik szív tanul a másiktól. Jézus szeretetének legjobb iskolája Mária szíve. Ha szeretem édesanyánkat, Máriát, akkor a szívében megérzem, meglátom, megtalálom Jézus iránti nagy szeretetét. Az egyház majdnem minden szentje Mária gyermeke volt.

Emlékezzünk régiekről

Hatvan éve halt meg:

Baka János. Menaságon született 1875. február 20-án. Pappá szentelte 1898. július 29-én Majláth Gusztáv Károly püspök. Zágonban és Szentkatolnán és Osdolán plébános. Baróton hunyt el nyugdíjas korában, 1953. december 19-én.

Fiatal vagyok és gondolkodom

A csoda olyan történés, amely feltűnést kelt, mert váratlanul következik be, világi okság keretében általában nem adható rá magyarázat, vagyis egy rendkívüli, természetfölötti, a természet kereteit túllépő eseményt jelöl. Az Ószövetségben használt „jelek és csodák” kifejezés annak a megvilágítására szolgál, hogy Isten különleges módon viselte gondját választott népének, különösen az Egyiptomból való kivonulás idején. A jelek és csodák főszereplője Mózes, aki az Úr parancsára sok jelet és csodát mutatott. Tehát már az Ószövetség nem mint szenzációról beszél a csodáról, hanem Isten tetteit látja benne. A prófétáknál, mint jelek és jelképes cselekedetek, kizárólag az igehirdetés megerősítésére szolgálnak.

Pitypang

Bálint Gábor 

Korának talán legtöbb nyelvet ismerő tudósa volt. Lóczy Lajos utazó a következőket írta róla: „Ha Buddha híve lennék, azt kellene hinnem, hogy Kőrösi Csoma Sándor szelleme költözött át Bálintba. Szélesebb nyelvismeret, szívósabb kitartás, és annyi keleti népnek ismerete együttvéve nincs meg a magyar föld egy élő fiában sem.”

Pitypang

A hit és a világ hullámhosszán
9. forduló

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mail-címre! A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.

Hírek, hirdetések

Bővül a Mária Rádió sugárzási területe

Az Országos Audiovizuális Tanács november 21-i döntése értelmében a Mária Rádió elnyerte a kolozsvári 100,4 FM frekvencián való sugárzás jogát. Ezzel a döntéssel a rádió lehetőséget kap arra, hogy 24 órában magyar nyelvű műsort sugározzon a kincses városban és környékén élő magyarság számára. Ennek értelmében remélhetőleg karácsonykor Kolozsváron is fogható lesz a Mária Rádió. Ezzel az új lehetőséggel a Mária Rádió szélesebb körben is betöltheti evangelizáló küldetését az erdélyi magyarság körében. (MR sajtószolgálat)