Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 48. szám, 2012. november 25.

Vezércikk

Nagy püspökünk tanítása és példája ma sem veszít időszerűségéből. Feladatunk és kötelességünk, hogy ne csak imádkozzunk boldoggá avatásáért, hanem az általa mutatott példát kövessük, tanítását életre váltsuk. A hit évében (2012. október 11–2013. november 24.) minden hónapra kiválasztunk egy Márton Ároni gondolatot, idézetet, hogy ezáltal is – világító jelként – elkísérjen bennünket. 

„Krisztusban szeretett híveim! Már a háború előtt sok szó esett a társadalom válságáról, Európa alkonyáról, a civilizáció csődjéről. A válság a háború után – kibontakozás helyett – mintha még súlyosabb és reménytelenebb szakaszba jutott volna. A gazdasági élet rendje, a társadalmak szerkezete, a nemzetek egymáshoz való viszonya összeomlófélben az általános zűrzavar képét mutatja. Mintha a világ alapjai rendültek volna meg: nyugtalan minden nép, minden társadalmi osztály, mind az öt világrész. A tudósok szerint a történelem ehhez fogható válságot nem ismer.

Ha a világ táltosainak igazuk van – és úgy látszik, az van –, ha a kaotikus kavargásban, mely körülöttünk zúg, egy új világ vajúdik, a keresztény ember nem térhet ki a helyzet megvizsgálása elől.

Panoráma


Újságíróképzés Csíksomlyón 

Az erdélyi újságíróképzés támogatására az MTVA Mé­dia­szolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Kós Károly Kollégiuma Csíksomlyón tanulmányi programot szervezett. A csíksomlyói Jakab Antal Konferencia-központ adott otthont a kollégium első magyar határon kívüli továbbképzésének. A helyválasztás jelképesnek számít, a tanulmányi ház egyik szárnya a kollégium névadójának terve alapján épült. A rendezvény előadásokból és gyakorlati foglalkozásokból állt, a szervezők a műhelymunkára helyezték a hangsúlyt. A szakmai továbbképzés fő témái között szerepelt: televíziós hír- és magazinműsorok készítése, operatőri, vágói munka, hírírás, stilisztika, beszédtechnika. Az előadók között az MTVA számos munkatársa szólalt fel: Barlay Tamás vallási, kisebbségi és határon túli főszerkesztő a magyar nyelv belső struktúrájáról, Estefán Zsolt, az MTI határon túli magyar ügyek rovatvezetője a hírszerkesztésről, dr. Csermák Zoltán kommunikációs főmunkatárs a külhoni sajtó nyelvezetéről tartott előadást.

Panoráma

XVI. Benedek pápa a tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve alkalmából meglátogatta a Sant’Egidio közösség által működtetett, római Viva gli anziani (Éljenek az idősek) idősek otthonát.

A látogatás végén Marco Impagliazzo, a Sant’Egidio közösség elnöke köszöntötte a szentatyát. Beszélt arról az egyetemes testvériségről, barátságról, amely népeket és generációkat köt össze. Amikor a közösség tagjai barátságot kötnek az idősekkel, mindannyiuk élete megváltozik: az idősek újra remélnek, a fiataloknak pedig álmodnak a jövőről.

Panoráma

Harmadik alkalommal szer­vezett lelkigya­kor­latot szen­ve­délybetegeknek és hozzá­tar­to­zóiknak a Caritas KI-ÚT kon­zultációs programja közösen a ma­gyarországi Katolikus Al­ko­­holistamentő Szolgálattal.

Panoráma

Evangéliumi gyökerekből megújuló magyar népi lelkiség – így hangzik a marosvásárhelyi Mustármag közösség mottója, amelynek mentén arculatát kialakítja, és mondanivalóját megfogalmazza. A közösség az elmúlt években több zeneművön keresztül is e megújuló lelkiséghez vitt közelebb. Így született meg nagy püspökünk, Márton Áron evangéliumi gyökerekből megújító zeneműve is, amelyet először Csíkszentdomokoson mutattak be, majd Székelyudvarhelyen és nem utolsósorban november 12-én Marosvásárhelyen.

Panoráma

A gyergyószentmiklósi Szent István-templomban a helyi plébános, Bartos Károly kezdeményezésére a vasárnapi 11 órás szentmisék alkalmával élő tanúságtételekre kerül sor. XVI. Benedek pápa Porta fidei című apostoli levele kimondottan felhívja az egyházi közösségek, liturgikus csoportok figyelmét, hogy a hit évében különösen jó alkalom adódik arra, hogy az egyház ma élő tanúságtevőket állítson elénk a hitben való megerősödés vonzó példájaként.

Panoráma

Ady Endre anyai nagyapja Hám János püspök intézője volt 

Pásztor Dániel (1820–1864) református lelkész volt Érmindszenten. Mint fiatal pap megismerkedett a híres szépségű Kabay Rozáliával (1826–1862), a vagyonos, de egyszerű falusi gazdálkodó szülők leányával. Az ismerkedésből szerelem, a szerelemből házasság lett.

Panoráma

Lelkipásztori nap Nagybányán 

A Boldog Scheffler János Egyházközösségi Otthon adott helyet november 10-én Nagybányán az esperességi szintű lelkipásztori nap programjainak. A rendezvényen családosok, egyedülállók és fiatalok, plébánosukkal együtt vettek részt, hogy a misszió családban megjelenő lehetőségeiről gondolkodjanak.

Panoráma

A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt csíkkarcfalvi vártemplom felújítása annyira előrehaladt, hogy várhatóan a karácsonyt már ott ünnepelhetik a hívek. A kivitelezők az épület padlózatán, illetve a külső térrendezésen dolgoznak. A polgármester, Gábor Tibor reméli, hogy a határidőt sikerül tartani. A községi elöljáró azt is elmondta, a központi költségvetésből finanszírozott beruházásnak nem volt része a toronyóra és az orgona felújítása. Ezeket a helyi közösség körében végzett gyűjtésből, valamint a polgármesteri hivatal, a helyi közbirtokosságok adományaiból újítják fel. Az orgona teljes felújítása csak a 2013-as búcsúünnepre lesz kész. A karcfalvi vártemplom jelenlegi orgonáját 1893-ban Rancz János akkori plébános ajánlására szerezte be az egyházközség. Az új orgona elkészítésére a környéken addig nem ismert pécsi orgonaépítőt, Angster Józsefet kérték fel, ez volt az Angster cég 207. műve. Különlegessége, hogy az akkor már pneumatikus rendszerre áttért orgonaépítő itt mechanikus rendszerű orgonát épített. A régebbi, „Mártonffy-féle” orgonát a román betörés után, 1917 tavaszán a cseh katonák szétszedték, szétdarabolták.

Panoráma

A sváb kulináris különlegesség, a strudli kedvelőit várják a november 30-án megrendezésre kerülő Strudlifestre. Már hagyománynak számít, hogy november végén a Kálvária-templom német közössége és a Német Demokrata Fórum szatmári szervezete megrendezi a strudlit népszerűsítő fesztivált. A rendezvény a sváb hagyományok, köztük pedig a kulináris szokások életben tartása miatt jött létre, de közösségmegtartó, értékfelmutató küldetésén túl bárki számára kultúrált szórakozást, jó hangulatot biztosít.

Panoráma

Rendhagyó módon Árpád-házi Szent Erzsébet napokat szerveztek Kolozsváron november 16–18. között. Az esemény színhelye a Hajnal negyedbeli Szent Kamill Szociális Otthon volt, ahol gazdag program keretében Szent Erzsébetet köszöntötte többek között Bács község katolikus énekkara, Major Olga Rozália, Molnos Sára, Székely Mária szavalata.

Panoráma

Újabb két mobil EKG és három vérnyomást monitorizáló készülék segíti a Gyulafehérvári Caritas székelyudvarhelyi otthoni beteggondozók munkáját. Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala 7000 lejjel támogatta az eszközök megvásárlását.

A készülékek előnye, hogy az ágyhoz kötött betegeknél helyben el tudják végezni az EKG-vizsgálatot, elkerülvén ezáltal a szakorvosi látogatást, amely sok esetben programálással és sorban állással jár. Az otthon mért eredményeket pedig egy mobiltelefon használatával a bukaresti Elias Kórházban kardiológus szakorvosok értékelik ki, és az eredmény pár perc alatt kézben van. Így csak akkor van szükség tényleges szakorvosi beavatkozásra, ha ez indokolt. Tulajdonképpen úgy is mondhatjuk, hogy a szakorvos kezének meghosszabbítása lehet egy ilyen készülék.

Panoráma


A petrozsényi Szent Borbála római katolikus templom idén ünnepli fennállásának 125 éves évfordulóját. A jubileumra többek között kiállítással emlékezik meg az egyházközség, amely a 125 éves a petrozsényi római katolikus templom címet viseli. A fényképtárlaton betekintést nyerhetnek az érdeklődők a Zsil-völgyi egyházközség múltjába és jelenébe archív dokumentumok, életképek bemutatása révén. A petrozsényi polgármesteri hivatal támogatásával létrejött kiállítás megnyitóját november 27-én, kedden 16 órakor tartják a petrozsényi polgármesteri hivatal márványtermében. A megnyitón előadást tart dr. Jitianu Liviu, a kolozsvári BBTE Római Katolikus Teológia Kar adjunktusa 125 év a hit kapujában címmel, valamint Korom Imre, a Gyulafehérvári Római Katolikus Papnevelő Intézet tanára 125 esztendős katolikus jelenlét a Zsil-völgyében – egy lelkipásztori áttekintés címmel. A kiállítás december 4-ig tekinthető meg.

Egy falat a léleknek

• Keresztény életünknek vannak olyan megszokott gyakorlatai, amelyeknek jelentőségén kevésbé szoktunk elgondolkodni. Pedig nem ártana, ha a megszokás ellenére egyre tudatosabban cselekednénk, gyakorolnánk azokat. Az egyik ilyen vallási gyakorlatunk a keresztvetés.

• A keresztvetés mozzanatában – mint valami sűrítményben – benne van az egész hitünk. Magában foglalja az Úr halálát és megdicsőülését, valamint az ő megváltása által szerzett istengyermeki életünket.

Útjelző

(VI. és IX. parancsolat, 20. rész) 

A teremtő Isten két erős ösztönt oltott belénk: az önfenntartás és a fajfenntartás ösztöneit. Az elsővel életünk fennmaradását, az utóbbival az emberi nem szaporodását akarja biztosítani. Egybehangzó vélemények szerint az utóbbi a legerősebb ösztönök egyike. Ez a magyarázata annak, hogy nagyok és végzetesek ezen ösztönnek a torzulásai. Az Úristen kemény és súlyos parancsokkal szabályozta. A VI. parancs így szól: „Ne paráználkodj!” (Légy szemérmes!). A IX. parancs pedig: „Ne kívánd el embertársad feleségét, sem szolgáját, sem szolgálólányát!” (Kiv 20,1–17). Mivel ez a két parancs rokon tartalmú, a következőkben együtt írok róluk.

Film

Egy fekete hajú, fekete ruhás lány utat vág magának a vonatról leszálló tömeg között. Kijut az embersűrűségből, anélkül, hogy megtalálná azt, akit keresett. Majd hallatszik, ahogy valaki megszólítja, egy edzőruhába öltözött barnahajú lány. Felismeri. Átkel a síneken, és egymás nyakába borulnak. Elindulnak együtt, felfele a dombon – a kolostorhoz.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Vallási nézeteink – és nem csupán – ma egyre nehezebben hozhatóak közös nevezőre. Ebben a tekintetben is törnek előre a személyes preferenciák, az ízlés stb. A személyes életstílus megköveteli magának jogait a hittel, az egyházzal kapcsolatban is. Annyiban inkadrálható, amennyiben belefér az életünk pörgésébe. Így a jelzők választási kampány érzését, a voksvadászat mézes-mázas emlékeit idézhetik. Választani pedig ma csordulásig van lehetőség, és mindenki a legcélszerűbbet keresi a felhasználást tekintve. Talán ez legitimálhatja a jelzők használatát akkor, ha gondolataink tárgya a hiteles egyház.

Hírek, hirdetések

Új, kreatív modszerek a Szentírásolvasáshoz

A Katolikus Magyar Bibliatársulat a Szentírás egyéni és csoportos olvasásához új, kreatív módszereket és játékokat mutat be december 1–2. között Csíksomlyón, a Szent István-otthonban (Szék út 152. szám). A program szombaton 10 órakor kezdődik, és vasárnap délután 2 órakor ér véget. Érdeklődés és bejelentkezés november 28-ig a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, valamint a következő telefonszámon: 0745-593390. Szeretettel várunk mindenkit! (Magos Gyöngyvér)