Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 48. szám, 2011. november 27.

Aktuális

Egyházunk az új liturgikus évet várakozással kezdi. Szót ad a Messiást váró nemzedékeknek, szószólóiknak, a prófétáknak. Ezeknek az Istentől küldött férfiaknak az érzékeny lelke felfogta, csokorba fogva a történelem szálait bölcsen irányító Isten elé helyezte azokat a vágyakat, amelyek feszültségben tartották a lelkeket. A szent várakozás beköszöntét hirdető jelmondatunk a királyi próféta könyvéből való: „Küldd el, Uram, a bárányt, a földkerekség Urát Szelából a sivatagon át Sion leányának hegyéhez!” (Iz 16,1) 

A B liturgikus év kezdetén Izajás prófétától vett szöveggel indulunk az Isten nagy ígéretének beteljesedését jelentő karácsonyi ünnepek elé. Az adventi szent idő első vasárnapján Izajás imája szólal meg a szentmisében. Szenvedélyes hangon szinte tapinthatóvá teszi a szent vágyak feszültségében izzó lelket.  Fohásszal helyezi Isten elé: „Nos, Uram, te mégis a mi Atyánk vagy! Mi vagyunk az agyag, és te, aki formálsz, kezed művei vagyunk mindnyájan”. Népe vágyait költői szárnyalású sorokban tárja Isten elé: „Bárcsak szétszakítanád az egeket és leszállnál! Megolvadnának színed előtt a hegyek, mint ahogy a láng felgyújtja a rőzsét, és ahogy a tűz felforralja a vizet. Így neved ismertté válna ellenségeid előtt, és a nemzetek megrendülnének színed előtt.” – Mi áll e lelki izzás hátterében? A zsidó nép a babiloni fogságban van.

Aktuális


Az adventi koszorú

hitből font remény,

zöld ágak közt felgyúló

arany gyertyafény.


 

Várakozás ideje

advent négy hete,

egymás után lobban fel

lángüzenete.

Panoráma


Már közel egy évtizede húzódik a Fehér megyei Verespatakon a környezeti-jogi-politikai-gazdasági vita, hogy nyissa-e meg aranybányáját a kanadai érdekeltségű Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) nevű vállalat. Lassan fel se kell tenni a kérdést Romániában (és Magyarországon), hogy ki nem hallott erről a milliárdos „aranyos” üzletről. És persze – ahogy szokott lenni – a vélemények is megoszlanak. 

A környezetvédők, a magyar politikum, a történelmi egyházak és még sokan mások tiltakoznak a cianoidos technológia és a mérhetetlen környezetrombolással járó beruházás ellen. Míg a kanadai vállalat, a helyi lakosok egy része (többsége?) a befektetés pozitív oldalát nagyítja fel, mindezt oly módon, hogy a magát gondolkodónak, netán intelligensnek tartó ember is már-már kezdi elhinni, hogy csupán a zöld szervezetek radikalizmusáról van itt szó…

Panoráma

November 19-én először szervezték meg a nagyváradi egyházmegyében a Szent Erzsébet köténye nevű jótékonysági programot. A Nagyváradi Egyházmegyei Ifjúsági Központ meghívására közel 90 gyermek és fiatal érkezett Nagyváradra a bélfenyéri, nagyszalontai és gálospetri gyermekotthonból. A délelőtt első óráiban sok közös játék és ének, illetve egy-egy csésze forró tea „társaságában” ismerkedtek egymással és a hellyel a résztvevők. A déli harangszó imára szólította a fiatalokat: Böcskei László püspök a jelen lévő papokkal és hívekkel közösen szentmisét mutatott be a székesegyházban. A főpásztor „angyaljárásnak” nevezte a gyermekek és fiatalok jelenlétét, akik az Istentől kapott ajándékokat egymással és a vendéglátókkal osztották meg. Ezt egy Szent Erzsébet életéből vett képpel szemléltette: amint Szent Erzsébet köténye csodás módon megtelt rózsákkal, úgy számunkra is számtalan lehetőség adódik, hogy örömet szerezzünk másoknak.

Panoráma

November 16-án kitárta kapuit a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Öregotthon az érdeklődők előtt

Az érdeklődők betekintést nyertek az otthon életébe, az új Alzheimer-részleg működésébe, és Magyari Vencel igazgatótól megtudhatták a távlati fejlesztési terveket, amelyekkel az ellátottaik életkörülményeit még családiasabbá próbálják varázsolni.

Panoráma

A brassói Pax Romana Egyesület találkozóját Zágoni Mikes Kelemen emlékére szentelte halálának 250. évfordulóján. Mikes Kolozsvárra járt iskolába, innen került II. Rákóczi Ferenc fejedelem szolgálatába, s a szabadságharc kudarca után 50 éven át a nagyságos fejedelem mellett élt Lengyelországban, Franciaországban, végül Törökországban, Rodostóban, ahol 1761. október 2-án elhunyt. A brassói tagság megemlékezett Zágonról, kedves szülőhelyéről, Zaboláról, ahol jótevő rokonai éltek, Abafájáról, melyet édesanyja, Torma Éva özvegysége után a Huszár Ferenccel kötött házassága által még gyermeksége idején megismert. Halála előtt néhány évvel a Huszár családnak szóló levelében említi az ősi abafájai templomot és a plébánosnak küld „egy szép litániát is”. Azt is megemlíti, hogy mostoha, „vagyis édes lelki Atyját” el nem felejtheti, „mert eszköze volt az anyaszentegyházba való létemnek”. A kolozsvári jezsuita iskola, amelyben Mikes tanult, annak utódja megtisztelte emlékét, mert 1940–44 között Zágoni Mikes Kelemen nevét vette fel a főgimnázium.

Panoráma

A szatmárnémeti Szentlélek-templom szentelésének tizenhetedik évfordulójára emlékeztek

Ünnepre gyűltek össze a szat­márnémeti Szentlélek-temp­lom hívei, hiszen tizenhetedik éve már, hogy Merk Mihály vezetésével, erőfeszítéseivel, Rei­zer Pál püspök támogatásával a hívek pénzt, energiát és időt adni kész segítségével templomot építettek. Isten házában pedig az évek során közösség született, család formálódott, mely Krisztus király ünnepén hálára emelte szavát.

Panoráma

Közel harminc család, több mint száz személy vett részt a Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálata által szervezett máréfalvi családok napján. A rendezvény közös szentmisével kezdődött, amely segített a családtagoknak lelkiekben is megérkezni, „megállítani a mókuskereket”. A templomból mindenki a kultúrotthonba sietett, Dávid Lajos polgármester köszöntője után Sándor István szociális munkás ismertette a rendezvény célját: a közösségépítésen túl a szülő–gyermek kapcsolat ápolása, egymásra figyelés és az együtt játszás szépségét fel kell eleveníteni, hisz eléggé beporosodik ebben a rohanó világban.

Panoráma

A szó szoros értelmében hiánypótló könyvet mutattak be november 14-én a kolozsvári Szent Mihály plébánia nőszövetségének dísztermében. A kolozs-dobokai főesperesi hivatal támogatásával, a Verbum kiadónál jelent meg a gazdagon illusztrált kötet 

A római katolikus egyház szerepe Kolozsvár építészettörténetében címmel. A szép kivitelezésű könyv a Gloria nyomda munkáját dicséri. Mindeddig hézagos ismereteinket gyarapítja a katolikus egyház építészeti hatása vonatkozásában, és kiemelendő vonása a kétnyelvűség: ugyanis magyar és román nyelven jelent meg, s ez abban is segít, hogy a többségi lakosság helyes és pontos ismereteket nyerjen a valós tulajdonjogi helyzetről is a kolozsvári épített örökséggel kapcsolatban.

Panoráma

A Jakab Antal Keresztény Kör által szervezett Pálfi Géza-emlékévhez kapcsolódó terveknek megfelelően a Főhajtás Pálfi Géza előtt című, összesen 1400 oldalas könyvtrilógia november 17-én jelent meg. A trilógia első darabja az Emlékképek, gondolatok címet viseli, 328 oldal és valójában egy gyűjtemény. Tartalmazza Pálfi Géza lelki naplóját és kevés publikációját (Életrajz helyett), a halálával kapcsolatosan a nyilvánosságban világszerte napvilágot látott vélekedéseket (Tények és gondolatok), tanítványai, paptársai, tisztelői visszaemlékezéseit (Emlékképek), bemutatja a személye iránti nagyrabecsülés kifejezésének egyházmegyeszerte megjelenő formáit (Kőbe vésve), áttekintést ad az emlékév eseményeiről, az egyes programokon elhangzott beszédeket is közölve (Pálfi Géza-emlékév 2011), a Függelékben közread számos fontos dokumentumot, s végül egy színes képmelléklettel zárul. A trilógia második kötetének címe: Exhortációk diákoknak. A 656 oldalas könyv Pálfi Géza kántoriskolai tanári éveibe, egészen pontosan az 1972 ősze és az 1979 nyara közötti tanévekbe vezet vissza bennünket és időrendi sorrendben haladva megismertet velünk nem kevesebb, mint 366-ot a diákjainak elmondott buzdító beszédeiből. 

Egy falat a léleknek

• Manapság sokat beszélnek a szolgálatról vagy annak hiányáról. Aki valamilyen feladatot lát el, azt mondjuk róla, hogy szolgálatot tölt be. A kereskedő kiszolgálja a vásárlókat, az adózó beszolgáltatja a járulékokat, vagy az illető valamilyen szolgálatot tesz.

• Különbség van a szolgálat és a krisztusi szolgálat között. A különbség abban rejlik, hogy milyen indokkal, illetve belső magatartással tesszük azt.

Hitoktatóportrék

Benedek Ramóna tanulmányait Nagyváradon a Sulyok István Református Főiskola szociális munka–teológia szakán és a Borromeo Szent Károly Hittanárképző Főiskolán végezte 1991–1996 között. 2006-ban Kolozsváron a BBTE Római Katolikus Teológia Karán magiszteri képzésén vett részt, amely által betekintést nyert a pasztorálpszichológia rejtelmeibe. Hitoktatói pályáját 1996-ban a bihari, a szalárdi, a szentjobbi, a nagyváradi G. Coşbuc és Dimitrie Cantemir általános iskolában kezdte. 1998-tól a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum hitoktatója. Életfilozófiáját Márton Áron gondolatai fejezik ki a legjobban: A vállatokra nehezedő szerep nagy és felelősségteljes, de úgy becsülnek meg, s az idő mérlegén annyit értek, amennyi értéket önmagatokban, magatartásotokban és feladatotok teljesítésében felmutattok.

Útjelző

III. parancsolat (12. rész)

Nemcsak ma üldözik a mohamedán államokban a keresztényeket, hanem régen is üldözték. 1860. július 7-én Damaszkuszban is elveszítették türelmüket velük szemben. Megindult ellenük az üldözés. A keresztények házait előbb kifosztották, majd felgyújtották. Ezt követően megkezdődött a mészárlás. A lazaristák rendháza, az apácák kolostora és a pátriárka épülete lángokban állt. A dühödt rablóbanda már a ferencesek kolostora felé tartott, amikor Emmanuel Ruiz kitette az oltáriszentséget a kápolnába. Szent Klárához hasonlóan várta a csodát. Nem ez történt. Alig tudta magához venni az Urat, rájuk törtek. Akkor ő felment az oltárra, fejét ráhajtotta és így szólt: vágjátok le. Azonnal lefejezték. S még hat társáét is.

Könyv

2011 júniusában vehette kezébe az olvasó a Szent-Györgyi Albert Társaság Otthonom Szatmár megye sorozatában Ardai László Attila kanonok három kötetre tervezett legújabb munkájának első kötetét, a Hirdesd az evangéliumot prédikációs könyv A évét. Ardai Attila nyugdíjazása óta minden vasárnap a 11 órai szentmisén Szatmárnémetiben, a Szentlélek-templomunkban szolgál. Az odatartozó hívek már hallhatták ezeket a prédikációkat és élvezhették üzenetgazdag és világos felépítésű beszédeit. A napokban megjelent a trilógia második kötete is: a B év. Hallatlanul izgalmas szellemi játékot kínál az azonos vasárnapra írott A évi és B évi prédikációk összevetése. Ilyenkor érzékelhető még pontosabban igeliturgiánk végtelen gazdagsága, naprakész kínálata a 21. század emberét kínzó kérdések megválaszolására.

Kitekintő

Csíksomlyón találkoztak a migráns- és romapasztoráció felelősei november 10–12. között

A Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia megbízásából és támogatásával Petru Gherghel jászvásári püspök védnöksége alatt találkoztak a római és a görögkatolikus egyházmegyék illetékes papjai. A szatmári egyházmegyéből Borota Ottó, a nagy­károlyi Szentlélek egyházközösség plé­bánosa mint a roma pasz­to­rá­ció felelőse és Jakab Norbert, a szatmárnémeti Szent Antal egy­házközösség plébánosa mint kísérő vett részt.

Kitekintő

A szatmárnémeti népzenekedvelő közönség jól ismeri és nagyon szereti Birinyi József népdalkutató, zeneszerző, hangszerkészítő művészt, aki mint a Hajnal akar lenni népdaléneklési verseny zsűritagja és a rendezvény lelki szellemi motorja közel húsz esztendeje jár városunkba. Mindezek mellett ez a reneszánsz műveltségű ember három évtizede dolgozik a filmgyártásban, televíziózásban. Az MTV és Duna TV több műsorában rendező, operatőr, műsorvezető, főszerkesztő. A ZDF, ORF, CCTV számára producer-gyártóként készített filmeket. Filmjeivel több filmfesztivál díjazottja, többek között a Sacramentói Filmfesztivál zenei nagydíjának nyertese, Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett filmrendező.

Kitekintő

Jegyzet XVI. Benedek pápa afrikai útjáról

P. Federico Lombardi SJ, a Vatikáni Rádió főigazgatója Beninből, Afrikából küldte heti jegyzetét, amelyben a pápa azon szavait idézi, amelyekkel Afrikát „hatalmas spirituális tüdőnek” nevezi. Ez a földrész nem pusztán anyagi erőforrásokban gazdag, amelyeket sokan megpróbálnak kizsákmányolni, hanem emberi és spirituális értékekben is, mint amilyen az élet szeretete, a kreativitás, a kultúra.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Számomra kétféle érték létezik az ember életében. Értékek, amelyek kézzel foghatóan egy vagyonba kerülnek, másfelől azok az értékek, amelyek az emberi spiritualitásra utalnak. Nyilvánvalóan az utóbbi többet ér minden „pénznél”, de ebben a rohanó és mohó világban nagyon sokan elfelejtették ezt.

Pitypang

Ebben a hónapban nem érkeztek be a megfejtések és az eredmények szerkesztőségünkbe, ezért nem tudunk eredményt hirdetni sem. De reméljük, ami késik, nem múlik...

Mostani lapszámunkban találhattok egy-két ötletet adventi koszorú és adventi naptár készítésére. E havi pályázatunk ezzel kapcsolatos, címe tehát: Az én adventi koszorúm/naptáram!

Hírek, hirdetések

Szent Cecília-orgonakoncertek Kolozsváron

Az egyházzene, a zenészek védőszentje Szent Cecília, akinek tiszteletére orgonakoncertek 7. évadját tartják a kolozsvári Szent Mihály-templomban novemberben. Hétfőnként este 7 órától különböző művészek szólaltatják meg a templom orgonáját. November 28-án Miklós Noémi orgonaestjére kerül sor. Ő tanulmányait a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia orgonaszakán végezte Ursula Philippi és Erich Türk osztályában, több szakosító tanfolyamon vett részt Romániában és Németországban. 2005-ben elnyerte a zürichi Zurich Wiekedon nemzetközi orgonaverseny közönségdíjat. (Potyó István)