Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 47. szám, 2012. november 18.

Vezércikk

A zarándoklatokról szóló egész gondolatmenet akkor született meg bennem, amikor a román tévécsatornák Szent Priszka/Piroska (románul Sfânta Paraschiva) jászvásári (Iaşi) zarándoklatát közvetítették. Elgondolkoztatott a kitartás, amellyel az ortodox hívők órákon át (a riporter állítása szerint lehet az hét-nyolc-kilenc óra is!), hidegben, türelemmel várták, hogy megcsókolhassák, pár másodpercre megérinthessék a szent egész alakos, szépen lefedett ereklyéjét. Imádkoznak előtte, csodatevőnek tartják a szent közbenjárását. Mint katolikus, aki a búcsúinkban az egyszerűséget szeretem, ebben az ortodox ceremóniában először fanatizmust véltem felfedezni. Egy, a képernyőn látott ortodox apáca, aki a sorban állt, a riporter kérdésére, hogy mi motiválja erre a mazochista tettre, úgy reagált, hogy fényt és hitet érez. Nem úgy tűnt, mint aki hazudna, azt észrevettem volna. Így elhiszem, hogy ő fényt és hitet kapott, azzal töltekezett. Bár sokakat, akik egy töltött káposztáért, amit ugyanezen alkalomkor osztanak, összevissza lökdösik egymást – nem nevezném a fény és hit zarándokainak. Igaz, a lökdösődésben az apácát nem láttam, és az is igaz, minden nagyszerű eseménynek megvannak az árnyoldalai és a kihasználói. A görögkeleti (ortodox) vallásnak több olyan szentje van, akinek ünnepén hasonló koreográfiájú a búcsú (románul: pelerinaj). Koreográfián a hosszú sorokat és az ereklyék csókolását értem. Elgondolkoztató számomra ennek a vallási érzésnek s kifejezésének a komplikáltsága. A temetések, igaz, főleg régebben, inkább a falvakban, nagyon sok időt vesznek igénybe. Vannak ördögűző papok, pópák. A zarándoklatok és az általam megszokottól eltérő szokások sorában rögtön eszembe jutott (hogy kerek legyen a gondolatmenet) a mohamedán vallás mekkai zarándoklata. Ezt minden ehhez a valláshoz tartozó egyén (férfi!), ha csak tudja, életében egyszer megteszi. Ekörül is éppen elég érdekes, furcsa, számunkra érthetetlen szokás látható, fanatikusnak tűnő gyakorlatok, elrévedés kapcsolódik hozzá. A magukat a vér kiserkenéséig ostorozó dervisek képe egyenesen ijesztő is lehet, pedig ilyen önostorozás a fülöp-szigeteki nagypénteki katolikus szokás része is. A zarándoklat áldozat és lemondás a hitért, a hit megéléséért, a hit bizonyításáért. Tisztelni kell a zarándoklat szellemiségét, mert lám, mindenfelé megtalálható, és mert mély értékeket hordoz.

Panoráma


Lelkipásztori munkatársképzés a gyulafehérvári főegyházmegyében 

A főegyházmegyei zsinat által hangsúlyozott egyházépítési feladatokat a papok egyedül nem tudják megfelelően ellátni még tömbkatolikus vidékeken sem. A szórvány pedig hamarosan papok nélkül marad, holott épp ott a legfontosabb eszköz a jelenlét. Igény van a felnőtt, öntudatos katolikusok részéről az egyházépítő munkába való bekapcsolódásra, ez állandó kihívás elé állítja a papot és a hívőt egyaránt. Sok lelkes hívő készségesen segítene, de nem tudja, hogyan, vagy nem érzi ehhez elég képzettnek magát.

A főegyházmegyei zsinat határozott útmutatást ad a munkatársképzésről, rendelkezéseket, javaslatokat fogalmaz meg az akolitusi és lektori szolgálat bevezetéséről, főfoglalkozású lelkipásztori kisegítők alkalmazásáról, ezek sajátos hivatásképéről, a liturgiában jártas szakemberek képzéséről, s arról is, hogy a világi lelkipásztori munkatársaknak külön képzésben kell részesülniük. E feladatoknak kíván eleget tenni a főegyházmegyei pasztorális bizottság Portik Hegyi Kelemen titkár vezetésével, illetve a GYEPI. Olyan felnőtt munkatársakat kívánnak képezni, akik a (szórvány)közösségek megmaradásában segíthetnek. Az első képzési ciklust Gyergyószentmiklóson szervezték 2010 és 2012 között, a 30 résztvevő többsége tömbkatolikus közösségekben dolgozik, kilenc akolitusi, három lektori szolgálatra készül, a nők mindegyike plébániai munkatársi képesítést kap. A végzettek a képzés legnagyobb pozitívumaként a résztvevő-centrikusságot, a családias légkört jelölte meg, továbbá azt, hogy a képzés három éve alatt a résztvevők igazi közösséggé kovácsolódtak.

Panoráma

Román stílusú ablakra bukkantak a kaplonyi ferences rendházban 

A múlt egy darabja került elő a kaplonyi ferences rendház emeleti részének belső felújítása során. A kolostor templommal érintkező falán, az északi részen egy román stílusú ablakra bukkantak a vakolat alatt, ami megerősítheti azt az elméletet, miszerint a 13. században épült bencés monostorból megmaradtak falrészek a történelem során többszöri újjáépítést is megélt ferences kolostor épületében.

November 8-án tájékoztatóra hívták ezért a sajtó képviselőit a kaplonyi renházba, ahol P. Tímár Sándor Fr. Asztrik OFM köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Kiss Imola, a Szatmár Megyei Kulturális és Örökségvédelmi Igazgatóság munkatársa mutatta be a kaplonyi monostor időben igen változatos és színes történetét.

Panoráma

Mobiltelefonnal a gondozottak életminőségének javításáért 

Mobile for Good mottóval olyan szolgáltatást indított el a Vodafone Románia Alapítvány, amely a mobiltechnológiát a hátrányos helyzetű, valamint beteg emberek életének a megkönnyítésére használja. A szolgáltatás úttörő Romániában. Egyelőre három szervezet, a Gyulafehérvári Caritas, a paralimpikonok, valamint a React Alapítvány tesztelhetik a szolgáltatás hatékonyságát. A november 12-én indított próbaprojekt keretében otthoni gondozásra szoruló idősek, értelmi fogyatékkal élő sportolók, valamint cukorbetegek vehetik igénybe egy éven keresztül a Vodafone által közel 500 ezer eurós beruházással kezdeményezett szolgáltatást.

Panoráma

Egyházi alkalmazottak találkoztak Nagyváradon 

Krisztus egyházának szolgálata, egymás felkarolása és a játékos lelkület volt az a három gondolat, amelyre Böcskei László püspök hangsúlyt fektetett beszédében, amellyel az alkalmazottak egyházmegyei találkozójára érkezett vendégeket köszöntötte Nagyváradon a püspöki palota dísztermében.

Panoráma

Márton Áronról a Katolikus Akadémián 

Második előadását tartotta a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara szervezésében működő Katolikus Akadémia november 8-án. A meghívott előadó, dr. Kovács Gergely egyházjogász, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője, Márton Áron szentté avatási ügyének posztulátora „Világító jel legyen” címmel átfogó betekintést adott a mártírok, hitvallók boldoggá, illetve szentté avatása témájába. Előbb történeti áttekintést nyújtott, majd a procedúra lépéseit ismertette: az első az egyházmegyei, ezt a római, illetve szentszéki szakasz követi. Minden esetben a feltételezett szent elhunyta után legalább öt évnek el kell telnie, mielőtt az ügyet elkezdhetnék. Márton Áron perének eddigi lépéseit is ismertette a közönséggel, jelezve, hogy a folyamatban levő eljárást titoktartás kötelezettsége övezi.

Panoráma

A Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés programjának köszönhetően a háromkúti gyerekek folytathatják iskolai tanulmányukat, mely hozzásegíti őket szakmai előmenetelükhöz. A diákok ingázását a Communitas Alapítvány is támogatja.

Háromkúton 2004-ben indult az első, a Caritas által működtetett falugondnoki szolgálat, és ez azóta is működik. A szolgálat célja: a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a köz-, valamint szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.

Panoráma

Kárpát-medencei Háló-találkozó 

Sikerrel járni – Istennel járni a saját lábunkon – ez volt az idei Kárpát-medencei Háló-találkozó mottója. A találkozót Nagyváradon rendezte a Háló, a magyar katolikus közösségek hálózataként működő mozgalom október közepén.

A nagyváradiak hagyományosan ötletben és vendégszeretetben gazdag házigazdái a Kárpát-medence bogozóinak. A záró szentmisén el is hangzott, hogy természetes dolog, ha ide gyűlnek a magyarság és a kereszténység önkéntes munkásai: Szent László sírja talán az első komolyabb nemzeti zarándokhelyünk volt sok száz évvel ezelőtt. Ma is látszik, hogy ez a város van körülbelül a Kárpát-medence súlypontjában, így földrajzilag is meghatározott volt az idei bogozói találkozó helyszíne.

Panoráma

A Páll Lajos korondi képzőművész, költő festményeiből szerkesztett, 12 hónapos naptár november 7-i bemutatója a kolozsvári Szent Mihály plébánia nőszövetségének dísztermében az utolsó méltató rendezvény volt a művész életében: két nap múlva súlyos betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Jövő év tavaszán töltötte volna be a 75. életévét. A mindenható és irgalmas Isten jutalmazza meg az örök élettel, hiszen sok széppel és jóval gazdagította embertársait.

Panoráma

Szent Imre hivatása az, hogy eszményt hirdet, példája kihat századokra, s nemzetének nagyobb szolgálatot tesz, ha az erény uralmát benne biztosítja, mint ha az országot arasznyi uralmával boldogítja. (Prohászka Ottokár)

November 5-én a váradi Szent László Gimnázium és a VÁR-LAK Egyházmegyei If­jú­sági Központ zarándoklatot szervezett Hegyközszent-imrére. Több mint 50-en vettek részt diákok, kísérő tanárok. A zarándoklat során felidézték Szent Imre erényes életét, aki példakép a fiatalok számára, erőt, bátorságot merítve példájából bátrabban, lelkesebben élik mindennapjaikat Isten tetszése szerint.

Panoráma

A sepsiszentgyörgyi Krisztus király-templomban megkezdődtek a búcsús előkészületek. A hit évében a választott bibliai idézet: Álljatok szilárdan a hitben! (1Kor 16,13). A háromnapos előkészület során igét hirdet Sárközi Sándor piarista. November 23-án, pénteken a szentmise du. 6 órakor kezdődik, alatta és utána a brassói Fekete templom Jugendbach kórusa koncertezik, orgonán játszik és vezényel dr. Steffen Schlandt.

Fészekmeleg

Beszélgetés a Marosvásárhelyen élő Péter házaspárral 

A vasárnap „az Úr napja, a föltámadás napja, a keresztények napja, a mi napunk” – ezt olvashatjuk a hét hetedik napjáról A Ka­­tolikus Egyház Katekizmusában (1166.). Illő hát, hogy méltó módon megünnepeljük, megszenteljük ezt a napot. Erről kérdeztük a marosvásárhelyi, 27 éve szentségi házasságban élő Péter házaspárt.

Május végén, június elején részt vettetek Milánóban a Családok VII. Világtalálkozóján. Milyen üzenetet hoztatok haza a vasárnap megüléséről az erdélyi családoknak?

Egy falat a léleknek

 • Hiteltelen Isten országának hirdetése olyan ember részéről, aki világias, testi módon él. Üres beszédeket, kidobnivaló, hervadó szóvirágokat mond, magazinjellegű tudósításokat, cikkeket ír, melyekben minden van, csupán az élet lehelete hiányzik belőlük.

• Vannak áldozatkész, „vallásos” emberek, kiknek életéből még mindig hiányzik valami: a megtért ember. Ezek az emberek ugyan nem követnek el nagy bűnöket, csak éppen reggeltől estig saját akaratukat, érvényesülési vágyukat, kedvteléseiket keresik. Teljesen idegen tőlük az alázat, a szép, tiszta, krisztusi élet. Nem véletlen tehát, hogy Isten országáról, Krisztusról való tanúságtevésük teljesen hiteltelen.

Útjelző

(VI. és IX. parancsolat, 19. rész) 

A mesterséges megtermékenyítés nem egyéb, mint a csírasejtek egyesítése külső be­avat­kozással. A növénytermesztésben és állatte­nyész­tésben régóta alkalmazott módszer a nemesítésre.

Az ember esetében a mesterséges megtermékenyítés történhet az anyaméhben (in utero), ez latinul inseminatio arteficialis. Vagy történhet az anyaméhen kívül, lombikban (in vitro). Ez latinul fecundatio arteficialis.

Kitekintő

Ünnep és gyász 

Teodora Dănescu szociális testvér a Szentlélek indítására és elöljárói jóváhagyásával kubai missziós útra vállalkozott. Augusztus 16-án Jakubinyi György rövid, de nagyon szép szertartás keretében missziós áldással bocsátotta el a gyulafehérvári püspöki kápolnában, elöljárója jelenlétében. Szolgálati helye előreláthatólag a Santiago de Cuba környéki tanyavilág, munkája hittan- és angol nyelvtanítás – illetve ami adódik, az ottani szociális testvérekkel együtt. Megígérte, hogy rendszeresen írni fog olvasóink számára tapasztalatairól, amelyek nem puszta kuriózumok, hanem gazdagító és az egyház egyetemességéről is szóló valóságok.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Ki a hiteles? Akinek nem kell erővel bizonyítania, akinek nem kell másnál hangosabban mondania, mert belőle beszél hangosan valami.

Ismertem valakit, aki büszke volt arra, milyen tudatos. Komoly volt munkájában, és mindig mindenen elgondolkodott – így mondta ő. Minden jelentősebb eseményről leírt előbb egy féloldalnyit-oldalnyit, utána meg, miután papíron levonta a következtetéseket, másoknak is elkezdte magyarázni, hogyan kapcsolódik össze minden mindennel a világegyetemben. És hogy ennek milyen morális következményei vannak. A végén nem állta meg, hogy hozzá ne tegyen néhány tanító célzatú gondolatot a tudatos életről. Sokszor hallgattam őt beszélni. Ilyenkor szinte égett, olyan boldog volt, hogy taníthat. Mi tagadás, engem is magával ragadott ez a láz, ez az öntudatos bölcsesség, hiszen ki ne akarna részesülni, akárcsak a közelében lenni egy ilyen megvilágosító erőnek?

Hírek, hirdetések

Lelkipásztori munkatársképzés Marosvásárhelyen

Ez év novemberétől ismét lehet jelentkezni a főegyházmegyei lelkipásztori munkatársképzésre. A képzés helyszíne Marosvásárhely, az első oktatási alkalom 2012. december 14–15. A munkatársképzés a főegyházmegyei pasztorális terv célkitűzéseit figyelembe vevő, elkötelezett, elköteleződni vágyó keresztényeket szólít meg, olyanokat, akik Istennel és az egyházzal kapcsolatos ismereteiket szeretnék elmélyíteni, az egyházi közösségek aktív tagjaiként az adott közösségben szolgálatot vállalnak. A kurzus egyben lektor- és akolitusképzés is azok számára, akik plébánosi ajánlással rendelkeznek, és a feltételeknek megfelelnek. A képzés célja az említettek mellett a vallási műveltség szintjének emelése, a tudatos-öntudatos keresztény közéletiség fejlesztése, a szociális, karitatív lelkület és érzékenység fejlesztése. A képzés időtartama három év, évi négy, hétvégi, tömbösített képzési alkalommal (péntek délutántól szombat délutánig). Egy-egy képzési tömb a lelki program mellett elméleti előadások, műhelymunkák, csoportmegbeszélések keretében négy témát foglal magába, ezeket négy szempont szerint vizsgálják: a szentírástudomány, a szisztematikus teológia, a diakónia és a gyakorlati pasztoráció szempontjai szerint. A rövid, 40 perces elméleti impulzusokat gyakorlati megvilágítás követi. Jelentkezni november 25-ig lehet a Főegyházmegyei Pasztorális Iroda munkatársánál: Molnár Izabella (0753-869706, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), a jelentkezéshez plébánosi ajánlás szükséges. (Pasztorális Iroda)