Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 47. szám, 2011. november 20.

Aktuális

Írországról van szó, a Vatikán egyik legnagyobb szövetségeséről, amely a történelem folyamán háromszor is katolikus nagyhatalom volt – de most visszavonta a Vatikánból nagykövetségét. Ezt persze lehet értelmezni: miért, meddig… Sok a szóbeszéd, a találgatás, nem ezek számát szeretném szaporítani. Inkább az ökumenikus média (mindennapi.hu) szóhasználata mögé szeretnék látni és láttatni: mi az, hogy katolikus nagyhatalom? Kissé pejoratív – de könnyen lehet benne valami igazság is…

Jézus világosan megmondta: az én országom nem e világból való… Mégis mennyire félre szoktuk értelmezni a hatalmat. Mennyire össze szoktuk téveszteni a lelki hatalmat az evilágival: a pénzzel és a birtokokkal, a politikai befolyással, az adminisztratív és hierarchikus hatalommal, az információ birtoklásával és az intellektuális hatalommal, a pozícióinkból és a jogból származó hatalommal – és ez az, ami az egyházat mint intézményt, az egyházi személyeket és magát Krisztust is elárulja. Ezen a ponton „érdemeljük ki” a pejoratív minősítést nemcsak a történelemben, hanem a mai mindennapokban is.

Aktuális

Krisztus király,
ki győzöl, országolsz és uralkodsz,
s míg naprendszerek múlnak,
Te uralkodni fogsz,
győzzél a kishitűség, a gyűlölet felett,
add meg, hogy országod legyen a szeretet
szívünkben, mely olyan legyen,
ha átjárja a kegyelem,
mint szent szíved, szelíd, alázatos,
megvalljuk mi is, mint a százados:
valóban Isten Fia volt,
ki a kereszten értünk haldokolt.


Aktuális

Ezen is túl vagyunk. A magát oly felvilágosultnak tartó és állítólag csak a tudományos módszerekkel bizonyított igazságot elfogadó 21. században legalábbis nevetséges az, hogy előállnak az asztrológia és numerológia többé-kevésbé jeles (!) képviselői és felhívják a figyelmet az öt tizenegyesre… S máris benne lehetnek a híradóban, az újságban, jósolhatják a sorsdöntő változásokat az emberiségre nézve vagy egyenesen a világvégét. Nem az a furcsa, hogy ezt meg lehet tenni, hiszen pluralista világban élve természetes a sajtó- és véleményszabadság sokat hangoztatott, ám gyakorlatilag még meg nem valósult elve, jóval inkább az üt szöget az ember fejében, hogy az ilyesmire igény van. Nem is kicsi. És az ilyesmi eladható. Kasszasiker lesz a katasztrófafilm, a démoni megszállottságot és ördögűzést bemutató alkotásokról nem is beszélve.

Panoráma

A mínuszos hideg és a válság ellenére több ezer ember vett részt november 12-én a Caritas szolidaritási akcióján, hogy kifejezze együttérzését a szegényekkel 

Harminckét településen egyszerre gyúltak ki az együttérzés lángjai az Egymillió csillag a szegényekért mottójú szolidaritási akció során, amelyet a romániai Caritas-szervezetek kezdeményeztek a hátrányos helyzetű családok megsegítésére.

Az ország egyik legnagyobb szolidaritási akciója során mécsesekkel világítottak meg egy-egy közteret. Minden egyes meggyújtott gyertya jelképes sorsvállalás a nélkülözőkkel. A Caritas felhívására több ezren válaszoltak és látogattak el az Egymillió csillag akció valamelyik helyszínére, hogy egy-egy mécses meggyújtásával kifejezzék: minden nehézség ellenére fontos számunkra a közösségünk, és érdekel bennünket a szegény emberek sorsa.

Panoráma

A kispapok szervezett keretek között kétszer látogattak el a nagyváradi Mária Rádió stúdiójába. Ott családias munkaközösségre találtak, amelynek fáradozásai gyümölcseként sok krisztushívő táplálja mindennapi hitét a rádiót hallgatva. Tavaly Bogdánffy Szilárd vértanú püspök boldoggá avatásának napján a Gyulafehérváron tanuló kispapok a nagyváradi stúdióban fejezték ki és erősítették meg közösen azt a vágyat, miszerint ők is szeretnénk bekapcsolódni az Erdélyi Mária Rádió rendszeresen szolgáló önkéntesei közé.

Panoráma

A gelencei műemlék templom újraszületett orgonájáról már beszámoltunk korábbi lapszámunkban. Most a szentelés, az ünnepélyes megszólal(tat)ás pillanatait szeretnénk feleleveníteni.

A gyönyörűen és precízen kivitelezett hangszert a november 5-i (Szent Imre-napi) hálaadó szentmise keretében áldották és szólaltatták meg ünnepélyesen, majd az ismertetők és köszönetek elhangzása után Pakó Benedek kanonok, ny. szászrégeni plébános ez alkalomra írt versével köszöntötte az ünneplőket és az orgonát.

A búcsús nap az ünnepi szentmisével nem ért véget, mivel délután hangszer-bemutató szakmai nyílt napot tartottak kántorok, zenetaná­rok és az érdeklődők számára. Homolya Dávid orgonaművész, valamint Bors László és Bartis Szabolcs orgonaépítők ismertették a hangszer izgalmas sorsát, majd a jelenlévők kérdéseire válaszolva körvonalazták az újraépítés folyamatát. A szakmai nap rövid hangversennyel zárult.

Panoráma

Tamás József, a gyulafehér­vári egyházmegye segédpüs­pöke november 6-án megáldotta a most már kívül is rendbetett templomot Lónyay­telepen. Ez alkalommal a helyi közösség egyúttal megünnepelte a templom fennállásának 100. évfordulóját is. E nagy ünnepen együtt koncelebrált a főpásztorral a Zsil-völgyi papság és a dévai ferencesek.

Panoráma

Találkoztak az egyházmegyei önkéntes beteglátogatók

Az egyházmegyei Kórház­pasztorációs Iroda Szatmáron a Szent Alajos Konviktusba hívta össze november 12-én az önkéntes beteglátogatókat, hogy idei utolsó képzésalkalmukon tovább bővítsék ismereteiket a betegek lelki segítésével kapcsolatban.

A találkozón Gáspár Annamária kórházpasztorációs referens beszélt a beteglátogatás aktuális kihívásairól. Egy történetből kiindulva elmondta: „Beteget látogatni olykor nem könnyű, hiszen erősnek kell lenni, amikor megmutatja a testi, illetve a lelki sebeit. De mindig arra kell gondolnunk, hogy mi a szeretet közvetítői vagyunk.”

Panoráma

A Búzamag közösség, a Keresztirány szolgálat november 4–6. között Az egyház kincsei címen szervezett kurzust. Ezen 30-an vettek részt Csíkszeredában a Szent Kereszt plébánián. A katolikus egyház sok kinccsel rendelkezik, mégis keveset ismerünk belőlük.  A kurzuson ezekből a kincsekből fedezhettek fel néhányat a résztvevők. Új módon fedezték fel a parancsolatokat, a bűnbánat, oltáriszentség, bérmálás, házasság, egyházi rend szentségét és a szentek közösségét: mint „földbe rejtett kincseket”, amiért érdemes mindent eladni. Szemlélték a Szentíráson és A Katolikus Egyház Katekizmusán keresztül, milyen csodálatos az egyház tanítása. Az oltáriszentség imádása által Jézus egészen közel jött az emberhez. A bűnbánat szentségében az irgalmas Atya szeretetét lehet tapasztalni, a szentmisében az istengyermekség méltóságát lehet megélni. Tudatosult az is a résztvevőkben, hogy küldetésük van az evangélium hirdetésére, hiszen a világ sóvárogva várja Isten gyermekeinek a megnyilvánulását.

Panoráma

A 2011 márciusában indult Ferences óra című előadássorozat első évadának záró rendezvényére november 20-án de. fél 12-kor (a nagymise után) kerül sor a csíksomlyói kegytemplomban. Meghívottja fr. dr. Orbán Szabolcs OFM ferences szerzetes, teológiai tanár, a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány elöljárója, aki Környezet és erkölcs címmel tart előadást.

Fr. dr. Orbán Szabolcs 1969-ben született Csíkkozmáson. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, a középiskolát Csíkszeredában, a mai Márton Áron Gimnáziumban végezte, ahol 1988-ban érettségizett. 1991-ben jelentkezett a Kisebb Testvérek Rendjébe. A csíksomlyói jelöltség után Esztergomban és Szécsényben volt novícius, 1992–1998 között teológiai tanulmányokat folytatott a Szegedi Hittudományi Főiskolán.

Panoráma

November szentimrés hét­végéjén került sor Egység értékeinkben mottóval az idei második Országos Katolikus Egyetemista Találkozóra a Bras­sói Egyetemi Lelkészség szer­vezésében. A helyszínt Brassó három római katolikus plébániája és a Szent Imre Kollégium adta. A mese műfaja köré épült programok indítéka a bennük is fellelhető krisztusi tanítás volt, hiszen gyerekkorunkban a keresztény értékek egy részére a megfelelő mesék neveltek.

Panoráma

Sok száz kicsi lámpás ragyogta be Szatmárnémeti főterét november 10-én este, Szent Márton ünnepének előestéjén.

Szent Márton személye élő, emléke, legendája üzenetet hordoz a ma emberének, gyermekének is. Ezt szem előtt tartva rendezte meg a Kálvária-templom német és román közössége, a Johann Ettinger német tannyelvű elméleti líceum és a Gemeinsam német ifjúsági szervezet idén is a Márton-napi lámpás felvonulást. Az eseményre kicsik és nagyok is érkeztek a szatmárnémeti székesegyházba, ahol Schupler Tibor, a Kálvária-templom német és Román János, a templom román közösségének plébánosa fogadta őket. Az előre elkészített lámpásokkal érkező gyerekeket magyar, román és német nyelven is köszöntötték, majd egyszerűen beszéltek Szent Mártonról, az ő hitéről, életéről, legendájáról. Hangsúlyozták: amikor másoknak segítünk, Jézusnak segítünk, ha viszont valakivel rosszak vagyunk, Jézust bántjuk meg.  Az imádságról is beszéltek, kérve a szülők és nevelők támogatását: tanítsák a gyerekeket imádkozni, hogy találkozhassanak az imában Jézussal.

Panoráma

November 13-án egyedi összejövetelnek adott otthont a szalontai Zilahy Lajos Művelődési Ház. Kovács Gyula baptista lelkész, a Bihar megyei Missziókerület elnöke kezdeményezésére hálaadó istentiszteletre gyűltek össze katolikus, református, baptista és evangélikus hívek és lelkipásztorok. Jelen volt Szabó Ödön, az RMDSZ ügyvezető elnöke is. Az esemény ünnepélyességét a nagyváradi baptista kórus és zenekar lélekemelő zenei kísérete biztosította.

Egy falat a léleknek

• Különféle kegyelmi adományokkal, ajándékokkal vagyunk megáldva. Azon kegyelmi adományok, amelyek nem tesznek készségessé a szolgálatra, olyanok, mint a földbe ásott talentum.

• A karizma és a szolgálat összetartozik. Mert a szolgálat adja meg a karizma lelkét és célját.

• A karizmákról szóló tanítás a Szentírásban teljesen a szolgálatra irányul: A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy szolgáljon vele (1Kor 12,7). Alkalmassá teszi a szenteket a szolgálatuk betöltésére (vö. Ef 4,12). Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára. (1Pt 4,10)

Útjelző

III. parancsolat (11. rész)

A mai szentmise felajánlásának érdekes a története. Csírája megtalálható már Péter és János apostol munkájában, akiket Jézus küld el az utolsó vacsora asztalának elkészítésére. Az ősegyházban pedig a „kenyértörésre” összegyűltek is mindig az oltárra készítették ki a bort és a kenyeret. Hoztak egyebet is. Ezekkel a szentmise végén megajándékozták egymást. Így alakult ki az a szokás, hogy aki részt vett az áldozati lakomán, az adományt is hozott.

Könyv

Cseh Katalin: Világtalan világosság

„Félek közétek menni, / nehogy kinevessetek, / mert bizonytalan a járásom, / mert tapogatózom a napfényben, / mert meg szeretnélek érinteni, / megfogni a kezed, vállad, / mert nem ismerem a színeket, / a színárnyalatokat, a fényeket, / mert más vagyok, mint ti, / mert én semmit se látok” – vallja a Szorongás című vers „hőse”.

Kitekintő

Megbocsáthatatlan, ha a keresztények nem vesznek tudomást a medzsugorjei jelenésekről – nyilatkozta Gabriele Amorth római exorcista, aki a fejét csóválja azokra, akik „megvárják, míg az egyház nyilatkozik”. A papokra és püspökökre is neheztel, mert szerinte közönyösek a medzsugorjei gyümölcsök láttán is, sőt egyenesen árulást emleget. Szerinte azok a keresztények, akik nem hajlandóak tudomást venni a medzsugorjei történésekről, nem különböznek a pogányoktól. Mindezt az ördögűző pap az olasz Mária Rádiónak adott szeptemberi interjújában mondta el.

Kitekintő

A Fides Hírügynökség október végén közzétette a katolikus egyház számadatait, amelyek a rendelkezésre álló legfrissebb, 2009. december 31-én érvényes hivatalos egyházi statisztika alapján készültek (mellettük zárójelben + vagy – jel jelöli az előző évi adathoz képest mutatkozó növekedést, illetve csökkenést).

Püspökök

A püspökök száma világszerte 5065 (+63). A megyéspüspökök száma 3828 (+42); a szerzetes püspököké 1237 (+21). A megyéspüspökök számának alakulása kontinensenként: Afrika (+2), Amerika (+19), Ázsia (+1), Európa (+17), Ausztrália és Óceánia (+3). A szerzetes püspökök számának alakulása kontinensenként: Európa (+3), Afrika (+10), Amerika (+4), Ázsia (+5), Ausztrália és Óceánia (–1).

Fiatal vagyok és gondolkodom

Nyolcadik osztályban azt tanultuk térmértanból, hogy három ponttal tudunk legjobban alátámasztani egy síkot. Az én életemben ez a három pont a család, a templom és az iskola, és bár valóban különböző színterek, mégis szervesen összekapcsolódnak, meghatározzák mindennapjaimat és kezekként formálják az életemet és értékrendszeremet. A Hám János Iskolaközpont számomra az a hely, ahol épülhetek, kiteljesedhetek és igazi katolikussá válhatok. Úgy gondolom, hogy itt kevesebb akadályba ütközöm, mint más iskolában, és semmi nem gátol, sőt inkább segít a hitem gyakorlásában. Az iskola több mint egy színhely, ez egy kihívás, ami inkább bátorít és több próbát gördít elém, ezáltal formálva a lelkemet és gondolkodásomat.

Pitypang

A vízimonyó és a kulcslyukmonyó rendkívüli találkozásáról

A csomagok a lábamnál, állok a nyitott kapuban és kiabálok vissza a kisfiamnak, hogy most már igazán tegye le a horgászbot méretű karót, mert az nem fér be a taxiba. Türelmetlenül forgatom a szemem, amikor azt látom, valami pici piros fordul be a kapun, a két cipőm közötti résben.

– Jó napot – kiált fel nekem egy csengő hang – és jó utat! Mondta Lackó, hogy elutaznak, s gondoltam, addig meglátogatom Samut, ne árválkodjon itt magában. Azzal már el is tűnik a kis piros fejkendő az avarban. Tátott szájjal bámulok utána. Nem is tudtam, hogy léteznek még monyómenyecskék, mégpedig az ilyen rátermett fajtából.

Hírek, hirdetések


Krisztus király-búcsú Sepsiszentgyörgyön

Idén is alapos felkészülés előzte meg a sepsiszentgyörgyi Gyár utcai Krisztus király-templom búcsúünnepét. Mottója a pasztorációs terv alapján az evangelizáció: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!” (Mt 28,19). November 17–20. között háromnapos előkészületi napot tartottak. Vasárnap, Krisztus király ünnepén a szentmisék 12 és du. 6 órakor (szentmise az ifjúságnak) kezdődnek, igét hirdet Bakó Ferenc sepsibükszádi plébános. (JZs)