Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Befejeződött a lelkipásztori munkatársképzés 

„Szentlélek, jöjj!” – a Szentlélek hívásával kezdődött az az ünnepélyes szentmise, amelynek keretében huszonhat lelkipásztori munkatárs vette át oklevelét október 9-én Gyergyószentmiklóson. Az ünnepélyes pillanat a 2010-ben elkezdett főegyházmegyei munkatársképzés záró momentuma volt. A szentmisét Portik-Hegyi Kelemen főesperes-plébános celebrálta, és ő adta át a Jakubinyi György érsek által aláírt okleveleket azoknak, akik sikeresen elvégezték a munkatársképzést.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye megbízásából a Pasz­to­rális Iroda által szervezett há­­roméves képzés célja olyan lelkipásztori munkatársak kinevelése volt, akik megfelelő lelkipásztori irányítással alkalmasak az egyházmegye főpásztora által engedélyezett pasztorális tevékenységek ellátására.

A képzés során a résztvevők a végzendő szolgálathoz elengedhetetlen elméleti és gyakorlati ismeretekkel (biblikum, dogmatika, pasztorálteológia, diakónia, liturgika) gazdagodtak, ugyanakkor elmélyültek lelkiségükben, és épültek egymással való kapcsolataik is. A közösségépítési és teológiai ismeretek átadása mellett a képzés fő célja az volt, hogy a résztvevőket egyházias, közösségi és szolgáló lelkületre nevelje.

A képzést lezáró vizsgákat huszonhat személy tette le sikeresen, mindannyian felkészültek a lelkipásztori munkatárs feladatkör betöltésére. A helyi közösség szükségének megfelelően konkrét feladatuk lehet: hitoktatás, szentségek kiszolgáltatására való felkészítés, plébániai csoportok létrehozása és vezetése; zarándoklatok szervezése, kapcsolattartás más felekezetű keresztény közösségekkel. A hatályos egyházi törvényeknek és előírásoknak megfelelően szükség esetén (a szolgálatra rendelt személyek hiányában) külön engedéllyel vezethetnek igeliturgiát és áldoztathatnak is.

A képzésnek része volt az akolitus- és lektorképzés is: a férfiak közül nyolcan készülnek akolitusi, ketten pedig lektori szolgálatra. Az akolitus az eukarisztikus ünnepléseknél az oltárszolgálat felelőse, szükség esetén áldoztathat, elviheti az eukarisztiát a kórházban vagy otthonukban fekvő betegeknek, időseknek, önálló igeliturgiát végezhet, illetve esetenként vezetheti a szentségimádást. Az akolitus az egyházközségben a plébános felügyelete alatt szolgál, egységben a plébánossal. Konkrét feladatait a közösség igényei szerint, a plébános útmutatása alapján végzi. A lektor a liturgikus cselekményeknél az ige szolgálatának felelőse, felolvashatja az evangélium kivételével a szentírási részeket, az egyetemes könyörgéseket, a liturgia magyarázatait, továbbá felkészíti és irányítja a felolvasókat. Az akolitusok és lektorok ünnepélyes avatása a főpásztor rendelkezése alapján a helyi plébános kérésére történik majd a helyi egyházközségekben.


Bízunk abban, hogy a képzett lelkipásztori munkatársak révén némileg csökkenteni lehet a papok leterheltségét. Jelenlétük arra is lehetőséget adhat, hogy sokoldalúbb, pezsgőbb élet folyjék az egyes egyházközségekben.