Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

November 4-én tartották a gyulafehérvári Borro­meo Szent Károly kápolna búcsús szentmiséjét. Az 1997-ben épült kápolnát belülről teljesen felújították, és ezennel az istenháza 27 új ablakot kapott. A hétfői szentmisén megáldották a felújított kápolnát. A szentmisén részt vett a gyulafehérvári papság, a teológiai tanárok és az adományozók nagy része. A szentmisét Jakubinyi György érsek celebrálta, prédikációjában kiemelte Borromeo Szent Károly példáját, aki a szívén viselte a tridenti zsinat határozatainak egyházmegyéjében való megvalósítását. Beszélt a hivatás fontosságáról, elmondta, hogy a hivatás Isten ingyenes ajándéka, amit szabadon el lehet fogadni, de el is lehet utasítani, ki lehet imádkozni, de ugyanakkor el is lehet veszíteni.

A gyulafehérvári kápolna új ablakait Tódor Előd kézdi­vásárhelyi képzőművész tervezte. A színes, festett ablakok szenteket és szent életű embereket ábrázolnak, papokat és laikusokat, férfiakat és nőket egyaránt. A kápolna előcsarnokában a bejárati ablakok Gróf Majláth Gusztáv Károly és Márton Áron erdélyi püspököknek állítanak emléket. A kápolna nagy ablakai a Boldogságos Szűz Máriát, Szent Józsefet, Szent Mihály arkangyalt, Páduai Szent Antalt, Aquinói Szent Tamást, Szent György vértanút, Szent Benedek apátot és Loyolai Szent Ignácot ábrázolják. A kis ablakok Boldog Apor Vilmost, Pongrácz Szent Istvánt, Árpádházi Szent Erzsébetet, Szent Péter és Pál apostolokat, Szent István királyt, Szent László királyt és Szent Imre herceget örökítik meg. Továbbá, a kápolnában helyet kapott az újonnan boldoggá avatott három vértanú püspök: Meszlényi Boldog Zoltán, Bogdánffy Boldog Szilárd, Scheffler Boldog János, a két boldoggá avatott pápa: Boldog XXIII. János és Boldog II. János Pál. Mivel a Kisszemináriumban nagy hangsúlyt fektetnek az egyházi zene művelésére, az orgona körüli ablakok Nagy Szent Gergely pápát, Szent Cecíliát és Szent Dávid királyt ábrázolják, továbbá helyet kaptak a kápolnában Nepomuki Szent János, a gyónási titok vértanúja és Vianney Szent János, a papság védőszentje.

A felújításhoz szükséges pénz közadakozásból gyűlt össze: laikusok, az intézet volt diákjai, egyházmegyés papok, valamint külföldi jótevők egyaránt adakoztak. A búcsús szentmisére a Kisszeminárium kápolnája új, kovácsoltvasból készült korlátokkal szépült meg, amelyeket Bartha Bálint kolozsvári üzletember adomá­nyozott az intézetnek. Ugyanakkor új, igényes kivitelezésű templomi padokat tudhat magáénak az intézmény Kovács Sándor kolozs-dobokai főesperes jóvoltából. Az új villanyhálózat költségeit a csíkszentsimoni egyházközség vállalta fel.

Az ünnepségen Korom Imre spirituális a következő szavakkal mondott köszönetet: Elsősorban a Jóistent illeti meg a hála és a köszönet ebben az ünnepi órában, hogy ismét megünnepelhettük Borromeo Szent Károly ünnepét, kápolnánk búcsúját. A Kisszeminárium igazgatósága és munkaközössége nevében köszönöm az érsek úrnak, hogy elvállalta a szentmise celebrálását, és újrabenedikálta a felújított kápolnánkat, ezzel is kifejezve, hogy a Kisszeminárium közel áll a szívéhez. Köszönöm, hogy mélyen szántó gondolatait megosztotta velünk, és sok szépre és jóra buzdított bennünket a szentbeszédben. Örömünnep ez számunkra, hiszen a Kisszeminárium kápolnájának belső felújítása sok jószándékú és bőkezű adományozó közös áldozata. Papok és laikusok egyaránt szívükön viselik intézetünk sorsát. A földön nem várunk ezért hálát, de reméljük mindannyian Isten irgalmát a mennyek országában.

Köszönöm Tódor Előd képzőművésznek a lelkiismeretes és igényes munkát, amin keresztül üzenni szeretnénk a felnövekvő ifjúságnak: szentként lehet és érdemes élni! Példa rá a 26 szent és a két szent életű püspök, akik példaképként vannak jelen kápolnánk ablakain. Köszönöm a paptestvéreknek a részvételt és az együtt imádkozást, a tisztelt tanárainknak a részvételt, és azt, hogy oktatják a diákjainkat. Köszönöm a Temesvár-gyárvárosi kórusnak, Dumitresc Emil karnagynak a fáradságos munkát, az áldozatot, azért, hogy ez a szentmise valóban ünnep legyen számunkra. És köszönöm nektek, mindannyiótoknak, kedves diákok, kispapok, akik valamilyen formában hozzájárultatok ahhoz, hogy a mai búcsú szép és felemelő legyen. Isten fizesse mindannyiunk fáradozását, kérjük továbbra is életünkre Isten bőséges áldását!