Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 46. szám, 2013. november 17.

Vezércikk

Hittel élni néha olyan egyszerű, máskor pedig kész életművészet. A „van hitem” mindig magával hordozza a megajándékozottság érzését. Van, aki elutasítja, „nem akarok hinni”, de van, aki sóvárog utána. Vagy azért, mert már megtapasztalta, s érzi, hogy ilyenkor mekkora a szív nyugodtsága, vagy csak tudja, hogy az mennyire jó neki vagy másoknak. A hitről legtöbbször viszont lemossuk az isteni faktort, s elfeledjük mindig hozzátenni, hogy nem az ember saját képességeinek belülről jövő aktusa, hanem a kinyilatkoztatásban gyökerezik, s egyedül Isten ajándéka. A hit magába foglalja a felismerést Istenről (a végtelen szeretet), önmagamról (és Istennel való kapcsolatomról), a másik emberről (ő is Isten teremtménye s üdvösségre rendelt lény) és Isten minden teremtményéről. A hit nemcsak tapasztalat, valaminek a megtapasztalása, hanem segít dolgokat, eseményeket, tetteket, embereket és magát a világot is egyfajta szemüvegen keresztül látni, azon keresztül értelmezni.

Panoráma

Befejeződött a lelkipásztori munkatársképzés 

„Szentlélek, jöjj!” – a Szentlélek hívásával kezdődött az az ünnepélyes szentmise, amelynek keretében huszonhat lelkipásztori munkatárs vette át oklevelét október 9-én Gyergyószentmiklóson. Az ünnepélyes pillanat a 2010-ben elkezdett főegyházmegyei munkatársképzés záró momentuma volt. A szentmisét Portik-Hegyi Kelemen főesperes-plébános celebrálta, és ő adta át a Jakubinyi György érsek által aláírt okleveleket azoknak, akik sikeresen elvégezték a munkatársképzést.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye megbízásából a Pasz­to­rális Iroda által szervezett há­­roméves képzés célja olyan lelkipásztori munkatársak kinevelése volt, akik megfelelő lelkipásztori irányítással alkalmasak az egyházmegye főpásztora által engedélyezett pasztorális tevékenységek ellátására.

Panoráma

Második képzésciklusát zárta szombaton a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye önkéntes beteglátogatói köre. A Szent Alajos Konviktus könyvtártermében harmincöt lelkes ember gyűlt egybe, akik szabadidejük egy részét arra fordítják, hogy elmennek betegeket vigasztalni, elviszik hozzájuk az örömhírt, az üzenetet, miszerint fontosak Isten számára, az ő tervében vannak, nem értelmetlen a szenvedésük, és van folytatás.

Reggel kilenc órától közös imával kezdték együttlétüket, majd képelmélkedésben mondták el gondolataikat, érzéseiket, a hangulatot, ami bennük ébredt. Jakab Norbert, a Szent Antal egyházközösség i. h. lelkésze történeteket mesélt el betegekkel való találkozásairól, kérve a részt vevő beteglátogatókat, igyekezzenek minden szenvedőt arra vezetni, hogy tudja magasztalni Istent, elámuljon hatalmasságán, még fájdalmai közepette is. Soha ne féljenek odaállni a betegágyhoz, az Istenre való hagyatkozás, hitük bátor követése segíthet, hogy mindig szívükből tudjanak beszélni. Szent József példájával mutatott rá: bízzunk Istenben, és ő mindig megerősít majd, ha szükség lesz rá. Kiemelte, a helyes vallásgyakorlás formálja a szívünket: az ima, a böjt és az adakozás. Így az ima Istenhez emeli szívünket, „és az Istenhez emelt szív képes másokat is Istenhez emelni”. A böjttel megvonunk valamit testünktől, és többet gondolunk a lelkünkre, annak üdvére. Az adakozás pedig erősíti az Istennel és embertársainkkal való közösségünket.

Panoráma

November 4-én tartották a gyulafehérvári Borro­meo Szent Károly kápolna búcsús szentmiséjét. Az 1997-ben épült kápolnát belülről teljesen felújították, és ezennel az istenháza 27 új ablakot kapott. A hétfői szentmisén megáldották a felújított kápolnát. A szentmisén részt vett a gyulafehérvári papság, a teológiai tanárok és az adományozók nagy része. A szentmisét Jakubinyi György érsek celebrálta, prédikációjában kiemelte Borromeo Szent Károly példáját, aki a szívén viselte a tridenti zsinat határozatainak egyházmegyéjében való megvalósítását. Beszélt a hivatás fontosságáról, elmondta, hogy a hivatás Isten ingyenes ajándéka, amit szabadon el lehet fogadni, de el is lehet utasítani, ki lehet imádkozni, de ugyanakkor el is lehet veszíteni.

Panoráma

A november 8–10. között Kolozsváron megrendezett OKET, azaz Országos Katolikus Egyetemista Találkozó legfontosabb témái, kérdésirányai a címben foglaltakkal jól körvonalazhatóak. Így összegzett Takó István (a jelenlévők meglehetős derültségére), aki katolikus egyetemi lelkészként a mintegy százötven fiatalt megmozgató rendezvény házigazdája volt az elmúlt hétvégén.

Panoráma

Tordatúron tartotta háromnapos, évente megszervezett lelkigyakorlatát a nagyenyedi és a kolozsvári Máltai Szeretetszolgálat senior csoportja, melyre hatodik alkalommal került sor.

Panoráma

A bérmálással egybekötött püspöki vizitációk ma is kitüntetett eseményei közé tartoznak plébániáink életének. De hogyan történtek e látogatások hajdan? Lássuk Kovács Miklós (1827–1852) püspök 1830. április 23-án kelt 635. számú körlevelét, amelyben a bányavidéki főesperesi kerület látogatását jelentette be. Tudnunk kell, hogy Kovács Miklós elődje, Szepessy Ignác (1821–1827) 1822. évi egyházmegyei zsinati könyvében szigorúan szabályozta a püspöki vizitációk rendjét. A látogatásoknak az egyszerűség jegyében kellett lefolyniuk, és jól átgondolt programjuk volt, amely a püspöki lelkipásztorkodást ésszerűen szolgálta. Kovács Miklós püspöksége kezdetén több dokumentumban is kinyilvánította, hogy az egyébként sokat vitatott zsinati könyv egyes rendelkezéseit tiszteletben akarja tartani. A püspöki vizitációkon is érződik Szepessy püspök hatása.

Panoráma

A kolozsvári Szent Mihály plébánia nőszövetségének dísztermében november 6-án Dsida Jenőre emlékeztek a költő halálának 75. évfordulója alkalmából. A rendezvényt Fábián Mária, a nőszövetség elnöke nyitotta meg, emlékeztetve a hallgatóságot arra, hogy tavaly egész napos rendezvénnyel tisztelegtek a közismert és megbecsült katolikus költő emlékének, majd Kovács Sándor főesperes köszöntő gondolatait tolmácsolta Fodor György. Kabán Annamária előadása Disda Jenő költészetének bibliai motívumait domborította ki, részletes stilisztikai elemzést nyújtva a költő legismertebb verseiről. Mózes Huba életrajzi vonatkozásokban hozta közelebb a költő személyét és egyéniségét a hallgatósághoz, kiemelve a költő életének kolozsvári éveihez és a Szent Mihály-templomhoz és plébániához kötődő eseményeit (Dsida Jenő és Imberi Melinda házasságát Márton Áron áldotta meg, ugyanő temette el). Az adatok ismertetésén túl az előadó események hangulatának érzékeltetésére is figyelmet fordított.

Panoráma

Sepsiszentgyörgyön összefogtak a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai és tanárai a 15 éves Cotioraş Elizabeth megsegítésére. A kislány első osztályos korától a Plugor Sándor Művészeti Líceum képzőművész szakos diákja (osztályelső átlaggal). Tavaly júniusában csontrákot diagnosztizáltak a bal lábában. A daganatot sikeresen eltávolították a tanintézmény nem kis anyagi hozzájárulásával, ugyanis a diáklányt a nagymamája neveli hároméves korától, aki nyugdíjából képtelen unokáját eltartani és emellett kezelési költségeit is fedezni.

Könyv

A napokban látott napvilágot Ruha István – élet a hegedű csillagjegyében című monográfiájának magyar nyelvű változata, melynek szerzője Mirela Capătă, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia oktatója, fordítója Nagy-Hintós Diana.

A világhírű hegedűművész a szerző tanítómestere volt, ezzel is magyarázható, hogy doktori dolgozatának témájául választotta példaképének életművét. Dolgozatát (Ruha István, a XX. századi hegedűművészet virtuóza és jelképe mint jelenség) 2011 novemberében magna cum laudae minősítéssel védte meg.

Egy falat a léleknek

• Ha valóban Krisztus szeretete él a szívünkben, akkor ennek tanúságtevő ereje bizonnyal meg is mutatkozik. Mindez lehetetlen egy erős, egyházias elkötelezettség nélkül, mert csak így fedezhetjük fel igazán a hit örömét és éltető erejét. A hit a krisztusi szeretet tapasztalatából növekszik. Ez teszi termékennyé a mi életünket.

• Ha nem tudatosítjuk magunkban az evangéliumi, krisztusi életformát, akkor csupáncsak vallásos köntösbe öltözött gyakorló ateistákká leszünk, és nem a hit emberei. Mert az istentagadás, az Isten nélküli élet gyakran a templomban kezdődik el. Az illető jár ugyan a templomba, de nem él szentségi életet; nincs élő kapcsolata Krisztussal.

Útjelző

Mária iskolájában 61. 

Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk. (1 Jn 4, 9) Isten ad mindenkinek életet, leheletet, mindent... (Apcsel 17,25)

VI. Pál pápa apostoli levelében kifejti: „a Boldogságos Szűz Mária-tisztelet végső célja Isten kifürkészhetetlen és szabad akaratából származik. Mivel Isten maga az örök szeretet (vö. Jn 4,7–8.16), mindent szeretetből tesz: szerette Máriát, és hatalmas dolgot művelt vele (vö. Lk 1,49), szerette őt önmaga miatt és miattunk, átadta őt önmagának és nekünk.” (Marialis Cultus 56.)

Fiatal vagyok és gondolkodom

Mennyire tág fogalom is ez, hogy otthon. Végtelenül sok oldalról megközelíthető. De azt hiszem, ami elsőre a legtöbb embernek eszébe jut, az a családi fészek, az otthon édes melege, a meghitt családi ünnepek és a nagyszülők kedves babusgatása. Egyszer azt olvastam, hogy az otthona mindenkinek ott van, ahol az édesanyja van. Valóban így van.

Pitypang

A nap csikaja és a tűzvirágok 

Volt egyszer, hol nem volt, hetedhét országon is túl, de még az Óperenciás tengeren egy kicsivel innét, volt egy völgy, ahová egy éjszaka leszállott a köd, és semmiféle módon többé onnan el nem ment. Az emberek egyre morcosabbak lettek, minden napjuk azzal telt, hogy várták, mikor süt már fel a nap, hogy ismét úgy élhessenek, ahogy szoktak, de a köd csak gomolygott, s egyre sűrűbb takarót terített a lakók házaira, elméjére, szívére.

Pitypang

A hit és a világ hullámhosszán
7. forduló 

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mail-címre! A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.

Hírek, hirdetések

Útkészítés az Úrnak

Címmel a segítő nővérek a szentignáci lelkigyakorlatok szellemében tartanak háromnapos adventi lelkigyakorlatot, amely lehetőséget ad mélyebb önismeretre, a hétköznapokkal szorosabban összefonódó istenkapcsolatra, megalapozottabb döntésekre, a mások szolgálatára való bátrabb elkötelezettségre, a karácsonyra való lelki felkészülésre. A lelkigyakorlat elemei: teljes csend, a szentignáci imamódokkal való ismerkedés, személyes kíséret, szentmise, természetben való időzés. A lelkigyakorlat időpontja november 29-e, péntek estétől – december 2-a, hétfő estig. Helyszín a csíkszentdomokosi Szent Margit Ház. Kísérők: Bara Irén SA és Bereczki Silvia SA. Információk és jelentkezés: november 22-éig a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen vagy november 18-ától a 0724-012984-es, illetve 0753-056919 telefonszámokon.