Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 46. szám, 2012. november 11.

Vezércikk

Szent Erzsébet példája 

Az embernek, különösen míg fiatal, vannak ideáljai, példaképei, akiket szeretne utánozni, akikért rajong. Ezek közül a legtöbb énekes, színész, sportoló elvétve van köztük tudós, politikus, de nagyon ritkán szent. Miért? Nagyon sok kifogást lehetne találni, de talán nem tévedek, ha azt állítom, hogy legtöbbször azért életidegen egy-egy szent élete a mai fiatal számára, mert sok legenda veszi körül. Ez azt a benyomást keltheti, hogy ők már szentnek születtek, nekik nem került erőfeszítésbe a szentté válás. Legenda minden híres emberrel kapcsolatban is született, mindezek mélyén meg kell találni, meg kell látni az embert, a szentté váló embert.

Szent Erzsébet személyében olyan szentre emlékezünk, akit a legendák sokasága vesz körül, mindezek ellenére példája követhető, hiszen ő is ember volt, aki szenté lett.

Az első, amit le kell szögeznünk a szentekkel kapcsolatban, hogy a szent nem születik, hanem egy életen keresztül alakul, formálódik. Talán a bűn mocsarából emelkedik ki, válik szentté. Mi segítette őket és másokat is a szentté válásban? Semmi rendkívüli, semmi olyan, amivel mi nem rendelkeznénk. Minden ember Isten képére és hasonlatosságára van teremtve, értelemmel és akarattal rendelkezik.

Panoráma

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Caritas-szervezete, az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is megszervezi a Szent Erzsébet-gyűjtést a hátrányos helyzetű személyek megsegítésére.

Az idei évet az Európai Unió az öregedés és a generációk közötti szolidaritás évének szenteli. Ennek jegyében november 18-án a Gyulafehérvári Főegyházmegye templomaiban olyan tevékenységekre gyűjtenek, amelyek célja az idős, beteg személyek támogatása. Ezzel szeretnénk segíteni öreg és beteg testvéreinket, hogy minél önállóbb életet élhessenek, elkerülvén ez által az elmagányosodást, a társadalmi elszigetelődést, valamint az állandó ápolás, felügyelet szükségességét. A Caritasnak ezt a tevékenységét a főegyházmegye is magáénak érzi és támogatja, hiszen ennek a tevékenységnek bibliai indíttatása van. Az Úr Jézus azonosította magát a rászorulókkal: „Mert éheztem, és ennem adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, beteg voltam és meglátogattatok” (Mt 35,36).

Panoráma


A gyulafehérvári székesegyházban öt gyulafehérvári, két szatmári és egy temesvári egyházmegyés harmadéves kispapot vettek fel hivatalosan a diakónus- és papjelöltek sorába. Jakubinyi György érsek ünnepi szentmise keretében áldotta meg reverendájukat november 4-én.

A főpásztor szentbeszédében a főparancsra, az istenszeretet és a felebaráti szeretetre hívta fel a figyelmet. Arra is rávilágított, hogy Jézus mint Isten-ember egyenlőséget tesz e két szeretet közé, sőt Krisztus a szeretet mértéket is megadja: „Szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket”.

Az egyházi rend alapja az isteni hivatás, de nem lehet egyből vállalni, készülni kell rá. Szent Pál példáját elevenítette fel, aki Timóteust megismerte, megkedvelte, de fel kellett készítenie a szolgálatra.

Panoráma

A gyergyószentmiklósi Mária néni ágyban fekvő beteg, 69 éves, négy éve gondozzák a Caritas munkatársai. Középkorú fiával él, aki besegít a házimunkába, a gondozásába. Mária néni nyugdíjából élnek, nagyon szerényen. Valamikor nagyobb háztartást vezetett, kürtőskalácssütő fa a kamrában, kisasztalán megsárgult mazsolás kalács receptje. Ő az ágyban, csendben vár, hogy hozzák az ebédet. Fia áthelyezi a székre, betakargatja, majd asztalra kerül a leves, szelet kenyér. „A caritasosok hozzák minden nap az ételt. Naponta kétszer is jönnek, reggel fürdetnek, ápolnak, délben az ételt hozzák, nagyon szeretem őket. Más ide nem is jár hozzánk” – mondja, s remegve szürcsölgeti a levest.

Panoráma

A Diakónia napja Nagykárolyban 

A Nagykárolyi Főesperes­ség szeretetszolgálat csoportjainak képviselőit hívták találkozóra november 3-án a Szent László Közösségi Házba. A rendezvény célja a lelkesítés mellett a kapcsolatok erősítése volt különböző közösségek és azok tagjai között, akik meghívást éreznek arra, hogy segítsenek a rászorulókon. A nagykárolyi esperességben ugyanis idén, a pasztorális tervnek megfelelően a szeretetszolgálatra összpontosítanak, ezért ülönösen itt próbál a Pasztorális Tanács Szeretetszolgálat Munkacsoportja pedig motiválni próbálja munkájukat.

Panoráma

Az erdélyi skapuláré társulatok és imacsoportok találkozója 

Csíksomlyón október 20-án tartották őszi találkozójukat az erdélyi skapuláré társulatok és imacsoportok. Szép számban megjelentek a csíksomylói Szűzanya lábánál a Székelyföld minden részéről mindazok, akik a Szűzanya skapuláréját viselik. A Hajlák Attila marosvásárhelyi segédlelkész celebrálta szentmise fél 11-kor kezdődött, vele koncelebrált Csató Béla és Szabó Lajos plébánosok. A homíliát és a szentmisét követő előadást Hajlák Attila tartotta. Szó esett a hit évéről és arról, hogyan kell azt megélni.

Panoráma

Szerzetesi találkozó Árkoson 

Regionális szerzetesi találkozóra gyűlt össze mintegy harminc szerzetes: ferences nővérek Székelyudvarhelyről, Kézdiszentlélekről, ferences testvérek Brassóból, Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről, piarista testvérek Csíkszeredából, segítő nővérek Marosvásárhelyről, Csíkszentdomokosról, szociális testvérek Csíkszeredából október 27-én a Sepsiszentgyörgy melletti Árkoson, Assisi Szent Ferenc betegápoló nővéreinél.

Panoráma

Gyimesközéplok és Szentegyháza után ebben az évben is az immár hagyományos őszi kiszállásra indult a kézdivásárhelyi Boldog Özséb kórus és gyerekkórus október 28-án: Kolozsvárra utaztak, hogy a Szent Mihály-templomban együtt vegyenek részt a szentmisén, és énekükkel szolgálhassanak Istennek. Éjjel 2 órakor Gergely Gábor kántorral több mint 50-en indultak útnak vidáman és a sikeres éneklésben bízva. Reggel 8 órakor érkeztek Kolozsvárra. Fogadásukra Potyó István kántor sietett a csapat elé, a vendéglátók a hittanteremben forró teával, kávéval és süteménnyel kínálták az utasokat. Rövid hangbemelegítő és próba után fél 10-kor átvonultak a templomba. A szentmisén a felnőtt és gyerekkórus felváltva szolgált, a sok szép csengő hang betöltötte a templomot, szívet-lelket melengető érzés járt át mindenkit. Felemelő volt, hogy szentmise után a román ajkú hívek is gratuláltak. Ez növelte, növeli a kórustagok elkötelezettségét, még nagyobb bizalmat ad, hogy folytassák a munkát, törekedjünk még szebben és jobban művelni a közös éneklés nem könnyű, de szép feladatát, amit a kiváló, lelkiismeretes, odaadó, megértő és főleg hozzáértő oktatói, mentori munka tesz lehetővé Gergely Gábor részéről.

Egy falat a léleknek

• Aki az ártatlannak tűnő megalkuvások, hazugságok által párbeszédbe bocsátkozik a gonoszság fejedelmével, az elveszett!

• Van egy alattomos vírus, amely fokozatosan tönkreteszi a keresztény lelki immunrendszerünket, életünket: a kényelem, illetve az önmegtagadás hiánya. A kísértőnek eléggé alaposan sikerült belopnia ezt az életünkbe, a gondolkodásunkba.

• Már nincs szükség véres keresztény üldözésre. A kényelem, az önmegtagadás hiányának a vírusa szép lassan lebontja bennünk és a közösségeinben a keresztény életet.

Útjelző

(V. parancsolat, 18. rész) 

A klónozás másolatkészítés. Világosan el kell különítenünk a molekuláris, sejtes, a szöveti, a szervi, illetve az önálló szervezetek szintjén végzett klónozást, amelyet a tudósok végeznek a tudományos fejlődés érdekében. Ez megengedett.

A klónozás az ember esetében teljes emberi szervezet létrehozása mesterséges úton. Röviden: „másolat” készítése a férfi ivarsejt és a női petesejt egyesítésével. Tudományosan: a szó szoros értelmében vett klónozás során egy adott faj egyik egyedétől petesejtet nyernek, majd ennek sejtmagját eltávolítják. Ebbe a petesejtbe juttatják be a klónozandó egyed egyik testi sejtjének diploid (kétszeres kromoszómaszámú) sejtmagját. A fejlődésnek induló sejt analóg a megtermékenyített petesejttel, a zigotával. Az embriót egy felnőtt női egyed petefészkébe helyezik, ahol tovább fejlődhet, és bizonyos valószínűséggel eljuthat a megszületésig.

Kitekintő

Több száz hívő vett részt november 4-én, vasárnap a clevelandi Szent Imre-templom ünnepélyes újranyitási szertartásán. Az északkelet-ohiói magyarság hitéletében kulcs­fontosságú templom meg­szüntetéséről 2009 decemberében határozott Richard Lennon clevelandi püspök, aki a fenntartás anyagi nehézségeire, valamint a hívők és a papok számának csökkenésére hivatkozva az egyházmegye 174 plébániájából 50-et bezáratott.

Kitekintő

Október elején kezdődött és a végén ért véget az új evangelizációról rendezett püspöki szinódus Rómában. A végén záródokumentumot fogalmaztak, amely az Isten népének szóló üzenet, a háromhetes munkafolyamat összefoglaló dokumentuma – bemutatását nagy taps fogadta. A dokumentum leszögezi: új evangelizációra sürgetően szüksége van a mai világnak, s arra hívja a keresztényeket, hogy hirdessék derűs bátorsággal az evangéliumot, a félelmet a hittel győzzék le. A mai emberiséget a világ minden részén el kell vezetni Jézushoz. A dokumentumról írta szokásos heti jegyzetét P. Federico Lombardi SJ, a Vatikáni Rádió vezetője. Megállapítása szerint a dokumentum lényeges eleme, hogy a fenyegető jelek sorolása helyett a hitre és bizalomra helyezi a hangsúlyt.

Kitekintő

Nagy pusztítást végzett a Sandy hurrikán New Yorkban. Haitin ismét koleraveszély fenyeget – tudhatjuk meg a Vatikáni Rádió összefoglalójából. Végső összegzés szerint 170-en vesztették életüket az Egyesült Államokban, Kanadában a hatalmas erejű trópusi ciklon következtében. New Jersey, New York, Maryland, Nyugat-Carolina, Nyugat-Virginia, Pennsylvania és Connecticut térségében óriási mértékben pusztított a vihar. Barack Obama amerikai elnök New Yorkban katasztrófaállapotot hirdetett. Mintegy 6 és fél millió ember maradt elektromos áram nélkül a vihar átvonulásakor az éjszakai sötétségben. Az utcákon se autókat, se embereket nem látni. Veszély fenyegeti a New Jersey-i atomerőművet is. A Vatikáni Rádió munkatársának Daniel Nigro volt New York-i tűzoltóparancsnok nyilatkozott a helyzetről. Elmondta: a víz elöntötte Manhattant, az aluljárókat, a metrókat és sok családi házat is. Queensben több épületegyüttes is leégett. A mentőosztagok a város több kerületébe nem tudtak eljutni az áradások miatt. Számos kórházat és családi házat is evakuálni kellett, a halálesetek nagy többségét lezuhanó faágak okozták.

Kitekintő

Erdő Péter bíboros az új evangelizációról

A magyarországi Országos Lelkipásztori Iroda által szervezett Útkereső Plébánosok őszi papi találkozóján Erdő Péter kifejtette: a hit éve nem véletlenül kezdődött a II. vatikáni zsinat megnyitásának ötvenedik évfordulóján, ami egyben a katekizmus kiadásának a huszadik évfordulója is volt – II. János Pál ugyanis a zsinat megnyitásának évfordulóján adta ki a katekizmust. A bíboros leszögezte: el kell olvasni a zsinat dokumentumait, különben a levegőbe beszélünk a zsinat szellemével kapcsolatban. Hozzátette: a mostani katekizmus nagyon is hasonlít a trentói zsinat után kiadottra. A bíboros hangsúlyozta a szóbeli hagyomány fontosságát, amely erősebb, mint a különféle korok divatos filozófiai irányzatai. A katekizmus ennek a tükre. A zsinattal az egyház életének szerves, de átfogó megújulása következett be, „összeállt egy olyan galaxis, amiből az egyház táplálkozhat”, akárcsak a trentói zsinat után.

Könyv

Ezzel a címmel látott napvilágot nemrég a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum évkönyve. A szó szoros értelmében hiánypótló kiadványról van szó, hiszen szerkesztői, szerzői arra vállalkoztak, hogy az intézmény utóbbi tíz évének (2010–2012) történetét megörökítsék az utókor számára.

Köszöntőjében dr. Gál László igazgató hangsúlyozta: „Számos esetben kellett és kell újraterveznie útirányát erdélyi magyar nemzetközösségünknek az idők folyamán – amennyiben önmaga tehette ezt a nem éppen barátságos körülmények közepette annak érdekében, hogy megőrizhesse erdélyiként, s ezen belül is dél-erdélyi magyarként önazonosságát. Mindez a törekvés hol békésen, hol ádáz küzdelemmel valósult meg folytonos arányszámbeli apadással […] és napjainkban sincs ez másként… Az új tanügyi törvény, a szekularizálódó társadalom állandó odafigyelést, állandó „újratervezést” követel, hogy oktatási intézményrendszerünk óvodától elemi és gimnáziumi szinteken keresztül a katolikus teoló­giai líceumi (előszeretettel nevezett kisszemináriumi) tagozatig teljes magyar oktatási palettát képezzen, remélhetőleg a hosszú idejű fennmaradás kezességével.”

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg:

Fábián Sándor. Hiliben (Gelence) született 1846. február 9-én. A gimnáziumot Kézdivásárhelyen és Csíksomlyón, a teológiát Bécsben végezte a Pazmaneum növendékeként. 1871. augusztus 6-án szentelték pappá. Gyulafehérváron volt püspöki káplán, majd teológiai tanár, püspöki titkár, kanonok, gimnáziumi igazgató, püspöki általános helytartó, nagyprépost. 1912. november 13-án halt meg. Sírja a székesegyház kriptájában van.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Létezik-e teljes igazság a földön? Miért van a sok igazságtalanság? Miben hihetünk, mi lehet biztos pont, igaz út, amin járhatunk? Jézus azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet”. Hiteles tud maradni ez a kijelentés a 21. század fiataljainak?

Ez tulajdonképpen rajtunk múlik, keresztény embereken. Mivel tudunk példaként szolgálni: életünkkel, mások iránti szeretetünkkel, szavainkkal? Hogy utat mutathassunk, Krisztustól vehetünk példát: maradjunk meg kicsinynek, alázatosnak, jámbornak, és tudjunk testvéreink szolgálatába állni. Helyt kell állni azonban a mindennapokban is, barátaink, embertársaink szemében is. Az őszinteség és a bizalom gyümölcsöt terem. De nem szabad csak a földi értékek felé fordulni. Elsősorban Istennek tartozunk számadással. Soha semmiért nem szabad hitünket megsebezni. Igaznak kell lennünk a társadalom számára, de az Úrban is hitelesnek kell maradnunk.

Pitypang

A töklámpásról 

Volt egyszer, nem is olyan régen, egy erdőktől szegélyezett, folyótól és tágas mezőktől határolt falu. Az egyik határba disznótököt ültettek a gazdák. Ott nőttek, növekedtek a nagy hasú tökök, s a mezők láthatatlan mesemondóját, a szelet hallgatták. Ő hozta a hírt a faluból, az ismeretlen messzeségből. – Ti is odakerültök majd, susogta a tököknek – s igen kegyes sors vár rátok, de nem a zöld meg sárga ruhátokért, hanem a bennetek hízó magokért. Főleg a gyerekek fognak rajongani értetek. S ami marad belőletek, azt odaadják a disznóknak.

Hírek, hirdetések


Gyűjtés az árváknak Brassóban, Sepsiszentgyörgyön

Hittel élj és dolgozz! mottóval november 17-én egész napos brassói Háló találkozót tartanak a bolonyai Szent Imre ifjúsági házban. A találkozón csak előzetes bejelentkezés alapján lehet részt venni. Érdeklődni a 0744 932 532-es (Bartha Magdolna) és a 0727 338 881-es (Lázár Teréz) telefonokon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen lehet. A vendégelőadó Böjte Csaba OFM. Az ő árva gyermekeinek a brassói Háló-bogozók szervezésében gyűjtenek előzetesen tartós élelmiszert (konzerveket, befőtteket, zöldségeket), tanfelszerelést, tisztítószert vagy pénzadományt a brassói-bolonyai plébánián. Tisztítószereket stb. a könyvtárba lehet letenni. Mivel a jó példa ragadós, a sepsiszentgyörgyi bogozók is csatlakoznak a brassóiakhoz. Partnerségben a gyulafehérvári Caritas sepsiszentgyörgyi kirendeltségével a helyi Caritas irodájában november 17-ig adományokat várnak a dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekeinek, kedden és pénteken de. 9–11 óra között. Sok jó szándékú ember segítene sokszor, de nem tudja, hogyan. Most itt a jó lehetőség! Isten fizesse minden jó szándékú ember segítségét, amellyel a 2300 gyermek valamelyikének segít elviselhetőbbé tenni az életet! (Józsa Zsuzsanna)