Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Az elmúlt napokban a nagyváradi püspöki palota homlokzatának timpanonján jelképes módon is kicserélte a váradi püspökség a Múzeum feliratot egy ideiglenes címerrel, a palotát építtető Patachich Ádám püspök (1759–1776) címerével.  Az épület végleges elkészültétől (1776) annak szerves részét képező és gipszből, vakolatból készült Patachich-címer díszítette a főhomlokzatot, amelyet közel két évszázadnyi békés létezés után a Körösvidéki Múzeum beköltözését megelőzően kalapáccsal és vésővel távolítottak el véglegesen az épületről, gondolván, hogy a történelmet is örökre kitörlik az utókor emlékezetéből.

Patachich Ádám a város püspöksége idején élte barokk kori virágzásának teljét, a tudós főpap európai rangú kulturális intézményeket hozott létre Nagy­váradon. 1759-ben püspöki líceu­mot alapított Nagyváradon kétéves böl­csész­kép­zés­sel, amely intézmény jogelődje volt a Ki­rá­lyi Akadémiának. Az újkori Nagyvárad legjelentősebb mecénása volt, a régi városrész arculata részben az ő idején nyerte el ma is látható struktúráit, formáját, hiszen egyúttal Váradolaszi hűbérura is volt. A közjó előmozdítása tevékenységének legfőbb eleme volt.

Patachich Bihar vármegye főispáni tisztségét is viselte, ilyen minőségében és mint főpap a vármegye román nemzetiségű, görögkatolikus lakosságának iskoláit és papjait addig soha nem látott mértékben támogatta. A római katolikus püspökség saját költségvetéséből a görögkatolikus tanítókra és papokra költött éves összegek messze meghaladták a latin szertartású klérus fenntartására fordított pénzösszegeket.

A közeljövőben esedékes teljes palotarekonstrukció során a püspökség eredeti formájában szándékszik helyreállítani az épület egyik legfőbb díszét, a Patachich-címert.