Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 45. szám, 2014. november 9.

A Virginiai Egyetem kutatócsoportja megkért több száz egyetemistát arra, menjenek egy dísztelen, alig berendezett szobába, és ott 6–15 percen át merüljenek el gondolataikba, legyenek csendben. Személyes tárgyaikat, például maroktelefonjaikat vagy írószerüket sem vihették be… Egyesek gondolhattak bármire, másoknak egy előre választott témáról kellett volna meditálniuk. A végén a kutatók megérdeklődték, milyennek találták a fiatalok az egyedüllétet, a csendet. Meglepő válaszokat kaptak. Kiderült, hogy a legtöbb „kísérleti alanynak” nehezére esett csendben lenni, koncentrálni. Nem találták helyüket a „semmittevésben”. Milyen az, hogy csak ülök és gondolkodom. Unalmasnak találták ezt a tétlenséget. Inkább valami kellemetlennel foglalták volna el magukat, mintsem „csak úgy” tűnődjenek…

Fura mód nem az utca emberével kísérleteztek a tudósok, sem egy szerzetesrend tagjaival. Vagy épp ez volt a lényeg?

Mellékes. De az már nem, hogy eme tapasztalatból messzemenő következtetéseket is levontak. Ami, ha mást nem, de valamiféle kórjelenséget, annak tendenciáját is tükrözi. Azt, hogy tulajdonképpen nem szeretünk magunkra maradni gondolatainkkal. Nem szeretjük a csendet, a termékeny magányt.

Panoráma

Idmar Hatzack, a festőnő férje ismerteti a kiadványt. Fotó: Fodor GyörgyKolozsvár művészet- és egyháztörténetében egyaránt fontos eseményre került sor október 27-én az Agape Vendéglátóipari Komplexum konferenciatermében, a Kolozs-dobokai Római Katolikus Főesperesség és a Szent Mihály Nőszövetség szervezésében, amelynek fővédnöke Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, védnöke pedig Kovács Sándor főesperes-plébános volt.

A Fidem pinxit – A hitet festette Lukácsovits Magda erdélyi művésznő életműve című teltházas albumbemutatóval egybekötött kiállítás megnyitásán fontosnak tartotta ott lenni Jakubinyi György főpásztor és Tamás József segédpüspök, Marton József nagyprépost, egyetemi professzor, Holló László, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola rektora. Jelzésértékű, hogy eljött három római katolikus egyházmegye általános helynöke: Potyó Ferenc Gyulafehérvárról, Fodor József Nagyváradról és Dirschl Johann Temesvárról, a külföldi és hazai kulturális és társadalmi élet személyiségei, képzőművészek – köztük Balázsné Körösi Ibolya textilművész, Egriné Nagy Enikő zománcművész, Valovits László festőművész, grafikus –, a római katolikus egyházmegyékből érkezett papok, nagyszámú érdeklődő, valamint a Hatzack-Lukácsovits család.

Panoráma

Fotók: Voloncs Anna-MáriaA Katolikus Magyar Bibliatársulat idén is megünnepelte a Gyulafehérvári Főegyházmegyében a Szentírás napját. Igaz, kicsit megkésve történt ez meg október 25-én (hiszen a Szentírás vasárnapja szeptember végén volt), de ez mit sem változtatott az ünneplés és a Biblia olvasásának időszerűségén, szépségén.

A csíkszeredai Segítő Mária Gimnáziumban gyülekeztek a helybéli, valamint a Marosvásárhelyről, Gyergyóból, Udvarhelyről, Korondról, Balázsfalváról és Nagyváradról érkezett résztvevők, összesen mintegy nyolcvanan. A vendégeket egy fiatal csapat muzsikával, énekkel fogadta, jó hangulatot teremtve.

Panoráma

Húsz, illetve tizenöt év a történelemben nem hosszú idő, de a közérdekű alapítványok esetében jelentős és meghatározó időszak. Ezért is fontos a 20 éves Teodidaktos Humanitárius Alapítvány és a 15 éves Líceum Alapítvány munkásságának áttekintése, méltó elismerése és ünneplése, amely október 31-én volt a kolozsvári Báthory István Líceum dísztermében.

Erdélyi ifjúságunkra is érvényes a II. vatikáni zsinat megállapítása: „A fiatalságnak, a diákságnak igen jelentős befolyása van a mai társadalomban. Életük körülményei, lelki alkatuk, valamint családjukhoz való kapcsolataik is nagyon megváltoztak. Gyakran túl hamar kerülnek új szociális és gazdasági körülmények és nehézségek közé.” Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy a tanuló ifjúság és a szülők sok esetben képtelenek a meglévő vagy esetenként az új terhek vállalására. Ezért találtam és találom fontosnak a Teodidaktos Alapítvány jelmondatát: Legyen itthon az otthonunk! De azt is mondhatnám, hogy az alapítvány létrehozóinak és éltetőinek, mindenkori támogatóinak, a fiatalokra, az iskolásokra gondolva, vezérelvükké vált: Legyen itthon az otthonuk! A Teodidaktos két diákbentlakása – egyik a lányoké, harminc férőhellyel, másik a fiúké huszonhét férőhellyel – az átlagnál sokkal jobb élet- és tanulási körülményeket biztosít immár húsz éve.
A két alapítvány munkássága nem merül ki csak abban, hogy jobb körülményeket teremt az ifjúság fejlődésére, ösztönözve a tanulást, hanem egyben erősíti a diákok magyarságtudatát, tisztábbá teszi jövőképét, s nem utolsósorban a két diákbentlakás légköre megerősíti őket hitükben, keresztény elkötelezettségükben, embertársaik iránti szeretetükben és segítőkészségükben. Mindez emeli a Báthory István Líceum színvonalát, és – amint Timár Ágnes igazgató hangsúlyozza a jubileumi kiadvány előszavában – a diákok felügyelete biztonságot jelent mind a szülőknek, mind az iskolának. Nyomatékosítani szeretném azonban, hogy feladatunk ma is változatlan: az ifjúságot Krisztushoz kell vezetnünk, hiszen nemcsak a holnap egyháza, hanem a holnap társadalma is a mai fiatalokból fog állni. Fő közös célunk pedig az, hogy kellő felkészültséggel és építő bátorsággal ellátva kell életútjukra bocsássuk a diákokat – hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében Kovács Sándor főesperes-plébános.

Nagyon tudatosan és időszerűen választotta a Teodidaktos alapítvány új jelmondatának és egyben a 20. évforduló rendezvényeinek mottójául: Szórványban is él a nemzet! Amint Vizi Imre elnök elmondta, céljuk egy új, a bentlakó diákokat hatékonyabban segítő ösztöndíjprogram kidolgozása és megvalósítása, ezáltal a vidéki diákok szállás- és étkeztetési gondjainak megoldása, vallási felekezettől függetlenül, valamint szaklíceumi osztályok életben tartásának támogatása.

Ha közösséget említünk, akkor joggal beszélhetünk az erdélyi magyarságról, hiszen iskolánkban nemcsak Kolozsvár környéki falvak diákjai tanultak, hanem a történelmi Erdély minden részéből érkeztek bentlakó diákok. Vizi Imre nyugalmazott tanár és igazgatóhelyettes teremtette meg a Teodidaktost, akárcsak a torockói közösségi házat, amelyet romjaiból élesztett újra. Ugyanakkor egyik éltető lelke a Lyceum Alapítványnak is összegzett Timár Ágnes igazgató.  

Kovács Sándort főesperes kolozsvári szolgálatának kezdetétől kellő fontosságot tulajdonított mindkét alapítvány tevékenységének. Az emlékkönyvben, amelyet Csucsuja István egyetemi tanár mutatott be, Vizi Imre elnök hangsúlyozza, hogy 2008-tól a Teodidaktos Alapítvány fokozatosan új alapokra helyezte együttműködését a Szent Mihály plébániával, a Báthory István Líceum igazgatóságával, a Darvay Zsolt elnök vezette Lyceum Alapítvánnyal és a Báthory Szülői Szövetséggel, melynek elnöke Vilcsek Károly.

Panoráma

Bár az esztendő tizedik hónapja rendkívül mozgalmas volt a Kis Szent Teréz oltalma alatt álló udvarhelyi plébánia életében (búcsú, Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozója, Mallersdorfi Ferences Nővérek jubileuma, Ifjúsági Világtalálkozó szimbólumainak fogadása), mégis sikerült egy napot az idős,szépkorú testvéreknek szentelniük. Október 25-én egy háromszéki körúton, zarándoklaton vett részt 153 személy. Reggel a templomban gyülekeztek a résztvevők, majd a plébános indító áldása után útra kelt a három autóbusz. Az első megálló a Nyerges-tetőn volt, ahol a napsütés ellenére cudar, fagyos szél fogadta csapatot, először mutatta meg foga erejét a tél. Székely István kántor tolmácsolásában meghallgatták Kányádi Sándor Nyergestető című versét, majd Geréb Ibolya egyháztanácsos beszélt a hely jelentőségéről.

Panoráma

A Családpasztorációs Iroda szervezésében október 16–18. között Székelyudvarhelyen a Szent Pio Lelkigyakorlatos házban alapozó képzést tartottak azon önkéntesek számára, akik bekapcsolódnak a Boldogabb Családokért iskolai programba. A kezdeményezés célja a család és a házasság védelmezése és erősítése a keresztény, illetve általános humán értékrend felmutatása és terjesztése által, valamint a tudatos családtervezés segítése. Szervezői növelni szeretnék az ifjúságban a hitet a harmonikus és boldog családi életet illetően, segítve a szükséges készségek kifejlődését is. 

Egy falat a léleknek
  • Talán elsőre furcsa a hasonlat, vagyis az, hogy a lélek olyan, mint a kő, amelynek az a rendeltetése, hogy örökkévaló épület épüljön belőle. A ház építéséhez az építőmester köveket gyűjt, amelyeket alkalmassá alakít. Mindezt sok esetben a kalapács és a véső használatával éri el.
  • Hasonlóképpen a mi Istenünk az ő Fia által kiválasztott minket, és arra rendelt, hogy örök hajlékká legyünk. Kalapáccsal és vésővel, vagyis nagyon nagy bölcsességgel és gondoskodó szeretettel tisztít meg, alakít minket. 

Útjelző

Mária iskolájában 100/2.

A zsinat hangsúlyozza, hogy amikor sok feladat tornyosul körülöttünk, az első, amit meg kell tennünk, Isten akarata: „A mai világban roppant nagy az emberek elfoglaltsága… Ezért nem ritkán abban a veszélyben forognak, hogy erőik szétforgácsolódnak. Ugyanis a papok is […] nem minden aggódás nélkül keresik a módját: hogyan hangolhatnák egybe külső elfoglaltságaikkal belső életüket. Életük egységét a papok akkor valósítják meg, ha Krisztus példáját követik szolgálatuk teljesítésében: Urunk eledele pedig az volt, hogy annak akaratát tegye, aki őt küldte, és elvégezze művét (vö. Jn 4,34).”

Emlékezzünk régiekről

Negyven éve halt meg:

Felcser Miklós. Született Ozsdolán 1883. augusztus 21-én. Pappá szentelte 1908. június 27-én Majláth G. Károly püspök. Szár­hegyen, Csomafalván és Gyergyóremetén káplán, Csík­delnén, majd Tekerőpatakon plébános. Itt is halt meg 1974. november 21-én, 91 éves korában.

Hírek, hirdetések

A Katolikus Akadémia következő előadása

A katolikus Akadémia következő előadását november 13-án este 7 órától Kiss Ulrich jezsuita tartja Egyház és pénz: „Isten fizesse!” címmel. Az előadás helyszíne a Római Katolikus teológia Kar díszterme (Iuliu Maniu / Szentegyház u. 5., II. emelet). 

 

Szociális munkást keres a Caritas