Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 45. szám, 2011. november 6.

Üzenetek

Nagyszabású szolidaritási akciót indított a Caritas

Új üzenet. Kiválaszt. Telefonszám beírása: 859. Küldés. És a válasz-SMS: Két euróval támogatta a szegény családokat. Köszönjük.

November 1-14. között könnyű segíteni. Nem kell Afrika nyomorgó országaiba menni, nem kell petíciókat és aláírásokat gyűjteni, nem kell elnyűtt ruhákat bevinni a város másik felében levő központhoz. Könnyű, mert a romániai Caritas-szervezetek november 1. és 14. között, az Egymillió csillag a szegényekért kampány keretén belül, SMS-adományozási vonalat indítottak el azért, hogy a segítség kézenfekvő legyen. Minden egyes, a 859-es telefonszámra küldött üzenettel két eurót lehet adományozni, amelyet a Caritas a szegény családok megsegítésére fordít. 

Üzenetek

Főtisztelendő paptestvérek, kedves hívek!

Tanúi és gyakran közvetett vagy közvetlen elszenvedői vagyunk azoknak az eseményeknek, amelyek az elmúlt időszakban az európai és benne a hazai társadalmunkat alapjaiban rázták meg. Tapasztalnunk kell, hogy az egzisztenciáért folytatott harc nem csupán anyagi vonatkozású, hanem komoly társadalmi változásokat is hozott és hoz. Egyre nagyobb azok száma, akik a társadalom peremére szorulnak, egyre kevesebb az anyagi háttér azok számára, akik nem úgynevezett direkt profittermelők, fennáll annak a kockázata, hogy mindennapjaink embertelenebbek lesznek.

Ebben a környezetben a legsérülékenyebbek és a legkiszolgáltatottabbak a gyerekek. A változó körülmények, a mindennapok anyagi és más természetű kihívásai hatványozottan érintik és befolyásolják a gyerekek életét, akiknek nem áll módjában mindezeket kivédeni vagy megváltoztatni. Ezért a szülök, felnőttek és illetékesek felelőssége is sokkal nagyobb.

A Főegyházmegyei Caritas számos programon keresztül igyekszik részt vállalni abban, hogy a gyerekek, különösen a hátrányos helyzetben levők sorsa, jobbra fordulhasson. Tudatosítjuk magunkban azt, hogy az a szükség, amely a legvédtelenebbet érinti és teszi kiszolgáltatottá, az a hatványozott szükség és baj. Krisztussal valljuk, hogy „Aki befogad egy ilyen gyereket a nevemben, engem fogad be” (Mt 18,5).

Ebben az évben a már hagyományossá vált, 2011. november 13-i Szent Erzsébet-napi gyűjtés összegét a gyerekprogramokra szeretnénk fordítani.

A főtisztelendő paptestvéreket és a kedves híveket szeretettel kérem, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a Főegyházmegyei Caritas idei kezdeményezését és céljait.

A begyűlt adományokat kérjük, utalják a szervezet Román Kereskedelmi Banknál nyitott számlájára. Számlaszám: RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006, vagy adják le a legközelebbi munkapontnál.

Adományaikat Isten fizesse!

 

Gyulafehérvár, 2011. október 31-én

 

  Jakubinyi György érsek

 

Üzenetek

Ma divat. Telefonon, Messengeren, Facebookon s még ki tudja micsodán lesi őket mindenki. Online lenni, ez a mai divatos életérzés. Ha valahol megszakad a térerő, kétségbeesünk, mintha kezünket-lábunkat levágnák… Legalábbis sokan ezt érzik, valahogy ez van a levegőben. És ezzel az is együtt jár, hogy mindig a másik udvarán szeretnénk sepregetni – mert hát a jó keresztény segítőkész… Sokak vallásos életében is így van ez. Ahelyett, hogy a jó hírt, az evangéliumot hirdetnék sokan, és a maguk dolgával törődnének, ahelyett, hogy észrevennék a teremtett világ szépségeit és a jóra is képes ember nagyszerű tetteit, lesik a különféle próféciákat, az üzeneteket, amelyek olyan mennyiségben lepik el az internetet és a kritikátlanul mindent elfogadó „jámbor lelkeket”, hogy az már önmagában is gyanús. Enyhén szólva…

Interjú

Magyarországon is megbecsülik a kisbácsi színjátszókat – ezen a címen adtunk hírt a kisbácsi színjátszók magyarországi körútjáról. Kovács Árpád kisbácsi plébánossal arról beszélgettünk el, a színjátszás eszközét ő hogyan is használja a közösségépítésben. 

Mióta és milyen indíttatásra foglalkozol az egyházközségen belül színjátékkal?

Hitoktatóportrék

Kecskés Erzsébet a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem teológia karán végzett 1995-ben, ma a csíkszeredai Octavian Goga Kollégium tanára. 

Dési származású vagyok, és már az egyetemi évek alatt gyakoroltam a tanítást a helyi plébánián, ahol a román nemzetiségű római katolikus gyermekekkel foglalkoztam.

Panoráma

III. parancsolat (9. rész)

A történelemben megdöbbentő dolgokat írtak fel az igaz Istennek vagy a pogány isteneknek bemutatott áldozatokkal kapcsolatban. Az ős germánok oltárköveken titkos éjjeli órákban sok hadifogolynak ontották vérét, őket áldozták fel isteneiknek. Föníciában és Karthágóban dobpergéstől kísérve saját gyermekeiket dobták egy vörösre hevített üstbe, hogy Moloh vagy Baál isteneket imádják. Hannibál apja, Bárkász egyetlen nap Karthágó leggazdagabb családjainak 200 gyermekét dobta a vörös kohóba… A legműveltebb ókori görög nép körében eldugott és félreeső szigeteken legényeket és leányokat öltek le az istenek tiszteletére. Afrikai törzsek saját fiaikat és az elfogott fehér embereket mészároltak le a nagy szellem kiengeszte­lésére. Az amerikai napimádók szerencsétlen áldozataikat ke­­resztre feszítve áldozták a fénynek. A mexikói indiánok emberkoponyából építettek piramisokat, így imádták istenüket. Uppsalában az engesztelő áldozat ünnepe alatt naponta egy embert és hét állatot öltek meg. Soroljam-e tovább, hogy az egész földön milyen vérrel bemocskolt áldozati oltárok füstölögtek? Az elgyötört emberiség így akart szabadulni bűneitől. Ezért legértékesebb kincseit, a gyermekeit, hőseit, embertársait áldozta fel kiengesztelésül isteneinek. Ezek a furcsa szertartások arról tanúskodnak, hogy az emberiség félt Istentől, s mindenképpen ki akarta engesztelni. Isten­nek azonban nem telt kedve  ezekben a véres áldozatokban. Ezek a sátán segítségével az embe­­ri eltévelyedések gyümölcsei. Mi­­vel az ember nem lehetett meg áldozat nélkül, Isten maga siet a segítségünkre. Szent fiát adta nekünk, hogy ő legyen az igazi és Istennek tetsző, szent és szeplőtelen áldozat. Ez a mi szentmisénk.

Panoráma

A Gyulafehérvári Caritas november 13-án szervezi az idei Szent Erzsébet-gyűjtést. Erről és a hátrányos helyzetű gyerekeknek szóló programokról kérdeztük Ludescher Lászlót, a gyulafehérvári Caritas szociális ágazatának igazgatóját. 

Milyen programokat kínál a Gyulafehérvári Caritas a hátrányos helyzetű gyerekeknek?

A szervezetünk régiónként más-más programokat kínál a gyermekek, fiatalok részére. Ez annak a függvényében történik, hogy milyen igény jelentkezett, mivel szembesültünk, illetve nagyon sokszor az is közrejátszott, hogy milyen erőforrásokat sikerült bemozdítani ezekre a projektekre.

Panoráma

A hátrányos helyzetű gyermekeket fogják segíteni az idei Caritas-gyűjtés adományai. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepének küszöbén, idén november 13-án gyűjtik templomainkban az e célra felajánlott pénzt.

Főegyházmegyénk szeretetszolgálata megalakulása óta felkarolta a nehéz sorsban élő családokat és gyermekeiket, illetve azokat a kiskorúakat is, akik szüleiktől távol élnek. A Caritas Családsegítő Szolgálatának munkatársai rendszeresen működtetnek olyan programokat, amelyek keretében közösségbe vonják, hetente tematikus foglalkozásokra hívják, nyáron táborokba viszik a hátrányos helyzetben élő gyermekeket. A csíki falvakban Bíró Katalin, Rétyi Juliánna és Bartos Angyalka a Caritas Családsegítő Szolgálatának munkatársaként naponta járja a hátrányos helyzetű családokat. Munkájuk nemcsak a segélycsomagok osztására korlátozódik. A rászoruló családok gyermekeinek közösségi programokat is szerveznek.

Panoráma

Ezen a hétvégén zajlik az Országos Katoli­kus Egyetemista Talál­kozó Brassóban, a Bras­sói Egyetemi Lelkészség szervezésében. Nagy-György Attila egyetemi lelkész kérdésünkre elmondta, hogy a máskor november második felében esedékes találkozót az idén a helyszín jellegzetessége miatt hozták előre: az egyetemi kollégiumok és a brassói egyetemisták védőszentje ugyanis Szent Imre, akinek az ünnepe november 5-én van. Ezért került erre a hétvégére a találkozó, amelynek egyébként ezúttal a témája is kötődik a magyarságtudathoz, hiszen a kulturális, nemzeti öntudat és a kereszténység összetartozásának erősítése a cél.

Panoráma

„Önök oly sokszor vendégül látnak engem, amikor bérmálás vagy templombúcsú alkalmával egyházmegyénk különböző plébániáin látogatást teszek, ezt szeretnénk ma viszonozni – most önök a mi vendégeink” – fogalmazta meg Böcskei László megyéspüspök az október 29-re szervezett egyházmegyei alkalmazottak találkozójának apropóját.  A közösség szervezésében tevékenyen részt vállalnak a plébános mellett azok a személyek, akik alkalmazottként vagy önkéntesként vannak jelen a plébánián. Amint elképzelhetetlen egy plébániai közösség plébános nélkül, ugyanúgy lehetetlen egy közösséget életben tartani az egyházi alkalmazottak nélkül.

Panoráma

Folytatódnak a népszerű előadások a Katolikus Akadémián

Angyalokról és démonokról hallhattak az érdeklődők Kolozsváron a Katolikus Aka­démia második őszi előadásán. A cím sokak érdeklődését felkeltette, hiszen ma an­gyalreneszánszot élünk, bár a népszerű filmek „angyal­tana” nem kifejezetten egyezik a keresztény, katolikus angelológiával. Az előadó, Jitia­nu Liviu ugyan nem adott pontos leírást sem a mennyei seregek és karok, szeráfok, kerubok és arkangyalok köreinek, rendjének szerkezetéről, sem az angyalok számáról, ám a figyelmes hallgató betekintést és eligazítást nyerhetett, a tekintetben hogyan gondolkodjon a kérdésről. Az előadás második része a gonoszság erőivel foglalkozott, akiket ördög, démon, sőt megszállottság néven szoktunk emlegeteni, s akiktől hol túlságosan is félünk, hol annyira leírjuk őket, hogy személy voltukat is kétségbe vonjuk. Az előadó bevallottan nem kívánt e különben is nehéz és nem végérvényesen tisztázott kérdéskörben abszolút igazságokat és a természettudományos módszereknek megfelelően kvan­ti­fi­kál­ható válaszokat adni. Ugyanakkor az előadás után hozzá intézett kérdésekre adott válaszai tovább árnyalták az elmondottakat, amikor a más vallások angyalelképzeléseit vázolta vagy a bibliai angyalképhez vezető korabeli babiloni és más angyalképzeteket társította. Az izgalmas estén a témáját dogmatikushoz méltóan bemutató előadó ugyanakkor a kérdéshez szak- és szépirodalmi referenciákat is bemutatott, amelyek az érdeklődőket további olvasásra ösztönözhetik.

Panoráma

Október 21-én a Gyulafehérvári Ca­ri­tas munkatársai újra megszervezték a hagyományos alcsíki idősek találkozóját, amelynek ebben az évben Csíkszentimre község adott otthont. Ebben az évben Alcsík tizenegy településéről mintegy 180 idős vett részt a rendezvényen.

Panoráma

Charles Francois Gounod-nak a fenti címben idézett gondolata fogalmazza meg leginkább mindazok élményét, akik október 27-én részt vettek/vehettek a Nemzetközi Liszt Ferenc Fesztivált – amelyre a zeneszerző születésének 200. évfordulója alkalmából került sor – záró vokál-szimfonikus hangversenyen a kolozsvári Magyar Operában. A Szent Erzsébet legendája című oratóriumot hallhattuk a kolozsvári Magyar Opera zenekara, a bukaresti rádió énekkara, valamint a Kolozsvári VIP Gyermekkórus (mely többségében a zenelíceum tanulóiból alakult Anca-Mona Marias tanárnő vezetésével) előadásában, országos bemutatóként.

Panoráma

Egyetemi lelkészek ökumenikus szolgálata

Az 1986-os assisi vallásközi béketalálkozó huszonötödik évfordulójának előestéjén, október 26-án este ökumenikus istentiszteletet tartottak a kolozsvári Szent Mihály-templomban, nagyszámú fiatal részvételével. A béke nemzetközi évében II. János Pál pápa a vallásfelekezetek és egyházak mintegy százhúsz vezető képviselőjét hívta meg Szent Ferenc városába, hogy együtt böjtöljenek és imádkozzanak a békéért. A kolozsvári igeliturgián – amelyet élőben közvetített a Mária Rádió – Fülöp Júlia unitárius, Boldizsár Bea evangélikus, Dávid István református és a szervező Takó István római katolikus egyetemi lelkész szolgáltak.

Panoráma

Julia Kristeva író, filozófus, a Paris 7 egyetem professzor emeritusa volt az egyetlen nem hívő, akit a Vatikán meghívott, hogy az október 26–27. között, a 25. Assisiben rendezett béketalálkozón a jelen lévő agnosztikus gondolkodók nevében beszéljen arról a humanizmusról, ami közelebb hozhatja egymáshoz a felvilágosodás és a vallások szellemét. A La Croix-nak adott interjúját idézzük. 

Találkozott már XVI. Benedekkel?

Panoráma

Boldog János Pál első emléknapját október 22-én tarthatta meg – de nem csak a helyi egyház, hanem bármely egyházmegye vagy közösség, ahol Boldog Karol Wojtyla sajátos tiszteletnek örvend. Juan Miguel Ferrer Grenesche, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció altitkára a Vatikáni Rádiónak adott interjúban magyarázta meg ezt a kivételes lehetőséget. 

II. János Pál liturgikus emléknapjának megtartása miben tér el a szabályostól?

Panoráma

A Fides Hírügynökség október végén közzétette a katolikus egyház számadatait, amelyek a rendelkezésre álló legfrissebb, 2009. december 31-én érvényes hivatalos egyházi statisztika alapján készültek (mellettük zárójelben + vagy – jel jelöli az előző évi adathoz képest mutatkozó növekedést, illetve csökkenést).

A világ népessége: 2009. december 31-én a világ népessége 6 777 599 000 fő volt (+79,246 millió). A népesség minden földrészen nőtt, akárcsak az előző évben: Afrika (+19 983 000); Amerika (+8 744 000); Ázsia (+47 702 000); Ausztrália és Óceánia (+967 000); Európa (+1 850 000).

Film

A kolozsvári filmvígjáték fesztiválon (Comedy Cluj) nagy közönségsikernek örvendett a Defendor (Véderő) című, kanadai–amerikai angol film, amelynek rendezője és forgatókönyvírója Peter Stebbings, aki Amerikában ismert színész.

A film központi kérdése talán így fogalmazható meg: képes-e felvenni az egyén egyedül a harcot a bűnözéssel szemben, korrupt helyzetekben? A harc során hőssé vagy áldozattá válik?

A film főszereplője Arthur Poppington, aki egy építkezési telepen forgalomirányító. Van egy gyermekkori traumája, amit nem tud feldolgozni. Mindez hatással van az életére, cselekvéseire, szándékaira is. Kettős életet él. Éjszaka fekete ruhában jár, melyre ezüstszínű ragasztószalaggal D (Defendor) betűt ragaszt. Harcolni akar a bűnözés ellen.

Egy falat a léleknek

• Nagyon-nagyon szegénynek érezném magamat, ha nem lenne szentmise, ha nem lenne eukarisztia, ha nem lenne szentáldozás. Bárcsak mindig tudnék figyelni mindarra, ami felébreszti bennem a vágyat, ami növelni tudja bennem a Krisztus iránti éhséget!

• És nem akarom csupán távolról szemlélni az Urat. Vágyom az ő jelenléte, az ő közelsége után! Mert tudom, hogy az ő közelsége, az ő jelenléte mindent átitat. Valami olyan többletet ad, ami nagy segítséget jelent számomra.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg:

Tamás Dávid. Kézdiszentléleken született 1857. január 2-án. Fogarasy Mihály püspök szentelte pappá 1880. július 15-én. Bereckben, Nagykászonban és Gyergyóalfaluban volt káplán. Alsócsernátonban, majd Ozsdolán szolgált plébánosként. 1911. november 18-án hunyt el.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Érték: Valaminek az a tulajdonsága, amely a társadalom és az egyén számára való fontosságát fejezi ki – így értelmezi a magyar értelmező szótár e fogalmat, mely összetett, hisz mindenki számára más jelentést hordoz. Feltehetjük a kérdést: mi fontos a mai társadalom, egyén számára?

Napjainkban az emberek értékfogalma eltorzult, leredukálódott csupán olyan dolgokra, melyeket érzékszerveivel megtapasztalhat: láthat, megfoghat, megízlelhet, s igazából a magasabb értékeket nem keresi, beéri csupán ezekkel a pillanatnyi, mulandó földi javakkal.

Pitypang

Rendszerek, hálózatok, információk kereszttüzében élünk. Már a csecsemő is olyan világba születik bele, amelyben szülei különböző hatások özöne közt él. A társadalom minden szintjén szembekerülnek környezetük sajátos jegyeivel, amelyek életük, teljes létük, lényük részévé válnak. Gondolok itt a környezetünk által diktált megfelelési kényszerre, a rohanásra ösztönző módszerekre: már nem egyszer hallottam jól bevált szlogenként, hogy egy ember sem pótolhatatlan…

Hírek, hirdetések


Köszönetnyilvánítás a szolidaritásért

XVI. Benedek pápa nevében Leonardo Sandri bíboros köszönte meg Jakubinyi György érseknek és rajta keresztül a gyula­fehérvári egyházmegye papságának, szerzeteseinek és híveinek, hogy az elmúlt évben is önzetlen adományaikkal segítették a szentföldi keresztényeket. A befolyt összeget (21 300 lej) paszto­rációs és nevelői tevékenységek lebonyolítására használják fel.