Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 44. szám, 2011. október 30.

Aktuális

Tüzes Bálint

Mindenszentekkor


ahogy az elindultak
visszaintenek
tenyérmeleget
hoz feléd a szél
lehet ősz
jöhet tél
fohászuk
hozzád ér
én köszönöm Istenem
hogy övéik lehettem

Mert van misztikátlan is? Sziénai Szent Katalinról olvasom ezt a jelzőt, de más szentek is megkapták már. Az apropó: Virgo digna coelo címmel tartottak október 27–29. között Rómában és Sziénában egy nemzetközi kongresszust, melynek tárgya az 1347–1380 között élt „misztikus szent” szellemi műve volt. A nemzetközi találkozón különböző megközelítésekben vizsgálták a domonkos egyháztanító életművét, akit ötszázötven évvel ezelőtt, 1461. június 29-én avatott szentté II. Piusz pápa. Majd VI. Pál pápa 1970-ben a misztikus sziénai szentet Avilai Szent Terézzel együtt egyháztanítóvá emelte – olvasom a továbbiakban többször is a „misztikus szent” jelzős szerkezetet, és – persze jól ismerve Katalin élet(műv)ét – ezen nem is ütközöm meg, hanem inkább csak azon, amit ez a többszörös kiemelés takar… Most, mindenszentek előtt egy-két nappal önkéntelenül is arra gondolok, hogy mi van a többiekkel? A névtelenekkel. De még a kanonizáltak közül is sokakkal. Azok nem misztikusok? Lehet szentnek lenni – akár még csak az egyszerű, hétköznapi életszentség szintjén is – misztika nélkül? Aligha… Misztika nélkül senki sem lehet szent – legfennebb keresztény stílusú hős.

Interjú

Csaknem évszázados hallgatás után hamarosan újra megszólal Gelencén a híres felszegi Szent Imre műemlék templom barokk orgonája. A hányattatott sorsú hangszer az idők során teljesen tönkrement, sípjait, alkatrészeit széthordták, az orgonaszekrényt minden elérhető felületen összekarcolták. A nemes vonalú, pompás barokk orgonaház a templom restaurálása óta üresen áll a karzaton, a hangszer szerkezetének megmaradt roncsai sokáig az oltár alatt vártak jobb sorsra. 2003-ban Homolya Dávid Svájcban élő magyar orgonaművész és nemzetközi orgonaszakértő javaslatára az akkori plébános, Varga Béla és Fórika Balázs kézdivásárhelyi kántor a hangszer roncsait konzerválták és gyűjtést indítottak el az orgona rekonstruálására. Még abban az évben sor került egy jótékonysági hangversenysorozatra, ahol többek között egy japán művésznő, Izumi Ise is koncertezett az orgona javára. A Vasárnap hasábjain annak idején Orgonák egymásért címmel számoltunk be az eseménysorozatról. A jelenlegi plébános, Bereczi István is felkarolta az ügyet és tavasszal megbízta Bors László újtusnádi orgonaépítőt a hangszer rekonstruálásával. A munkálatok szakmai koordinációjára Homolya Dávid szakértőt kérték fel. A megújult orgonát ő szólaltatja meg ünnepélyes keretek között először november 5-én, Szent Imre napján, a templom búcsúján. Őt kérdeztük az orgona sorsáról. 

Mint minden orgona újjászületése, a gelenceié is egyedi eset. Ön is így látja ezt?

Interjú

Schönberger Jenő szatmári püspök október 17–21. között Rómában járt: 19-én pápai audiencián vett részt, s köszönetet mondott  XVI. Benedeknek a Scheffler János boldoggá avatásában nyújtott segítségéért. A püspök a látogatásról, a pápával történt találkozásról beszélt. 

Milyen volt találkozása a szent­atyával?

Ez a szerdai kihallgatási napon történt. A kihallgatás végén a szentatya minden püspököt fogadott pár percig. Ezt használtam ki, hogy köszönetet mondjak a papok és hívek nevében azért a nagy ajándékért, amit nekünk Scheffler János boldoggá avatásában adott.

Miből állt ez a találkozás, beszélgetés? Milyen ajándékokat adott át a pápának?

Amikor sorra kerültem, átnyújtottam a diplomát, amit az egyházmegye nevében állítottunk ki, egy Boldog Scheffler Jánost ábrázoló ezüst emlékérmet, egy ereklyét és egy német szövegű képet. A magam és az egyházmegye nevében megköszöntem a boldoggá avatásban kapott ajéndékot, kértem áldását, hogy azt közvetíthessem a híveknek. Nagy örömmel fogadta az ajándékokat, látszott rajta, hogy érdeklődik, jólesik neki, hogy megemlékezünk róla, hogy személyesen megköszönöm a segítségét. Biztosítottam hűségünkről és szeretetünkről, hogy imádkozunk érte. Végignézett az ajándékokon, kérdezte, imádkoznak-e a hívek Scheffler Jánoshoz? Megjegyezte, nagyon örül, hogy egy boldogot ajándékozhatott nekünk, és kéri, hogy fűzzük egyre szorosabbra kapcsolatunkat vele, mert akkor Istennel is intenzívebben tudjuk a lelki kapcsolatot élni.

Panoráma

Szentmisékkel és faültetős lelki nappal emlékeztek október 21–22-én Csíksomlyón a 350 évvel ezelőtti tatárbetörésre. A Böjte Csaba ferences szerzetes kezdeményezésére tartott emlékezés keretében pénteken este a kegytemplomban a pusztítások áldozataiért imádkoztak.

1661-ben a tatárok Csíkban huszonnyolc templomot égettek fel, több mint harmincezer embert hurcoltak és adtak el rabszolgának, több mint négyezer málhás szekérrel vitték el az összerabolt kincseket, mondta a szentmise bevezetőjében Böjte Csaba. Orbán Szabolcs, a Szent István nevét viselő Erdélyi Ferences Provincia elöljárója homíliájában azt mondta: „Bár több nemzeték választ el azoktól az őseinktől, akik a tatárdúláskor szenvedtek, de valamilyen módon a mi családjainkban történtek azok a veszteségek”. A provinciális arra kérte a jelenlévőket, hogy a múlt példájából okulva ismerjük fel a „modern tatárjárás” veszélyeit, és próbáljuk megtenni azt, ami rajtunk múlik, hogy közösségünk és nemzetünk épülését szolgáljuk.

Panoráma

A szatmárnémeti Szent Miklós magyar görög­kato­likus egyházközség 2011-re a címben jelzett jeligével jubileumi évet hirdetett. Erre az adott alkalmat és buzdítást, hogy a 17. század második felében itt megtelepedett görög kereskedők által megalapított egyházi közösség 325 évvel ezelőtt templomépítési jogot kapott (1690-ben), s Monasterli Demeter esperes vezetésével Szent Miklós püspök tiszteletére fatemplomot emelt.  A közösség erejét és a régióban betöltött fontos szerepét jelzi, hogy Johannes Josephus De Camellis munkácsi görögkatolikus püspök az egyházi élet megszilárdítása végett zsinatot hirdetett, amelynek helyszínéül Németit jelölte ki (Szatmár és Németi akkor még két különálló helység volt).

Panoráma

A Pápai Német–Magyar Kollégium hagyománya, hogy október 10-én a római Szent Ignác-templomban tartják a pap- és diakónusszentelést. Az idén Felix Genn münsteri német főpásztor volt a szentelő püspök. Az eseményen részt vevők között ott volt Georg Ratzinger is. A püspök négy német diakónust szentelt pappá, s négy magyar akolitust diakónussá: Czapkó Mihályt az egri főegyházmegye, Tomanek Ferenc Áront a kaposvári egyházmegye, valamint Hurgoi Jánost és László Istvánt a gyulafehérvári főegyházmegye számára.

Panoráma

Hagyományos módon minden évben október második hetében szervezik meg az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Találkozót. Az idei találkozót Csíkszeredában tartották október 15-én közösség témában, több mint 1200 részvevővel. A nap témáját három szinten mélyítették el: Közösségben Istennel – Gert Overmeer (Hollandia) előadásában kiemelte: ha valakivel szemben van elvárásod, akkor azzal a személlyel van valamilyen kapcsolatod. Istennek nem csak reményei vannak velünk, hanem bízik bennünk. Ezt mondja: Ti az én népem vagytok, én pedig a ti Istenetek. Meg vagyunk híva arra, hogy különleges, személyes kapcsolatba lépjünk Istennel. Hogyan tudjuk ezt megélni? Csupán négy dolgot kell betartani: tudni, hogy Isten szeret. Tudatosítani, hogy Isten engem szeret. Tapasztalni, hogy ez rólam szól, és Isten az életemben cselekszik. Tenni, kifejezni neki hálánkat.

Panoráma

A Gyulafehérvári Caritas az elmúlt évekhez hasonlóan idén is gyűjtést szervez Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon a hátrányos helyzetűek megsegítésére.

Ennek jegyében november 13-án a Gyulafehérvári Főegyházmegye templomaiban azon hátrányos helyzetű gyermekek javára gyűjtenek, akik számára a Gyulafehérvári Caritas különböző tevékenységeket szervez. E programok szerteágazóak. A legkisebbek, a csecsemők és édesanyjuk az Erdély öt városában működő korai nevelő és fejlesztő központokban tanulhatják meg már a születésük utáni években a helyes mozgás, testtartás alapjait. A tövisi Pro Família gyermekotthon célja a családi környezethez hasonló körülmények biztosítása a Tövis környékéről származó, nehéz sorsú gyermekek, fiatalok számára.

Panoráma

A szatmárnémeti Szent Alajos Konviktusban találkoztak október 22-én a Háló-mozgalommal kapcsolatban lévő közösségek képviselői, régi hálósok és új érdeklődők.

Panoráma

Hitoktatók lelkigyakorlatos továbbképzője

Október 14–16. között tartották a szatmári egy­ház­me­gye hitoktatóinak lelkigyakor­latos továbbképzőjét a nagy­szokondi Szent Ignác lelki­gya­korlatos központban. Idén több mint húszan gyűltek össze és töltöttek együtt egy hétvégét, amelynek középpontjában a bűn problematikája állt. A bevezető tanácskozásokat követően Solomayer Sándor, a szatmárnémeti Szent János apostol és evangélista egyházközség plébánosa Bűn, bűnbánat, szentgyónás címmel tartott előadássorozatot. Kiemelte: ma talán soha nem látott méreteket ölt a bűn. A mai kor emberére az őszinteség hiánya, a féligazságokkal való üzérkedés a jellemző. A bűn Isten szerető hívásának az elutasítása. A katolikus egyház tanítása szerint a bűnöktől bűnbánattal, szentgyónással szabadíthatjuk fel lelkünket. Ez utóbbit a legintenzívebb és legszemélyesebb szentségnek nevezte az előadó, hiszen a bűneink elismerése, a velük való szembenézés mindig belső vívódással, szenvedéssel jár, de elindítja a megtisztulás folyamatát. A feloldozás által nyert bűnbocsánat a megtérés folyamatában kap helyet, melyen mindig dolgoznunk kell, bocsánatot gyakorolva az embertársainkkal szemben is. Solomayer Sán­dor a lelkiismeret ébrentartásához a jezsuiták önvizsgálatát ajánlotta.

Panoráma

Október 20–23. között a marosvásárhelyi sportcsarnokban 78 vállalkozás mutatta be termékeit, szolgáltatásait. Köztük volt a Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés által nemrég létrehozott Átalvető projekt is.

A kezdeményezés lehetőséget kínál a falusi kisgazdaságok termékeinek közvetlen értékesítésére. Kapcsolatot teremt a vidéki őstermelő és a városi fogyasztó lakosság között, mégpedig úgy, hogy keretet kínál a direkt, online értékesítésre. A www.atalveto.ro honlapra a termelő felteheti termékét, itt találkozik a kínálat és a kereslet, megtörténhet a rendelés, és a termék beszállítása után a vásárló átveheti azt az átadási helyen.

Panoráma

Emlékezetes esemény volt az ötvenéves jubileum október 16-án: volt tanárok, növendékek jöttek el, az idén nyugdíjba vonult iskolaigazgató, Ilyés András szerkesztésében monográfia is készült Ötvenéves a zetelaki középiskola 1961–2011 címmel: megszólalnak benne volt végzős diákok, színes és nagyszerű kivitelben készült osztálytablók és fényképek láthatóak. A könyvbemutató nagyon bensőséges ünnepléssel történt, a délelőtt fél 11-kor kezdődő hálaadó szentmisén pedig zsúfolásig megtelt a zetelaki nagytemplom. Itt hangzottak el a köszöntőbeszédek, a templomi kórus a szentmise alatt énekével tette felemelővé a liturgiát. A kultúrotthonban az iskola diákjai kulturális műsorral örvendeztették meg a jelenlévőket.

Panoráma

Reményik Sándor halálának 70. évfordulójáról emlékeztek meg Kolozsváron, a Szent Mihály plébánia nőszövetségének dísztermében október 19-én. A rendezvény előtt megkoszorúzták a költő sírját a Házsongárdi temetőben: miután Albert Júlia színművész elszavalta a költő egyik versét (Az ige), közös ima következett, majd Albertné Simon Edina a magyar konzulátus, Fábián Mária a Szent Mihály plébánia, valamint Farkas Zoltán a Reményik Sándor Művész Stúdió Alapítvány nevében elhelyezte a koszorúkat. Rövid beszédében Fodor György kiemelte, hogy a transzilvanista eszméket valló, mély hitről és humanizmusról tanúságot tevő Reményik a költőket „a lélek építészeinek tartotta” – erre a gondolatra épült aztán a délután elhangzott versösszeállítás is.

Panoráma

A nagyváradi Máltai Segélyszolgálat a Communitas Alapítvány támogatásával az elmúlt hétvégén magyar szociális gyermekközpontokban élő gyerekek részére szervezett találkozót.

A programban részt vett a szentjobbi Szent István Szociális Gyermekotthon huszonnégy kis lakója, a nagyváradi Júlia-házból ketten, Székelyhídról, a Stubenberg-kastélyban működő nappali központból négy gyermek Galamb Erzsébet gondozónővel, valamint a nagyszalontai Szent Ferenc Alapítvány Szent Antal Gyermekotthonából kilenc gyermek Makai István vezetésével.

A találkozó célja a történelem iránti érdeklődés felkeltése, fenntartása és azon települések meglátogatása, amelyek az első magyar király Szent István és fia, Szent Imre emlékét őrzik.

Kalendárium

Írásunknak három főszereplője van: Blau Gyula hegedűművész, a keresztfiú, Schlauch Lőrinc szatmári római katolikus püspök és Liszt Ferenc zeneszerző, a keresztapa, zongoraművész.

Egy falat a léleknek

• A világ logikája szerint nagyon jó az, ha van előnyünk, amit sok esetben meg kell szerezni, ki kell könyökölni. Mert állítólag nyugalmat, biztonságot jelent az előny, amely, lássuk be, sok esetben beképzeltté, gőgössé, kérlelhetetlenné, sőt cinikussá tesz.

• Amit ma előnynek tartok – anélkül, hogy észrevenném –, az egyben hátrányom is. Például: Isten szemében hogyan is néz ki mindez? Rögtön észrevehetem, hogy mindaz, ami ma dicsekvésem és biztonságom forrása, Isten tükrében nézve a szégyenem oka.

Útjelző

III. parancsolat (8. rész)

1. A szentmise emlékezés. Századunk nagy betegsége az állandó rohanás. Az ember ideges, kapkod. Hajszolt az élete, s a nagy iramban nem ér rá szép emlékeket ápolgatni. Nincs időnk emlékezni! Pedig emlékezés nélkül nem lehet élni! Ki az, aki az eltöltött szép időket nem idézte soha vissza az emlékezetébe jó néhányszor életében? Valahányszor erőt vett volna rajta az elkeseredés, nem menekült vissza az emlékek közé? Ezért emlegetjük az elrepült fiatalságot, a sikeres katonaságot, az első szerelmet, a fiatal, a boldog házas éveket, a szeretteinkkel töltött boldog órákat… Ilyenkor úgy érezzük, eltelik a lelkünk örömmel, boldogsággal, békével, szemünk könnybe lábad, és újból erőt merítünk, hogy az élet nehéz útját járni tudjuk. Ehhez hasonló emlékezés a szentmiseáldozat is. Mert az első, fájdalmas nagycsütörtök este az utolsó vacsorán így szólt Jézus az egybegyűltekhez: Vágyva vágytam veletek elkölteni ezt a húsvétot. Megmosta lábukat, példát mutatva a szolgáló szeretetre. Új parancsot kaptak: a szeretet parancsát. Valósággal koldulta szeretetüket. Mit is kérhetett volna a búcsúzás fájdalmasan édes pillanataiban, mint azt, hogy ne felejtsék el? Gondoljatok majd rám, ha majd összejöttök. Ha megtöritek a kenyeret, emlékezzetek majd arra, akinek megtöretett a teste a keresztfán, akinek megszakadt a szíve értetek a földön. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Örök időkre rendelte a szentmiseáldozatát, abban pedig önmagát. Így aztán minden szentmise örök emlékezésünk az utolsó vacsora első szentmiséjére, a szeretet Istenére. Ezért imádkozzuk minden úrfelmutatás után: „Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz!” Mi is emlékezni akarunk!

Fiatal vagyok és gondolkodom

Vélt és valós tiltótáblák mentén létezünk. Az első pillanattól fogva ezek köré rendeződik életünk. Nem igazán vagyunk tudatában annak, hogy milyen módon befolyásolják hétköznapjainkat, jellemünket. Csiszolnak, avagy roncsolnak. Mindenképpen: nagyon meghatároznak.

Pitypang

a vízimonyó téli álmáról

Samu, a vén vízi­monyó éppen készült eltenni magát télire. No, nem készített magából befőttet, csak éppen igyekezett minél vastagabb hájréteget felhalmozni bundája alá. Nem kötelező a monyóknak a hibernálás, legtöbbjük mégis ezt teszi. Megkezdik ősz végén a hibernálást, és kora tavaszig ki sem dugják orrukat a hasukból, ugyanis összegöngyölődve alszanak. A monyók, s közülük is leginkább a vízimonyók, a napfény, a meleg és az éltető eső szerelmesei.

Hírek, hirdetések

Egymillió csillag a szegényekért

A romániai Caritas-szervezetek nagyszabású szolidaritási akcióra készülnek. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszervezzük az Egymillió csillag a szegényekért elnevezésű szolidaritási akciót Románia közel 35 városában.

November 12-én a Gyulafehérvári Caritas a többi romániai Caritas-szervezetekkel közösen az akció keretében gyertyával világít meg egy-egy közteret, a helyszínen begyűlt adományokból élelmiszercsomagokat vásárol a hátrányos helyzetű családok karácsonyának szebbé tétele érdekében.