Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 43. szám, 2015. október 25.

Amikor egészségesek vagyunk, állandóan elégedetlenkedünk valamiért: az időjárásért, a hidegért, a számlákért, a pénzhiányért, a sok igazságtalanságért, a képmutató, csaló munkatársakért, azokért az emberekért, akik talán azt élvezik, hogy a közelükben élő embert megsértsék. Sok mindenért lehetünk elégedetlenek; de amikor megbetegszünk, minden háttérbe szorul, a lényeg marad meg. Ki az, aki mellettem áll, aki segít enyhíteni a fájdalmamat, aki ad egy pohár vizet? Ki az, aki megműt, felel értem a családom előtt (ismeretlenül is), és aki ágytálat hoz, vérnyomást mér? Milyen szeretettel teszi azt? Számít minden gesztus, tekintet – még az is számít, ahogy a csomagommal bánnak, hiszen a csomag én vagyok… Főleg amikor tehetetlen vagyok – nem tudok mosolyogni, kiszolgáltatott vagyok… Úgy kell hogy tegyenek-vegyenek, mint egy darab fát, mint egy csomagot…

Ilyenkor a beteg ember lát, érez, szenved és kiszolgáltatott, mindent el kell viselnie – a durvaságot, a másik ember türelmetlenségét, kiabálását is (néha).

Panoráma

Kolostorszentelés Árkoson 

Tíz év erdélyi szolgálat után október 17-én, Assisi Szent Ferenc stigmatizációjának napján kolostora és kápolnája megáldását ünnepelhette a Sepsiszentgyörgy melletti Árkoson élő, alapításának 25. évfordulójára is emlékező szerzetesközösség: Assisi Szent Ferenc Betegápoló nővérei.

A liturgikus ünneplést vezető Jakubinyi György érsek homíliájában kiemelte: ha Isten egy népet meg akar áldani, akkor papokat és szerzetesnőket küld, akik vállalják a szolgálatot, majd örömét fejezte ki, hogy a rendszerváltás után 25 évvel az egyházmegyében több női rend működik, a legkülönfélébb szociális és pasztorális szolgálatokat ellátva.

Panoráma

A 2015-ös Egymillió Csillag akció október 16-án Románia 54 településén zajlott párhuzamosan. A szegényekkel vállalt szolidaritás jegyében a városok főterén zajlott gyertyagyújtási akció és adománygyűjtés során mintegy 20 ezer személy gyújtott gyertyát. Az akció során a résztvevők aláírhatták azt a petíciót is, amit az országos Caritas konföderáció indított, kérvényezve, hogy az éves nemzeti jövedelem 0,3%-ával növeljék meg a szociális szolgáltatások országos költségvetését. (A kérést továbbra is alá lehet írni a www.petitieonline.com/da_servicii_sociale weboldalon).

Panoráma

Főegyházmegyei Biblia-napot tartottak Kolozsváron 

A Katolikus Magyar Bibliatársulat (KMB), a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség és a kolozsvári Szent Mihály plébánia szervezésében, idősek és fiatalok, több mint 150-en jöttek el az október 17-i rendezvényre, nemcsak a városból, hanem sokan a Székelyföld különböző tájairól. A Biblia-nap témája így hangzott: Hogyan maradjak hűséges Isten meghívásához?

Csont Ede, a KMB elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd a nap első mozzanata a Biblia ünnepélyes trónra emelésének szertartása volt. Zsoltáréneklés közepette körmenetben ünnepélyesen bevonultak a Szentírással, mely elfoglalta az őt megillető helyet.

Panoráma

Lelki tavaszról szeretnék szólni közelebbi és távolabbi testvéreinkhez újságunk, a Vasárnap segítségével, mert ahogy barátaink közösek, úgy örömeink is közösek kell hogy legyenek. A szórványban is működik a Gondviselés, és amikor sorra részesülünk reménykeltő, léleképítő eseményekben, akkor úgy érezzük, hogy bár kint sárgulnak a levelek, belül, a lelkünkben virágok nyílnak, gazdagodunk, erősödünk. Őrségváltás volt plébániánkon, nehéz szívvel köszöntünk el Gál István Attila káplánunktól, aki több mint hat éven át szinte családtagként működött közöttünk, de megértjük küldetésének törvényeit, és hisszük, hogy fogarasi plébánosként is Isten áldása lesz önzetlen munkáján. Szeretetünk, megbecsülésünk és imádságunk fogja kísérni új működési helyén is. Hogy plénániánk csapata megőrizze fiatalos lendületét, arra kézzelfogható újabb bizonyíték, hogy Csíki Szabolcs tisztelendő úr személyében olyan új segítséget kaptunk, amiről nem is álmodtunk. Nagyon hamar kiismerte magát a szórványviszonyokban, és annak ellenére, hogy Csíkból jött, itthon érzi magát, és hisszük, hogy megkapja ugyanazt a szeretetet, elismerést és segítséget, mint elődje.

Panoráma

Huszonöt lelkipásztori mun­katárs, köztük tizenöt akolitus-jelölt vette át oklevelét október 17-én a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébániatemplomban tartott hálaadó szentmise keretében. Az ünnepélyes pillanat a 2013-ban elkezdett főegyházmegyei munkatársképzési folyamat záró momentuma volt. A szentmisét Portik-Hegyi Kelemen gyer­gyó­szent­mik­lósi főesperes, a képzést szervező Fő­egy­ház­me­gyei Pasz­to­rális Bizottság titkára celebrálta, ő nyújtotta át a Jakubinyi György érsek által kiadott okleveleket azoknak, akik sikeresen elvégezték a munkatársképzőt.

Panoráma

Imaműhelyt tartottak a Márton Áron-posztuláció szervezésében a segítőnővérek által működtetett csíkszentdomokosi Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban október 15–17. között. A találkozó tizenegy résztvevője Áron püspök élő tiszteletének előmozdítási módjairól tanácskoztak szülőfalujában, ahol jövőre ünneplik Erdély egykori főpapjának 120. születési évfordulóját.

Panoráma

Az esztelneki ferences kolostor alapításának 325. évfordulóját ünnepelte a helyi közösség. Október 1-jén volt 325 éve annak, hogy a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány Szent György vértanú oltalma alatt kolostort alapított Esztelneken.

Egy falat a léleknek
  • „Szemeim mindenkor az Úrra néznek…” (Zsolt 24,15) Hogyan? Békés, jól őrzött szívvel, nem törődve emberi, földies, világi dolgokkal…
  • Hogyan érhetjük el ezt a lelki állapotot? Úgy, hogyha kiüresítjük lelkünket. Vagyis semmi sem fontosabb, mint maga az Isten. Éppen ezért a szívnek egy feladata van, hogy közelebb kerüljön Istenhez. Ehhez pedig összeszedettségre van szükség.
  • Milyen az összeszedett lélek? Nyugodt, tisztaság és kiegyensúlyozottság jellemzi. A belső összeszedettség feltételezi a külső összeszedettséget is.
  • Csöndben, visszavonulva az Úrhoz, félretéve minden elfoglaltságot; csak így lehet bármiféle megosztottság nélkül az Úrral lenni, neki szentelve önmagamat.

Hírek, hirdetések

Szabadulás az alkohol rabságából

A Gyulafehérvári Caritas – KI-ÚT konzultációs program szenvedélybetegeknek és a magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat (KASZ) lelkigyakorlatot szervez szenvedélybetegeknek és hozzátartozóinak Fazekas György, a KASZ lelkésze vezetésével.

Helyszín: Csíksomlyó, Szent István Gyermekvédelmi Központ, Szék út 152. szám.

Időpont: november 5–8., csütörtök 18 órától vasárnap 13 óráig.