Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 43. szám, 2014. október 26.

Panoráma

Fotók: Homa Ildikó és Fodor GyörgyMilyennek látja az egyház és a civil társadalom a megszentelt életet Romániában? témával közös képzési napokat tartottak a Női, valamint a Férfi Szerzeteselöljárók Országos Konferenciája október 13–16. közötti soros közgyűlése keretében. Az összejövetelnek, amelyen részt vett Florentin Crihălmeanu, a romániai püspökkari konferenciának a megszentelt élet intézményeiért felelős püspöke, illetve a témában meghívott világi szakemberek – szociológusok, szociális munkások – a jezsuiták kolozsvári Manréza lelkigyakorlatos központja adott otthont.

Amint Marius Taloş országos jezsuita elöljáró hangsúlyozta, ezzel a találkozóval elkezdődik a 2014–2016 között megvalósítandó hároméves önvizsgálati időszak. Az országos szeminárium keretében a résztvevők különböző megközelítésekből, csoportos, illetve plenáris üléseken beszéltek a romániai szerzetesi életről. Nyomatékosították többek között, hogy a nagyszámú vegyes házasságban élő hívek érdekében, de ezen túlmutatóan is, elengedhetetlenül fontos a párbeszéd a keresztény egyházak, valamint az egyház és a világi társadalom között mind Romániában, mind Európában. Ennek eredményességét elmélyült imádsággal Istentől kell kérni, és kitartó, személyes és közös munkálkodással kell mindenkinek hozzájárulnia.

Panoráma

A Romániai Rendfőnökök és Rendfőnöknők Konferenciájának (RRK) második, közösen szervezett éves elöljárói képzésén az elöljárók mintegy tükröt szerettek volna maguk elé állítani, hogy megláthassák, miként értékeli őket a civil társadalom és az egyház. Ez az önvizsgálati folyamat az adventben kezdődő Megszentelt Élet Évére való felkészülés is egyben. 

A képzési napok keretében különböző rétegeket képviselő személyeket kértek fel arra, hogy a romániai szerzetesi közösségek életét értékeljék a saját tapasztalataik fényében. Florentin Crihălmeanu a Püspökkari Konferencia képviselőjeként, Valeriu és Cipriana Bulai, valamint Marius és Ileana Maier a családok képviselőiként, Codruţa Fernea és Laura Sopon a fiatalok nevében beszéltek meglátásaikról. Raţ Cristina szociológus a peremre­szorulás jelenségét és az abban rejlő kihívásokat taglalta. Lepedus István, a laikusok pasztorációjának felelőse a szatmári egyházmegyében pedig a szerzetesekre háruló pasztorációs kihívásokat mutatta be. A képviselők három szempont szerint értékelték a romániai szerzetesek életét: • Pozitív vonások: A világiak örvendenek a szerzetesek jelenlétének, életük tanúságtétele, imájuk és megélt hűségük az egyház értékes kincsei. Nevelői, szociális és pasztorális tevékenységeik az emberek és az egyház javát szolgálják. A megszentelt élet Isten jelenlétének jele egy olyan társadalomban, amelyben egyre inkább hiányoznak a tájékozódási pontok. • Negatív aspektusok: Amint minden fény árnyékkal is jár, a megszentelt életnek is megvannak a maga hiányosságai, amelyeket orvosolni szeretnének a szerzetesek. A megszentelt élet minőségi hanyatlásának oka lehet mind a hivatások számának csökkenése, mind a hitelesség csökkenése vagy az emberek előli elzárkózás. • Elvárások: Világi testvéreik azt kérik a szerzetesektől, hogy „olyan emberek legyenek, akiknek a szíve az égben van és két lábbal a földön állnak”. Olyan szerzeteseket szeretnének, „akik nemcsak értük, hanem velük imádkoznak”.

Panoráma

Beszámoló a 2014-es októberi EKKM-találkozóról

Idén október 11-én volt az évről évre megrendezett Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás (EKKM) XI. Találkozójára. Erdély-szerte 15 közösség tartozik az EKKM-hez. A Rákóczi Centerben kapott helyet a rendezvény, melynek mottóját a szervezők Márk evangéliumából választották: Jézus ránézett és megkedvelte. (Mk 10,21)

A helyi Forrás közösség tagjai néhány óra alatt liturgikus hellyé alakították át a sportcsarnokot, lehetővé téve, hogy a több mint 1000 résztvevő átélhesse az Istennel és egymással való találkozás örömét a közös dicsőítésben (melyet a marosvásárhelyi Magvető közösség dicsőítő csapata vezetett), szentségimádásban és szentmisében.

Panoráma

Jubileumi évét éli a nagybányai Háló mozgalom. A különböző katolikus közösségeket tömörítő Kárpát-medencei hálózat részeként tíz éve találkoznak, terveznek, működnek együtt, őrizve a keresztény hit és a nemzeti érzület adta értékeket, szépségeket. Az október 10–11. között zajlott éves találkozó lehetőséget adott az eltelt idő megünneplésére, visszaemlékezésre, számadásra.

Panoráma

Élő láncként ölelték át imádságos emberek Marosvásárhelyt, október 4-én. A Máltai Segélyszolgálat harmadik alkalommal rendezte meg a rózsafüzér-zarándoklatot.

Minden zarándoklat emlékeztet arra, hogy földi életünk egy menetelés, amelyben, a küzdő egyház tagjaiként, égi hazánk felé igyekszünk. Ha a rózsafüzér titkait imádságos lélekkel átelmélkedjük, felragyog előttünk Szűz Mária „igenjének” nagyszerűsége, és hisszük, hogy földi zarándoklataink az ő közbenjárásával hatékonnyá válhatnak.

Idősek, fiatalok reggel 8 órától délután 5 óráig meneteltek a város utcáin, rózsafüzért imádkozva, énekelve, és Isten áldását kérve a város lakóira meg egész népünkre. Amikor a hétköznapok zajában felcsendült a könyörgés, a jelenlevők keresztvetéssel vagy néma főhajtással köszöntötték a zarándokokat.

Panoráma

„A szegényeknek az evangéliumot hirdetni a szeretet cselekedetei által” – boldog Paul Josef Nardini alapító szavaival foglalható össze a Szent Családról nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek szolgálata, akik 150 évvel ezelőtt, 1864-ben Pirmasensből Nagyszebenbe érkeztek, és megkezdték Erdélyben karitatív tevékenységüket. Vasárnap, október 19-én a jubileumi hálaadó záró szentmisét, amelyet a székelyudvarhelyi ferences templomban Jakubinyi György érsek, Rudolf Voderholzer regensburgi püspök és Böcskei László nagyváradi megyéspüspök celebrált. A szentmise után Botár Gábor, a székelyudvarhelyi Lisieux-i Kis Szent Teréz egyházközség plébánosa vetített képes történelmi visszapillantót. Vasárnap este szintén a ferences templomban ünnepi vesperással ért véget az erdélyi letelepedés másfél évszázadának jubileumi éve. Székelyudvarhelyre utazásuk során a ferences nővérek felkeresték Kolozsváron Kovács Sándor főesperes-plébánost, kifejezve hálájukat és köszönetüket a „második romániai letelepedés” kezdeményezőjének és védnökének. Huszonhárom évvel ezelőtt – 1991. október 4-től – szolgálnak a nővérek Székelyudvarhelyen Kovács Sándor, akkori ottani főesperes hozzáállásának köszönhetően. (–)

Egy falat a léleknek
  • Van egy ima, amely az Istennek való teljes önátadásunk velejárója, kísérője, ami nem más, mint a szemlélődő ima. De ugyanakkor ez a szemlélődő ima arra is indít, hogy mások javát keressük. A mások javának keresése pedig nem más, mint a közbenjárás.
  • A szemlélődő és a közbenjáró imát nem lehet egymástól elválasztani. Ha a közbenjárás elszakít az igazi szemlélődéstől, akkor ott már nem közbenjárás van, hanem alattomos önmagunk keresése, előtérbe állítása. Viszont az a szemlélődés, amely figyelmen kívül hagyja a többieket, az is csupán csak önámítás.

Útjelző

Mária iskolájában 99/2.

„Istenem, olyan nagyon akarom azt, amit te akarsz, hogy még az üdvösséget sem fogadnám el nélküled, ha ilyen képtelenség egyáltalán lehetséges lenne.” (Josemaria Escrivá) Szűz Mária Isten akaratának örömteli megélésére hív életünk minden percében. Nem Isten akaratának felismerésével van problémánk, hanem az a baj, hogy az ő akaratát nem a sajátunkként ismerjük fel. Istent ellenségként is láthatjuk, aki el akarja venni életörömünket. Úgy is tűnhet számunkra, hogy Isten akaratát keresni és megtenni azt jelenti, búcsút inteni a boldog életnek.

Pitypang

Egy Sztrabon-idézettel kezdeném jelen összeállítást: „Azután Halikarnasszosz, a kárai (Törökország) uralkodók székhelye tűnik fel, azelött Zephűria volt a neve. Itt van Mauszólosz síremléke, a világ hét csodájának egyike…” (Földy József fordítása). Az óvilág nevezetességeként a törökországi kárai tengerparton létezett egy építészeti csoda, mely sajnos már nincs meg. Ez a Mauszóleion. Halikarnasszosz hellén település, melyet a jónok építettek, de csakhamar túltettek rajtuk a dórok, akik hexapolist (hat város) hoztak létre, köztük Knidost és Halikarnasszoszt.

Hírek, hirdetések

Táncolnék veled

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Világiak Irodája két hónapos tánciskolába hívja a házaspárokat október 29-től hetente, minden szerdán, este hattól fél nyolcig. A jelentkezők klasszikus és latin táncokat tanulhatnak a Loga Dance klub táncoktatóitól. A részvételi díj 100 lej egy párnak egy hónapra – az első három jelentkező pár félárat fizet és a családcsoportok résztvevői szintén 50%-os kedvezményben részesülnek. A táncórák alatt a párok gyerekeivel játszóházban foglalkoznak. Jelentkezni, regisztrálni a www.szatmariegyhazmegye.ro oldalon lehet, a jelen cikkhez tartozó formanyomtatvány kitöltésével és elküldésével. (Józsa J.)