Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 43. szám, 2012. október 21.

Vezércikk

Október 7-én a Szent Péter téren ünnepélyes szentmise keretében XVI. Benedek pápa megnyitotta az október 28-ig tartó püspöki szinódust. A II. vatikáni zsinat 50. évfordulójának ünnepével egybeeső szinódus témája az új evangelizáció.

Az események időzítése arra mutat, hogy egyházunk vezetése úgy próbál új utakat keresni, hogy a jövőnek a múlttal való egybecsengését vallja. A tudós teológus pápa, XVI. Benedek óvatos egyházfő: keresi az egységet a II. vatikáni zsinat miatt és más okokból eltávolodott testvérekkel, de nem akar szakítani azzal a zsinati szellemiséggel, amelyet sokan szeretnek az ablaknyitás képével szimbolizálni. Joseph Ratzingernek is meghatározó élménye volt az ötven éve történt nagy eseménysor, erről személyes hangon vallott az évforduló kapcsán. Ugyanakkor nem könnyű az egész világra kiterjedő intézményt egységesen képviselni és megjeleníteni: a földgolyó egymástól távol eső részein olykor nagyon más a helyzet, amit az egyházi valóság tükröz, de amit az egyházi elméletnek, a teológiának is meg kell mutatnia. Az európai típusú gondolkodásmód és teológia olykor hajlamos elfelejtkezni, nem eléggé odafigyelni az afrikai, ázsiai vagy latin-amerikai élet valóságára, kihívásaira, az ottani népesség tapasztalatára. Forrongó korszakban él ma az egyház, a gazdasági élet rátelepedni és meghatározni látszik mindent, elnyomva a korábban megszokott kulturális, szellemi értékeket, gondolkodási módot. A technikai haladás, a globalizáció, a posztmodern és sok, a kisembernek szinte érthetetlen szóval leírt mai valóság egyesekre erősen hat: alakítja életüket, életfelfogásukat, értékítéleteiket, választásaikat, sokszor olyan módon, hogy maguk nincsenek is tudatában, mi történik velük. Az egyháznak a maga misszióját, tevékenységét mindezek figyelembe vételével kell alakítania, hiszen az egyház célja egy örök érvényű igazság és szeretet hirdetése, a jó hír felkínálása azoknak, akik ezt el és be akarják fogadni. Vagyis az egyház küldetése nem önmagában és önmagáért, hanem az emberért, egyénekért és közösségekért van. Üzenete pedig nem evilági, fölötte áll a mindenkori csatározásoknak, kisszerűségeknek, vagy akár a globális, ezért lehengerlően nagynak tűnő jelenségeknek. Az az üzenet, amit az egyház hordoz, meghaladja e világ kereteit. Ez erőt ad az üzenet tolmácsolóinak, és lendületet, szeretetet is, hogy azt akkor is kínálják, ha ezért megvetik, üldözik, kinevetik, megölik őket.

Panoráma

A reméltnél is többen gyűltek össze október 11-én du. 6 órától a Román Akadémia római székhelyének dísztermében, hogy Márton Áron emlékét felidézzék. Az olasz nyelvű emlékestet – Márton Áron boldoggá avatása posztulátorának kezdeményezésére és Jakubinyi György érsek támogatásával – közösen szervezte Románia Szentszéki Nagykövetsége és a Kultúra Pápai Tanácsa (a Vatikán kultuszminisztériuma).

A Vatikán és a Római Kúria intézményeinek magas rangú képviselői, a Szentszékhez akkreditált nagykövetek és nemzetközi szervezetek munkatársai, a római kultúrintézmények, a kultúra képviselői, boldoggá avatási ügyek posztulátorai, Rómában szolgálatot teljesítő és élő papok, szeminaristák, nővérek és érdeklődők töltötték meg a termet.

Az egybegyűlteket Mihai Bărbulescu, az Accademia di Romania igazgatója, korábban kolozsvári egyetemi tanár köszöntötte, örömét fejezve ki, hogy helyet adhat az Isten szolgájára, Márton Áronra való megemlékezésnek, majd átadta a szót Kovács Gergelynek, Márton Áron boldoggá avatási ügye posztulátorának, aki az est moderátori szerepét töltötte be.

Panoráma

Felszentelték Erdély első, a szent családnak ajánlott templomát 

Amint az új élet fogadásának öröme felváltja a vajúdás fájdalmát, úgy változik át ünneppé a templomszentelés napján az építkezés minden fáradsága és nehézsége – szólt köszöntőjében elsősorban a helyi közösséghez Tamás József segédpüspök október 13-án a marosvásárhely-remeteszegi plébánia templomának szentelésén. A gyermek fogantatásának, születésének és keresztelésének hasonlatát a templom tervezésére, építésére és szentelésére alkalmazva a szentelő püspök rámutatott arra, hogy ahogy a keresztelés szentségében az újszülött Isten gyermekévé lesz, és nevet adnak neki, úgy a szentelés révén a templom Istennek átadott térré válik, és valamelyik szentről vagy isteni titokról nevezik el azt. Annak, hogy az új templomot a szent család tiszteletére szentelik, fő oka kétségkívül az, hogy a közösség plébánosa – Szénégető István – szívügyének tekinti a családokat, hiszen az egyházmegyében ő a családpasztoráció felelőse. Az egyházmegye első, a szent családnak ajánlott temploma (csupán egy kápolna viseli még ezt a titulust Erdélyben) már puszta létével is az isteni családmodellt hirdeti – emelte ki a püspök.

Panoráma

Márton Áron tanítása, példája ma sem veszít időszerűségéből. Mindannyiunk feladata és kötelessége, hogy ne csak imádkozzunk boldoggá avatásáért, hanem az általa mutatott példát kövessük, tanítását életre váltsuk. Mi értelme lenne imádkozni azért, hogy hivatalosan a szentek sorába iktassák, ha életünkre ez semmilyen hatással nincs?

Gyulafehérváron a főegyházmegye és székesegyház búcsúünnepén, szeptember 29-én megemlékeztek a harminckét évvel ezelőtt elhunyt Márton Áronról, és megnyitották a hit évét. Márton Áron szellemi öröksége elválaszthatatlan a hittől. Ahogy utolsó körlevelében írja: „Szeretett híveim, mint főpásztorotok elsősorban a hitet akartam megerősíteni lelketekben, és a hithez való ragaszkodást hagyom rátok örökségül” (1980. május 15.).

Panoráma

Húszéves segítőnővéri jelenlét Erdélyben 

„Csak most volt, hogy együtt dolgoztunk a zárda felépítésén, és máris húszéves jubileumot ünneplünk” – sóhajtott fel a csíkszentdomokosi Szent Margit ház köré összegyűlt „születésnapozó” tömegben a segítőnővérek egyik hűséges szomszédja.

Panoráma


A kolozsvári Kaszinó felújított épületében szervezett fogadáson mutatkozott be október 8-án este Magdó János, Magyarország új kolozsvári főkonzulja. Az esemény kezdetén felhangzott a Magyar Köztársaság és Románia himnusza, majd Füzes Oszkár bukaresti magyar nagykövet mutatta be az új hivatalviselőt. Az eseményre sokan voltak kíváncsiak, jelen voltak egyházi és világi hivatalosságok, intézményvezetők, a társadalmi, irodalmi és a kulturális élet kimagasló személyiségei, valamint politikusok, köztük Gheorghe Vuşcan, Kolozs megye prefektusa, Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere, ez utóbbi magyar és román nyelven tolmácsolta az éppen Hollandiában tartózkodó Emil Boc polgármester üzenetét saját jókívánságai mellett. Egyházunkat Böcskei László váradi püspök, Kovács Sándor kanonok, kolozs-dobokai főesperes, valamint Kádár István kolozsmonostori plébános, a kolozsvár-szamosújvári görögkatolikus egyházmegyét Sabău Cristian Arinel püspöki tanácsos, kolozsvári főesperes képviselte. Ott volt Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök, illetve Fehér Attila, az evangélikus-lutheránus egyház főtanácsosa is. A jelenlevők megismerkedhettek a férjéhez hasonlóan erdélyi gyökerű, kézdivásárhelyi születésű Magdó Jánosné Lévai Szerénával, valamint kislányukkal, Katalinnal, aki a katolikus óvodába jár majd. Az ünnepség hangulatát fokozta a Flauto Dolce régizene-együttes középkori és barokk művekből összeállított zene- és énekműsora.

Panoráma

Szemlélődő lelkigyakorlatokat tartottak 

A szatmári püspökség Világiak Irodája szeptember végén és október elején a Szent Ignác-i lelkiség iránt érdeklődők számára szervezett programot. A rendezvények mindegyikének középpontjában a szemlélődés állt: elcsendesedéssel, elmélkedéssel, a gondolatok letisztázásával, kiüresítésével, majd a krisztusi út felfedezésével, szemlélésével, érzékelésével és megélésével. Istent szemlélhetjük a környezetben, a teremtett világban, önmagunkban, a cselekedeteinkben, a hétköznapjainkban. Ehhez fel kell szabadulni a megkötő gondoktól, gondolatoktól, az elengedéssel együtt meg kell nyílni a belül eleve létező, a világban önmagát folyamatosan közlő valóság felé.

Panoráma

Több mint hatezren vettek részt Erdély különböző településein a Gyulafehérvári Caritas Egymillió csillag a szegényekért mottójú szolidaritási akcióján. 

Országosan huszonnyolc, míg a Gyulafehérvári Caritas szervezésében Erdély tizenöt településen egyszerre gyúltak ki az együttérzés lángjai az Egymillió csillag a szegényekért mottójú szolidaritási akció során, amelyet a romániai Caritas-szervezetek kezdeményeztek a hátrányos helyzetű családok megsegítésére.

A már hagyományosnak számító, hazánk egyik legnagyobb és leglátványosabb szolidaritási akciója során mécsesekkel világítottak meg egy-egy közteret. Minden egyes meggyújtott gyertya jelképes sorsvállalás a nélkülözőkkel. A Caritas felhívására idén is több ezren válaszoltak, és látogattak el az akció valamelyik helyszínére, hogy egy-egy mécses meggyújtásával kifejezzék: minden nehézség ellenére fontos számunkra a közösségünk, és érdekel bennünket a szegény emberek sorsa.

Panoráma

A Harag György Társulat és a Kolozsvári Állami Magyar Színház Nyílt sebe vagyok a szíven szúrt világnak című pódiumestjét Dsida Jenő műveiből Szugyiczky István szerkesztette és rendezte. Három nagysikerű, teltházas szatmárnémeti előadás után székelyföldi körútra indult a Kovács Éva, Csutak Réka, Bogdán Zsolt nevével fémjelzett pódiumegyüttes. Első fellépésük október 6-án Csíkszeredában volt. A teremben majdnem kétszer annyi érdeklődő szorongott, mint amikorra annak befogadóképessége. A Psalmus hungaricus-részlet elhangzása után már az előadás egységének és hangulatának megtörésével sem törődött a közönség, tapsviharral köszönte meg a páratlan élményt, az előadás végén pedig vastapssal ünnepelték művészeinket. Mondjuk ki: nagy siker volt! Különös és feljegyzendő öröm, amikor a siker valóban igazi irodalmi és igazi előadóművészi értéknek szól. Csíkszereda után Sepsiszentgyörgy és Marosvásárhely közönsége volt részese a művészi értékű, Dsida szavával „estélynek”.

Panoráma

Centenáriumot ünnepelt a felsővisói közösség 

Nagy eseményt ünnepelt Felsővisó római katolikus közössége október 6-án: száz évvel ezelőtt pontosan ezen a napon szentelte fel Boromisza Tibor szatmári püspök a helység második római katolikus templomát, amely immár egy évszázada díszeleg a máramarosi hegyek visóvölgyi városkájának központjában.

Rendkívüli és felejthetetlen élmény marad ez az ünnep sokak számára, akik megélhették. A zsúfolásig megtelt templomban négy nyelven zengték a hívek Isten dicséretét (latin, magyar, német és román), ezzel is jelét adva annak, hogy a katolikus egyházban mindannyian összetartozunk és testvérek vagyunk, függetlenül attól, milyen nyelvet beszélünk, és milyen nemzethez tartozunk.

Panoráma

Amint XVI. Benedek pápa Porta fidei (A hit kapuja) kezdetű apostoli levelében – amellyel meghirdette a hit évét – olvashatjuk: „A hit éve jó alkalom lesz a szeretetről (karitászról) való tanúságtétel fokozására is. […] A hit, ha tettei nincsenek, magában holt dolog. […] A hit által ismerhetjük fel a feltámadott Úr arcát azokban, akik szeretetünket várják.”

Egy falat a léleknek

• Úgy látom, hogy az ideológiai és a gyakorlati, materialista ateizmus, istentagadás csak egy termék. Mert valójában az istentagadás a magukat keresztényeknek mondók körében kezdődik el, és nem is akárhol, hanem a templomban.

• Azokról az önmagukat keresztényeknek mondókról beszélek, akik nem élik meg hiteles módon a Krisztushoz való tartozásukat. Elmennek ugyan a templomba, de szentségekhez, szentgyónáshoz, szentáldozáshoz nem járulnak, mert nincs élő kapcsolatuk Krisztussal.

Útjelző

(V. parancsolat, 17/1. rész) 

Isten V. parancsolata ellen nemcsak az vétkezik, aki mást vagy önmagát megöli, hanem az is, aki saját testi életét és egészségét szükségtelenül veszélynek teszi ki. Isten akarata, hogy mindenki vigyázzon egészségére, akkor kevesebb dolga lesz az orvossal. Sőt, gondoskodjon élete fenntartásáról. Ne hanyagolja el a rendszeres tisztálkodást. Éljen mértékletesen, tudjon mértéket tartani evésben-ivásban. Szeresse a rendet maga körül: a lakásban, a munkahelyen. Dolgozzon lelkiismeretesen, ne legyen tunya, lusta. Szórakozzon, ha szeret, sportoljon is. Betegségben kötelessége használni a gyógyító orvosságokat, ha pedig nem javulna, akkor haladéktalanul forduljon orvoshoz. De nem kell a ló túlsó oldalára sem átesni, minden kicsiséggel az orvoshoz szaladni… Egy tréfás sírfelirat jut eszembe: „Jó egészségem volt, jobbra törekedtem. Orvoshoz fordultam, és elszenderültem!” A Biblia Sirák fia könyvében remek utasításokat ad a testi-lelki egészség megóvására. Itt olvashatjuk: „Az egészség értékesebb a megmérhetetlen gazdagságoknál” (30,16).

Fiatal vagyok és gondolkodom

Talán olyan a beállítottságom, hogy mielőtt utánanéznék annak, ami legújabban megjelent, ami a legdivatosabb, ami jelenleg viszi a prímet, előbb érdekel, hogy tisztában legyek azzal, ami eddig volt, mindazzal, ami ez idáig felhalmozódott, ami a jelenleginek a háttere, magyarázata; s mintha csak akkor szeretnék a legújabb irányok felől érdeklődni, amikor a régiekkel már megismerkedtem.

Pitypang

Kedves gyerekek!

 

Az alábbi történet Krisztus születése után 304-ben történt Karthágóban.

Abban az időben a keresztények titokban találkoztak, vasárnaponként. Bár az istentisztelet tilos volt, mégis összejöttek minden elképzelhető rejtekhelyen.

Egy alkalommal egy ilyen terembe hatoltak be a katonák, ahol keresztények istentiszteletre gyűltek össze. A katonáknak könnyű dolga volt. Senki sem védekezett, kezes bárányokként hagyták magukat elvezetni, közöttük a pap is. Az ítélethozatal előtt a bíró először a paphoz fordult:

Hírek, hirdetések

Missziós vasárnap

Október utolsó előtti vasárnapja Boldog II. János Pál pápa rendeletére missziós vasárnap a katolikus egyházban. Ennek megfelelően október 21-én a világ minden katolikus templomában a misszókért, a távoli földrészeken élőkért, a misszionáriusokért, az ő céljaikért szól az ima, és erre gyűjtik az adományokat.