Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 43. szám, 2011. október 23.

Aktuális

Felújítási munkálatok folynak jelenleg a kolozsvári Sétatéren. Most annál kevésbé fog feltűnni a sétáló út Szamos felőli zöld részlegében az a „furcsa” emlékmű, amit nemrég, 2009-ben állítottak oda. Egy kapu jelzi az arra haladónak az évszámot, mely Erdély történelmében is jelentős történésekre emlékeztet, az emlékmű tetején ott az évszám is: „In memoriam 1956”. Anélkül, hogy részleteznénk a magyarországi eseményeket, csak azt jelezzük, hogy Románia annak idején sajátosan reagált. Pedig az erdélyi elképzelések nem annyira a „kié Erdély” hercehurcába akartak bocsátkozni, mint inkább a lét emberivé változását remélték. Az akkor keltett és keletkezett zavargások következményei a kolozsvári magyar egyetemet érintették nagyobb mértékben, de a vélt felkelés ürügy volt az értelmiségiek elleni megtorlásra is. A magyar nyelv és kultúra volt a tét. Ma román egyetemen tanuló diákként kell értenem, értelmeznem azt, hogy az akkori fiatalok tiltakozása a mai oktatásnak is felkiáltójele.

Panoráma

Húszéves a Romániai Máltai Segélyszolgálat

Október 15-én hálaadó szentmisére érkezett, máltai zászlókat vivő fiatalokkal, a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend és segélyszervezeteinek díszruhába öltözött tagjaival és az ország minden részéből jövő, nagy számú önkéntessel telt meg a kolozsvári Szent Mihály-templom.

A Romániai Máltai Segélyszolgálat húszéves fennállása országos záróünnepélyének reggelén hálaadó főpásztori szentmisét celebrált dr. Jakubinyi György érsek, akivel együttmiséztek a szervezet római és görögkatolikus lelkivezetői, a püspökségek küldöttei, Szász János kanonok, pápai káplán, a gyulafehérvári főegyházmegye gazdasági igazgató­ja, dr. Nóda Mózes, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem RK Teológia Karának dékánja, a helybeli papság Kovács Sándor főesperessel az élen. Magyarul, románul és németül elhangzott köszöntőjében Kovács Sándor főesperes az évforduló kapcsán kiemel­te: a segélyszolgálat két évtizedes munkássága a humanitárius célok jegyében zajlik, amely alapvetően nem más, mint a közel ezer esztendeje folyó tevékenység a szegények és betegek megsegítésére, katasztrófahelyzetek megoldására. Napjainkban 1400 máltai önkéntes végzi országszerte a feladatát, az alkalmazottak száma a százat sem éri el. A fiókszervezetek közül a sepsiszentgyörgyi, a nagyenyedi, a kolozavári, a nagybányai, a kisiratosi, a szatmári, a marosvásárhelyi és a găiesti-i hatékonysága emelkedik ki.

Panoráma

Főegyházmegyei biblianap Sepsiszentgyörgyön

Lassan hagyomány a Biblia vasárnapja utáni szombaton a Katolikus Magyar Bibliatársulat szervezésében ez a rendezvény. Az idén Kis Szent Teréz napján Sepsiszentgyörgyön körülbelül hatvanan gyűltek össze papok, világiak. Tényleg csak ennyi embert érdekel a Szentírás egész Erdélyben? Dr. Nagy József, mindenki Szaxi pátere elmondta, hogy éppen azok gyűltek össze, akiket Isten akkor és oda összegyűjtött.

Panoráma

Ünnepel a Makovecz Imre tervezte csíkszeredai templom

A Millenniumi templom búcsúünnepére készül a csíkszeredai Szent Kereszt egyházközség. Nyolc évvel ezelőtt, 2003. október 18-án szentelték fel Boldogasszony és a magyar szentek tiszteletére. Emlékeimben él nemcsak a felszentelés ünnepe, hanem a templom építésének számos mozzanata is. Sokszor eszembe jutottak azok a pillanatok, amelyek a tervezőhöz, a nemrég elhunyt Makovecz Imre építészhez kapcsolódnak. A világszerte elismert művész büszke volt e munkájára, nemcsak azért, mert alkotásáról a szakmabeliek elismeréssel szólnak, hanem azért is, mert a csíki közösség örömmel fogadta, szereti azt.

Panoráma

Előkerült a régi felirat a szatmári Ioan Slavici Főgimnázium homlokzatán

Az elmúlt napokban nem kis feltűnést keltett Szatmárnémetiben az a felirat, amely a Ioan Slavici Főgimnázium homlokzatán a felső vakolatréteg eltávolítása nyomán jelent meg. Római Katholikus Polgári Leányiskola – utal a régi szöveg az épület múltjára, a város történetének fényes idejére, amikor a Páli Szent Vincéről Nevezett Irgalmas Nővérek leányiskolát működtettek Szatmárnémetiben.

Panoráma

A Romániai Magyar Pax Romana éves találkozója

A Fehér megyei Alvinc nevének hallatán van, akinek a Maros parti Martinuzzi kastélyrom jut eszébe, másnak a település híres szülöttei, Pongrácz István kassai vértanú vagy Kemény Zsigmond. A faluban az egykori ferences klastrom,  a Pongrácz Istvánról elnevezett tanulmányi ház adott otthont a Romániai Magyar Pax Romana tanulmányi napjainak, amelyek az egészség, betegség, hit és gyógyítás téma köré szerveződtek. Az október 13–16. között lezajlott rendezvényre Erdély különböző pontjairól – Kovásznáról, Kézdivásárhelyről, Sepsiszentgyörgyről, Csíkszeredából, Farkaslakáról, Székelyudvarhelyről, Kolozsvárról, Szatmárnémetiből –, és a határon túlról – Budapestről, Bécsből, Innsbruckból, Münchenből – érkeztek résztvevők.

Panoráma

Elkezdődött a Katolikus Akadémia második évadja

Október 13-án Jelenits István magyarországi piarista előadása nyitotta a Katolikus Akadémia második évadját. Nóda Mózes köszöntője után röviden szólt az előző évi előadásokra kapott visszajelzésekről, amelyeket a programok hátterét biztosító szervező titkárok összegeztek, számszerűsítettek, és amelyek hasznos eligazításul szolgáltak a szellemi munkát tervezőknek arra vonatkozólag, a hallgatóságot mi ragadta meg leginkább s mire kíváncsi, miben szeretne további információt kapni.

Panoráma

A Kolozsvár melletti Kisbács község plébániai színjátszó csoportja már valószínűleg ismerős olvasóink számára, hiszen vezetőjükkel, Kovács Árpád kisbácsi plébánossal együtt Erdély több helységében megfordultak (a gyónási titokról szóló Örök titok című darabot adták elő J. Spillmann SJ könyve alapján, illetve P. Jánossy Béla Türingia rózsája című négy felvonásos színdarabját Szent Erzsébet 800. jubileumi éve alkalmával). Legutóbb a Gyere, kicsim, gyere című darabbal örvendeztették meg Kisbács, Kolozsvár (a Szent Kamill Otthon és a kerekdombi plébánia) lakóit-híveit, de jártak Oroszhegyen és Csíkszentdomokoson is.

Panoráma

Az 1840. év végén írta e sorokat Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez annak jótékonysági koncertje alkalmából, amikor díszpolgárrá avatták, és ennek jeleként díszkardot kapott Pesten. Ekkor Liszt nyílt vallomást tett magyarsága mellett, amit bécsi udvari körökben rossz néven vettek tőle és ki is várták az alkalmat, amikor megbosszulhatják.

A bécsi udvart a történelem szele elfújta, ellenben Liszt Ferenc a változó idők ellenére sem veszített értékéből, sőt, az egyre nő az utókor lelkében. Ez természetes, vele még az Olümposz istenei sem tudtak elbánni.

Panoráma

A katolikus közösség ünnepelt Nagyszalontán a Szent István-templomban: Böcskei László püspök harminc fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Gyenge Béla plébános köszöntötte a főpásztort és a jelenlévőket. A szentmisét Vakon Zsolt, a püspökség titkára és dr. Fügedi Antal bikácsi plébános celebrálta. Homíliáját Böcskei  püspök egy épp megszólaló mobil­telefon apropójával kezdte: megkérte a fiatalokat, képzeljék el, hogy most egy nagyon fontos hívást kaptak. Nem akárkitől, nem akárhogy. A Szentlélek kér bebocsátást a bérmálás szentsége által. Meg kell nyomni a gombot, igennel válaszolni.  „Kell helyet találnunk a Szentléleknek, mert ő nem szorít ki semmit és senkit az életünkből, hanem csak gazdagabbá és jobbá akarja tenni azt. Maradjunk hűségesek hozzá, s elkísér  egész életünkben” – zárta homíliáját a püspök. Következett a bérmálás szer­tartása. Böcskei László a kriz­ma pecsétjével kente meg a fiatalok homlokát, az egyetemes könyörgésben kérte a Szent­lélek áradását e fiatalok életére, családjára, közösségére. A mise végén a plébános megköszönte a főpásztor jelenlétét, mindenkinek köszönve a fáradozását az ünnep széppé tételén. Végül a püspök megáldotta a felújított templomot. Megcsodálta az idén végzett renoválást, megköszönte mindenki hozzájárulását, kiemelten Török László polgármestert, aki jelentősen hozzásegített e cél megvalósításához.

Panoráma

Különleges koncert a szalontai templomban

A zenén túl elnevezésű klasszikus zenei hangversenyturné keretében Nagyszalontára is elvitték a szervezők a zene szépségét. A közönség nemrégiben már megismerkedhetett Thurzó Zoltán zongoraművésszel és tehetséges csapatával, akik bejárják egész Bihar megyét és a zene birodalmába vezetik be a hallgatókat.

A szalontai estet Köteles László református segédlelkész nyitotta meg, így méltatva a szép zenét: „Az dicséret és hála Istennek, és mint Szent Ágoston mondta: aki szépen énekel, kétszer imádkozik. Így a finom rezdüléseken, melyeket a zenén keresztül kapunk, kisugárzik Isten hangja.”

Panoráma

Batiz csapata nyerte a vándorkupát az október 8-án tartott szatmári egyházmegyei focibajnokság döntőjén.

Az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda sokadik alkalommal szervezte meg a plé­bá­niai futballcsapatok számára meghirdetett bajnokságot. Idén is számos helyről érkeztek jelentkezők. A bajnokságban esperességi szinten zajló selejtezőkön mérkőztek meg a plébániák csapatai két kor­osztályban, és az ott legjobban szereplők jutottak a döntőbe. Az idei év meglepetéseként az V–VIII. osztályos fiatalok korcsoportjában már a döntő előtt győztest hirdethettek, hiszen e kategóriában csak a nagykárolyi főesperességből jelentkeztek csapatok, ott pedig már október 1-jén eldőlt, hogy a csomaközi csapat a legjobb.  

Hitoktatóportrék

Ferenczi Julianna a gyergyócsomafalvi Köllő Miklós Általános Iskola hitoktatója. A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végzett, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen részt vett a szelekciós vizsgán, ezt követően 1998-ban államvizsgázott. Ma I. fokozatos tanár, két gyermek édesanyja (képünkön férjével, Ferenczi Attilával). A pályát szülőfalujában, Gyergyócsomafalván kezdte szakképzetlen tanárként. Nem volt könnyű, bizonyítania kellett, elsősorban nőként az akkori idős plébános előtt, hogy képes a megbízatásnak eleget tenni, akárcsak egy férfi, s bizonyítani kellett a volt tanároknak is, akik közül egyesek szeretettel fogadták, mások nem. Mindezek a kellemetlenségek nem bizonytalanították el hivatásában, Isten mindig segítette, ahogy meséli, erőt adott a munkához. Ma is eufórikus érzés tölti el, amikor gyerekekkel foglalkozik. Bevallása szerint sokféle pedagógiai módszerből alakítgatta sajátos nevelési elveit, stratégiáit, ez máig tartó építkezési folyamat. Nyitottnak vallja magát minden használható lehetőségre, kérdez a tapasztaltabbaktól, tanul, fejleszti magát, hogy Krisztus örömhírét megfelelően tudja átadni.

Egy falat a léleknek

• A szemlélődés, más szóval a kontempláció nem csak egyes embereknek a kiváltsága. Minden egyes keresztény ember meghívást kapott a kontemplációra. Mert nincs olyan keresztény erény, ami ne a kontemplációból fakadna.

• Aki szemlélődik, nem magát szemléli, hanem Istent. A keresztény ember hátat fordít önmagának, megfeledkezik önmagáról. A szíve tiszta, mert nem önmagát, önmaga dicsőségét keresi.

Útjelző

III. parancsolat (7. rész)

Egyszer az Úr Jézus példabeszédet mondott a szántóföldbe rejtett kincsről. Amikor a földműves megtudta, hogy földjében kincs lapul, mindenét ráfordította, hogy az övé legyen (Mt 13,44–45). Ilyen elrejtett kincse Jézus szerető szívének a szentmise. Egyházunk szántóföldjében nincs ennél drágább kincs. Ebben találkozik Jézus velünk.

A szentmise nem imák sorozata, nem magánájtatosság, hanem szent cselekmény, dráma! Nemcsak elmesél valamit, hanem azt be is mutatja, most történtté teszi. A szentmisében nemcsak visszaemlékezünk Jézusra, hanem találkozunk vele, közénk száll azért, hogy magunkhoz véve ővele járjuk az élet rögös országútját. Vándorlásunk társa lesz! Sok mai katolikusnak a szentmise egy szántóföldbe rejtett kincs, amelyet sajnos mindmáig nem fedezett fel!

Fiatal vagyok és gondolkodom

Annyi minden van az életben, amit nem szabad, ami tilos.

Ez nem hangzik túl jól, hiszen senki nem szereti, ha valamit megtiltanak neki.

A lelkiismeretünk vagy egy másik ember is tudja velünk éreztetni, hogy mi az, amit nem tehetünk meg, és mi az, amit igen. De van még segítség. Itt van például Isten tíz parancsolata.

Ezek közt is vannak konkrét tiltások, például: Ne ölj! Ne paráználkodj! Ne lopj! Stb.

Hírek, hirdetések

Katolikus pszichológusok és teológusok II. találkozója

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kara és a Psycho-Logos Szakmai Társaság tanulmányi napokat rendez december 9–10-én Kolozsváron Válság – veszély vagy esély? címmel. A tanulmányi napokra szeretettel várnak mindenkit, aki a téma iránt érdeklődik, de különösen katolikus pszichológusokat és lelkipásztorokat. A cél egy olyan szakmai és kommunikációs fórum megalapozása, ahol együtt kereshetik, miként segíthetnek a ma emberének keresztényként a pszichológia sajátos eszközeivel. Előadók: Székely András, a budapesti Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének munkatársa: Válságban a család – vagy a társadalom?; Homa Ildikó SSS, pszichoterapeuta: Válság a spirituális fejlődésben; Solomayer Sándor plébános: Mire jó egy hivatáskrízis? Műhelymunkát vezetnek: Lázár Sarolta pszichoterapeuta: A kiégés mint szakmai válság, Pál Jakab Imola pszichoterapeuta: Válság a családban, Kézdy Anikó tanácsadó szakpszichológus: Életkorok válsága. A konferencia helyszíne: Római Katolikus Teológia Kar, Kolozsvár, Iuliu Maniu (Szentegyház) u. 5. sz.