Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 42. szám, 2016. október 16.

Elgondolkodtatnak, egy történelmi időpontba röpítenek vissza bennünket. Az egy családhoz, néphez, nemzethez tartozásunk megkönnyíti az utat a lényeghez. Hitünk, ünnepeink, munkánk, hagyományaink, történeti eseményeink, a mindennapjaink otthonos és örömteljes életet biztosítanak, tiszteletet és megbecsülésre köteleznek bennünket. Mert mindez értünk történt.

Értünk jött hajdanán Gyimesbükkbe gróf Mailáth Gusztáv Károly püspök: védeni, bérmálni, sebesülteket látogatni, imádkozni és szentmisét végezni itt, a frontvonalban, az iskolák sorsáról és létéről érdeklődni, a templom és a plébánia építésével kapcsolatban érdeklődni, támogatni, segíteni. Szerette Gyimest és szívesen jött ide.

Márton Áron püspököt 1949-ben a plébániaudvaron ültették a fehér lóra. A Bükkben a templom előtt koszorút fontak és a ló nyakába akasztották. A fiatalok, hívek körülvették mint atyát és vezért, hogy védelmezzék a letartóztatástól. Bérmált, vezetett évtizedeken át. Az igazi veszteségét akkor éreztük, amikor elköltözött az örökkévalóságba. De azt is tudjuk, hogy a szentek közbenjárnak értünk. Hisszük, hogy Isten védő oltalmát kiesdik a benne bízóknak. Ma is itt van közöttünk.

Interjú

Kakucs Béla fr. Szilveszter jelenleg Esztelneken ferences pap. 1961-ben született Marosvásárhelyen. Gyermekkorát Nyárád­reme­tén töltötte. Tizenegyedik osztályos volt, amikor a gyulafehérvári, ma a gróf Majláth Gusztáv Károly püspök nevét viselő kisszemináriumba került. Érettségi után, 1980 és 1981 között kilenchónapos katonáskodás következett Belényesen, majd 1981 és 1987 között ugyancsak Gyulafehérváron, a Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézetben végezte teológiai tanulmányait. 1987. június 21-én szentelte pappá dr. Jakab Antal püspök. Papi pályáját a János evangéliumából származó jelmondat jegyében éli: „Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban” (17,19). A jelenleg Esztelneken élő Szilveszter testvért indulásáról, hivatásáról, hétköznapjairól kérdeztem.

Milyen körülmények és kik játszottak közre abban, hogy Nyárád­remetét maga mögött hagyva a gyulafehérvári kisszemináriumban, majd a teológián folytassa tanulmányait?

Panoráma

Római zarándoklaton a kolozsvári Szent Cecília kórus 

Rómában énekelt október 8-án a Magyarok Nagy­asszonya ünnepén bemutatott szentmisén a kolozs­vári Szent Mihály-templom Szent Cecília kórusa. A kórus október 4–9. között tartózkodott az Örök Városban, ide elkísérte a mintegy 40 személyt a közösség plébánosa is, Kovács Sándor főesperes és Kiss Endre segédlelkész. Ebből az alkalomból a római útról, az ott megélt tapasztalatokról Kovács Sándor főesperes-plébános nyilatkozott a Vasárnapnak.

Panoráma

Ünnepi műsorral köszöntötte az időseket a Gyulafehérvári Caritas Székelyudvarhelyen október 4-én, kedden. Az idősek világnapja alkalmából szervezett rendezvényen közel hetven idős és idősödő vett részt a Papkertben található Nappali foglalkoztató központ székhelyén. Már hagyománnyá vált, hogy ez alkalommal a szervezet minden évben ünnepi műsor keretében fejezi ki háláját, tiszteletét, megbecsülését és szeretetét azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.

Panoráma

A Sepsiszentgyörgy-Gyár utcai Krisztus király templomban bemutatott szentmisével kezdődött  szeptember 23-án, pénteken a tizenötödik ökumenikus kórustalálkozó. A sepsiszentgyörgyi központi Szent József-plébániatemplom Laudate kórusa legelőször 2002. november 9-én hívta találkozóra a Sepsiszentgyörgyön és környékén működő énekkarokat, hogy az ökuménia szellemében megismerhessék egymás munkáját, s egyben az éppen száz éve épült templomot is kellő módon köszönthessék egekig szárnyaló dallal.

Panoráma

Megpihenni Isten közelségében – talán erre vágyott az a tizenkét kolozsvári, illetve Kolozsvár környéki házaspár, aki szeptember utolsó hétvégéjét a kapcsolat építésére szánta a Boldogasszony-kiállítás ihlető környezetében.

Panoráma

A XII. Nagybányai Háló Találkozót a Krisztus Király templomban tartották szeptember 10-én, Schönberger Jenő megyéspüspök védnöksége alatt. A vidám őszi reggelen Konrád Katalin, partiumi régióvezető, Kárpát-medencei Háló-vezető, és Uglár Sándor kerületi főbogozó őszinte melegséggel és kedves, mély alázattal üdvözölte a Budapestről, Nagyváradról, Szilágy­csehről, Zilahról, Nagykárolyból, Szatmárnémetiből, Mára­maros­szigetről, Felsőbányáról és Nagy­bányáról egybegyűlteket.

Panoráma

A Magyarok Nagyasszonya ünnepén, október 8-án különleges élményben volt részük a nagyváradi egyházmegye hittanosainak – akik az elmúlt tanévben a megyei hittanolimpián első helyezést értek el, és a VII. osztálytól fölfelé részt vettek az országos hittanolimpián is – és az őket felkészítő katekétáknak, akik Kiss Albert egyházmegyei főtanfelügyelő vezetésével elzarándokoltak Máriaradnára. A kegytemplomhoz közeledve imádságos lelkülettel és énekekkel készültek a Szűzanyával való találkozásra, akihez lélekben elhozták családjaikat, kollégáikat, diáktársaikat.

Panoráma

Huszonegyedik tanévnyitó a kolozsvári teológia karon

Október 3-án, hétfőn délután 6 órától tartották a BBTE Római Katolikus Teológia Karának ünnepélyes tanévnyitóját a kar Márton Áron termében. Az eseményt dr. Vik János dékán nyitotta meg, üdvözlő beszédében hangsúlyozva a fakultás húszéves fennállását. Kifejtette, a huszonegyedik évnyitó távlatából nézve jogos a kérdés: Ez az intézmény felnőtt-e már mind külsőleg, mind lelkületében? A kérdés első felére igennel felelhetünk – tette hozzá –, mert az intézmény épülete megújult, az adminisztráció gördülékenyen folyik, lelkület tekintetében viszont mindenkinek magának kell válaszolnia. Kiemelte – válaszként a jövőre vonatkozóan, ígéretként a beiratkozással megelőlegezett bizalomra – a kar befogadó jellegét, ahol nincsenek tabutémák, és amely kritikusan gondolkodó, másokra is tekintettel levő embereket nevel.

Panoráma

A szent művészetek hetét idén tizedik alkalommal szervezték meg. Eredetileg a 2007-es nemzetközi városmissziós rendezvénysorozat részeként indult Budapesten, majd növekedni kezdett, fejlődött és ma összművészeti, Magyarország határait is túllépő fesztivál. Megálmodója Dragonits Márta, aki 2008-ban Kolek Ildikóval és Toroczkay Ilonával közösen létrehozta az Ars Sacra Alapítványt. Céljuk az volt, hogy a művészetek segítségével szólítsák meg Budapest különböző vallású és világnézetű lakóit, és hogy a különböző művészeti ágakon belül ott levő szakrális témákat megmutassák a művészeknek és a közönségnek. Mivel a fogadtatás nagyon jó volt, megszervezték és évről évre szervezik az Ars Sacra Fesztivált.

Egy falat a léleknek
  • Az emberek egyre inkább – észrevétlenül – egy virtuális világba merülnek a különféle a hallható és látható technikák, médiák nyújtotta szolgálata által, amelyek reggeltől estig kísérik őket. Virtuális világ, mert minden látszólagos, kábító jellegű, amely elfedi a valóságot, az igazi mélységét, illetve az ürességet.
  • Az üres pillanatot zenével, képekkel akarják kitölteni, félve attól, nehogy szembesüljenek a valósággal, az ürességükkel. Sokan képtelenek már hosszabb időn át egyedül és csendben maradni.

Emlékezzünk régiekről

Hetven éve halt meg dr. Patay József piarista atya. 1886. november 11-én született Nagykárolyban. A piarista rendbe lépett 1902. augusztus 27-én. Pappá szentelték 1909. június 27-én. Filozófiából doktori címet szerzett, nyelvekből tanári oklevele volt. Kolozsváron gimnáziumi tanár, és egy időben igazgató is. A Rendi Teológián egyháztörténetet is tanított. 1940-től nyugdíjas. Én még jól ismertem mint nyugdíjast, bár nehezen látott és nehezen mozgott, sokat sétált, nagyon kedves volt, szívesen elbeszélgetett a kis diákokkal. Kolozsváron halt meg 1946. október 20-án, 60 éves korában. A Házsongárdi temető piarista sírjainak egyikében nyugszik.