Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 42. szám, 2011. október 16.

Interjú

Böjte Csaba gondolatai a tanév kezdetén

Nem könnyű a tanügyről okos gondolatokat megfogalmazni, mit is írhatnánk az egyre közömbösebb diákseregről, a homályos vagy elkeserítő kilátásokról, mindazokról az eseményekről, amelyek a gyermekeket és szülőket érintik a felborult hétköznapokban?  A pedagógusi hivatásról, a diáklétről, a szülők felelősségéről Böjte Csaba ferences szerzetest kérdeztük, aki szavaival, egyszerűen megfogalmazott nagyszerű gondolataival gyógyírral szolgál sebzett világunkban.

A vasárnapi misén idézett ige a szőlőbe induló apáról szólt, s a fiairól – az egyik kijelenti, hogy nem megy segíteni, aztán megbánja szavait és elindul, a másik megígéri a munkát, de aztán nem megy el a kertbe. Melyik magatartás a jobb?

Természetesen az lenne az ideális, ha mindenki lelkiismeretes választ adna, és aztán aszerint is cselekedne. Az igében az első fiú mégis teljesítette apja akaratát. Hányszor vagyunk mi is ilyen helyzetben… Valaki kér tőlünk valamit, amin felmérgelődünk, kijelentjük, szó sem lehet róla, de amint elhagyják a szavak az ajkunkat, máris megbánjuk, hogy fájdalmat okoztunk egy szerettünknek, s máris próbáljuk helyrehozni a tévedést. Végül többet is teszünk, mint amit várnak tőlünk, kárpótlásként.

Panoráma

Jakubinyi György érsek a 2011. október 4-én kelt levelében a népszámlálás kérdéseivel kapcsolatban osztja meg gondolatait a hívekkel. A levél első részében a Püspökkari Konferencia felhívását ismétli meg, majd a második részben ezt néhány fontos, az örmény katolikus, valamint a nemzetiségi azonosság megvallására vonatkozó információval egészíti ki. Ezeket közöljük az itt következőkben. 

Az Örmény Katolikus Ordináriátusnak nincs állami elismerése, mert az érvényben lévő törvény értelmében 21 000 tag kell ehhez, az örmény katolikusok száma pedig 804 lélek. A népszámlálási utasításban az áll, hogy az elismert 18 kultusz között szereplő, örmény gregorián, azaz ortodox regáti örmény egyházhoz kell számítani azokat, akik örmény katolikusoknak vallják magukat. Ezért arra kérem örmény katolikus híveimet, hogy a népszámláláskor vallják magukat római katolikusoknak.

Panoráma

Október 8-án az egykori iskola alapításának 100. évfordulóját  ünnepelték Kolozsváron

A Miasszonyunkról nevezett Iskolanővérek valaha 19 helyen működtek Erdélyben, ezek közül a leghíresebb a kolozsvári Marianum volt, az akkori Magyarországon a másodikként elindított leánynevelő intézet az 1896-ban megnyitott budapesti után. A Kárpát-medence egyik leghaladóbb szellemiségű intézménye volt, magas pedagógiai, szaktárgyi színvonallal, a legmodernebb felszereltséggel, a kor kihí­vásainak sokoldalúan megfelelő szellemiséggel, lelkiséggel. Az iskolanővéri nevelés egyik csúcspontja volt a kolozsvári Marianum működtetése. Mi, mai iskolanővérek büszkék vagyunk egykori iskolánkra, elődeinkre, hiszen kiváló munkájuk nyomait őrzi sok-sok régi diák tiszta tekintete, hűsége, hitünk és kultúránk iránti elköteleződése, kimunkált személyisége. Kolozsvári marianumistákkal találkozni egészen egyedülálló élmény: olyan idős hölgyek ők (a legfiatalabb közülük 75 éves), akiknek tekintetében ott az ifjúság tüze, komoly gondolkodású, mégis vidám csapat, ép szellemű, lelkű emberek, velük találkozva megjön az ember kedve az időskorhoz…

Panoráma

A Gyulafehérvári Érsekség gazdasági hivatala 2010 nyarán pályázat útján jelölte ki a székesegyház felújítási munkálatainak végzőit: a felújítási tervet készítő FKM Kft. tervezőirodát és a munkálatokat fővállalkozóként végző csíkszeredai Harbau Kft.-t. Az elvégzett munkálatok sokrétű volta építészek, szakrestaurátorok, statikusok és művészettörténészek egybehangolt tevékenységét követelte, de az eredmény magáért beszél. Korábban jeleztük, milyen munkákat végeztek, de képeinken nem mutatkozott meg kellőképpen a munka eredménye. Alábbi képeinken jól megfigyelhetők a felújítás alkalmával restaurált figurális díszű román kori főpárkány részletei, a támpillérek fölött beépített román kori domborművek s a világosabbá vált szentély egésze. A mérműves ablakok restaurálása is elkészült. 

Panoráma

Fényképkiállítás és tanulmány­bemutató Sepsiszentgyörgyön

Az ERSTE Alapítvány, a Gyulafehérvári és Osztrák Caritas Mítosz és valóság között: Találkozás a romákkal címmel fotókiállítást szervezett október 4–9. a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban az őrkői (sepsiszentgyörgyi), csehországi és szlovákiai roma közösségek mindennapjairól.

A romák becsült 10 milliós népességgel Európa legnagyobb saját állam nélküli népcsoportja. Kelet-Európában és Ausztriában egyaránt érvényes, hogy a romák hátrányos szociális helyzetben élnek, kirekesztik őket, életkörülményeik sokak számára ismeretlenek. A fényképezőgép lencséjén keresztül Matthias Dorninger, Stefanie Freynschlag, Anna Rogenhofer és Fabian Weiss, a bécsi Grafikai Oktatási és Kutatási Szövetségi Intézet négy művésze mutat be egy szeletet ebből: lakodalom, temetés vagy egyszerűen bepillantás a négy fal közé. A fiatal fotóművészek elmerültek a romák által lakott falvak világában Csehországban, Romániában és Szlovákiában. E találkozások eredményei a romák hétköznapjainak megható művészi ábrázolásai, de a párbeszéd is, amely a fotózást megelőzte. A kiállítás Csehországban, Romániában, Szlovákiában és végül Ausztriában lesz látható.

Panoráma

Miben is különbözhet egyik évnyitó a másiktól? Emberek jönnek, beépülnek a közösségbe, majd leválnak és elmennek. Hiányoznak ugyan, de jönnek a mindig újak, s az egyetemi élet körforgása nem enged sokáig mélázni afölött, hogy egy évvel ezelőtt itt volt még ez, az vagy amaz. Kihívás újat mondani is, hiszen az évnyitó nem csak az elsőéveseknek szól, hanem mindenkinek. A BBTE Római Katolikus Teológia Karán, 2011. október 3-án a szónokok megtettek mindent, hogy nívós, információdús és érdeklődve hallgatható legyen mondanivalójuk a régi és új hallgatók számára egyaránt. Az egybegyűlteket Nóda Mózes dékán köszöntötte.

Panoráma

Minden tanévkezdés egyszerre öröm és talán szomorúság a diákoknak. A végzősök örülnek, hogy tanulmányaik befejezéséhez közelednek, de talán szomorúság vegyül az örömbe: a diákévek véget érnek. Az elsőévesek évkezdése örömtelibb, még minden lehetséges, minden új, Kolozsvár még titokzatosan szép és szabadságot rejt magában. Milyen a tanár évkezdése? Örömteli: örvend, ha a végzős diákokra tekint, azt látja, hogy fejlődtek, okosabbak lettek, felnőtt emberekké növekedtek. Örömteli, mert új arcokat lát, akik kihívást jelentenek. A Chicagói Egyetem felmérése szerint a tíz legörömtelibb foglalkozás sorában a tanári állás a 6. helyen áll: „Tanító, tanár – az anyagi nehézségek ellenére általában örömet lelnek a munkájukban. A tanári pálya továbbra is vonzza a lelkes fiatalokat, bár a kezdő tanárok fele öt éven belül más foglalkozást választ.” Remélem, az idézet utolsó mondata karunk tanáraira nem vonatkozik… A Babeş–Bolyai Tudományegyetem országos második a Tanügyminisztérium által készített rangsorolásban, ezen belül a teológia kart az egyetemen létező másik három teológiai karral együtt országosan az első helyre rangsorolták. Erre büszkék lehetünk!

Panoráma

Október 11–12-én romániai látogatásra Bukarestbe érkezett Gianfranco Ravasi, a Kultúra Pápai Tanácsa elnöke és az őt kísérő Kovács Gergely pápai káplán, a tanács irodavezetője.  A vatikáni küldöttség a nunciatúrán volt elszállásolva, s minden eseményre elkísérte Francisco Javier Lozano érsek, valamint Románia szentszéki nagykövete is. A különböző eseményekre meghívást kaptak a romániai római s görög­katolikus egyházi méltóságok is. A látogatás központi eseményét a bukaresti egyetem gesztusa jelentette: díszdoktori címet adományoztak a bíborosnak. Az egyetemen dr. Ioan Pânzaru rektor beszéde után Bogdan Tătaru-Cazaban, Románia vatikáni nagykövete mondta a laudációt. Többek közt kiemelte: „A Bukaresti Egyetem Gianfranco Ravasi bíboros személyében nem csupán egy nagy teológust, a Kultúra Pápai Tanácsának, az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottságának, az Archeologia Sacra Pápai Bizottságának, a Pápai Akadémiák Koordinációs Tanácsának elnökét fogadja, hanem a román kultúra nagy barátját is, Eliade és Cioran műveinek jó ismerőjét, aki Ionesco és Noica, ugyanakkor Enescu zenéjének jó ismerője. Románia számára őeminenciájának jelenléte Bukarestben nagy megtiszteltetés, ugyanakkor annak a sajátos figyelemnek a megerősítése is, amelyet a Kultúra Pápai Tanácsa mindig is tanúsított a mi kultúránk iránt, amit ismételten meg kell köszönnöm őeminenciájának.”

Panoráma

Évnyitó a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán

Szemináriumi szabályzatunk III. fejezete beszél a szellemi életről az Egyházi Törvénykönyvre hivatkozva: „Az elméleti oktatásnak arra kell törekednie, hogy a növendékek az illető terület és kor szükségleteivel összhangban álló általános műveltséggel együtt bőséges és alapos felkészültséget szerezzenek a szent tudományokban, hogy saját hitüket erre alapozva és ebből táplálva, az evangélium tanítását a kor emberének megfelelően, szellemiségéhez mért módon tudják hirdetni” (248. k.). Azt is hangsúlyozza, hogy a papnövendékek tekintsék lelkiismereti ügyüknek képességeik teljesebb kifejlesztését. Szabályzat nélkül is minden kispap tudja és magáévá teszi a papságra való felkészülés szükségességének elvét, és azt igyekszik  gyakorlatba ültetni. Krisztus követségében járó elkötelezett papok akartok lenni. Hisszük,  hogy az apostoli küldetéssel együtt járó követelményeknek meg akartok felelni. Mindenekelőtt Jézusra, a küldőre kell tekintenetek, az ő életstílusát kell megvalósítanotok. Az evangéliumok kezdetén olvassuk, hogy Keresztelő Szent János a Jordán folyóban megkereszteli Jézust. E keresztségben az Úr Jézus tudatosan is elfogadta a küldetését. Viszont ezt megelőzően 30 rejtetten eltöltött évre volt szüksége ahhoz, hogy felkészüljön a keresztségre, átvegye küldetését. Életét az Atya akarata határozta meg, mert küldetéstudatát az Atyával való egyesülés jellemezte.

Panoráma

A sepsiszentgyörgyi Krisztus király plébánián mozgalmas hétvégével kezdődött az október: 7-én a X. Nemzetközi Ökumenikus Kamarakórus Fesztivált látták vendégül. Részt vett a sepsiszentgyörgyi Pro Musica kamarakórus, a Szemerjai Református Dalárda (vezényelt: Sipos Zoltán), a kézdivásárhelyi Cantus kamarakórus (vezényelt: Fórika Balázs), a kovásznai Pastorala kamarakórus (vezényelt: Szántó Kinga), a sepsiszentgyörgyi pszichológusok Pitypang kórusa (vezényelt: Sebestyén Lajos), a csíksomlyói kegytemplom kórusa (vezényelt: Bíró János), a sepsiszentgyörgyi Vox Humana Kamarakórus (vezényelt: Szilágyi Zsolt), a székelyudvarhelyi Musica Sacra kórus (vezényelt: Rózsa Imre), a brassói Fekete templom Jugendbach kórusa (vezényelt: Steffen Schlandt), valamint a házigazda Laudate kamarakórus és kamarazenekar (vezényelt: Lőfi Gellért).

Panoráma

Felújították szatmárnémeti Szent József-templom belső terét

A szatmári hívek megszépült, színében–fényében megújult belsejű Szent József-templomban ünnepelhetnek ezután. A friss festés, a ragyogó csillárok, a szentély fényes padlója, a világos, nyitott tér a tekintetet fölemelik, a gondolatot és imát engedik szárnyalni.

Panoráma

A szatmári egyházmegye számos pontjáról érkeztek hívek az idősek világnapja alkalmából bemutatott szentmisére október első napján a szatmárnémeti székesegyházba. A szentmiseáldozatot bemutató Schönberger Jenő püspök köszöntőjében az istengyermekségre irányította a hívek figyelmét. Lisieux-i Kis Szent Teréz emléknapján a püspök homíliájában a kis út szentjét állította az idősek elé, s az ő korukban számukra adott lehetőségekre, keresztény feladatokra hívta fel a figyelmüket. A szeretetszolgálat évében az Isten és az embertársak felé irányuló szolgálat két elmaradhatatlan pillérét emelte ki: az imában való egyesülést és az életszentségben való kiteljesedést. „Amihez igazán nem kell sem idő, sem fiatalság, sem erő, az az imádság. Amikor az embernek már kicsit lecsengett az élete, sokkal nyugodtabban tud az imádsággal foglalkozni. Kis Szent Teréz királynéhoz hasonlította az imát, akinek minden percben szabad bejárása van a királyhoz és mindent elérhet, amit csak akar. Meg kell tanulnunk hozzá hasonlóan imádkozni, vágynunk kell az Istennel való találkozásra. Kis Szent Teréz írja, hogy számára az ima a szívnek egy lendülete, egy egyszerű ég felé vetett pillantás. A hálának és a szeretetnek a kiáradása a megpróbáltatásban éppúgy, mint az örömben.”

Panoráma

Háromnapos lelkigyakorlattal készült az egyházközség a templomszentelés tizedik évfordulóján tartott búcsúünnepre. Kis Szent Teréz napján több ezren vettek részt a szentmisén: szűknek bizonyult nem csupán az istenháza, de annak kertje is. A szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka – a templom építtetője – Kovács Sándor kolozs-dobokai főesperes volt. A hálaadáson közreműködött a Jubilate kórus Székely István kántor vezényletével.

Panoráma

Október 13-án du. 5 órakor a kézdivásárhelyi Vigadóban jótékonysági kiállítás nyílt Kilyén Katalin, Miklós István, Könczey Elemér, Kovács Ilona, Hegyeli Vilma, Kátai Klára (festő, grafikus, népművész, textilművész) műveiből. Az október 20-ig nyitva tartó kiállításon a munkák megvásárolhatóak, az eladásukból származó összeget jótékonysági célokra szánják: a Csernátonban működő gyermekjogvédelmi intézmény, szegénykonyha javára s a kézdivásárhelyi árvagyermekek megajándékozására. A kiállítás házigazdája és társszervezője a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete, amelynek elnökét, Fülöp Magdolnát kérdeztük.

Panoráma

Hét országból érkezett civilszervezetek képviselői gyűltek össze a csíksomlyói Salvator hotelben október 4–7. között, hogy egy nemzetközi szeminárium keretében megvitassák az önkéntesek szerepét, fontosságát a hátrányos helyzetű gyermekekkel és szülőkkel való munkában.

Panoráma

Katolikus egyházunkban világszerte ezekben a hetekben a II. vatikáni zsinat megnyitásának 50. évfordulójára emlékeznek: az időközben boldoggá avatott XXIII. János pápa 1962. október 11-én idős kora ellenére elindította a Szentlélek sugallatára, az egyház megújítására. Mindenki – még a bíborosok is – meglepődtek, sokaknak nem tetszett az ötlet. De a pápát mindez nem érdekelte, nem tért el a Szentlélek indításától.

1959. január 8-án jelentette be először a zsinat összehívását. Négy év előkészítő munka után 1962. október 11-én fényes külsőségek között meg is nyitotta. Befejezését nem érte meg, 1963. június 3-án meghalt. Utóda, VI. Pál folytatta, a zsinat 1965. december 8-án zárult.  A zsinaton mintegy 2500 püspök vett részt, Erdély püspökét,  Márton Áront nem engedték ki a hatóságok.

Fészekmeleg

A szeptember 23–25. között Csíksomlyón immár kilencedik alkalommal megszervezett főegyházmegyei családkonferencia végén a résztvevők is vallottak tapasztalataikról.

Sárosi Éva és Gábor, Csíkcsicsó: Számunkra ezen a konferencián a szentségi Jézus előtt eltöltött idő volt a legfontosabb. Neki adhattuk családi életünk nehézségeit, problémáit, azokért a családokért is imádkoztunk, akik valamilyen okból kifolyólag távol maradtak, hogy ők is megérezzék, milyen csodálatos dolog együtt lenni az ő nevében, egymástól tanulni, egymást erősíteni. Hála a sok szép tanításért, tanúságtételért, a szervezők munkájáért!

Fészekmeleg

Adni azok tudnak, akiknek van mit – diktálja a pragmatikus gondolkodásmód. Továbbadni a kapott kincset viszont bárki képes. A kenyérszaporítás történetének alapgondolatából kiindulva – Ti adjatok nekik enni (Mt 14,16) – szervezte meg a püspökség Nagyváradon az egyházmegye családjainak találkozóját október 8-án. Az egyházmegye egész területéről érkezett közel száz családot Böcskei László püspök köszöntötte a püspöki palota dísztermében, majd Kovács F. Zsolt irodaigazgató témafelvezetése után egy tasnádi és egy nagyváradi család tanúságtétele következett. A jelen levő családok egyszerre voltak tanítványok – szentségi házasságukat megélt hívő keresztények – és a Jézus köré tömörülő, táplálék után vágyó nép. A házastársi hivatásukat megélő családok az apostolokhoz hasonlóan észlelik a társadalomban a szükséghelyzetet. A pap ugyanúgy, mint a tudatos keresztény, látja a kényszerhelyzetet a hétköznapokban és kétségbeesetten szalad ide-oda, hogy megoldja a problémát. Jézus a megoldás kulcsát az apostolok kezébe adja: Ti adjatok nekik enni. A csodát Jézus teszi, de a csoda termékét az apostolok osztják szét az emberek között. Jézus ma is munkatársnak hívja meg a családokat, hogy megosszák élményeiket az egyház berkein kívüliekkel is.

Fészekmeleg

Kolozsváron harmadik alkalommal szervezte meg a Babahordozás Nemzetközi Hetét az Életfa Családsegítő Egyesület október 10–14. között. A program keretében elhangzott dr. Delia Chira gyermekgyógyász előadása, aki a gyermekorvos szemszögéből beszélt a babahordozók használatáról, sor került a babahordozó eszközök (erszény, mei-tai, hordozó kendő, karikás kendő, wrap-tai) bemutatására, ezeket ki is lehetett próbálni. Az érdeklődők megnézhették Kengoroo Care dokumentumfilmét, ezt követően dr. Muresan Márta neonatológus előadását hallgathatták a kenguru gondozási mód és a babahordozás fontosságáról pici kortól, Magdás Emese intimtorna tréner pedig Belső erőforrások foganáshoz, kihordáshoz, kiengedéshez, hordozáshoz címmel tartott foglalkozást. Babahordozós felvonulásra is sor került. Az egyébként nemzetközi mozgalom célja: felhívni a figyelmet a babahordozás testi-lelki fontosságára, megmutatni a babakocsival és a hagyományos kenguruban hordozott gyerekek szüleinek, hogy van más: jobb, lélekkel és praktikus okokkal teli módja is a kicsi sétáltatásának. 

Egy falat a léleknek

• Mivel erre a vasárnapra esik Alacoque Szent Margit emléknapja, ezért liturgikailag nem emlékezünk meg róla. De mindenképpen érdemes felidézni – legalább e rovat által – Jézus szívének ígéreteit, amelyeket e szentünk által az ő szíve tisztelőinek tett. Jó átgondolni, megfontolni, illetve élni vele.

• Tehát Jézus szívének ígéretei:

Útjelző

III. parancsolat (6. rész)

A II. vatikáni zsinat határozatai közt olvassuk: A vasárnap, vagyis az Úr napja a legősibb ünnepnap. Ezt kell a legnagyobb nyomatékkal a hívek vallásos gyakorlatába ajánlani, és azon kell lenni, hogy egyúttal ez legyen az öröm napja és minden munkától való szünet napja! Ezen a napon kötelesek a Krisztusban hívők összejönni, hogy Isten igéjének meghallgatásával és az Eucharisztiának vételével megemlékezzenek az Úr Jézus szenvedéséről, feltámadásáról, így hálát adjanak Istennek, aki őket újjászülte az élő reményben, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által!” (Liturgikus rendelkezés 106.) Ezt fejezte ki az első század tanítása is a szentmiséről, amelyet a Didache (A tizenkét apostol tanítása) című könyv őrzött meg számunkra: „Az Úr napján jöjjetek össze, törjétek meg a kenyeret és ünnepeljétek meg az Eucharisztiát; előbb azonban valljátok meg a ti bűneiteket, hogy így áldozatotok szent legyen. Senki olyan ne találtassék közöttetek, akinek társával viszálya van, és még ki nem békült vele, hogy be ne szennyezze a ti áldozatotokat. Mert így hangzik az Úr szava: Mindenhol és mindenkor tiszta áldozatot hozzatok nekem, mert én vagyok a nagy Király, mondá az Úr, és csodálatos az én nevem a népek között!” (Mal 1.11.14). (Did. XIV.1–3.)

Fiatal vagyok és gondolkodom

Külső vagy belső tiltás (szabály, törvény, lelkiismeret, önuralom). Illik – nem illik. Korlát, ami segíti a jó úton való haladást, vagy fal, ami megakadályoz. Csábítás, szótfogadás, lázadás, beletörődés...

Komplex dolog. Sok tiltásról lehet hallani, és azok megszegésének következményeiről. A külső tiltások jöhetnek a világ bármelyik részéről, forgalmi szabályok, bizonyos helyiségekben más-más szabályok uralkodnak, például dohányzásra vonatkozóan, szülők is tiltanak meg dolgokat/el dolgoktól. Ezek bármelyikét ha megszegjük, akkor annak következményei lehetnek. Lehetnek pozitív tiltások, bölcsebbek, okosabbak próbálnak irányítani, jó útra terelni, ez nekünk tiltás, büntetés, de a javunkra szolgál. Vannak tiltások, amelyeket mások erőltetnek, ilyen például az indiaiaknál az előre megtervezett házasság. A megoldás kettős: vagy aláveted magad a szülők akaratának, engedelmeskedsz, vagy szembeszállsz, azaz hogy „elszállsz” az országból. Mindkettőnek ára van. Nincs arany középút.

Pitypang

Október 3-án volt Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök emléknapja, ezért e havi rejtvényünk feladványai az ő élrajzával kapcsolatosak. Ebben a hónapban nem osztályonként várjuk a megoldásokat, hanem egyszerűen azoktól, akik a feladattal megbirkóznak.

Figyelem! A megoldásokat most ne a Vasárnap szerkesztőségébe küldjétek be, hanem a feladatok alatt megadott címre. Természetesen az újságban azért még közöljük a nyertesek névsorát, és a díjazás sem marad el!

 

Hírek, hirdetések

Évnyitó Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen is Veni Sancte szentmisével kezdték az egyetemisták a tanévet október 9-én a Marosvásárhelyi Egyetemi és Főiskolai Lelkészségen. A templomba lépéskor bevezető kérdésekre kellett lélekben válaszolni ahhoz, hogy a padban helyet lehessen foglalni, ez a kis, de jelentős mozzanat az elmélyülésre volt jó alkalom, segített elcsendesülni, a hálaadásra hangolódni. A lelkészség zenekara a gólyákkal gazdagodva pengette a fiatalság kedvenc énekeit. Jakabos Barnabás SJ homíliájában olyan kérdéseket, gondolatokat fogalmazott meg, amelyek a fiataloknak vezérfonalat jelenthetnek az új tanévben, segítséget nyújthatnak az esetleges akadályok és buktatók leküzdésében. Az évnyitó szentmise végén mindenki bibliai idézetet kapott, s a feladat az volt, hogy azt egy számára addig ismeretlen személlyel ossza meg. Így el is kezdődött az ismerkedés, a vidám beszélgetés. Áldás után kaláccsal kínálták a résztvevőket az agapé keretében, ahol folytatódott az ismerkedés és a baráti beszélgetés. (mv)