Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 41. szám, 2016. október 9.

„Vannak sugárzó arcok,/ Amelyek mindig élnek,/ s a századok ködének/ homálya nem borít. // Istenben élő létük/ időtlensége árad,/ és arcuk vonalának/ tűzében eszme gyújt.” (Szent-Gály Kata: Testvéreink)

Százhúsz évvel ezelőtt született Márton Áron, Erdély nagy püspöke, aki ilyen és hasonló neveket érdemelt ki: Erdély csillaga, Erdély utolsó fejedelme, vagy ahogy Illyés Gyula író nevezte: emberkatedrális.

Katonai szolgálata után a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben készült fel a papi életre. 1924-ben szentelte pappá Gróf Mailáth Gusztáv Károly püspök. 1938 karácsonyán nevezte ki XI. Piusz pápa Erdély püspökévé. 1939. február 12-én szentelték fel a kolozsvári Szent Mihály-templomban. 1949 tavaszán (67 évvel ezelőtt), amikor bérmaúton volt és Gyimesfelsőlokról Csíksomlyóra akart indulni a pünkösdi búcsúra, az a hír járta, hogy a kommunista agitátorok le akarták tartóztatni. A falu legényei lovakkal vonultak fel, a püspököt fehér lóra ültették, gyűrűt alkotva körülötte vonult be a székelység lelki központjába, Csíksomlyóra.

Panoráma

Megáldották a gyulafehérvári székesegyházban Márton Áron szarkofágját 

Több ezer hívő, több száz pap, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia több tagja, az erdélyi történelmi egyházak képviselői, romániai és magyarországi világi méltóságok is jelen voltak szeptember 29-én Gyulafehérváron, az ősi székesegyház hagyományos, Szent Mihály-napi búcsúján. Gyulafehérváron ez az ünnep Márton Áron személyével is összefonódik: a püspök 1980-ban e napon hunyt el. Az egykori főpásztor halálának 36. évfordulóján megtartott idei búcsús szentmise 11 órától kezdődött, melynek végén megáldották a püspök földi maradványait tartalmazó, a székesegyházban elhelyezett, újonnan elkészült kőszarkofágot. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Miquel Maury Buendía érsek, apostoli nuncius volt, szentbeszédet Jakubinyi György érsek mondott. Elmélkedésében Jakubinyi érsek arra kereste a választ, hogy mit üzen ma nekünk, 21. századi keresztényeknek Szent Mihály főangyal. Üzenete ma is az, hogy a mai ember, a mai emberiség – habár mindenütt keresi – a boldogságot Isten nélkül sehol nem találhatja meg.

Panoráma

kolozsvári Báthory-líceum jól felszerelt, modern hittantermében hatékony munkát tudtak folytatni a műhely résztvevőiNagyváradon rendezték azt a katekétikai tanácskozást, amelyen a gyulafehérvári, szatmári, temesvári és váradi egyházmegye módszertani felelősei és az egyházmegyék képviselői a hitoktatás aktuális kérdéseiről tanácskoztak szeptember 9-én. Ennek mintegy folytatásaként az a múlt hétvégén, október elsején Kolozsváron műhelyt tartottak, amelynek keretében az V–VIII. osztályos iskolai hittan tantervének módosításán dolgoztak a főegyházmegyei, nagyváradi és szatmári hitoktatók képviselői – a temesvári egyházmegye képviselője levélben küldte el javaslatait.

Panoráma

Közösségi napok Jegenyén 

Kétnapos rendezvénysorozattal ünnepelték a jegenyeiek templomuk fennállásának 150. évfordulóját október első hétvégéjén. A Szent Mihály tiszteletére szentelt templom búcsújával kezdődött a Közösségi napok programja, ami a falu apraját-nagyját megcélozta: volt előadás, fotókiállítás, filmvetítés, barkácsolás, magyar nóta, dal- és operett-előadás, de közösségi szentségimádást is tartottak.

Az október 1-jén, szombaton megtartott búcsús szentmise kezdő momentuma az augusztustól a faluba érkező Kádár István plébános ünnepélyes beiktatása volt, melyet Kovács Sándor kolozs-dobokai főesperes vezetett, aki beszédében, miután ünnepélyesen átadta az új plébánosnak a templom kulcsait, kihangsúlyozta: az egyház ereje a pap és a hívek szeretetteljes együttmunkálkodásában van. Arra buzdította a jegenyei híveket, hogy álljanak új papjuk mellé, támogassák szolgálatában, együtt építsék a jegenyei közösségi életet.

Panoráma

Fra Angelico: Angyali üdvözlet – Fischer Ernő: Angyali üdvözlet (tollrajz, tus)Az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója, Kontsek Ildikó művészettörténész tartott a fenti címen előadást a budapesti Horváth Mihály téri templomban a szent művészetek hetében. Az előadó szeretettel, elkötelezetten és lelkesen ecsetelte a képzőművészet szerepét egyházi keretek közt. Alaptétele az volt, hogy a kép, ha nem is helyettesíti, de megerősíti a szót, ez így volt a középkorban is, amikor illusztrációkkal segítették a nép bibliaértését, sőt, ez volt a katekézis eszköze. Ma a vizualitás talán még erősebb hatású, még több csatornán ér el. Az ezen való kesergésnél fontosabb, hogy az egyház megtalálja ebben a maga szerepét és helyét, és vizuálisan is jelen legyen. Ehhez az is szükséges, hogy a mai képkínálat legjavát kell megalkotnia, és tisztában kell lennie, használnia kell a modern eszközöket is.

Panoráma

Szeptember 29-én este – akárcsak délelőtt a gyulafehérvári székesegyház – a kolozsvári Szent Mihály-templom is megtelt hívekkel. Az ünnepi búcsús szentmise főcelebránsa és szónoka Potyó Ferenc pápai prelátus, általános érseki helynök volt, akivel harminckét helybeli és más helységekből érkezett pap koncelebrált.

A hívek egy része délelőtt a gyulafehérvári székesegyház búcsúünnepén is részt vett, magukkal hozták az örömüket, hogy Miguel Maury Buendia nuncius-érsek – akinek védőszentje Szent Mihály – továbbította nekik Ferenc pápa áldását, és azt is ígérte, beszámol a szentatyának az eseményről.

Panoráma

A tordai főtéri római katolikus templomban szeptember 27-én képkiállítás nyílt a püspökről a Márton Áron-év kapcsán. Az ötletet az adta, hogy a helyi plébános szeptember 28-án Németországból hazautazva útközben hallgatta a magyarországi Mária Rádióban dr. Marton József Márton Áronról szóló előadását, amelyben az előadó feltette a hallgatóknak a kérdést, mennyire tették ismertté a szórványainkban Márton Áron szent életű püspök életét. Az előadás hallgatása közben jött az ötlet, hogy a templom belső terében a helyi és a regionális újságok közléseiből és az ehhez kapcsolódó képanyagból kiállítást rendezzünk olyan formában, hogy a már divatba jött egyfajta úgynevezett időutazást kínáljuk fel a tordaiknak, felelevenítve Márton Áron tordai látogatásait is.

Panoráma

A kolozsvári piarista templomban is megtartották a Veni Sancte szentmisét október 2-án, melynek keretében Kovács Sándor főesperes-plébános, Miklós Claudiu jezsuita atya és az egyetemi lelkész, Takó István köszöntötte az egyetemistákat. A zenei szolgálatot a Szent István plébánia Geréd István kántor által vezetett kórusa, illetve a római katolikus teológia karnak Márton Szabolcs vezette Szent Jeromos kórusa biztosította.

A Kolozsvári Egyetemi Lelkészségen (KEL) az előkészületek már a hétvégén elkezdődtek, hisz azok az egyetemisták, akik már Kolozsváron voltak, összegyűltek egy kis megbeszélésre, aminek keretében komoly takarítási munkálatokat is végeztek, így a vasárnapi szentmisére már az egész lelkészség teljes pompájában ragyogott.

Panoráma

A Seminarium Incarnatæ Sapientiæ, vagyis a Megtestesült Bölcsességről nevezett Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola 2016/2017-es, 263. főiskolai tanévét, szeptember 29-én, csütörtökön délután 6 órakor nyitották meg. A szemináriumot Báró Sztojka Zsigmond Antal püspök alapította 1753-ban. Az esemény kiemelt vendége Miguel Maury Buendía érsek, apostoli nuncius volt, valamint Jakubinyi György érsek, Tamás József segédpüspök, Kovács Gergely, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője és a teológia tanári kara.

Panoráma

Bemutatták Bodó Márta beszélgetőkönyvét

A Györkös Mányi Albert Emlékházban volt Bodó Márta főszerkesztő Nőszirom, Beszélgetések keresztény értelmiségi nőkkel című, a marosvásárhelyi Lector kiadónál megjelent könyvének bemutatója szeptember 28-án. Az est házigazdája, Egyed Emese egyetemi tanár a könyvet egy új utazás kezdetéhez hasonlította, s elmondta, reméli, sokáig fog tartani a hatása, elindít valamit másokban is. A frissen megjelent kötet különböző interjúkat, vallomásokat tartalmaz keresztény (értelmiségi) nőkkel, de egyvalami összeköti mindannyiukat: hogy és ahogy imádkoznak – mondta Egyed Emese. A könyvben szereplő interjúk egy része a Mária Rádióban hangzott el. Bodó Márta egyházi, egyházközeli közegben dolgozó értelmiségi nőket szólaltatott meg: művészeket, tanárokat, kórházlelkészeket, katolikusokat és más felekezetűeket is, akik sokszínű, érdekes munkájukról, életükről vallanak.

Egy falat a léleknek
  • Az igazi keresztény élet megvalósulásának a helye nem más, mint a szegények szíve. Nagyon fontos tehát a szeretet és annak cselekedetei. De a lényeg soha sem az anyagi és szociális segélyben van.
  • Számos jó dolgot tehetünk, de ha nem valljuk meg Jézus Krisztust, ha nem az iránta való szeretetből tesszük azt, amit teszünk, akkor csupán a testi bajokat fogjuk enyhíteni, de a lelkieket nem. Mert nem mindegy, hogy csupán humanitárius szervezeti tagok vagyunk-e, vagy azok, akik Krisztus szeretetét sugározzák.
  • Számtalan ember van, aki fizikai megpróbáltatásban és nyomorúságban él. Isten a rejtett és alázatos szenvedések által mindig átalakítja a szegények lelkét és megtisztítja sebeiket. Isten mindig azok mellé áll, akik szegények és sírnak!

Emlékezzünk régiekről

Száz éve haltak meg:

Csíky Miklós. Született 1867. április 13-án. Pappá szentelte 1891. július 15-én Lönhart Ferenc püspök. Gyulafehérváron gimnáziumi tanár. Karcfalván, Nagykászonban, majd Nagysinken volt plébános. (Nagysink Szeben megyében község, akkor még plébánia volt, azonban már megszűnt.) 1916. október 1-jén, 49 éves korában a bevonuló román katonák meggyilkolták. Nemzeti és vallási hősünk és vértanúnk.

Hírek, hirdetések

Új plébániaközpont Temesvár-Józsefvárosban

A józsefvárosi plébánia Temesvár és az egyházmegye egyik legrégebbi egyházközsége. Az egyházközség mai templomát 1775-ben szentelték fel. Ez az év egyben a plébánia alapításának éve is. Az első katolikus hívek többségükben német ajkú telepesek voltak. Ma az egyházközség tükrözi a temesvári egyházmegye nyelvi sokszínűségét. A plébánián magyar, német, román és bolgár nyelven tartják a szentmiséket, szolgáltatják ki a szentségeket és történnek a közösségi tevékenységek.