Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 41. szám, 2014. október 12.

Képeslapom érkezett „Kövess engem!” felirattal. A rajta lévő sorok biztatóak voltak, a kép látványa pedig mosolyra késztetett: a kis elefánt követi a nagy elefántot.

Amikor a szentbeszédekben Ferenc pápa jócselekedeteinek felsorolását hallom, a képeslap nyújtotta látványra asszociálok. Tettei mintaként szolgálnak, nem kizárólagosak; teszi, amit tennie kell.

Bármit cselekszik, máris visszhangja van a médiában, sőt a hétköznapi/vasárnapi prédikációk is nagyon sok helyen erről szólnak. Pedig csak egyszerű hétköznapi tetteket visz végbe, akkor is, ha magához öleli a fogyatékost, vigasztalja a bánkódókat, rabok lábát mossa stb. Vajon azért teszi, hogy a prédikáció erről szóljon? Vagy talán valamire sarkallhatnak is tettei?

Változ(hat)na a hívek hozzáállása, a közösségek megújulását serkentené, ha például ilyen vagy hasonló formában hallanánk a szószékről, hogy Ferenc pápa jócselekedeteit hallván, elmentem néhány hívemmel meglátogatni egy intézményt, ahol fogyatékosok, hajléktalanok, idősek, szenvedélybetegek élnek, és megbeszéltük, hogy egyházközségünk hetente több alkalommal – az irgalmasság cselekedeteit gyakorolva – segít a mindennapi teendők ellátásában.

Panoráma

Ferences tartományfőnökök találkozója Csíksomlyón

Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, Magyarország, Németország, Romá­nia és Svájc ferences tartományfőnökei találkoztak szeptember 22–26. között Csík­som­lyón. A házigazda Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartományt Orbán Szabolcs tartományfőnök képviselte, akit a találkozóról kérdeztünk.

Milyen elképzelés vagy szükség hívta létre Európa ferences tartományfőnökeinek félévenként sorra kerülő találkozóját?

A közel 15 000 tagot számláló obszerváns ferences rend a világ 110 országában lévő 146 kisebb egységből, nagyrészt provinciákból áll. Mivel a földrajzi szétszórtság miatt ezek a részegységek nagy kulturális különbözőséget képviselnek és a fizikai távolságok is hatalmasok, ezért a nagy rend és a provinciák szintje között létezik egy köztes szervezeti egység, az úgynevezett konferencia, amelynek nincs vagy alig van kormányzati, adminisztratív szerepe, alapvetően a testvérek közötti kapcsolattartást szolgálja.

Panoráma

Szent Mihály-napi búcsú Gyulafehérváron

Szent Mihály főangyal ünnepén, szeptember 29-én, a gyulafehérvári főegyházmegye és székesegyház védőszentjének napján a székesegyházban Jaku­bi­nyi György érsek és Tamás József püspök számos pappal együtt mutatta be az ünnepélyes búcsús szentmisét. A főpásztori szentmise szónoka Pál Vilmos Barna, alcsíki főesperes volt. A zenei szolgálatot a zetelaki kórus látta el. Ugyanakkor ezen a napon volt Isten szolgája Márton Áron püspök halálának harmincnegyedik évfordulója. (romkat.ro/ fotó: seminarium.ro)

Szent Mihály-napi búcsú Kolozsváron

Az alázatosság erényével „angyalivá” kell tennünk életünket

A hívekkel megtelt kolozsvári Szent Mihály-főtemplom ünnepi búcsús szentmiséjének főcelebránsa és szónoka szeptember 29-én dr. Marton József volt, a gyulafehérvári székeskáptalan nagyprépostja, egyháztörténész, egyetemi tanár, akivel negyven helybeli és más helységekből érkezett pap koncelebrált.

Panoráma

Első alkalommal ünnepelték meg idén, szeptember 30-án Csíkszeredában a hallássérültek világnapját. A rendezvény házigazdái a Gyula­fehérvári Caritas és a Romániai Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Hargita megyei Fiókja voltak.

A Hallássérültek Szövetsége szórólapján szereplő Helen Keller-idézet sokat elmond a kommunikációs nehézségeikről: „A vakság elválaszt a dolgoktól, a siketség elválaszt az emberektől.”

Panoráma

Meglepetésekkel és szép gondolatokkal készültek idén is az idősek napjára a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezethez tartozó Szent Jakab Idősnapköziben. Október 1-jén, szerdán tizennégy személy oszthatta meg egymással és az intézmény munkatársaival az idős korhoz kapcsolódó érzéseit, idézhette fel fiatalságának emlékeit és tölthetett kellemes napot egy szeretettel teli közösség körében.

Panoráma

Fotó: Mayla JúliaKülönös jelentőséggel bírt október 5-e a besztercei katolikus plébánia közösségének. A Gyulafehérvári Főegyházmegye főpásztora, Jakubinyi György érsek, elfogadva Geréd Péter főesperes-plébánosnak és az egyházközség egyháztanácsának meghívását, meglátogatta szórványközösségünket és megáldotta a templomot, plébániát és a melléképületeket, amelyek az egyházközség plébánosa, a plébánia híveinek és külföldi barátainak jelentős anyagi hozzájárulásával, valamint a helyi hatóságok segítségével restauráltatott. Az immár negyed évszázada tartó folyamatos munka eredménye, hogy ma Besztercén a római katolikus templomot és plébániát, volt piarista gimnáziumot és kolostort a város legszebb barokk épületegyütteseként emlegetik a helyiek.

Panoráma

A Gyulafehérvári Caritas iskolakezdés előtti héten szervezte meg Ivóban a közösségépítésről, projektmunkáról szóló táborát. Az ötnapos programon azon 13 és 18 év közötti gyerekek vehettek részt, akik rendszeresen járnak a Családsegítő Szolgálat munkatársai által működtetett csoportokba.

Udvarhely, Gyergyó és a Csíki-medence környékéről összesen 30 fiatal jelentkezett az egyhetes táborba, melynek elsődleges célja a közösségépítő csoportokban részt vevő diákok fejlesztése, konkrét program kidolgozása, mely által fejlődik kreativitásuk, gondolkodásuk, szociális és kommunikációs készségeik, illetve az elmúlt hároméves munkájuk értékelése a szórakoztató programok révén.

Egy falat a léleknek
  • Nagy kísértés az, hogy olyan keresztények akarunk lenni, mint akik „tisztes távolságot” tartanak Krisztus sebeitől. Jézus viszont azt akarja, hogy érintsük meg az ő sebeit.
  • Le kell mondanunk a menekülésről, a kényelemről, a közönyösségről, a közömbösségről. Nem kötelességként kell megérinteni Jézus sebeit, hanem örömmel, megindultsággal, együtt érző szeretettel.
  • Örülni azokkal, akik örülnek; sírni azokkal, akik sírnak; mindeneknek mindenévé lenni; megosztva az ő fáradalmaikat, küzdelmeiket, aggodalmaikat. Krisztus sebeinek szemlélése, érintése azt jelenti, hogy az én gyöngeségeimre hagyatkozva nem akarom többé távol tartani magamat az emberi dráma gócpontjaitól.

Útjelző

Mária iskolájában 98. 

Mélyebben megnyílni Isten akarata előtt

Szent Terézia Benedikta (Edith Stein) lelki életében a Szűzanya példakép Isten akarata felfedezésében és megélésében: „Figyeljük meg az Istenanyát, aki mint társ is csöndes, határtalan bizalommal teljes. Hűséges és kitartó a szenvedésben, mindenben aláveti magát Isten akaratának.” (SzűcsSándor: Edith Stein kapcsolata a Szűzanyával)

Pitypang

Az epheszoszi Artemisz-templom

Epheszosz a kis-ázsiai tengerpaton, a volt Perzsa Birodalom területén található városok egyike, amely Kr. e. a VII–VI. században élte fénykorát. A jelentős filozófus, Hérakleitosz is innen származott. Itt uralkodott Krőzus is. A város megőrizte hírnevét mindaddig, amíg a törökök 1426-ban el nem foglalták. A mai feltehető fekvése kb. 50 km-re található a török Izmir várostól.

Hírek, hirdetések

Fény a sötétben

Lelkinapot tartanak Csíkszentdomokoson a Segítő Nővérek Szent Margit lelkigyakorlatos házában október 17–18. között (pénteken 18 órától szombaton 18 óráig), amelynek során lehetőség lesz szentségimádásra, csendes elmélkedésre, lelki beszélgetésre. Az élet átgondolását szolgáló program célja, hogy a résztvevők, megtapasztalják: Isten irgalmas szeretetéből van gyógyulás és újrakezdés még a legnehezebb helyzetben is. Bővebb információ Ilyés Erika nővérnél a 0741-624452-es telefonszámon. Bejelentkezés a www.csalad.ro weboldal Bejelentkezés menüpontja alatt.