Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 41. szám, 2011. október 9.

Népszámlálás


Tízévente van népszámlálás, egy-egy ilyen alkalom az elkövetkező tíz évre meghatározza a közösség, esetünkben az erdélyi magyarság sorsát. Befolyása lesz a magyar nyelv használatának, iskoláink, egyetemeink, egyházaink, kulturális intézményeink sorsára. A legutóbbi népszámláláson, 2002-ben Románia lakosságának 89 százaléka vallotta magát román nemzetiségűnek, majdnem két és fél millió állampolgár más etnikumhoz tartozóként határozta meg önmagát. Ezen belül mi, magyarok számarányban a következőképpen állunk: 1 434 377 magyar nemzetiségű, ugyanakkor 1 447 544 magyar anyanyelvű állampolgár él Romániában. Székely István politológus az Erdélyi Magyar Televízióban így nyilatkozott: „Az elmúlt évek mérései azt igazolják, hogy a romániai magyar nők gyermekvállalási hajlandósága magasabb, mint a román nemzetiségű nőké, a kivándorlás mértéke pedig a románok körében évek óta nagyobb, mint a magyaroknál”. Reménykedhetünk hát abban, hogy a közelgő romániai népszámlálás eredményei azt mutatják majd, hogy a magyarság számaránya nem csökkent a román többséghez képest. Székely István biztatásunkra azt is elmondta: „A népességet vizsgáló felmérések már hosszú évek óta azt mutatják, hogy az erdélyi magyarok demográfiai tendenciái általánosságban pozitívak, szemben a román nemzetiségűek negatív mutatóival”.

Panoráma

Szeptember 29-én, Szent Mihály ünnepén a búcsús szentmise keretében áldotta meg dr. Jakubinyi György érsek a gyulafehérvári középkori székesegyház felújított szentélyét, amelyet a 18. század közepén átalakítottak, s amely alapos restaurálási munkálatokra szorult. Erdély talán legnagyobb magyar műemlék-felújítási programjának számít a székesegyház restaurálása, amelyet az 1980-as évek óta folyamatosan igyekeztek felújítani, ám a romániai Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium tavaly támogatta első ízben a nagyszabású munkálatokat.

Az ünnepi szentmisén jelen volt Kelemen Hunor kulturális és örökségvédelmi miniszter, Hegedűs Csilla örökségvédelemért felelős tanácsos, valamint az Országos Örökségvédelmi Hivatal képviselői. Kelemen Hunor miniszter az ünnepi szentmisét követően azt nyilatkozta: „A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház különleges a Kárpát-medencei középkori épületek között, hiszen – bár a 18. században lebontották, majd újraépítették a szentélyét – elkerülte a barokk stílusú átépítést. Így rendkívül hűen őrzi a középkori építőmesterek keze nyomát s a különböző építési, bővítési fázisokat. Számunkra, erdélyi magyarok számára a kulturális – elsősorban az épített – örökségnek nemzetmegtartó szerepe van. Ezért is tartom kiemelten fontosnak az erdélyi magyar épített örökség minél nagyobb mértékű felújítását és hasznosítását. Úgy vélem, kulturális örökségünk megőrzésének támogatása hatással van az erdélyi magyar közösség identitástudatának erősítésére és bátor felvállalására, főként itt, Fehér megyében, Gyulafehérváron.”

Panoráma

Búcsús szentmise keretében köszöntötték az angyalok fejedelmét szeptember 29-én Erdély-szerte. Kolozsváron a Szent Mihály-templom búcsúünnepére nagy számban érkeztek a főesperesi kerület s az egyházmegye papjai, valamint a város magyar ajkú katolikusai, köztük a Báthory István Líceum tanárai és diákjai. A búcsús szentmise főcelebránsa Nóda Mózes dékán volt, az ünnepi szónok pedig Darvas Emil jegenyei plébános, aki komoly tanítást bízott az ünneplő hívekre. A szentmisén a templom Szent Cecília ének- és zenekara Liszt Ferenc Missa Choralis-át adta elő, a kivételes szépségű és ritkán felcsendülő mű betöltötte a gótikus templomot és segített a lelket az Úrhoz emelni.

Panoráma

Ünnepélyes hálaadó szentmisére került sor a székelyudvarhelyi ferences templomban október 2-án délelőtt: a Szent Családról Nevezett Mallers­dorfi Szegény Ferences Nővérek Közössége hazai újraindulásának 20. évfordulóját ünnepelte. A szentmisét dr. Jakubinyi György érsek mutatta be. Jelen volt Tamás József segédpüspök, Potyó Ferenc érseki helynök, Orbán Szabolcs OFM provinciális, Kovács Sándor egykori székelyudvarhelyi, most kolozsvári főesperes, aki az újraindulásban nagyban támogatta a közösséget, és utódja, Mátyás Károly főesperes, aki hasonló lelkülettel viszonyul a nővérek jelenlétéhez és szolgálatához. A mallersdorfi anyaházból eljött az ünnepségre dr. Wilhelm Gegenfurtner szuperior és M. Hiltrud Baumer általános főnöknő is néhány nővér kíséretében. A ferences nővérekkel együtt ünnepelt többi erdélyi szerzetesi közösség: a ferences testvérek, a piaristák, a betegápoló ferences nővérek, a segítő nővérek és a szociális testvérek.

Panoráma

Indul a Katolikus Akadémia második évada 

A 2010/2011-es egyetemi évben a kolozsvári BBTE Római Katolikus Teológia Kara útjára indította a teológia és vallási kérdések iránt érdeklődők számára a Katolikus Akadémia névre keresztelt, hároméves ciklusúra tervezett rendezvénysorozatát, amely különböző aktuális kérdésekben mutatja be a teológiai, az egyházi álláspontot. Az elmúlt évben szó esett többek között a szentírásfordítás nehézségeiről, teremtés és evolúció kapcsolatáról, a laikusok liturgiában betöltött szerepéről, az inkvizíció és boszorkányüldözés történetéről, túlvilág-elképzelésekről, reinkranáció és feltámadás kérdéséről, a világi krisztushívők egyházjogi helyzetéről, az istenképek pszichológiai szemléletű megközelítéséről, illetve az egyház és média kapcsolatáról.

Panoráma

Szeptember 23–25. között immár kilencedik alkalommal szervezték meg a főegyházmegyei családkonferenciát. A csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban tartott rendezvényen több mint 40 házaspár vett részt a gyulafehérvári főegyházmegye különböző régióiból. A mottó, ami köré a hétvége eseményei tömörültek, szorosan kapcsolódik a misszió évéhez: A család evangelizáló közösség.

Panoráma

Konferencia a fogyatékkal élők egyenlő esélyeiért 

Kétnapos szakmai konferenciát szervezett a Gyulafehérvári Caritas fogyatékkal élőket támogató Szociális és Tanácsadó Szolgálata szeptember 23–24. között Csíksomlyón. Az immár ötödször megszervezett, Együtt a fogyatékkal élőkért nevű konferencia szervezői idén a modern fogyatékosjogi szemlélet által is markánsan képviselt Esély–szabadság–életminőség a fogyatékkal élők mindennapjaiban témát választották a konferencia vezérfonalának, szellemiségének, a fogyatékkal élőket emberi méltóságukban megillető jogok köztudatban, rehabilitációban, hazai szakmai gyakorlatban való mélyebb életbeültetése célzatával.

Panoráma

Románia római és görög katolikus püspökei arra biztatják a híveket, hogy felelősen vegyenek részt az október 30–31. között szervezendő népszámláláson, és vallják meg vallási hovatartozásukat és az egyház tanításaihoz való ragaszkodásukat. Ez a felhívás a Romániai Püspöki Konferencia ülésén született, amelyre szeptember 20–23. között, a moldáviai Kisinyovban került sor Anton Coşa püspök kezdeményezésére, aki az RPK állandó meghívott tagja, minthogy a Moldovai Köztársaságban ez az egyetlen katolikus egyházmegye.

Panoráma

Nagy ünnep volt szeptember 29-én Mezőfényen. A búcsú alkalmával Knecht Béla  ny. tiszteletbeli kanonok arany­miséjét mutatta be. Schön­ber­ger Jenő püspök megáldotta a felújított templomkülsőt, a restaurált oltárképet és a megújult ékes hangú orgonát is.

Panoráma

Erdélyi Háló-találkozó Csíkzsögödben 

A csíkzsögödi plébánia az újonnan épített közösségi termében látta vendégül az erdélyi Háló-találkozót szeptember 17-én. A téma a misszió volt. Napsütéses időben Szabó Imre egyházközségi gondnok és az egyháztanács tagjai tárt karokkal várták a vendégeket, az udvaron jó előre előkészítették a bográcsost. Sebestyén Ottó zsögödi plébános, a Háló erdélyi vezetője köszöntötte a vendégeket, az egybegyűlteket és bemutatta a képernyőről is jól ismert Kiss Ulrich jezsuitát, a szegedi egyetem professzorát, aki közgazdász végzettséggel több multinacionális cégnél dolgozott, mielőtt a jezsuita rendbe lépett volna.

Panoráma

Szeptember 24-én a Krisztus Király-templomban tartották a VII. Nagybányai Háló-találkozót. A rendezvény Uglár Sándor nagybányai főbogozó és Szmutku Róbert plébános köszöntőbeszédével kezdődött, majd a budapesti Bayer Róbert mutatta be a Háló céljait. Több mint 140 résztvevő érkezett különböző helységekből: Páty, Budapest, Marosvásárhely, Arad, Nagyszalonta, Tenke, Nagyvárad, Érmihályfalva, Nagykároly, Szatmárnémeti, Lázári, Túrterebes, Avasújváros, Máramarossziget, Felsőbánya és Nagybánya. A meghívottak Horváth László, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pátyi intézményének igazgatója és felesége, Judit voltak, ők árvákkal, özvegyekkel foglalkoznak. Az előadás után Schönberger Jenő püspök üzenetét tolmácsolták, aki a találkozó fővédnöke is volt.

Panoráma

Háromnapos rendezvénysorozattal emlékezett Kolozsvár magyarsá­ga a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc befejeződésének 300., va­lamint Mikes Kelemen halálának 250. évfordulójáról, az Erdélyi Múzeum Egyesület, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, a kolozsvár-monostori plébánia, az Interkulturali-THE és a Kolozsvári Magyar Opera szerve­zésében.

Panoráma

A szatmári Hám János Iskolaközpont  és a Kalazanczi Szent József Iskolaközpont tanárainak közös lelkigyakorlata 

A tanáriban uralkodó, az ez évi lelkigyakorlatot megelőző izgatott hangulat rám is átragadt. Mindannyian éreztük, ez most más lesz, mint eddig, és nagyon széles skálán mozogtak az érzelmi reakciók: örömmel, várakozással, szkepszissel, ellenállással készültünk az idei lelkigyakorlatra, sok esetben nagy nehézségek árán szorítva ki az erre szánt időt.

„Akkor találkozunk délután, remélem, jó lesz” – ennyit tudtam kifejezni mindebből új spirink felé egy péntek délutáni, futó beszélgetésben. ,,Imádkozni mindig jó” – válaszolta.

Panoráma

A Gyergyói Főesperesi Kerületben október 1-jén Gyer­gyó­szentmiklóson szervezték meg az idei tanév első lelki napját. A Szent István plébánia hangos volt a gyerekzsivajtól aznap reggel. Kíváncsisággal teli szívvel ültem ott a mottón elmélkedve: El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek! (1Kor 5,7). Megnyugvást jelentett, amikor láttam az idegen arcokat, és szemem újabb kíváncsi szempárokkal találkozott. Percek alatt sokan lettünk a teremben.

Könyv

Szeptember 29-én, a Szent Mihály-búcsút követően Gyulafehérváron mutatták be e kötetet, a két történész együttes munkájának gyümölcsét, amelyet szépen egészít ki a Maksay Ágnes által jegyzett, a függelékben közölt dokumentumfilm CD-je. 

A kommunizmusról és e kor gyászos eseményeiről egyre több történelmi munka lát napvilágot – visszaemlékezések, intézmény- és párttörténetek, tanulmányok és elemzések. Ritkább, hogy egy elhunyt római katolikus pap hasonló aktáit tegyék „közkinccsé” (korántsem tartjuk persze „kincsnek” az ehhez hasonló iratokat, tekintve a megírás és dokumentumgyűjtés módszereit). E dokumentumokat lapozva annak a korszaknak a valóságos képe tárul elénk, melyben a népvezérek földi mennyországot ígértek az embereknek, s hazug céljaik elérésére ördögi eszközöket használtak.

Egy falat a léleknek

• A jó öreg föld, amit az Isten annyira gondosan megteremtett, s amit a gondunkra bízott, hogy műveljük azt, nemcsak az örömnek, a gondnak, a tehernek a helye, hanem példa is. Nem véletlenül használja fel tanítása során az Úr Jézus a példabeszéd tárgyaként.

• Lassan véget ér a szüret. A jó gazda már a jövőre gondol.  A föld ilyen-olyan gyümölcsét, termését már meghozta, s a legszívesebben pihenésbe, álomba merülne. A gazda viszont nem hagyja nyugodni, legalábbis úgy, ahogy az a földnek jól­esne. Ekéjével újból belehasít a földbe, és némelyikébe magot is vet. Visszaad valamit abból, amit a föld adott, hogy azt a föld a keblébe rejtve – mint valami értéket – majd kellő időben újból megmutathassa és mások örömére gazdagíthassa.

Útjelző

III. parancsolat (5/2. rész.) 

A harmadik súlyos ok a vasárnapi szentmise elmulasztására a templomtól való elhidegülés.

Ez azonban nem azonnal kezdődik. Plébániámon vasárnap délelőtt láttam, hogy egyik hívem halászni indul. Mondom neki, na, ma hol lesz a te szentmiséd? Elnevette magát és azt mondta: esperes úr, én gyermekkoromban sokat laktam nagyanyáméknál. Annyit ministráltam, hogy egész életemre elég a templomba járás…

Emlékezzünk régiekről


Száz éve halt meg:

Tamás Dávid. Kézdiszentléleken született 1857. január 2-án. 1880. július 15-én szentelte fel Fogarasy Mihály püspök. Bereck­ben, Nagykászonban és Gyergyóalfaluban volt káplán, Alsó­cser­ná­tonban, majd Osdolán plébános. 1911. november 18-án hunyt el.

Fiatal vagyok és gondolkodom

A hároméves kis Ági odahúzza a széket az asztalhoz, felmászik rá, hogy elérje a gyönyörű, értékes kristályvázát, amely az asztalon van, amikor háta mögül édesanyja féltő hangja megszólal:

– Ágika, nem szabad!

A kislány gondolatában visszhangzik: „Ágika, nem szabad!”. Ugyanezt mondta anyuka a minap akkor is, amikor a gázkályha fölött lévő piros babos fazék után nyúlt, amelyben a leves éppen főtt. „De hát miért nem szabad? Olyan szépek. Úgy szeretném megismerni, közelről megtekinteni. Kitűnően lehetne azokkal játszani.”

Pitypang

A válás – bukás a szeretetben 

Isten igéje: Akkor odamentek hozzá a farizeusok, hogy próbára tegyék. Ezt kérdezték: „El szabad a férfinek bármilyen okból bocsátania a feleségét?” Így felelt: „Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette őket, és azt mondta: Ezért  a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő? Most már többé nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.” (Mt 19,3–6).

Hírek, hirdetések


Nagyvárad tudós püspökei, jelesei

Október 15-én, szombaton 13. alkalommal rendezik meg a Nagyvárad tudós püspökei, jeles személyiségei címet viselõ konferenciát. Szervezői Fráter György nagyváradi püspöknek, Erdély kancellárjának kívánnak emléket állítani. A rendezvény keretében a jelenlévõk de. 10 órakor az elhunyt főpapokért imádkoznak a váradi székesegyház kriptájában, majd előadások követekeznek a pöspöki palota dísztermében. Ebből az alkalomból érkezik Nagyváradra dr. Marton József egyetemi tanár, gyulafehérvári nagyprépost, pápai prelátus, valamint dr. Oborni Teréz, a MTA Történelemtudományi Intézetének fõmunkatársa. Előadást tart továbbá dr. Fleisz János egyetemi tanár és Fodor József általános helynök. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.