Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Útjelző

Mária iskolájában 97.

Milyen gyümölcsöket terem – a szentek szerint – Isten akaratának teljesítése? Sziénai Katalin számára ilyenek a béke és a nyugalom. „Szeretnétek birtokolni a békét és a nyugalmat? Akkor adjátok oda akaratotokat, mert minden kín saját akaratunkból származik.”

Escrivá de Balaguer – az Opus Dei alapítója – szerint Isten akaratának megtétele boldogságot eredményez. „Isten akaratának teljes elfogadása szükségszerűen örömet és békét hoz: boldogságot a Keresztben. Ilyenkor látjuk, hogy Krisztus igája édes és az Ő terhe könnyű.” „Istenem, jobban vágyom arra, hogy teljesítsem akaratodat, mint arra, hogy – ha egyáltalán ilyen ellentmondás lehetséges volna – akaratod teljesítése nélkül elérjem az üdvösséget.”

Az Alapítások Könyvében Avilai Szent Teréz elmesél egy esetet, amelyből kitűnik, hogy Isten akaratát megtéve mily nagymértékben haladnak előre az emberek. „Így történt azzal a személlyel is, akit mintegy tizenöt éven át az engedelmesség annyira lefoglalt, hogy ez alatt az idő alatt nem emlékezett, hogy akár csak egyetlen napja is maradt volna saját maga számára… S az Úr megjutalmazta őt… Mert anélkül, hogy tudta volna, hogyan, a Léleknek arra az értékes és igen drága szabadságára tett szert, amelyet a tökéletesekben lehet fellelni, és amelyben az ember valóban élvezi mindazt a boldogságot, amelyet csak kívánni lehet ebben az életben. Aki ebben részesül, az semmit nem akar és mindent birtokol; nem fél semmitől és nem kíván semmit; nem csügged el a megpróbáltatások miatt, s nem bízza el magát az örömökben.

Sokszor nem tudjuk, hogy miként dicsőítsük meg Istent, vagy hogy mit is jelent ez. Páli Szent Vince így vélekedik erről: „Istent jobban megdicsőítjük akaratának megvalósításával, mint az összes többi gyakorlat által.”Ennek az oka – magyarázza – a következő: „Amikor Isten akaratát teszitek, megdicsőítitek Istent, mert így alávetitek Neki magatokat (aminthogy ezzel tartozik a teremtmény Teremtőjének) és ezenfelül örömet szereztek Neki… Igen, örömet szereztek Istennek: Ő örömét leli ebben…; örömet szereztek az angyaloknak, akik örvendenek Isten örömének, amit az engedelmesség okoz Neki…; örömet szereztek a szenteknek, akik részt vesznek Isten örömében.”

Keresztes Szent Pál írja: „Rendszerint mindenfajta lelki szárazság, vigasztalanság, elhagyottság és kísértés kínjából vagy bármi más hasonlóból való gyógyulás legrövidebb útja az igazi békés belenyugvás az isteni akaratba.” „Gyógyszerül adok nekik egy »mindent gyógyító szert«: Ez pedig a teljes ráhagyatkozás Isten legszentebb akaratára oly módon, hogy minden eseményt közvetlen az Ő szerető kezéből fogadnak el.” „Mától fogva kezdjetek el törekedni arra – ajánlja Cabrini Szent Franciska –, hogy Isten szent akaratához alakítsátok magatokat…
S akkor egy kimondhatatlan boldogság birtokába kezdtek jutni már ezen a nyomorúságos földön, és valóban mennyei békét, nyugalmat és örömet fogtok élvezni.”

Marillac Szent Lujza – aki Páli Szent Vincével együtt alapította a „Szeretet Leányainak” társulatát – azt tapasztalja, hogy még a testi egészsége is javul annak, aki Isten akaratát teszi. „Még fizikai egészségünknek is sokat fog használni a lélek békéje és nyugalma, éppúgy, mint az isteni Gondviselésre való tökéletes ráhagyatkozás, és Isten legszentebb akaratának szeretete, amely a tökéletességre való eljutásnak általam ismert legfontosabb eszköze.”

További gyümölcsök Avilai Nagy Szent Teréz szerint a legnagyobb – esetenként misztikus – kegyelmek.„Az Úr minél inkább azt látja, hogy akaratunk átadása izzó tettekben is megnyilvánul, annál inkább vonz magához bennünket, s a lelket önmaga és minden földi dolog fölé emelve felkészíti a legnagyobb kegyelmek befogadására. Ő annyira értékeli ezt az önátadást, hogy nem vonakodik már ebben az életben megjutalmazni azt. A lélek már nem is tudja, hogy mit kérjen, Ő pedig állandóan ajándékoz. És nem elégszik meg azzal, hogy önmagával egyesítse a lelket, hanem elkezdi előtte felfedni titkait, megértetni azt a sok mindent, amit megnyert, és megsejtetni azt a boldogságot, amit készen tart számára. Aztán, hogy megszüntessen körülötte minden akadályt, lassanként felfüggeszti külső érzékeit is, s a lélek abba az állapotba kerül, amit elragadtatásnak neveznek. Akkor Isten még nagyobb barátsággal kezd bánni vele, és nemcsak az akaratát adja vissza, amit már átadott Istennek, hanem azzal együtt saját isteni akaratát is neki adja. És ez a két akarat teljes harmóniában lesz. Mert ha Isten látja, hogy a lélek azt teszi, amit Ő akar, Ő is azt fogja tenni, amit a lélek akar. Ezért, ahogy mondani szokták, a lélek parancsolni fog, s Ő engedelmeskedik.”