Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 40. szám, 2014. október 5.

Minden tanévkezdet reményt és szorongást tartogat mind az egyetemi hallgatók, mind a tanárok számára. Reményt, mert új kilátásokkal, a szellemi-lelki gyarapodás újabb lehetőségeivel kecsegtet. Ugyanakkor ott van a belső szorongás is: mennyire veszi igénybe mindez talentumainkat, egyáltalán képesek leszünk-e megfelelni az akadémiai elvárásoknak?

A kettős érzés belső feszültségének feloldására hadd ragadjak ki egy sokat idézett történetet Szent Jeromos életéből: Jeromos római tanulmányai és szórakozásai után szerzetesi életre vállalkozott: nagyon kemény aszkézist gyakorolt, s közben tanulta a héber nyelvet. Böjtölése és imádságos élete közben azonban Cicerót és a latin klasszikusokat olvasta. S amikor magába szállva a Szentírást vette a kezébe, „borzalommal töltötte el a fésületlen nyelvezete”, s lemondott olvasásáról, mert „vaksi szemével még nem látta a fényt” – írta le ő maga egy levelében. Az erőltetett vezeklés annyira megtörte Jeromos egészségét, hogy agonizált állapotba került. Kimerült testét láz támadta meg, a csontvelőéig hatolva. Őt idézem: „Közben már temetésemet latolgatták, mert hűlő testemben az életerő csupán langyos mellkasom közepében pislákolt. Ekkor – lélekben elragadtatva – egyszer csak egy bírói emelvény elé vonszoltak, ahol oly fényesség áradt szét, és a körülálló tisztasága úgy vakított, hogy a földre vetettem magam és nem mertem föltekinteni. Megkérdezik, mi vagyok. Keresztény, válaszolom. A bírói székben ülő azonban így szól: Hazudsz! Cicero-követő vagy te, nem Krisztus-követő. Ahol a kincsed, ott van a szíved is!” Ezt követte Jeromos kínzása, miközben fogadkozni kezdett: „Ha valaha is világi könyveim lesznek, és ha olvasom azokat, téged tagadlak meg, Uram!” Szent Jeromos esetéből hasznos következtetéseket vonhatunk le tanév­kezdéskor a magunk számára. Jeromost Cicero és a klasszikus latin irodalom képviselői formálták, alakították túl magabiztos, művelt emberré, egészen a Szentírás stílustalan szövegének lenézéséig. Hiába kötelezte el magát a krisztusi élet szigorúbb formája, a szerzetesi élet mellett, hiába vezekelt és tartott bűnbánatot, nem látta a fényt, mert Ciceró eszméivel tömte tele magát. Amit valaki magába szív, az alakítja, formálja öntudatlanul is. A jeromosi jelenség örökös problémája marad minden kor emberének, de főleg a fejlődő ifjúságnak. Nagyon fontos odafigyelni, milyen eszmék hatása alatt vagyunk! Mert sajnos ma nemcsak a könyveken, hanem a médián és az interneten keresztül a reklámmal vegyített propagandaműsorok erősen befolyásolják az azokat felelőtlenül használó egyént.

Panoráma

Kocsis Fülöp püspök, fr. Urbán Erik, fr. Böjte Mihály és Borsodi L. László. Fotó: Csúcs PéterMéltó eseménnyel ünnepelte a Segítő Szűz Mária szobrának 500 éves évfordulója tiszteletére szeptember 14-én megnyitott jubileumi Mária-évet a csíksomlyói kegyhely, ugyanis tagságának tizedik évében, szeptember 16–19. között vendégül láthatta a húsz ország huszonkét európai nemzeti Mária-kegyhelyét tömörítő Európai Máriás Háló képviselőit. A tagságból tizenhárom ország tizennégy kegyhelyének mintegy harminc küldöttje vett részt a csíksomlyói rendezvényen. A házigazdák mellett Banneux (Belgium), Brezje (Szlovénia), Czestochowa (Lengyelország), Einsiedeln (Svájc), Fatima (Portugália), Knock (Írország), Levoča, azaz Lőcse (Szlovákia), Loreto (Olaszország), Máriapócs, Mátraverebély-Szentkút (Magyarország), Mellieħa (Málta), Vilnius (Litvánia) és Zarvanytsia (Ukrajna) Mária-szentélye képviseltette magát. A kegyhelyigazgatók és munkatársaik azért gyűltek össze, hogy – akárcsak az előző években – megosszák egymással tapasztalataikat, megbeszéljék a hívek szolgálatával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, és közösen megoldásokat keressenek a felmerülő problémákra.

A vendégek a tulajdonképpeni konferencia mindkét napját – szeptember 17-én és 18-án – a klarissza nővérek monostorának kápolnájában kezdték, ahol a zsolozsmában a Szűzanya közbenjárását kérték: járjon közben Szent Fiánál, hogy az Európa különböző pontjain található nemzeti zarándokhelyeket vezetőik, napi munkájuk során, méltó módon, a bűnbánó zarándokok lelki igényeire figyelve tudják szolgálni, és hogy ehhez a Csíksomlyón zajló tapasztalatcsere is gyümölcsöző módon hozzájárulhasson.

Panoráma

A Gyulafehérvári Főegyházmegyében szociális tevékenységet végző szervezetek, közösségek immár harmadszor találkoztak szeptember 26–27. között a csíksomlyói Jakab Antal Felnőttképzési és Tanulmányi Központban. Visszatekintettek az elmúlt időszak közös munkájára, és újabb együttműködési alternatívákat kerestek, tárgyalva a Főegyházmegye Szociális Karitatív Bizottságának tevékenységébe való bekapcsolódás lehetőségeiről.

A Gyulafehérvári Caritas összefogó keretet kezdeményezett 2012-ben a főegyházmegyében szociális tevékenységet végző közösségek, szervezetek számára, azzal a céllal, hogy legyen közös találkozási felületük, szakmailag segítsék egymást, megerősödjenek és továbbépüljenek az együttműködések.

Hetvenhét közösséget, szervezetet sikerült ilyenformán beazonosítani, megkeresni, amelyből ötvenhat szolgáltatott magáról adatot, és a három év alatt hatvan szervezettel, közösséggel sikerült tartani a kapcsolatot valamilyen formában. Intenzív munka folyt, közel hetven szakmai műhelymunkára került sor, illetve számos egyéni szaktanácsadás történt projektmenedzsement, humánerőforrás, önkéntesség, kommunikáció, pénzügyi, jogi és adminisztratív területeken. Több közös akció valósult meg, mint például a csíkszeredai szeretetmorzsák vagy a gyermekeknek szánt nyári programok. Szép számban vettek részt a szervezetek képviselői a közösségfejlesztő képzéseken is. Létrejött egy közös honlap is, a www.szocialisforum.ro, amelyen jelenleg negyvenegy közösség mutatkozik be és lehetősége van arra, hogy tevékenységéről aktuális információkat osszon meg. A honlapra való feliratkozás továbbra is nyitva áll a szociális tevékenységet folytató közösségek, szervezetek számára.

Panoráma

Főként értelmiségiekkel és könyvbarátokkal – köztük nagyszámú fiatallal – telt meg szeptember 24-én zsúfoltságig a kolozsvári Szent Mihály Egyházközség Római Katolikus Nőszövetségének díszterme, amely a nyári szünet után „évadnyitóként” az Emlékek búvópatakja című könyv bemutatójának adott otthont.

A rendezvény moderátora, Fodor György piarista konfráter köszöntőjében elmondta: minden nép sorsát befolyásolja az, ahogyan tiszteletben tartja, megbecsüli az értelmiségieket. Hiszen legtöbb esetben az alulfizetett, munkahelyproblémákkal küzdő tanítók, tanárok, kutatók, írók, színészek tekintik szívügyüknek a hagyomány- és értékmentést, a tudományos ismeretek, s nem utolsósorban a valós történelmi tények átadását a jelen és a jövő nemzedékeinek.

Panoráma

A Márton Áronról elnevezett teológiai felnőtt­képző második évfolyamának hálaadó szentmiséjét tartották szeptember 25-én a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébániatemplomban. Három évvel ezelőtt egy 21 főből álló lelkes csoport kezdte el a képzést, ebből kilencen teljesítették a vizsgakövetelményeket. Közülük ketten, akik a záró dolgozattal is elkészültek, a szentmise a végén átvehették az abso­lu­to­rium oklevelet, a többiek 2015 februárjában kapják majd azt kézhez. A közben kimaradtak közül ketten szerzetesi novi­ciá­tus­ban vannak. 2011–2014 között a hallgatók a következő tantárgyakat tanulták: filozófia, egyházzene, lelki­ség­történet, liturgika, bib­li­kum, egze­gé­zis, fundamen­tá­lis teológia, dog­matika, egy­ház­történelem, egyházjog, patrológia, erkölcstan, pasztorális.

Panoráma

Tematikus hétvégét tartottak szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak Csík­szent­domokoson, a Szent Margit lelki­gyakorlatos házban a Gyu­la­fehérvári Caritas KI-ÚT Kon­zul­tációs programjának munkatársai szeptember 19–21. között.

A találkozó témája az önnevelés, önismeret volt. A résztvevők a szervezőkkel közösen arra keresték a választ, hogyan lehet jobb, tartalmasabb kapcsolatot kialakítani önmagukkal és másokkal azért, hogy a szerető Istenhez is közelebb kerüljenek. Az előadások, a személyes idők és a kiscsoportos beszélgetések alkalmat adtak minden jelenlévőnek az elgondolkodásra: hol áll ő a személyiségfejlődésben, mennyire tud érett felnőttként viselkedni a hétköznapjaiban, a családtagjaival, barátaival való kapcsolataiban. A hétvége fontos kérdése volt az is: hogyan lehet a minden emberben meglévő jót kibontakoztatni, megtisztítani a szenvedélybetegség évei alatt rárakódott sebzettségtől, félelmektől? A közös reggeli imák és a szentmisék alkalmat adtak arra, hogy a résztvevők Isten szeretetével és kegyelmével töltekezzenek, amit majd továbbadhatnak mindazoknak a barátoknak, rokonoknak, akik nem vehettek részt ezen a tematikus hétvégén.

Panoráma

Fotó: Gál AttilaMárton Áron püspök halálának évfordulója és a Gyulafehérvári Érsekség búcsúja alkalmából a budapesti Rezső téri Magyarok Nagyasszonya templomban a csíksomlyói búcsúra menő Boldogasszony Zarándokvonat eddigi és jövőbeni résztvevői, valamint minden érdeklődő számára baráti találkozót tartottak szeptember 27-én, szombaton, majd 28-án, vasárnap, Áron püspök úr boldoggá avatásáért mutattak be szentmisét, amelyen Csont Ede nagytusnádi plébános prédikált.

Egy falat a léleknek
  • Olyan világban élünk, ahol mindennaposak a személyi jogok megsértése, az igazságtalanság, a korrupció, a botrány és az erőszak. S ez a megállapítás nem elsősorban kifelé mutogatás akar lenni, hanem olyan, amely saját életemről, életvitelemről szól. Mert ha egy kicsikét jobban megvizsgálom önmagamat, akkor könnyen beláthatom, hogy mindezeknek én is a részese, művelője vagyok.
  • Olyan világban élünk, ahol a tudomány és a technika fejlődése rengeteg jót tesz, de gyakran rombolni is tud, sőt, egyes esetekben kifejezetten a gonoszság eszközévé lesz. És mindezért nem a technika a hibás, hanem az azt rosszul kezelő ember.

Útjelző

Mária iskolájában 97.

Milyen gyümölcsöket terem – a szentek szerint – Isten akaratának teljesítése? Sziénai Katalin számára ilyenek a béke és a nyugalom. „Szeretnétek birtokolni a békét és a nyugalmat? Akkor adjátok oda akaratotokat, mert minden kín saját akaratunkból származik.”

Escrivá de Balaguer – az Opus Dei alapítója – szerint Isten akaratának megtétele boldogságot eredményez. „Isten akaratának teljes elfogadása szükségszerűen örömet és békét hoz: boldogságot a Keresztben. Ilyenkor látjuk, hogy Krisztus igája édes és az Ő terhe könnyű.” „Istenem, jobban vágyom arra, hogy teljesítsem akaratodat, mint arra, hogy – ha egyáltalán ilyen ellentmondás lehetséges volna – akaratod teljesítése nélkül elérjem az üdvösséget.”

Pitypang

A párizsi Eiffel-torony

Egy turista szavait idézem: „Óriási A-betűként magasodik előttem Párizs látképének legjellegzetesebb eleme. 1889 óta áll itt az Eiffel-torony, a francia fővárost átszelő Szajna folyó bal partján emelkedik a Mars-mező fölé, mintegy több ezer tonnás tömegével egyszerre légiesen karcsú és impozáns. Minden szem a távközlési antennákkal koronázott, barnára mázolt kovácsoltvas rácsszerkezetet bámulja, amely 324 méterig nyújtózkodik felfelé a ragyogó napsütésben.

Hírek, hirdetések

Vigasztalódás a gyászban

Hogyan dolgozzuk fel szeretteink halálát, a válást és más fájdalmas veszteségeket? Azt megtanultuk, hogyan szerezzünk meg valamit, de azt nem, vajon mit tegyünk, ha elveszítjük azt. A Csíkszeredában október 13-án, hétfőn délután 6 órakor kezdődő találkozások erre keresik a választ. A gyászcsoport hasznos lehet mindazok számára, akik hozzátartozójukat veszítették el, akiknek régebben vagy a közelmúltban szembe kellett nézniük a halál okozta fájdalommal. A szervezők várják azokat is, akik másfajta veszteséget éltek át (például elváltak), és szívesen keresnék a továbblépés lehetőségét hasonló tapasztalatokon átment társakkal együtt. A csoport a második alkalom (október 27.) után zárttá válik, hogy óvja a tagok megosztott érzéseit. A találkozások helye: Gál Sándor utca 15. További információk: e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., telefon: 0749 87 82 98 (Kovács Márta pszichológus) és 0746 138 763 (Nagy Enikő Zelma szociális testvér). A részvétel díjmentes.