Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 4. szám, 2015. január 25.

 A tudomány fejlődésétől nem lett sem jobb, sem bölcsebb az emberiség. Az erkölcsi rend koronája a szeretet, az erkölcs szerzője pedig Isten. És mégis… Gyakran beleolvasok a Szentírásba, de azt tapasztalom, hogy a jelenkori élet nem az Írások szerint halad. Államok állnak szembe egymással. Hiába a vallási vezetők felhívása az erőszak ellen: mintha nem is lenne szívünk, fülünk a meghallásra, mindenre erőszakkal, puskával válaszolunk. Cudar világ! Mindezek a gondolatok a múlt heti franciaországi szomorú események kapcsán jutottak eszembe.

Zűrzavaros időben élünk, szívünk retteg a földünkön történő dolgok hallatán. Keresztényként nehéz megértenem, hogyan lehet nyomorúságot, fájdalmat, szegénységet okozni ártatlan embereknek. Szétzilálni a békességüket. Érthetetlenek a Párizsban történt merényletek, az egész Európában fokozódó terrorveszély, az ártatlan emberek halála, de a vigasz: az Úr csodákra képes, mindent a kezében tart, mert az ő alkotása vagyunk. Azzal vigasztalódunk, hogy kell valaminek lennie, ami, aki nagyobb a külső hatalmaknál, valami fenség hatalmának és erőnek, ami fenntartja a világot, és a béke magvető kezével megszünteti gyűlöletet, bosszúállásokat, kegyetlenségeket és az ártatlan emberek halálát. Kell lennie ott fent egy olyan impériumnak, és van is, amely minden élő emberrel közös, és amelyhez a jogot nem a fegyverek, a robbantások adják meg.

Panoráma

A krisztushívők egységéért való imára gyűltek össze a nagyváradi keresztény felekezetek elöljárói és képviselői a város római katolikus székesegyházában, január 18-án, vasárnap 17 órakor. Az imaest része volt a keresztény egységéért végzett imanyolcadnak, amely január 17–25. között zajlik a különböző felekezetek templomaiban, imaházaiban.

Az idei imanyolcad mottója: „Adj innom” (Jn 4,7). Ennek jegyében a Vár-lak Egyházmegyei Ifjúsági Központ fiataljai téglából egy kutat állítottak fel az oltár előtt, szemléltetve azt az evangéliumi jelenetet, amikor Jézus inni kért Jákob kútjánál a szamariai asszonytól. Az imádságra felszólító püspökök, lelkészek többnyire erre az evangéliumi részre építették beszédeiket.

Panoráma

Nem lehet számítani állami támogatásra, ami a gyermekeknek és fiataloknak szánt szociális programokat illeti. Ez tűnik ki a Gyulafehérvári Caritas által a szociális és munkaügyi minisztériumhoz leadott pályázatok elbírálásából.

A közhasznú feladatokat ellátó Caritas szervezet a 34/1998-as törvény értelmében évek óta pályázik működési költségeinek részbeni fedezésére. 2013-ig a kért támogatási összegeket nagyjából meg is kapta, ezek a különféle szociális programok teljes működési költségeinek 24–55%-át tették ki. Ez azt jelentette, hogy erre biztos forrásként számíthatott a szervezet, tervezhetett, építkezhetett, fenntarthatta, sőt fejleszthette a szociális szolgáltatásokat. A tavalyi évtől viszont megváltozott a helyzet, minden szakmai vagy adminisztratív indoklás nélkül a Caritas több pályázatát elutasították, az állami szubvenciót csökkentették.

Míg például 2013-ban 3 506 760 lej volt a megítélt támogatás, addig a 2015-ös évre ez az összeg 2 289 236 lejre csökkent.

Panoráma

Rubinmisés jubileum

Szívében öröm, arcán mosoly – maga a megtestesült nyugalom. Ezt a képet hordozzák magukban mindazok, akik ismerik, valaha is ismerték, lelki kisugárzásának fénykörébe kerültek Galambos Ferenc káptalani nagyprépostnak, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye papjai korelnökének. 1919. szeptember 16-án született Erdődön; ezelőtt hetven évvel, 1944. december 24-én szentelte pappá – az immár boldoggá avatott mártír főpásztor, Scheffler János kérésére – az ostrom alatt levő Budapesten, a Központi Szeminárium pincéjében Zadravecz Iván tábori püspök.

Panoráma

A magyar kultúra napját ünnepelték január 18-án, vasárnap a Makovecz Imre tervezte Kolozsvár-Törökvágási református templomban, ahol kórushangversenyt tartottak és hat Kolozsvár környéki kórus lépett fel. Az eseményt Bibza Gábor református esperes lelkész áhítata nyitotta meg. Köszöntőt mondott Tóth Guttman Emese, a Romániai Magyar Dalosszövetség elnöke, aki a nap jelentőségéről beszélt. Széman Péter, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke utalt a nap jelentőségére. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz kéziratát. Ennek a jeles dátumnak emléket állítva ünnepeljük január 22-én a magyar kultúra napját. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak magyar kulturális örökségünk ápolására, nemzeti tudatunk erősítésére itt, Erdélyben is. A kórushangversenyt nem lehetett anélkül megszervezni, hogy a jelenlevők meg ne emlékezzenek a 2013 tavaszán elhunyt Guttman Mihályról, az erdélyi magyar kórusmozgalom lelkes szervezőjéről.

Panoráma

Decemberben kaptuk a hírt, hogy Marosvásárhelyre készül szívműtétre. A szövetség felhívást tett közzé, hogy imádkozzunk a gyógyulásért, a sikeres műtétért. Sokan imádkoztunk. Aztán mégsem került a műtétre sor, mert legyengült a szervezete, előbb fel kellett erősíteni, hazaküldték. Itthon meg – mivel nem volt szokása a kényeskedés, a betegeskedés – folytatta a szervezkedést, az adventikoszorú-készítést a Tanulók Házában a város gyermekeiért.

Panoráma

Előadás a Katolikus Akadémián

Egyház és politika: az autonómia kérdése címmel tartott előadást Jitianu Liviu, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának docense az idei első Katolikus Akadémián, január 15-én, Kolozsváron, a kar dísztermében. Egyházról és politikáról, avagy politizáló egyházról az emberek nagy többsége nem szívesen hall, habár a kérdés időszerűségét bizonyítja, hogy nem csak választások alkalmával kerül elő a kérdés, legalábbis a mi tájainkon nem.

Panoráma

Nagy érdeklődéssel vett tudomást a kolozsvári Szent Mihály plébánia által működtetett Szent Imre óvoda vezetősége a Bethlen Gábor Alap által meghirdetett A magyar kultúráért és oktatásért című pályázatról, és nagy örömére próbálkozása sikeres volt.

Így a 2013–2014-es tanévben 200 000 Ft értékű támogatást kapott az óvoda az alapít­ványtól.

Egy falat a léleknek
  • „… amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit a kezünkkel tapintottunk…” (1 Jn 1, 1) Micsoda tapasztalat! És itt nem kell valami elragadtatott állapotra gondolni. Elég csupán a vérfolyásban szenvedő asszonyra gondolni, aki félénken megérintette Jézus ruhájának a szegélyét.
  • Én csupáncsak azt kérem, csak arra vágyom, hogy egyetlen nap se teljék el úgy, hogy meg ne érinteném Jézust. Jézusból erő árad, mert ő az üdvösség forrása. Jézus az én üdvösségem záloga.

Útjelző

Mária iskolájában 107.

A lánglelkű Duns Scotusnak és iskolájának gondolata, hogy amikor Isten a teremtés elején kijelentette: „Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra” (Ter 1,26), akkor tulajdonképp már a második Ádámra: Krisztusra, és a második Évára: Máriára gondolt, mint akik majd tökéletesen beleállítják a világba az embert mint Istennek képmását. Csak sekélyes lelkület gondolhatja, hogy miután Isten megalkotta a világot és benne az embert, a természetben minden teremtmény teljesíti majd hivatását, a Teremtő terveinek megvalósítását, csak éppen az ember – Isten eredeti nagy kedveltje – nem.

Pitypang

Asztal-hegy avagy Tábla-hegy

Az Asztal-hegy a Dél-afrikai Köztársaság egyik fő látványossága, amelyet a „természet hét új csodájának” egyikeként tartanak számon. E természeti csoda Afrika déli végénél található, magyarul Tábla-hegynek vagy Asztal-hegynek nevezik. Ahogy a hegy, úgy a Jóreménység foka is nemcsak Afrika, hanem az egész világ számára szimbolikus. Egy különös fordítási hibának köszönhető, hogy itthon Dél-Afrika jelképét, a Table Mountain-t Tábla-hegynek ismerjük, hiszen a valódi neve Asztal-hegy. Jellegzetes látképére, amikor nyáron a fennsíkjáról „lecsorog” a felhőpaplan, azt mondják a helyiek: megterítettek az istenek. A tetejére a vállalkozó szelleműek jó négy óra alatt mászhatnak fel. A többieknek inkább ajánlott a világ legmeredekebb kabinos felvonója, amely körbe is fordul, hogy mindenki gyönyörködhessen a kivételes kilátásban. Ez a hely a maga idejében a nagy földrajzi felfedezések kiindulópontja is volt.

Hírek, hirdetések

Lelkigyakorlatos továbbképző kántoroknak

Kántorok számára lelkigyakorlatos továbbképző lesz február 3–6. között Gyulafehérváron a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumban. A továbbképző február 3-án 15 órakor Veni Sanctéval kezdődik. A továbbképző moderátora Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános lesz. Részvételi díj: 220 lej. Jelentkezni a gimnázium titkárságán kell január 28-ig a 0258-819869-os telefonszámon. (Tamás József segédpüspök, a Zenei Bizottság titkára)