Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 4. szám, 2012. január 22.

Aktuális


Január 17-én, Gyulafehérváron a Kulturális Örökségvédelmi Minisztérium Nemzeti Örökségvédelmi Intézetének szervezésében adták át Erdély két jelentős műemlékének felújított részeit: az érseki palota homlokzatait, valamint a Szent Mihály székesegyház szentélyét, ez utóbbit kívül-belül felújították. A munkálatok költségeit Románia Kulturális és Nemzeti Örökségvédelmi Minisztériuma biztosította a Nemzeti Restaurálási Program keretében. A munkálatok elvégzésére a szerződés mindkét műemlék esetében közbeszerzés útján történt. A felújítási munkálatok koncepcióját és a munkálatok kivitelezését az Egyházművészeti Bizottság (EMÜB) bevonásával dolgozták ki és végezték el. A felújítás koordinátora Márton Judit műemlékvédelmi szakmérnök volt.

A püspöki palota homlokzatainak felújítási munkálatai az Arh Service Guttmann&Co SNC tervezőiroda által készített kivitelezési terv alapján készültek Guttmann Szabolcs építész koordinálásával. A munkálatokat mint fővállalkozó a csíkszeredai székhelyű Harbau kft végezte. A munkálatok teljes értéke 1383687 lej.

Aktuális

A rózsafüzér régi hagyományként fényesen megmutatta, hogy különleges módon összeforrasztja a családot. A családtagok Jézusra irányítva figyelmüket és tekintetüket visszanyerik az egymás szemébe nézés képességét, hogy ezáltal egymással közöljenek valamit, összetartók legyenek. Kölcsönösen megbocsátanak egymásnak, hogy elölről kezdhessenek mindent egy, Isten Lelke által megújított szeretetfogadalommal.

A kortárs családok sok problémája – főként a gazdaságilag fejlett társadalmakban – abból adódik, hogy egyre körülményesebb, nehezebb számukra a kommunikáció. Már nem sikerül megteremteniük az igazi együttlétet, s az együttlét kevés perceit is „elszívja” a televízió képernyője, illetve az internet, a mobiltelefon.

A rózsafüzér imádkozásának újrakezdése a családokban a mindennapi életbe való teljesen más, az üdvözítés misztériumával kapcsolatos „képsorok” bevezetése; az Üdvözítő képmása és legszentebb Anyjának képmása.

Az a család, ahol imádkozzák a rózsafüzért, visszatükrözi a názáreti ház hangulatát, ahol Jézus van a középpontban. Vele osztják meg örömeiket és bánataikat, az ő kezébe helyezik el vágyaikat és terveiket, tőle kapják meg a továbblépéshez szükséges reményt és erőt is.

Panoráma

Januárban mindenfelé megtartják a keresztények egységéért szervezett ökumenikus imahetet. Ez a kezdeményezés több mint százéves múltra tekint vissza, minden évben egy közös témára irányítja a figyelmet, mindezt elsősorban azért, hogy a különféle keresztény felekezetekhez tartozó hívek tudatosítsák magukban a szeretetben és hitben való egységet. A krisztuskövetés kötelezi a keresztényeket a látható egységre, ez elsősorban imában tud megvalósulni. Jézus követésre szólítja fel tanítványait, ő maga azt kérte az Atyától tanítványai számára, hogy legyenek egy, hogy a világ hinni tudjon. Az ökumenikus útkeresés célja elsősorban a krisztushívők egysége, amely a folytonos imán keresztül valósul meg. Az egység maga azonban ajándék: Isten ajándéka. Az imahét mottója idén: „Mindnyájan el fogunk változni” (1Kor 15,51).

Panoráma

A január 15–22. közötti időszakban Sepsiszentgyörgyön is megtartották az ökumenikus imahetet, mely a történelmi egyházak felekezeteinek egymás felé közeledését szolgálja.

„A 2012-es imahét imádságos és tanulmányi anyagát egy olyan munkacsoport készítette, amely a Lengyelországban élő római katolikus, ortodox, ókatolikus és protestáns egyházak képviselőiből áll. Széles körű megbeszéléseket követően – amelyeken a különböző lengyel ökumenikus körök képviselői vettek részt – elhatározták, hogy egy olyan témát választanak, amely a Krisztusban való hit átformáló erejéről beszél, különös tekintettel az egyház – mint Krisztus teste – látható egységéért folytatott imádságra. Gondolataikhoz Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt levelének szavait vették alapul, amelyek jelenlegi életünk mulandó természetéről szólnak, annak minden nyilvánvaló „győzelmével” és „vereségével” együtt, összehasonlítva azzal, amit Krisztus húsvéti győzelmében kapunk” – olvasom a Krisztus király-templom honlapján, mely mindig igyekszik előrevetíteni az egyházi év és a soron következő hét jellegzetes eseményeit. És eligazítást ad sok tekintetben.

Panoráma

Elnöki aláírásra vár a levéltárak visszaszolgáltatása 

Nyílt levélben kéri az államelnök segítségét az egyházi levéltárak visszaszerzéséhez a Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia. A diktatúra idején államosított és elkobzott egyházi anyakönyvek és levéltári iratok visszaszolgáltatásáról szóló törvénytervezetet a Képviselőház 2011 novemberében már elfogadta. Ám a jogszabály nem léphetett érvénybe, mert a Szociáldemokrata Párt azt az Alkotmánybíróságon támadta meg. Ugyanakkor a visszaszolgáltatást ellenzők részéről a sajtóban is számos, nacionalista rágalmakkal tűzdelt megjegyzés látott napvilágot. A római és a görögkatolikus püspökök levelükben arra kérik Traian Băsescu elnököt, ne higgyen az alaptalan vádaskodásoknak és írja alá a két hónapja elfogadott restitúciós törvényt, ezáltal segítve jogos tulajdonuk visszaszerzését.

Panoráma

A Katolikus Akadémia 2012-es első előadását Zamfir Korinna, a kolozsvári BBTE RK Teológia Karának tanára tartotta január 12-én. A téma mintegy folytatása volt 2011 utolsó előadásának: akkor Nagy József az első keresztények koráról és életéről beszélt, most A páli egyházak  – privát egyesületek? Keresztények a görög-római világban címmel arról hallhattak az érdeklődők, milyen volt az a görög-római világ, amelyben az első keresztény közösségek megalakultak. Az előadó azt hangsúlyozta, nem légüres térben keletkeztek és éltek ezek az új hitet gyakorló közösségek. Rámutatott a korban meglevő közösségi gyakorlatokra, azokra az egyesületi mintákra, amelyekkel találkoztak az emberek, amelyeknek szakmai vagy más alapon tagjai lehettek. Bőséges szakirodalomra, kutatásokra és forrásokra hivatkozva mutatta be a kort, annak társadalmi és vallási viszonyait, valamint a görög-római világra jellemző egyesületi életet, egyesülési formákat. Kitért többek között arra, hogy egyes ilyen társaságokban testvérnek szólították egymást a tagok, hogy a legtöbb egyesületnek férfi és női tagjai egyformán voltak, s hogy az oikos, a házi közösség volt az a forma, amely legközebb áll a keresztény közösség szerveződési formájához. Zamfir Korinna bemutatása nyomán világossá vált, hogy a kereszténységre hatottak a korabeli minták, és a legjobb formákat beépítették a maguk életébe, s jobban hasonlítottak a korabeli egyesületekre, mint mi az ma gondolnánk. Néhány lényeges különbségre is rámutatott az előadó, amelyek vonzóvá tették a keresztény közösségeket: ezek közt a gyakori (heti) találkozás, együttlét az egyik elem, de a leglényegesebb a krisztusi tanítás és szeretet, amely lényegileg különböztette meg minden privát szakmai vagy vallási egyesülettől, közösségtől.

Panoráma

Január 7-én a gyergyó­szent­miklósi Szent Miklós plébánián első ízben szerveztek találkozót mindazok számára, akik részt vesznek vagy be szeretnének kapcsolódni a Boldogabb családokért iskolai programba. Erre a megbeszélésre a résztvevők Székelyudvarhelyről, Ma­ros­vásárhelyről, Kézdi­vá­sár­­helyről, Torjáról, Gyer­gyó­re­me­téről és Gyergyó­szent­miklósról érkeztek.

Ez a hároméves időtartamú értékközvetítő program főegyházmegyénkben 2010-ben indult el a Gyulafehérvári Caritas és a Főegyházmegyei Családiroda közös szervezésében. Célcsoportját a 6–8., illetve a 9–11. osztályos tanulók, valamint szüleik képezik.  A program legfőbb célkitűzése a család és a házasság védelmezése, erősítése a keresztény, illetve általános humán értékrend felmutatása és terjesztése által, a tudatos családtervezés segítése. Növelni szeretnénk az ifjúságban a hitet a harmonikus és boldog családi életet illetően.

Panoráma

A szatmári egyházmegye lelkipásztori munkatársai és a program iránt érdeklődő plébánosok találkoztak január 10-én a szatmári Scheffler János Lelkipásztori Központban, hogy együtt töltve egy napot gondolkodjanak el a világiak plébániai szerepvállalásán, az aktuális kihívásokon, és közösen tekintsenek előre.

Az őszinte megnyilatkozások, a személyes élmények megosztása után Egeli Ferenc püspöki titkár tartott témafelvezetőt, melyben a misszió éve apropóján a tanúságtételről beszélt. VI. Pál pápát idézve kiemelte, az emberek ma inkább a tanúk iránt érdeklődnek, mint a tanítók iránt, és ha a tanítókat követik, azért teszik, mert ők egyben tanúk is: nem csak mondják, hanem teszik is, amit hisznek.

Panoráma

Erdélyi fiatalok az augsburgi imakonferencián 

Hazai fiatalok is részt vettek január 5–8. között Augs­burg­ban az Európai Imaház Konferenciáján a kolozsvári Illés a Kármelen karizmatikus közösség szervezésében. Az augsburgi imaház tudomásunk szerint az egyetlen imaház Európában, ahol éjjel-nappal imádás, dicsőítés zajlik. Vezetője dr. Johannes Hartl, katolikus teológus, háromgyerekes családapa. (A tavalyi magyarországi Országos Ka­­riz­matikus Találkozó egyik előadója volt.) Az imaháznak 18 „teljes állású” imádkozója van, akik feladták a munkahelyüket, adományokból élnek, és az imát érzik egyetlen küldetésüknek. Mind 25-35 éves világi fiatalok. Napi 4-6 órás dicsőítő szolgálatot vállalnak az imateremben, majd segítenek az imaház körüli munkákban.

Panoráma

A szatmári Szent Antal-templomban a karácsonyi időszakot a Túrterebesről érkezett fiatalok előadása zárta.

A karácsonyi időszak egyházunkban Urunk megkeresztelkedésének ünnepével ér véget. Jézus születésekor az angyalok után a betlehemi pásztorok vallják meg először, hogy ő az üdvözítő. Január 6-án a napkeleti bölcsek látogatásukkal ismerik el, hogy ő a Megváltó, a rákövetkező vasárnap pedig a mennyei Atya saját szavával tesz tanúságot szeretett fiáról.

A Szent Antal-templomban január 8-án, a vasárnapi szentmise végén a Túrterebesről érkezett fiatalok megható énekekkel és szavalatokkal közvetítették a híveknek karácsony csodáját. És valóban csodálatos volt az előadásuk, hiszen mindenki lelkileg feltöltődve, örömmel és szeretettel áthatva kérte vastapssal a ráadást.

Panoráma

Medgyesi karácsony – 2011

Vannak napok, események, amelyek eltérnek a megszokottól, meglepetésként hatnak, belopóznak szívünkbe, lelkünkbe és maradandó emlékként kísérnek sokszor egy egész életen át. Ilyen volt legutolsó karácsonyunk. Mi, medgyesiek, elmondhatjuk, hogy gazdagabbak lettünk egy igazi, szép ünneppel, amelynek örömét, örömhírét – a nyilvánosság útján – úgy érezzük, jó megosztani másokkal is, hogy lehessen igazi, teljes öröm.

Panoráma

avagy (utó)gondolatok karácsonyról 

Karácsonyra készülődve mindig „előtörnek a régi szép idők emlékei”, a gyermekkori örömök, a hihetetlenül szép karácsonyi hangulat, a meghitt családi ünneplés, az egyszerűen is nagyszerű és csodálatos ajándékok, az igazi öröm. Majd felcseperedve: az örömszerzés…

Annyi minden elveszett, annyi minden átalakult… De azt hiszem, a baj leginkább magunkban keresendő.

Kitekintő

2010. január 12-én a Richter-skála szerinti 7-es erősségű földrengés rázta meg a karibi szigetországot 300 ezer ember halálát okozva és 2 millió embert menekülésre kényszerítve. A nemzetközi megmozdulások és segítségek ellenére ma 600 ezer embernek kell sátorban élnie. A helyi egyház számos felújítási projekttel élvonalban tevékenykedik annak ellenére, hogy komoly nehézségekbe ütköznek a munkálatok. Louis Kébreau érsek, a haiti püspöki konferencia elnöke nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak a mai helyzetről.

Kitekintő

A 2012-es év az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve. A kezdeményezés arra hívja fel a figyelmet, hogy Európában minden eddiginél hosszabb ideig élnek az emberek, és idősebb éveiket is egészségesebben töltik, mint korábban. Rámutat emellett arra is, hogy mindez lehetőségeket tartogat a számunkra.

Az aktív időskor lehetőséget ad a mostani és a jövőbeni idősebb embereknek arra, hogy állásban maradjanak és tudásukat továbbadják, továbbra is tevékeny szerepet tölthessenek be a társadalomban, minél egészségesebb és boldogabb, teljesebb életet élhessenek.

Nekrológ


Schuller Mária (1936–2012) 

Vannak hírek, amelyek kézbevételekor azt mondjuk, bár ne lenne igaz; hátha rosszul hallottuk, félreértettük. Visszakérdezünk, újra tárcsázunk, de minden hiába. Jól hallottuk. Szívünket, elménket eltölti a szomorúság, a bánat és a veszteség mérhetetlen súlya.

Mielőtt a telefon csengett, épp egy csodálatos naplemente bűvölt el. A vöröses sárgán fénylő nyugati égbolt. A Nap már nem látszott, de érezhetően jelen volt. Az alig pár percig élvezhető élményt szakította meg a telefon berregő hangja. Tatabányáról jött a szomorú hír: volt kolléganőnk, Schuller Marika január 14-én délelőtt 11 órakor nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. Kezemben elnémult a kagyló. A lebukó Nap fénye eltűnt az égboltról. Sötét lett. Bennem is. A halál csendje töltötte be körülöttem a szobát.

Egy falat a léleknek

• Az az „agapé”, amit az Úr helyez a szívünkbe, az egész egyházra kiterjed. Ezért sem szabad úgy viselkednünk, mintha azt hinnénk, hogy birtokában lennénk mindennek, miközben mások lelki gazdagságát semmibe vesszük.

• Hogyan lehetek megelégedve azzal, amiről azt hiszem, hogy a magamé, amikor Krisztus misztikus teste éppen miattam megosztott? Mert mindannyiszor vétkezek Krisztus testének közössége ellen, ahányszor méltatlanul járulok az Úr asztalához vagy éppen elkülönülök.

Útjelző

IV. parancsolat (3/1. rész) 

Csak az a szomorú, hogy mi ezt legtöbbször elfeledjük. Hálátlansággal fizetünk vissza nekik. Egy alkalommal Ady Endre költőnknek levelet írt Párizsba testvére, Lajos. Ady ezt válaszolja: „Édesanyám könnyeiről pedig miért beszélsz nekem? Hogy még gyötrelmesebbek legyenek hányódó kétségeim? Vigasztald, gyámolítsd őt. Sirassatok meg mind a ketten, de követ ti ne dobjatok rám, legalább ti ketten… És míg filozófiám könnyekbe fullad, előttem egy kép rajzolódik ki: egyszerű ravatal. Rajta egy ifjú halott, aki most pihen először. Úgy hasonlít hozzám, ti borultok reá: édesanyánk és te édes jó testvérem!” (1898. december 24.). Micsoda remek felismerése a megadott címnek…

Fiatal vagyok és gondolkodom

Mi az erő? Ha megkérdezzük kisgyermeket, hogy szerinte mi az erő, vagy ki az, aki erős, azt fogja válaszolni, hogy az édesapja, mert ő ki tudja bontani a szorosan zárt üvegeket. Ha egy fizikust kérdezünk, akkor legegyszerűbben azt fogja válaszolni, hogy az a hatás, ami egy testet gyorsulásra késztet. De mit válaszol egy keresztény ugyanerre a kérdésre?

Az erő szó számomra azt jelenti, hogy Istentől, a hitemből, a szeretetkapcsolataimból kapok impulzusokat, amelyek arra ösztönöznek, hogy merjek kitartani még akkor is, ha néha úgy érzem, fejem fölött csapnak össze a hullámok. Ha csüggedek, ez az erő ad újra lelkesedést, bátorít a felállásra és a további harcokra a mindennapokban.

Pitypang

Aki szereti Jézust, megtartja parancsait

Januári feladványunk témája a tízparancsolat. Szent János evangéliumában mondja Jézus: Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat (Jn 14,15). Hittanórán már biztosan tanultátok, hogy melyek ezek, és aki már volt elsőáldozó, kívülről tudja – és gyakorolja – ezeket a parancsokat. De az élet folyamán mindig tudunk valami újat tanulni róla, hiszen ahogyan megnövünk, nem csak a körülöttünk lévő világot, hanem Jézus tanítását és parancsait is egyre jobban meg kell ismernünk. A feladatok ebben is segíteni szeretnének nektek.

Hírek, hirdetések

Film ősbemutató a szatmárnémeti Északi Színházban

2011. november 2-án mutatták be Budapesten az Uránia Filmszínházban Birinyi József és dr. Tokaji Ferenc Út a csillagok alatt című dokumentumfilmjét. Azóta telt házzal vetítik az ősbemutató színhelyén és egyre több városban. A szatmárnémeti közönséget az a rendkívüli megtiszteltetés éri, hogy Út a csillagok alatt című dokumentumfilm romániai ősbemutatója február 12-én Szatmárnémetiben lesz az Északi Színházban. A bemutató szervezői: Szentlélek plébánia, Szatmárnémeti, Szent-Györgyi Albert Társaság, Harag György Társulat. (cscs)