Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 39. szám, 2013. szeptember 29.

Vezércikk

Szent kereszt felmagasztalásának ünnepén a megdicsőült Krisztus királyt szemléltük, a hétfájdalmú Szűz ünnepén a kereszten kínt szenvedett Krisztus emberi oldalát állította elénk a liturgia. A negyvennapos Jézus templomban való bemutatásakor az öreg Simeon Máriához fordulva mondta: a te lelkedet tőr járja át (Lk 2,35). Feltételezhetjük, hogy ezt a mondatot a korai keresztény közösség Mária személyes emlékeiből tudhatta és őrizte meg. A hívő és imádkozó egyházon keresztül mi is tudomást szerezhetünk erről. Az Isten Fiával szembeni ellentmondás az édesanyát is érinti, fia szenvedése lelkébe hasít. XVI. Benedek pápa így fogalmaz: Máriától megtanulhatjuk a valódi részvétteljes szenvedést, a mások szenvedésének saját szenvedésként való elfogadását. (A názáreti Jézus III. 83.)

Panoráma

Négy egyházmegye pasztorális munkatársai tanácskoztak Kolozsváron szeptember 16–17. között

A gyulafehérvári, szatmári, nagyváradi és temesvári székhelyű római katolikus egyházmegyék lelkipásztori munkatársai találkoztak a kolozsvári Manreza Központ lelkigyakorlatos házában, hogy bemutassák egymásnak munkájukat, közelítsék terveiket, tevékenységeiket. A különböző helyről érkező irodavezetők, pasztorális, felnőtt-, ifjúsági, kórházpasztorációs és sajtóreferensek az első nap előadáson vettek részt – Hankovszky Ferenc püspöki helynök és irodavezető, valamint Lepedus István felnőttpasztorációs referens bemutatta a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye lelkipásztori tervezését a zsinattól a tízéves megvalósítási cikluson át a jelenig – majd a résztvevőknek lehetőségük adódott bemutatni saját tevékenységeiket is.

Panoráma

A kolozsvári Szent Mihály plébánia és a Nőszövetség szervezésében Jakab Gábor Védő és bátorító beszéd a hitről, a Hit évében címmel tartott előadást annak a rendezvénynek a keretében, melyre szeptember 18-án, szerdán került sor a Nőszövetség dísztermében. A rendezvény keretén belül ünnepi bevezetőt mondott Kovács Sándor főesperes, közreműködött Jancsó Miklós színművész, aki verseivel, illetve a Potyó István karnagy vezette kórus, mely zenés műsorral gazdagította a rendezvényt.

Fábián Mária, a Nőszövetség elnök asszonya köszöntötte az egybegyűlteket, és emlékeztetett arra, hogy jelen rendezvény a XVI. Benedek pápa által a Porta Fidei apostoli levéllel meghirdetett, s a gyulafehérvári főegyházmegye Pasztorális tervéhez is igazodva – a Hit évében – jelen előadás is ennek az évnek a tematikájához szeretne igazodni, s a hitet növelni. Kovács Sándor főesperes bevezetőjében utalt a Hit évét meghirdető, előbb említett apostoli levélre, s figyelmeztetett a hit adta felelősségre, arra, hogy a hívő ember folyton úton van. Hisz a hit nem egy statikus, hanem egy dinamikus valóság, melynek mintegy kicsúcsosodása a Szentháromság megvallása, illetve az egy Istenbe vetett hit, aki nem más, mint a szeretet. Ugyanakkor soha nem szabad elfeledni Szent Jakab figyelmeztetését: a hit cselekedetek nélkül halott.

Panoráma

Szent Kereszt Felmagasztalásának napján (szept. 14-én 11 órakor) tartottuk templomunk búcsúünnepét. Ez a búcsú mindig emlékezteti a falu közösségét és a szomszédos falvak lakosságát a múltban szerzetesek által létrehozott és vezetett egyházközségre. Maga a kereszt tükrözi az egyházközség megpróbáltatásait az idők folyamán. A legnehezebb időkben hosszabb-rövidebb ideig üldözött papok húzódtak meg falunkban, közöttük dr. Jakab Antal, későbbi gyulafehérvári püspök is, akinek segítsége és gyümölcsöző munkája folytán az alig száz ülőhelyes templomunk a mai nagytemplommá bővült.

Panoráma

Szeptember 13-án este a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia engesztelő közössége ismét összegyűlt a templomban hálát adni, engesztelni, a rózsafüzért imádkozva a Szűzanya közbenjárását kérni a hétköznapok és ünnepnapok ügyes-bajos dolgaira, egyéni és közösségi célok kiesdésére. Mint mindig, most is Ladó Orsolya néni, a nyugdíjas tanító néni által összeállított, átelmélkedett háromórás imaanyagot osztották szét, és mondták a rózsafüzért felváltva az ifjúság és a különböző lelkiségek tagjai. Az imába, az esti engesztelésbe valamilyen különös meghatottság is vegyült ez alkalommal, hiszen húsz esztendő nem kis idő – sem egy ember, sem egy közösség életében.

Panoráma

Szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak szervezett tematikus hétvégét Csíkszent­domokoson a Gyulafehérvári Caritas 

2013. szeptember 21–22-én Családi szerepek és határok címmel a Caritas Ki-Út Konzultációs programjának munkatársai szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak szerveztek találkozót – ha úgy tetszik, lelki együttlétet – Csíkszentdomokoson, a Segítő Nővérek lelkigyakorlatos házában. A mintegy 20 résztvevő régi barátként üdvözölte egymást és a Caritas munkatársait. A rövid bemutatkozó és témaindító után kiscsoportos beszélgetésekre került sor, ahol mindenki elmondhatta, milyen gondok, örömök érték a legutóbbi találkozó óta, milyen tervei vannak, hol tart most a józanság útján. Fantasztikus látni, ahogy függőségben szenvedők és hozzátartozóik segítik egymást, nyitottak egymásra, érdeklődve hallgatják mások történeteit. A szeretet kézzelfogható érzéssé válik. Természetesen nem maradt el a közös szentmise és imádság sem, hiszen a résztvevők mind tudják, hogy Isten megtartó kegyelme nélkül nem lehet megmaradni a józanság, a szeretet útján. A vasárnap kora délután véget ért találkozóról mindenki feltöltődve, reményteljesen távozott, várva a következő együttlét időpontját.

Panoráma

Tanfelszerelésben idén nem lesz hiány  

Nemcsak „forgatagos”, de eredményes is volt a Gyulafehérvári Caritas családos vetélkedője – egy kilencéves kislány kezdhette a tanévet új iskolástáskával, melyből nem hiányoznak a szükséges tanfelszerelések sem. 

Panoráma

Új szárnnyal bővült a több mint százéves Szent László Közösségi Ház. Az új melléképületet a Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum képviselői, a piarista nővérek és neveltjeik, valamint az általuk vezetett napközi látogatói, Ilyés Csaba nagykárolyi főesperes, szatmári egyházmegyés papok, támogatók, barátok, érdeklődők jelenlétében szentelték meg. A most elkészült szárny rendeltetése szociális központ, és a Németországi Fogorvosok Szövetsége támogatása révén valósulhatott meg.

Panoráma

Szaniszlón rendezték az idei római katolikus ifjúsági találkozót szeptember 21-én, szombaton, melyre Szatmár és Máramaros megyékből érkeztek tizennégy és harminc év közötti fiatalok. Az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda szervezésében megvalósult programra több mint négyszázan jöttek el együtt imádkozni, töltekezni, hitben növekedni, valamint játszani és szórakozni.

Panoráma

Kinövi a gyerek? – fejlesztési lehetőségek kora gyerekkorban a témája az idei, október 4–5. között a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központban megtartandó konferenciának.

Az Együtt a Fogyatékkal Élőkért elnevezésű, Erdélyben egyedülálló, magyar nyelvű, gyógypedagógiai szakmai konferenciát 2007 októberétől kezdve minden évben megszervezik a segítő szakmában dolgozó civilszervezetek, pedagógusok, szülők és fogyatékkal élők számára, Csíkszeredában. Az érdekeltek a szakmában elismerésnek örvendő nemzetközi és belföldi szakemberek előadásait hallgathatják, és különböző műhelymunkákon vehetnek részt a fogyatékkal élőket érintő aktuális kérdésekről.

Panoráma

Országos operabemutató Kolozsváron

A zenarajongók szeptember 22-én, vasárnap este, a Kolozsvári Magyar Opera előadásában láthatták/hallhatták először Gioacchino Rossininak az Ory grófja vígoperáját. „Ezzel a bemutatóval akartunk tisztelegni Rossini emléke előtt, halálának 145. évfordulóján” – hangsúlyozta Szép Gyula operaigazgató, aki elmondta azt is: Rossini utolsó vígoperájának sikerét bizonyítja, hogy a 185 évvel ezelőtti, 1828-as ősbemutató után 1884-ig Párizsban közel négyszázszor tűzték műsorra. Később azonban ez a mű háttérbe szorult. A New York-i Metropolitan Opera 2011-ben állította ismét a figyelem középpontjába. Francia nyelvű előadáson – magyar és román nyelvű fordítással – élvezhettük Rossini kétfelvonásos, fergeteges művét, amelynek középpontjában álló szerelmi háromszögben a nő és a férfi, a hitvallásos erkölcs és gátlástalanság, a valódi szenvedély és a hódítási vágy csap össze.

Egy falat a léleknek

• Isten éppen úgy jelen van a városban, mint a pusztában. Nem a hely határozza meg Isten jelenlétét, hanem elsősorban a mi oda-, ráfigyelésünk. Hiába van jelen Isten azok számára, akik nem figyelnek rá, akik nem hallgatnak, nem engedelmeskednek az ő szavának.

• Milyen nehezen jön létre a kapcsolat Isten és ember között! És ez nem Istenen múlik, hanem az ember magatartásán, aki maga körül túlságosan is nagy lármát csap.

Útjelző

Mária iskolájában 55/2. 

A felebaráti szeretet minden emberi lény szeretete, az a jellegzetessége, hogy senki sincsen kirekesztve belőle. Ha kifejlődött bennem a szeretet képessége, akkor nem tudom nem szeretni a felebarátaimat. Vágy kellene bennünk legyen: bárcsak kifejlődne személyes életünkben is a szeretet képessége.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Nemrégiben olvastam Jelenits Istánnak a Bioetika és a Biblia című tanulmányát, és elgondolkodtam azon, hogy Isten vajon „mit is szólna” a tudományos kutatásokhoz. Természetesen az abszolút helyes választ úgysem lehet megmondani, de legalább kialakul egyfajta véleménye az embernek. A már említett író és teológus kifejti, hogy amikor Isten megnyilatkozott közöttünk, akkor azt egy bizonyos kor emberein keresztül tette.

Pitypang

Kőhalom (Rupea)

Az oltmelléki hegysor keleti végében, a délnyugatról érkező Kosd-patak mellett fekszik Kőhalom (Rupea) települése. Felette találhatóak Kőhalom várának ma is igen jelentékeny romjai. Északkeletre a segesvár–brassói főút mellett fekszik.

Pitypang

A hit és a világ hullámhosszán
11. forduló 

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mail- címre! A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.

Hírek, hirdetések

Film Márton Áron boldoggá avatási peréről

Október 5-én délután 6 órától Kolozsváron mutatják be a Győzelem moziban a Kolozsvári Magyar Főkonzulátus, a Filmtett Egyesület és a Video Pontes stúdió közös szervezésében a Márton Áron boldoggá avatási peréről készült, Maksay Ágnes által rendezett háromrészes dokumentumfilmet. A Márton Áron dokumentumfilmet Rómában, a Magyar Akadémián is bemutatják október 9-én. (M.Á.)