Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 38. szám, 2016. szeptember 18.

Egy nemzet megmaradásában a hitnek és a hagyománynak óriási a szerepe. Tudom, hogy csak egy kis csavar vagyok Isten hatalmas gépezetében. Mégis néhány évvel ezelőtt, amikor nyugdíjba vonultam és megszűnt a gyermekekkel való tevékenységem, arra gondoltam, hogy tehetségem szerint, magyar kisebbségiként valamit tegyek. Így született néhány újságcikkem és egy könyvecském: Kontumác múltjáról jelen időben. A könyv mottója: „A valóság ismerete nélkül illúzió minden, amit a múltról állítunk, és ingatag a jövő, amit nélküle építünk”.

Tudtam, hogy az itteni emberek, de nem csak, nagyon szeretnek énekelni, ezért nagyon fontosnak tartottam, hogy egy népdalgyűjteményt állítsak össze. A Hogy ne menjen feledésbe című könyv idén júniusban jelent meg. 446 oldalon csoportosítva tartalmaz népdalt, bujdosódalt, siratót, katonadalt, szerelmi és pásztor-, valamint műdalokat. Ezeket hosszú évszázadok során a szájhagyomány tartotta életben, és mára már jórészt a szép magyar dalok szövegei elfelejtődtek. Pedig ezek a dalok azért születtek, hogy kimondják, amit a beszéd nem tud közölni.

Panoráma

A 2017-re meghirdetett Szent László év programtervezetéről, illetve arról tárgyaltak a nagyváradi püspöki palotában, szeptember 6-án rendezett konferencia résztvevői, hogy miként lehet majd lelkileg megújulva Szent László nyomában járni. Olyan lehetőségeket mutattak be, amelyek az emlékév színvonalát hivatottak emelni. A konferencián jelen volt Mikola István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkára, Böcskei László megyéspüspök, valamint Fodor József általános helynök, a debreceni egyházmegyéből pedig Dénes Zoltán kanonok, a Debreceni Egyetem rektorhelyettesei, a Debreceni Televízió munkatársai, a MÁV képviselői, az értékvédelmet szolgáló civilszervezetek részéről pedig Dukrét Géza, illetve a sajtó képviselői.

Napjainkban is hiteles és időszerű az, amit Szent László képviselt: az értékek szeretete. Ennek nemcsak múltja és jelene, hanem jövője is van, ezért az eddigi programok megtartása mellett további lehetőségeket, terveket fogalmaztak meg az egybegyűltek.

Panoráma

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség kezdeményezésére szeptember 9-én a Posticumban tartották meg azt az egyházmegyeközi katekétikai tanácskozást, amelynek célja a gyulafehérvári, szatmári, temesvári és nagyváradi egyházmegye tanfelügyelőit és módszertani felelőseit tömörítő fórum, hitoktatási bizottság létrehozása, valamint az egyházmegyéket érintő katekétikai vonatkozású kérdések megvitatása. Jelen voltak az egyházmegyék főtanfelügyelői, illetve főtanfelügyelő-helyettesei: Johann Dirschl Temesvárról, Horváth István és Gál László Gyulafehérvárról, Kiss Albert Nagyváradról, Egeli Ferenc Szatmárról. Részt vett még Kovács F. Zsolt nagyváradi irodaigazgató, Kocsik Zoltán, a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum lelki vezetője. A Román Oktatási és Kutatási Minisztériumot Nagy Gabriella tanácsos, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem neveléstudományi tanszékét Ozsváth Judit egyetemi oktató, a Bihar Megyei Tanítók Házát Konrád Katalin tanárnő képviselte. A négy egyházmegye módszertani felelősei is aktívan bekapcsolódtak a tanácskozásba.

Panoráma

Az 1926-ban alapított Korunk rangos kulturális havilap augusztusi, Magyar szentek és boldogok súlypontú lapszámának bemutatója volt szeptember 7-én a kolozsvári Római Katolikus Nőszövetség dísztermében. A lapszámot Kovács Sándor főesperes és Kovács Kiss Gyöngy, a folyóirat főszerkesztője mutatta be.

Panoráma

A gyergyószentmiklósi Kolping család kirándulást szervezett a telkén a közelmúltban, amelyen 64 rászoruló vett részt: a szeretetkonyháról harmincheten, a hajléktalanszállóból heten voltak jelen, valamint hozzájuk csatlakozott további húsz személy a nagycsaládosok köréből, akik most először kaptak meghívást a kirándulásra. A házigazda-szervezők huszonhaton voltak, így összesen kilencven személy töltötte együtt ezt a nyár végi gyönyörű, napsütéses napot.

Panoráma

A csíkszentdomokosi segítőnővérek osztrák és német nővértársaikkal közösen immár öt éve szerveznek egy tíznapos tábort német és osztrák egyetemistáknak. A tábor fő célja, hogy a fiatalok a helybeliekkel együtt dolgozva ismerkedhessenek meg ezzel a vidékkel, s ne csak turistaként átvonuljanak, illetve hogy a szokásos környezetükből kiszakadva, a mezőn dolgozva, néptáncot tanulva, zakuszkát kevergetve keressék és fedezzék fel a jó Isten jelenlétét. A munkás napoknak van lelki kerete is: a reggeli ima, a napindító gondolatok kísérik a csapatot, s minden egyes napot visszatekintő imádság, majd kiscsoportos megosztás zár.

Egy falat a léleknek
  • Unalom, kedvetlenség, elutasítás, elhanyagolás, felületesség, érdektelenség, eltompulás. Mindezek a restségből, önzésből fakadnak és komoly lelki betegségről vallanak.
  • Nem idegen gondolat, jelenség ez: eléggé ismert. Több mint száz évvel ezelőtt sem volt ismeretlen. Nem véletlen, hogy erről írt akkor a jól ismert költő:
  • „Ma tán a béke ünnepelne,/ A Messiásnak volna napja,/ Ma mennyé kén’ a földnek válni,/ Hogy megváltóját befogadja./ Ma úgy kén’, hogy egymást öleljék/ Szívükre mind az emberek –/ De nincs itt hála, nincs itt béke:/ Beteg a világ, nagy beteg…

Hírek, hirdetések

Imakilenced Isten Szolgája Márton Áron boldoggá avatásáért

Szeptember 29-én, Szent Mihály főangyal ünnepén, a gyulafehérvári székesegyház búcsúján van Isten Szolgája Márton Áron püspök halálának 36. évfordulója. Erre az eseményre a főegyházmegye is imakilenceddel készül.

„Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel, állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.” (ApCsel 1,14) Jézus mennybemenetele és pünkösd közötti első, kilencnapos közös imádkozás mintájára, melyről a Szentírás tudósít, a keresztények mindig tartottak kilenced-imádságokat. Az egyház életében ma is jelentős helyet kapnak a novénák. Ezek valamilyen jelentős ünnephez kapcsolódnak, arra készítenek elő. Isten Szolgája Márton Áron püspök születésének 120. és halálának 36. évfordulójára való előkészületként Jakubinyi György érsek imakilenced végzésére hívja a főegyházmegye papságát és híveit szeptember 20–28. között. Végzése történhet a szentmise befejezése után, vagy külön ájtatosság formájában, a helyi lehetőségek és szokások keretében. (A Gyulafehérvári Érseki Hivatal körlevele)