Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 37. szám, 2012. szeptember 9.

Vezércikk


Gondolom, minden kedves olvasó számára ismerős ez a magyar helyesírással leírt latin prefixum, sőt lehet, hogy van, aki már nem is érzi annyira latinnak. Belenőtt a nyelvünkbe, mint megannyi más idegen szó, családtag lett, teljesen magyarul hangzik. És annyi szuper dolog, esemény, élmény s miegymás vesz körül bennünket, hogy van is alkalmunk használni naponta. Ami szuper, az mindenekfelett nagyszerű, az ellen nincsen apelláta. Ugyanakkor el is koptattuk, olyannyira, hogy nem is vesszük igazán komolyan, illetve komoly kontextusban nem tartjuk illendőnek. És ebben van valami… Jól tesszük – de most nem erről lesz szó.

Szombat reggel – szabadnap lévén – nem közösségben, hanem egyedül, és így olykor latinul imádkozom a laudest. Mert kiemel a rutinból, új jelentéseket tár föl, s van valami sajátos misztikuma. A 118. zsoltár van éppen soron, in verba tua supersperavi… – olvasom, és ez az eredeti nyelvtani kontextus egészen fölébreszt! A magyar változatban így szerepel: nagyon reménykedem igéidben. Ezen már általában úgy átfut a szemem. De ha a tartalmilag hűbb mindenekfelett volna ott a nagyon helyett, arra se figyelnék föl úgy, mint erre…

Vajon „szuperebb” az én reményem, az Isten igéjébe, a Szentírás szavaiba vetett reményem, mint a világ megannyi szuper dolga/jelensége? Egyáltalán „szuper” számunkra a Szentírás? Legalább annyira, mint az a sok minden, amire örvendezve és elégedetten rámondjuk?

Panoráma


A történelmi egyházak a Sepsi­szentgyörgyön, szeptember 1-jén szervezett megmozduláson egységesen kifejezték álláspontjukat a Székely Mikó Református Kollégium ügyében. Papp Géza református püspök személyesen hívta meg a rendezvényre Jakubinyi György érseket, a felekezetek közötti hagyományos szolidaritás jegyében. A Székely Mikó Református Kol­légium esetében Buzăuban hozott, elsőfokú igazságtalan döntés ellen szervezendő tiltakozó megmozduláson részt vettek az erdélyi történelmi egyházak püspökei és képviselői. Természetesen az itt elhangzott beszédeken kívül közös tiltakozó beadványokkal is küzdenek a főpásztorok az igazságért. Mivel a tüntetés nem hagyományos katolikus módszer jogainkért folytatott küzdelmünkben, Jakubinyi György érsek se a papokat, sem a híveket nem mozgósította, a katolikus egyházban ez nem gyakorlat, de bárki részt vehetett a megmozduláson, hogy így is kifejezze szolidaritását, és támogassa történelmi egyházaink jogos harcát. Az alábbiakban Jakubinyi György gyulafehérvári érsek beszédét olvashatják:

Panoráma


Pasztorális napok a gyulafehérvári főegyházmegyében 

„A hit a remélt dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bizonyítéka” – idézte Jakubinyi György érsek a zsidókhoz írt levelet mint ahol a hit legszebb meghatározása olvasható. A főegyházmegyei pasztorális napok csíksomlyói záró szentmiséjén, augusztus 29-én beszélt a hitről, amely a következő év főtémája nemcsak a helyi, de a világegyházban is, s amelyet októberben nyit meg ünnepélyesen XVI. Benedek pápa. Ezt követően kezdődik el nálunk is a hit éve. Hogy a személyes és közösségi hit elmélyítésén kívül milyen események, rendezvények segíthetik ezt a célt, arra vonatkozóan az új pasztorális füzet a szokásos szerkezetben, havi leosztásban kínál ötleteket, megoldási javaslatokat. Emellett a pasztorális napokon – amelyeket a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Központban augusztus 27–29. közt tartottak – elméleti bevezetőt kínáltak ehhez az előadások, megerősítést a tanúságtételek, és néhány konkrét tevékenységet mutattak be a műhelymunkák.

Az idén a pasztorális napok egyik megálmodója és fő tervezője, Nagy József, mindenki Szaxi pátere nem volt már jelen fizikai valóságában, de elgondolását őrzi a pasztorális füzet, amelynek keretét ő készítette elő, s használati utasítását is ő írta meg. A pasztorális napok előadásait oly módon gon­­dol­ta el, hogy azok a három nap alatt egy ívet rajzol­ja­nak fel.

Panoráma

Szatmárnémeti történelmének egyik legnagyobb tragédiájára emlékeznek 

Boldog Scheffler János püspök akaratát teljesíti a szatmári püspökség, amikor megemlékezik a város és az egyházmegye egyik legnagyobb tragédiájára, az 1944. szeptember 16-i bombázások eseményére. A vértanú püspök közvetlen elszenvedője volt a második világháború történéseinek. A harcterek véres eseményeinek, a tömeggyilkosságoknak híre, a szovjet frontvonal közeledése, a hívek menekülése, a könyörtelen, Szatmárnémetit romba döntő bombázások, majd a szovjet vasuralom és deportálások, később pedig kényszerlakhelyre szállítása, bebörtönzése és kínzások után bekövetkező mártírhalála a történelem viharainak szenvedőjévé tették. Scheffler János ugyanakkor nem áldozat, sokkal inkább tanúságtevő volt, aki a fájdalmakat erénnyé tudta változtatni, Isten akaratát, a megpróbáltatásokat a tökéletesedés felé vezető útként, a krisztusi szenvedésből való szerepvállalásként élte meg.

Panoráma

A feltámadási kereszt hosszú utat tett már meg, és valószínűleg még sokat fog utazni, míg elérkezik Csíksomlyóra. Hozzánk, Szalontára Békéscsabáról érkezett pár fős csapat kíséretében. Augusztus 26-án délután, az imaóra vége felé Szigeti Antal esperes átadta ezt a feltámadási keresztet Gyenge Béla kanonoknak és a jelen lévő közösségnek, hogy tisztelettel adják majd ők is tovább a bélfenyéri testvéreknek. Gyenge Béla megköszönte a fáradozást, és mint mondta, ily módon ezzel az ünnepélyes eseménnyel fejezi be nagyszalontai sokéves szolgálatát. Ez a kereszt méltó helyet kap majd templomunkban pár napig, és miután feldíszítik a szalontai emlékszalaggal, továbbadják a bélfenyérieknek, ahonnan majd folytatja az útját Csíksomlyóig.

Panoráma

Augusztus 19-én templombúcsúját ünnepelte a szalontai római katolikus közösség, 26-án pedig egy másik búcsú ideje érkezett el, s ez egy kicsit szomorúbb hangulatú volt. Közel húsz év szolgálat után Gyenge Béla kanonok Váradra költözik, ahol az ősi Kis Szent Teréz-templom plébánosaként tevékenykedik tovább.

A búcsú percei nem könnyűek, mondta Gyenge Béla, de mindent el kell fogadni Isten kezéből. Egy gyönyörű prédikációval búcsúzott, amelyikben hangoztatta a hit, a remény és a szeretet fontosságát, továbbá a ragaszkodást Jézushoz és az ő tanításaihoz, amelyből az egyik legfontosabb az oltáriszentség, hisz maga Jézus mondta: Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. „És mi hisszük, hogy Jézus testévé és vérévé változik a kenyér és a bor, a Szentlélek ereje által. Mert a hit nem filozófia, igaz hogy kegyelem által kapjuk meg, de aki elfogadja, hogy Jézus szava Élet és Lélek, az részese az örök életnek – fejezte be az utolsó prédikációját szalontai plébánosként.

Panoráma

A nagyszokondi Szent Ignác lelkigyakorlatos központban találkoztak az egyházmegye kántorai augusztus utolsó és szeptember első napján. 

Kétnapos továbbképzőre hívták egybe a szatmári egyházmegye kántorait és kántor­képzős diákjait augusztus 31-én és szeptember 1-jén. A ren­dezvény már sokadik éve ad lehetőséget a kántoroknak a hiányosságok pótlására, a fejlődésre, de a társaikkal való találkozásra és az egymás közötti eszmecserére is.

Panoráma

1992. augusztus 28-án emelte bazilika rangra II. János Pál pápa a máriaradnai templomot, amely 13 millió euróból újjászülethet a következő két évben az EU jóvoltából. Máriaradna ma nincs annyira a köztudatban, mint Erdély másik nagy ferences kegyhelye, Csíksomlyó, pedig az Osztrák–Magyar Monarchiának ez volt Mariazell mellett a legrangosabb zarándokcélpontja évszázadok óta. Zell és Radna egyaránt az Anjou-házból való magyar királyokhoz kötődik. E vonatkozásban Radna az idősebb, hiszen Károly Róbert telepítette itt le a ferenceseket, Zell pedig Nagy Lajosnak köszönheti rangját és fényét.

Panoráma

Oltszem és Csernáton után ismét a Vadas-tetői cserkészotthont választották az éves közösségépítő hétvége helyszínéül a sepsiszentgyörgyi Háló-bogozók szeptember első hétvégéjén. A Köröspatakról vadregényes úton megközelíthető cserkészotthon valamikor utászház volt. Gaál Sándor cserkészvezető pedagógus fáradhatatlan munkájának köszönhető, hogy mára az épületben negyven személy emeletes ágyakban elszállásolható, de a környéken akár több tucat sátor is felhúzható. A hétvége házigazdái Nagy Zsolt és felesége, Melinda voltak.

Panoráma

Fél tízre összeverődött a társaság. Elindult a csapat, el a város zajától, a Fokhagymás árnyas fái közé, ahol a patak csobogása zenél a vidámságról és az örökkévalóságról, a madarak pedig talán a szerelemről csicseregnek.

Panoráma

Gyémántmise Medgyesen 

Újra jelentkezünk kedves lapunk hasábjain – örömmel –, mert öröm számunkra, ha közölhetünk jó híreket olvasó testvéreinkkel.

Idén augusztus 20-a kettős ünnep volt a medgyesi magyar katolikus hívek számára, mikor nemcsak új templomunk búcsúünnepén vehettünk részt, hanem a templom alapítójának, építőjének, Harai Pál kanonoknak a gyémántmiséjén is. A rekkenő hőség ellenére 18 órakor már a zsúfolásig megtelt templomban szólt a harang hívó szava.

Panoráma

Augusztus utolsó vasárnapja különleges és felemelő nap volt a szentkatolnai római katolikus hívek számára, hiszen második alkalommal vehettek részt új kenyér- és terményszentelésen és megáldáson. Az ünnepi szentmise celebránsa Opra István plébános volt. Hívekkel tele templom fogadta az új kenyérrel és borral bevonulókat. A templom belső tere a kis termelők virág- és terményadományaival volt feldíszítve. Jóleső érzés ez különösen a székely ember számára, mert köztudott, hogy a Székelyföld nem kényezteti el az itt élő gazdálkodókat. A látvány egyben megnyugtató hatást is gyakorolt, igen, Isten az idei évben sem feledkezett meg rólunk, ha kevesebbel is, de terméssel áldotta meg földjeinket, zöldséges kertjeinket.

Panoráma

Az Áradat Egyesület a csíkszeredai Búzamag közösséggel együtt szervezte meg idén augusztus 17–19. között a Segítő Mária kollégiumának dísztermében a gyógyító imára épülő lelkigyakorlatot. A meghívottunk Josip Loncar volt, katolikus családapa, egy katolikus evangelizációs központ vezetője Horvátországban. A magyar fordítást Vajda Károly vállalta. A lelkigyakorlaton 238-an vettek részt, témája Hit és gyógyulás volt. Azaz hogyan kell hinni ahhoz, hogy a testi-lelki gyógyulást be tudjuk fogadni? Hogyan és kiket evangelizáljunk?

Panoráma

Genfest Budapesten 

A Fokoláre Mozgalom idei nyári nemzetközi ifjúsági találkozóját az idén Budapesten tartották augusztus 31–szeptember 2. között Építsünk hidakat jelszóval. A találkozó fontosabb eseményeit a rendezvény honlapján élőben közvetítették, illetve voltak olyan programok, amelyekre online jelentkezhettek be öt kontinens városainak egy-egy hídjáról.

Panoráma

Walt Disney „Már minden helyen kerestelek, ahol nem vagy, csak azt a helyet nem találom, ahol vagy. Csak azt tudom, hogy ott vagy…” gondolataival indult útjára idei, 7. gitártáborunk, melyet Lázárfalván szerveztünk augusztus 20–26. között. Idén a témánk a rajzfilm volt, mely által célunk az volt, hogy megmutassuk a gyerekeknek, hogy már a rajzfilmek között is akad olyan, melynek alapja a hit és a vallás. Így két este vetítettünk rajzfilmet, melyből az egyik Isten tízparancsolatát mutatta be, a másik meg Az erdő kapitánya című rajzfilm volt. Emellett igyekeztünk a zene által Isten fele irányítani a gyerekeket.

Kitekintő

Hetvenöt éves Paulovics László festő- és grafikusművész. Ebből az alkalomból 2012. augusztus 15-én, a születésnapon, Budapesten az E Galériában Sümegi György művészeti író nyitotta meg a születésnapi sorozat első eseményét.

A születésnapi események a művész szülővárosában, Szatmárnémetiben folytatódtak, elsőként a Szent-Györgyi Albert Társaság és a Szakszervezetek Művelődési Házának szervezésében 2012. augusztus 24-én, pénteken a 17 órakor megnyílt kiállítással. Augusztus 31-én a Református Gimnáziumban folytatódtak az ünnepi események. A posztModern távlatok művelődési műhely szervezésében Képzőművészeti tanácskozás Paulovics László 75. születésnapja alkalmával címmel tartottak szakmai ülést, amelyen többek között előadást tartott Kántor Lajos irodalomtörténész, Muhi Sándor művészettörténész, Bessenyei István színházigazgató, Kereskényi Sándor irodalomtörténész.

Egy falat a léleknek

• Nagy különbségek szoktak lenni a barátságok között, különösen a krisztusi és a világi értelemben vett barátságok között. A földi értelemben vett barátság alig ismeri a krisztusi barátságot.

• A földi barátság mesterkélt, és még igen sok nyugtalanító, zavaró dolog van benne. A krisz­­tusi barátság nagyon nagy áldás.

• Vannak olyan barátok, akik egy irányba néznek, de egymás arcába sose, vagy csak nagyon ritkán.

Útjelző

(V. parancsolat, 10. rész) 

Sok fogadott és fogadatlan szószólója volt és van ma is az erdélyi magyarságnak. Ki így, ki úgy „menti” népünket és a hazát. Legtöbbször csak üres szavakkal. De fájdalmas és megdöbbentő, elég ritkán esik szó a székely és erdélyi magyar édesanyák gyermekáldás vállalásáról. De törvény szavatolja a magzatöléshez való jogaikat! A népünkért felelős politikusaink egy pillanatig sem feledhetik el, hogy egyedül a gyermek alapja és jövője a mi nemzetünknek, erdélyi fennmaradásunknak is.

Fiatal vagyok és gondolkodom

A Szentírás a Törvény öt könyvével kezdődik. A hagyomány Mózes öt könyve néven is emlegeti, mivel részben őt tartották szerzőjének, részben pedig ő az események főszereplője. A tudományos név, a Pentateuchus szintén öt könyvet jelent. A zsidók egyszerűen Tóra, azaz törvény néven emlegették. Az öt könyv egybetartozik, egy egészet alkot, csak gyakorlati szempontból különítették el őket egymástól. A zsidók az egyes könyveket a kezdőszóval jelölték, a görögök, és utánuk mások a tartalmukról nevezték el.

Pitypang

Isten igéje: Elfogták az apostolokat, és a nyilvános börtönbe vetették őket. Az Úr angyala azonban éjjel kinyitotta a börtön ajtaját, kivezette őket, és azt mondta: Menjetek, álljatok ki és hirdessétek a templomban a népnek a tanítást erről az életről. Miután ezt hallották, virradatkor bementek a templomba és tanítottak. Mikor megérkezett a főpap és akik vele voltak, összehívták a főtanácsot […] De amikor a szolgák odaértek és kinyitották a tömlöcöt, nem találták ott őket. Visszatértek tehát és jelentették: „A börtönt egész gondosan bezárva találtuk ugyan, az őrök is ott álltak az ajtók előtt, de amikor benyitottunk, senkit sem találtunk ott”. E szavak hallatára a templomőrség parancsnoka és a főpa­pok megdöbbentek azon, ami történt. Ekkor beállított valaki, és hírül hozta nekik: „Íme a férfiak, akiket börtönbe vetettetek, a templomban állnak és tanítják a népet”. Erre a parancsnok elment a szolgákkal, és erőszak alkalmazása nélkül elhozta őket, mert féltek a néptől, hogy megkövezi őket. Majd odahozták és a főtanács elé állították őket. A főpap a szemükre vetette: „Parancsban hagytuk meg nektek, hogy ne tanítsatok az ő nevében, s lám, ti betöltöttétek Jeruzsálemet tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét”. Erre Péter és az apostolok azt felelték: „Inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek”. […] Mikor ezt hallották, feldühödtek, és arra gondoltak, hogy megölik őket. Ekkor azonban egy bizonyos Gamaliel nevű farizeus, aki az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó volt, felállt a főtanácsban és rövid időre kiküldte az embereket. Azután beszédet intézett hozzájuk: „Izraelita férfiak, vigyázzatok magatokra, mit tesztek ezekkel az emberekkel! […] Engedjétek el őket, mert ha ez a terv vagy mű emberektől van, elenyészik. Ha azonban Istentől van, nem ronthatjátok le, nehogy az történjék, hogy Isten ellen hadakoztok.” Igazat adtak neki. Azután előhívták az apostolokat, megverették őket, és meghagyták nekik, hogy semmiképp se beszéljenek Jézus nevében, majd elbocsátották őket. (ApCsel 5,18–40)

Hírek, hirdetések

Zarándoklat Máriaradnára

Az előző évekhez hasonlóan szeptember 8-án, szombaton, Szűz Mária születésének ünnepén a nagyváradi egyházmegye papjai és hívei a főpásztor vezetésével az Arad megyei Mária­radnára zarándokoltak, ahol közösen vettek részt a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisén, melyet Tomo Vukšić bosznia-hercegovinai tábori püspök, valamint Martin Roos temesvári és Böcskei László nagyváradi megyéspüspök mutatott be német, magyar, illetve román nyelven. A szentmisét követően Megváltónk értünk vállalt életáldozatán elmélkedve keresztúti ájtatosságon vettek részt a nagyváradi zarándokok. (A nagyváradi egyházmegye sajtóirodája)