Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 36. szám, 2013. szeptember 8.

Interjú

Dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök tartotta a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye papjainak őszi lelkigyakorlatát augusztus 26. és 29. között Erdődhegyen. Ennek apropóján az elhangzó gondolatokról, felmerülő témákról beszélgettünk. 

Püspök úr, milyen gondolatokkal érkezett a Szatmári Egyházmegye papjaihoz, miről beszélt a lelkigyakorlat során?

A plébánosok védőszentje, Vianney Szent János azt mondta, hogy az Úristen egyik legnagyobb ajándéka a hívek, az emberek számára, egy Szíve szerinti pap. A pap az egyik legnagyobb kincse az egyháznak – olyan papok, akik valóban Krisztus szeretetében, hitben, reményben élnek, a szolgálatukat nagylelkűen látják el. Ebben a lelkületben szerettem volna megerősíteni a paptestvéreket. Azt a tudatot akartam erősíteni bennük, hogy annak ellenére, hogy látszólagosan munkájuk sokszor sikertelen vagy haszontalan, a mai világ úgy tűnik, nem sok igényt tart a papok szolgálatára – különösen igaz ez a tőlünk nyugatabbra eső területeken, országokban –, mégis az egyik legfontosabb dolgot végzik. Pontosan azt a titkot hirdetik, képviselik, erősítik meg, ami által az ember emberhez méltóan tud élni. A hitünk különleges erő, ami összeköt minket. Egy különleges szál, ami összeköt a teremtővel, a lét forrásával, ami önmagunk, az önzésünk, a korlátaink fölé emel. Ahhoz, hogy valaki emberhez méltóan, nagylelkűen, szépen tudjon élni, ahhoz elemi módon szüksége van erre a titokra, erre az erőre. Ahhoz, hogy egy házasság szép tudjon maradni, ahhoz, hogy egy társadalom életerősen, nem csak a pillanatnyi érdekek és gazdasági kényszerek irányítása alatt, hanem igazi, emberi értékek mentén tudjon élni, elemi módon szükséges a hit.

Vezércikk

Magadnak teremtettél minket, s nyugtalan a szívünk, míg csak el nem pihen benned – minden bizonnyal ismerős sokunk számára ez a Szent Ágoston tollából származó mondat (Szent Ágoston: Vallomások, I,1,1.), amelyet gyakran hallunk, gyakran ismételgetnek imitt-amott. Nem is hallottam más kontextusban, mint amikor az emberi nyugtalanságot szeretnék ecsetelni vele, bemutatni a nem vallásos ember küzdelmeit, hogy lám-lám, már Szent Ágoston megmondta, s életpéldájával is alátámasztja, hogy a kereső szív nyugtalan, s az egyedüli megoldás számára Isten. Ennél sokkal mélyebb Szent Ágoston, s mennyivel másképpen értelmezhetnénk mondatát, ha azt a maga teljeségében olvasnánk: A te indításod az bennünk, hogy gyönyörűség dicsérnünk téged, mert magadnak teremtettél minket, s nyugtalan a szívünk, míg csak el nem pihen benned. A teremtés aktusa, a maga dinamikájával együtt a teremtett létező, az ember tökéletes beteljesedésére irányul. Az ágostoni megfogalmazásban Istenre, avagy az isteni képre és hasonlatosságra való teremtettség magában hordozza a választ az emberi lét eredetére, irányultságára, céljainak bizonytalanságára. Istent nem kell vagy szabad dicsérni, hanem gyönyörűség őt dicsérni, a dicséret minden lehetséges módján. A dicséret alázatot feltételez, a teremtményi lét elfogadását, a szívnek „Istenben való megnyugvását”, elfogadását annak, hogy a személyként megtapasztalt valóság előtt állok. Mert mivel is dicsér, imádkozik, könyörög, fohászkodik az ember, ha nem mással, mint a szívvel.

Panoráma

Augusztus 31-én délelőtt 11 órakor Ferenc pápa küldötte, Angelo Amato bíboros, a Szentté avatási Kongregáció prefektusa volt a főcelebránsa annak az ünnepi szentmisének, amelyen a boldogok sorába iktatták a román vértanút, az első birituális romániai katolikus papot. 

A szertartást a bukaresti Romexpo kiállítási csarnokban mutatták be többezer hívő jelenlétében. Koncelebrált több mint száz pap, mintegy húsz püspök és André Vingt-Trois párizsi bíboros érsek. Jelen voltak az ortodox egyház és az állam képviselői is. 

Panoráma

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottsága az idén is megszervezte Csíksomlyón a Jakab Antal Tanulmányi Házban a lelkipásztorok, a lelkipásztori kisegítők, hitoktatók, egyházi alkalmazottak, önkéntes munkatársak szokásos őszi találkozóját augusztus 26-28. között.

A rendezvény szentmisével kezdődött, amelyet az egyházmegye főpásztora, Jakubinyi György érsek celebrált, és amelynek homíliájában az év mottójául válaszott ige (A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke. ApCsel 2,42) alapján vázolta az első keresztények „plébániáinak” jellegzetességeit, külön kiemelve az igehirdetés, a diakónia szerepét, a vagyonközösség jelentőségét és mai jelentését.

Az előadásokat Portik Hegyi Kelemen főesperes-plébános vezette be, jelezvén, hogy a plébánia a pasztoráció és a szeretet helye, emiatt folytonos megújulásra szorul. Ezt a megújulást hivatott szolgálni az említett tematikával meghirdetett pasztorális év.

Panoráma

Ferences biciklitúra a Mária-úton 

„Aki túrázik, teljesít.
Aki zarándokol, teljessé lesz.”

(Ismeretlen szerző)

 

A fenti idézettel jól lehet szemléltetni, miben különbözik az idén immár hatodik alkalommal megrendezett ferences biciklitúra, népszerű rövidítésével a FerBiT, a szokásos kerékpáros kirándulásoktól. Hiszen ez az út valójában mindig zarándoklat, melynek során – a hívogató szavaival élve – a résztvevők „nem versenyezve, hanem leginkább egymást bátorítva-segítve haladnak, miközben rácsodálkoznak a jó Isten szépséges alkotásaira, tetteire”.

Panoráma

A gyergyószentmiklósi Márton Áron utca 22. szám alatti, egyházi tulajdonban lévő ingatlan földszintjét 25 évre bocsátotta a Caritas rendelkezésére a Szent Miklós plébánia. A hosszú ideig iskolaként szolgáló épület külső javítását és a födém kicserélését az egyház végeztette el, a belseje azonban általános felújítást igényelt.

Panoráma

Motoros zarándoklatot rendeztek a pálosok augusztus 28– szeptember 1. között Északkelet-Magyaroroszágon, melynek csúcspontja a motorosok búcsús szentmiséje volt Mátraverebély-Szentkúton szeptember 1-jén. A szentmise főcelebránsa Bátor Botond pálos tartományfőnök, aki természetesen maga is motorral érkezett. A Pálosok nyomában nevet viselő zarándoklat Budapestről, az M3-as autópálya kivezető szakaszánál álló Shell benzinkút parkolójából indult augusztus 28-án, 17 órakor. Érintett települések: Telkibánya, Gönc, Martonyi, Kurityán, Rozsnyó, Kassa, Tőketerebes, Sátoraljaújhely, Füzér és Mátraverebély–Szentkút voltak. A zarándokokat Telkibányán, illetve Mátraverebély-Szentkúton szállásolták el. Szeptember 1-jén, este indultak vissza Budapestre. A zarándoklat nyitott volt, menet közben is lehetett csatlakozni. A Bátor Botond körül szerveződő motoros baráti kört nevezik motorkerékpálosoknak, amely minden évben szervez hasonló zarándoktúrát.

Panoráma

„Dönts hittel!” – ezzel a mottóval került megrendezésre az idei Esperesi Ifjúsági Találkozó Tasnádszántón. A szilágysomlyói és tasnádi esperességi kerületből több mint kétszáz fiatal vett részt a találkozón. Az előadó, Koronkai Zoltán SJ Budapestről érkezett három lelkes fiatallal, Eszterrel, Viktorral és Áronnal, akik tanúságot tettek saját személyes tapasztalataikról, ami által mi is növekedhettünk hitben és reményben. Az előadás témája a döntés volt. Néhány jó gondolat az előadásból, amit a fiatalok visszajeleztek a plénumon: Kincs vagy! Isten melletted döntött! Ha jót teszel, boldogabb leszel! Boldog akarsz lenni? - Tanulj megbocsátani! Észrevenni a jót, a szépet! Elköteleződés! Dönts hittel, és építs új életet!

Panoráma

Isten kék ege alatt, ragyogó napsütésben kezdtük tábori életünket 2013. augusztus 19-én a bélfenyéri gyermekotthonban. A tábort Kis Márton atya, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, a Bethlen Gábor Alap és a Vasárnapi Iskola Alapítvány pedagógusai szervezték.

Kicsik és nagyok egyaránt kiváncsisággal telve nézegették, mire készülünk, mit is fogunk csinálni mi együtt? Mivel a tábor tematikája A brémai muzsikusok című mesére és annak szereplőire, jellemző tulajdonságaira épült, minden napra jutott egy belőlük. Olyan erkölcsi igazságokat fogalmazott meg előadásában Ozsváth József, Tóth Attila, Kruzslitz Imre, valamint Böcskei László nagyváradi püspök, amelyek örök érvényűek, de a mai világban sajnos, veszendőnek látszanak.

Egy falat a léleknek

• Vajon szétválasztható-e a tisztaság, a szűzi állapot az engedelmességtől, illetve a teljes alázattól? Semmiképpen sem. Nem választható el, ha csak nem úgy, hogy valamelyiket felrúgom, semmibe veszem, ha a vétkeimmel a gúny tárgyává teszem. De ha így teszek, akkor ne várjak gyümölcsöt, csak gazt és bojtorjánt.

• A tisztaság, a szűzi élet, az engedelmesség, az alázat olyanok, mint a magasság és a mélység, a hosszúság és a szélesség, az igazságosság, az irgalom és a hűség. De ha „szeretet nincs bennem”, akkor semmit sem jelent egyik sem.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Jelen társadalmunkban egyre inkább azt tapasztaljuk, úgy tűnik, hogy a vallás, a hit, illetve a tudomány között rengeteg az összeütközés, hogy két különböző dologról, területről van szó, amelyek sehogy sem férnek meg egymás mellett, kizárják egymás létezését. Csak azt tartjuk valósnak, létezőnek, amit érzékszerveinkkel fel tudunk fogni, ésszel be tudunk bizonyítani, amit viszont nem tudunk egy matematikai képlettel magyarázni, vagy nem tudományos felfedezés része, az már nem is létezik. A tudósok, kutatók belemerültek egy-egy tudományos felfedezésbe, keresték a miérteket, sokuk elakadt egy ponton, egy-egy miértre már nem kaptak választ.

Pitypang

A hit és a világ hullámhosszán
10. forduló 

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mail- címre! A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.

Pitypang

Torockószentgyörgyi vár (Cetatea Colteşti)

Elhagyva Gyula­fe­hér­vá­rat, a Kolozsvár felé vezető európai úton Nagy­enyedre érünk, ahol a főtéren áll a várfallal körbevett templom, és innen balra fordulva egy gyengébb minőségű megyei úton haladunk a Nyugati-Kárpátok belseje felé. A turisták számára egy csodás sziklaszorosba jutunk, az Enyedi szorosba, ahol megtalálható az a régi épület, ahol az I. világháborúban a román–magyar határ és a vámépület volt. Ma átalakítva „vendégfogadó” lett. A felmenő út egyszerű földút. Innen jutunk el Torockószentgyörgyre, Brassai Sámuel szülőfalújába. Már az országútról látni lehet egy kis hegycsúcson a vár impozáns romjait. A múlt omladozó, de még mindig lenyűgöző látványa a torockószentgyörgyi vár.

Útjelző

Az elmúlt években a kedes olvasók már találkozhattak Hajlák Attila István segédlelkész Mária iskolájában című cikksorozatával. A következőkben ezt a cikksorozatot szeretnénk folytatni. 

Máriaként élni azt jelenti, mint megélni életünkben a lényeget. A lényeg, mindennek az értelme Jézus, aki vezeti az életünket, aki számára mindannyian fontosak vagyunk. Jézus komolyan veszi az életünket.

Hírek, hirdetések

Márton Áron-konferencia

Augusztus 30-án második alkalommal szerveztek Márton Áron-konferenciát Csíkszentdomokoson. Az ünnepi szentmise után a jelenlevők hat előadást hallgathattak meg. Elsőként Czikó László búzásbesenyői plébános előadása hangzott el Márton Áron bérmaútjairól. Gál Hunor diakónus Márton Áron püspök levéltári fotóinak rendezését és azoknak digitalizálási folyamatát mutatta be. A levéltárban Márton Áronról 1187 archív kép található. Ferenc Kornélia visszaemlékezéseket, hangfelvételeket gyűjtött olyan papoktól, teológusoktól, akik személyesen is ismerték a püspököt, vagy valaki révén információkat kaptak róla. Utána a konferencián résztvevők Csató Béla csíkszentkirályi plébános visszaemlékezését hallhatták. Márk József ferences atya személyes beszélgetéseikből osztott meg néhányat. Elmondta, Márton Áront a legjobban ezzel az idézettel lehet jellemezni: „másokkal szemben irgalmas, magával szemben szigorú”. Délután Mihály János történész helytörténeti kutatásait mutatta be Márton Áron az udvarhelyszéki Domus Historiákban címmel. Ezt követően dr. Balázs Lajos néprajzkutató Mitikus emlékek Márton Áron életrajzához című előadása, illetve Hegedűs Enikő művészettörténész Márton Áron kapcsolata a kortárs művészekkel című dolgozata volt napirendre tűzve. A konferencia zárásaként Lázár Csilla és Sándor Edit bemutatták a püspökről elnevezett múzeumot. (MRE)