Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 35. szám, 2012. augusztus 26.

Interjú


Nyolcszáz éves a klarissza rend. A jubileumi év alkalmával Szent Klára követői világszerte megemlékeztek rendjük alapításáról. A Szent Klára alapította szemlélődő rend 1782-ig, II. József szerzetesi közösségeket feloszlató rendeletéig folyamatosan működött Magyarországon. Több mint kétszáz év telt el, amíg a franciaországi Sion Ágacskája monostor szerzetesei 1995-ben újralapíthatták Szécsenyben a Szécseny Ágacskája monostort, majd 1999-ben a Csíksomlyó Ágacskája közösséget. A székelyföldi monostor alapkövét II. János Pál pápa bukaresti látogatásán áldotta meg. A magyar közösség 2009-ben önállósult. A két magyar klarissza monostorban jelenleg kilenc szerzetesnő éli a szemlélődő rend mindennapjait.

Háromnapos lelkigyakorlattal, szentmisével, illetve Assisi Szent Ferenc és Szent Klára életéről szóló előadásokkal ünnepelték Csíksomlyón augusztus 10–12. között a klarissza rend életre hívásának 800. évfordulóját. Az ünnepséget a ferences világi rend kezdeményezte.
A közép- és kelet-erdélyi ferences világi rendnek jelenleg 220 tagja van. Az ünnep alkalmával közülük többen is megújították fogadalmukat a kegytemplomban a Bőjte Mihály újonnan kinevezett csíksomlyói ferences házfőnök, a Ferences Világi Rend lelki asszisztense által bemutatott szentmisén. A rendezvény keretében Urbán Erik, a csíksomlyói kegyhely templomigazgatója, dr. Orbán Szabolcs, a Szent István Erdélyi Ferences Rendtartomány elöljárója és Ferenc Mária, a szécsényi rendházból érkező klarissza apátnő tartott előadást. A jubileumi lelki napok rendezvénysorát Szent Klára ünnepén a klarissza monostor kis kápolnájában a Tamás József segédpüspök és a ferences atyák bemutatta ünnepi szentmise zárta.

Interjú


Az idén augusztus 13–18. között szervezte meg a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség a hagyományos CSIT-et ezúttal több szempontból nem hagyományos keretek között. A struktúrájában és módszereiben is megújult ifjúsági rendezvényről Tamás Barna ifjúsági főlelkészt kérdeztük.

A csíksomlyói találkozó kezdete az idén más fontos eseménnyel is egybeesett.

Valóban, az idei CSIT egyik legszebb mozzanata az volt, hogy a megnyitása egybeesett a Mária-út felszentelésével. Tulajdonképpen ezért is terveztük a bevezető zarándoklatot. A zarándoklat láthatóan nagy ajándék volt a fiatalok számára, akik a megtett út után áhítattal, odaadással léptek be a kegytemplomba, és mentek oda a Szűzanyához. A hálaadó szentmise pedig valójában a CSIT kezdetét jelentette.

Milyen programokkal vártátok idén a fiatalokat?

Vezércikk

Magyarországot több mint ezer évvel ezelőtt állammá szervezték Európa szívében. Több mint ezer éve létezünk államként azon a kontinensen, amelyen azóta birodalmak születtek, tartották magukat örök érvényűnek, és tűntek el a történelem színpadáról. Több mint ezer éve miénk a Kárpát-medence élettere, ahol védtük Európát az ide beözönlő hordák ellen. Magyarország történelme szakrális történelem. A magyarság üdvtörténete beleágyazódik az emberiség üdvtörténetébe, egy nagy isteni tervbe. Ennek ellenére a magyarság saját történetét gyakran keresztútnak érezte; a honfoglalástól kezdve történelmének nagy kihívásain keresztül számos próbatételben kellett helytállnia. Isten egész emberiségre vonatkozó üdvtörténetében foglal helyet a magyarság története: veszteseknek és kiválasztottaknak érezzük magunkat, de mellettünk az összes népnek van üdvtörténete és fontos szerepe. A magyar élettérben található kultikus központok segítségével és ezek működését kihasználva egyesítenünk kell a magyar törekvéseket. Hogy jobban megérthessük helyzetünket a mai világban, megfelelőképpen tudjuk elemezni a múltunkat, és a múlt történéseiből okulva a jelenben megfelelő döntéseket tudjunk hozni, fontos, hogy kilépjünk, eltávolodjunk a generált káosztól, a kommunikációs porhintéstől, a valós információk lefojtásától. Ehhez a „kilépéshez”, „eltávolodáshoz” lehetőséget nyújtanak a kultikus erőtereink, azok a központjaink, amelyekben a hely szelleme kiemelten működik, és egyszeri, megismételhetetlen lehetőségeket biztosít. A hit legmagasabb szintjének az újjátermelése, a reszakralizáció folyamatának az elmélyítése az egyetlen út, hogy visszataláljunk őseink hitéhez, jelent megalkotó és jövőt megálmodó létformájához.

Panoráma

A Kolozsvári Magyar Opera terme zsúfolásig megtelt a 3. Kolozsvári Magyar Napok nyitógálájára. Érezni lehetett: a két éve elvetett mag termést hoz. Akkor a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Kolozs megyei szervezetei közösen kihasználva a kolozsvári Városháza és a Kolozs Megyei Prefektúra közötti tehetetlen hezitálást, bizonytalanságot, határozatlanságot, megtartotta az elsőt. A két politikai szervezet vezetői meggyőződhettek arról, hogy a városban élő magyarság igényli a figyelmet, amelyet meg is érdemel, és közös megegyezéssel elfogadta egy fiatal, de nagyon ambiciózus szervezőcsapat tenni akarását. Az eseményt felvezető beszédben Spitzer Judit így fogalmazott: 

„A Kolozsvári Magyar Napok nemcsak a kapcsolatteremtés, az egymásra találás fesztiválja, hanem a városból elszármazó tízezrek találkozása. Fontos, hogy ezen a héten a román társadalom irányába is megmutatkozzunk. Tükör ez a fesztivál, ami világosan mutatja, hogy mi, a kolozsvári magyarság erősek vagyunk, sokan vagyunk, színesek és értékteremtők vagyunk.”

Panoráma

Ahogy először megpillan­tottam, megkedveltem, megszerettem, sőt szerelmese lettem ennek az asszonynak, a kaplonyi Madonnának. Ő pe­­dig nem hagyott nyugton addig, amíg nem sikerült a jótevők segítségével visszaállítani az ő kegyképének eredeti szépségét, ragyogását… (A köszönet nem maradt el, azóta is magamon érzem hálás pillantását, szerető, anyai tekintetét.) Az álom megvalósulására pontosan ma egy éve, augusztus 13-án került sor: a restaurált kegyképet újra megáldotta az egyházmegye főpásztora, Schönberger Jenő, és azóta a Szent Antal-templom Mária-kápolnájában várja anyai szeretetével gyermekeit, olykor szükségben lévő, megpróbáltatások közepette élő, talán elcsatangolt, tékozló vagy éppen örvendező fiait és lányait…

Panoráma

Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! (Mt 28,19) Ezzel a mottóval tartották július 25–28. között a III. csíkdelne-csíkpálfalvi ministránstábort, amelynek mottója a Máté evangéliumában elhangzó missziós parancs, amellyel Krisztus tanítványait szólítja fel, hogy követve őt az isteni kinyilatkoztatást ne csak maguknak tartogassák, hanem tegyenek tanúságot Isten minden teremtménye előtt. 

Panoráma

A legnagyobb kincs az őszinte szeretet. Szerencsére fér a szívbe óriási nagy adag, s minél többet adsz belőle, neked annál több marad.

(K. László Szilvia) Az őszinte szeretet, segíteni akarás jellemzi a marosvásárhelyi Máltai Segélyszolgálat vezetőségét, tagjait. Figyelemmel kísérik a Szent Erzsébet Társulás gyermekeinek sorsát, akik nehéz anyagi helyzetű családokból származnak vagy árvák, nincs lehetőségük nyaralni, mint sok velük egykorú gyereknek. Ezért minden évben – az idén 11. alkalommal – tábort szerveznek számukra Mezősámsondon, hogy ők is elmondhassák: igazi vakációs élményben volt részük.

Panoráma

Idén is megszervezték, immár ötödik alkalommal, az evangelizációs hetet Sepsiszentgyörgyön a Krisztus király plébánia keretén belül. A résztvevők különböző vallású közösségektől érkeztek, évről évre gyarapodó számuk ezúttal elérte a 436 gyereket, koruk az óvoda kiscsoportjától egészen negyedik osztályig terjedő. A gyerekek száma folyamatos változásban volt, ami nem okozott gondot, hiszen bárki csatlakozhatott a harmadik napig a programokhoz. Ezt a csodálatos hetet nemcsak a plébánia lelkipásztorainak, szervezőknek és segítőknek köszönhették a gyerekek, hanem különböző anyagi támogatóknak is.

Panoráma

Az Ezt látnod kell! mottónak szánt vezérgondolat alatt a gyergyószentmiklósi Szent István plébánia július 17–19. között bibliatábort szervezett 20 (főleg) szociálisan hátrányos helyzetű gyerek számára Ivóban. 

A program tartalmi középpontjában Elizeus próféta és az ő korában történt csodák álltak, amik a prófétának a Jézushoz való hasonlóságát jelzik. A foglalkozások fő célkitűzése: látni és megláttatni a gyermekekkel azt, hogy Isten a mi életünkben is mennyi csodát tesz. A táborvezető, Bartos Károly plébános irányítása alatt csoportvezetőként besegített a szervezésbe és a napi témák feldolgozásába Dániel Margit óvónő, Ferenczi Julianna hitoktató, Ferenczi Attila hitoktató és Nagy Gizella, akik a KOEN Alapítvány 20. Vakációs Bibliahét2012 programajánlatából állították össze a tábor alapgondolatát körvonalazó témákat. A résztvevők csodálatos hegyi környezetben tapasztalhatták meg az egymással való törődést a szeretetben, a másképpen való látást, azt, hogy az ember nem csak a szemével, hanem a szívével is lát.

Könyv

Bodó Márta: Hit, kultúra, kommunikáció. Interjúk, riportok 

A III. Kolozsvári Magyar Napok keretében tartott könyvbemutatók egyike volt az az augusztus 16-án tartott ünnepség, amelyen Lőwy Dániel Két világ közt, valamint lapunk főszerkesztője, Bodó Márta Hit, kultúra, kommunikáció című könyvét mutatták be a Világhírnév Kiadó óvári székházában. A kötetek a kiadó újságírói munkákat publikáló Fehér Holló sorozatában jelentek meg Szabó Csabának, a televízió munkatársának lelkes sorozatszerkesztői tevékenysége nyomán.

Egy falat a léleknek

• A szerencsétlen ember számára a legelviselhetetlenebb a szánakozó ember arca. A szánakozó embernek többféle arcváltozata ismert. Az egyik a farizeusi szánakozó arc, amely a következőt mondja: „Szerencsétlen! Miért nem él normális életet?”

• A másik a „jámbor asszonyok” szánakozó arca, akik talán épp attól hatódnak meg, hogy közben saját családtagjaikra gondolnak. Miközben szánakoznak, hálát adnak azért, hogy az ő családjukban nincs ilyen undorító dolog.

Útjelző

(V. parancsolat, 8. rész) 

Isten V. parancsolatához tartozik az egyik legfontosabb erény életünkben: a haragosainknak való megbocsátás. Mert a nyilvános haragtartás és megbocsátani nem akarás súlyos bűn. Istennél nekünk sincs addig bűneinkre megbocsátás, amíg mi sem bocsátunk meg a másiknak. Volt a középkorban egy értékes szokás, Treuga Dei nek hívták. A szent és nagy napokon be kellett mindkét táborban szüntetni a háborúskodást. Isten békéje köszöntött be az ellenséges táborokba, elnémult a csatazaj. Letették a fegyvert. Élvezték a békességet. Szent Pál írja: Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Amint az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek (Kol 3,13).

Fiatal vagyok és gondolkodom

A boldogság az ember életében kétfajta lehet: van az emberi boldogság, és van az Istennel való boldogság. Sajnos az emberiség a földi boldogságra vágyik, és nem az isteni boldogságra. Isten a legjobbat akarja nekem és neked. A földi boldogság csak ideig-óráig tartó öröm. Az Isten kegyelemből tart meg bennünket. 

Ha Istent választod, nem bánod meg, mert a világ mulandó, de Isten soha nem múlik el, ő volt, van és lesz. Vele nagyon jól lehet boldogulni. Isten az, aki az ember életét megmentette, ezért hálásak lehetünk, mert ő meghalt értünk. Isten megadja, amire szüksége van minden embernek. A boldogság Istennel nagyon jó.

Pitypang

A tíz kicsi dinóról 

Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy Olt. Ennek az Oltnak a partján élt mindenféle nép, most is él pár féle, ha nem is olyan sokféle. Még a partjára kiránduló nép is akad közöttük, mi is közülük valók vagyunk. No, ne gondoljátok, hogy olyan igazi nagyot kirándultunk, nem, csak egy kicsikét, egy hajításnyit. Ugyanis az én szülőfalum, Olthévíz, pont az Olt partján fekszik. Amikor otthon járok, mindig, kötelező módon lesétálunk megnézni az Oltot. Mintha csak egy kedves rokon lenne ő is, és igyekeznénk rokonlátogatóba. Van, amikor jobban van, tisztább a vize, vagy bővebb a hozama, máskor rosszabbul van, apadozik, hogy a régi, fahíd lábai is kilátszanak a tovahömpölygő, sebes sodrású vízből, s úgy merednek ránk, mint egy öregember csonka fogai.

Hírek, hirdetések

Szakszerű lelkigondozás Erdélyben 

Még tíz napig lehet jelentkezni az akkreditált lelkigondozói képzésre

Októbertől ismét indul a három szemeszterből álló 500 órás lelkigondozói képzés. A képzés olyan elméleti és gyakorlati tudásanyag elsajátítását teszi lehetővé, mely segítségével a végzettek hatékonyabban, ember- és istenközpontúan tudják végezni munkájukat, ugyanakkor az érett, tudatos „én” kiműveléséhez nyújtunk korszerű eszközöket. Szervező a KALOT Egyesület és a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara, helyszín a KALOT Egyesület székhelye (Csíkszereda, Szék útja 147. sz.) A posztgraduális képzés és a sikeres vizsga után a végzettek a Babeş–Bolyai Tudományegyetem által kiállított oklevelet (90 kredit) kapnak. A képzés időtartama: 380 óra plusz 120 óra önismeret. A képzést tömbösített formában 18 alkalommal (csütörtök du.–szombat dél) tartjuk meg. A 120 óra önismeretet is tömbösített formában tarjuk (péntek délutántól vasárnap délig), a csoporttal való előzetes egyeztetés után.